5/ 2014 Lentopallo - Pelaajan edustusoikeus - Oikeustoimilaki - Kohtuullistaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 5/2014

14.3.2014   Diaarinro 4/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lentopallon Mestaruusliigan liigahallituksen päätös 25.2.2014


ASIA           

Pelaajan edustusoikeus

  

MUUTOKSENHAKIJA

Raision Loimu ry


KUULTAVA

Lentopallon Mestaruusliiga ry


LIIGAHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Lentopallon Mestaruusliigan liigahallitus (liigahallitus) on päätöksellään 25.2.2014 peruuttanut 20.2.2014 hyväksytyn José Miguel Sugranesin edustusoikeuden Raision Loimu ry:ssä 25.2.2014 lukien. Tapaturmaisesti itsensä 15.2.2014 loukannut Karri Sihvonen ei ollut Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdassa 12.2. tarkoitettu aloituskuusikkotasoinen pelaaja, vaan hän oli korvannut aloituskuusikossa pelanneen Kimmo Kutinlahden vasta tämän 25.1.2014 alkaneen pelikyvyttömyyden seurauksena. Edellä sanotun perusteella Sugranesin oli katsottava korvaavan nimenomaan Kutinlahden eikä Sihvosen. Liigahallitus on päättänyt, että Sugranesin edustusoikeus tulee voimaan ilman erillistä käsittelyä heti, kun Raision Loimu ry toimittaa sille Kutinlahtea koskevan pelikyvyttömyystodistuksen. Liigahallituksen mukaan Kutinlahti täytti hallituksen 20.2.2014 kohdan 12.2. osalta hyväksymän sääntömuutoksen, joka edellytti korvattavalta pelaajalta pitkäaikaista yllättävää pelikyvyttömyyttä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Raision Loimu ry on valituksessaan vaatinut, että liigahallituksen päätös 25.2.2014 kumotaan, Sugranesille 20.2.2014 myönnetty edustusoikeus jää voimaan ja Mestaruusliiga velvoitetaan korvaamaan sen kulut lautakunnassa 800 eurolla.


Raision Loimu ry:n miesten edustusjoukkueen aloituskuusikossa pelannutta Kutinlahtea pitkään vaivannut polvivamma oli aktualisoitunut 25.1.2014. Kutinlahden oli korvannut Sihvonen, joka oli kuitenkin loukkaantunut tapaturmaisesti 15.2.2014 pelatussa ottelussa niin, ettei hän voinut enää pelata loppukaudella. Raision Loimu ry oli Mestaruusliigan toiminnanjohtajan Jussi Jokisen pyynnöstä toimittanut Sihvosta koskevan lääkärinlausunnon, ja sen perusteella sille oli annettu lupa hankkia korvaava pelaaja Sihvosen tilalle. Raision Loimu ry oli hankkinut ulkomailta joukkueeseen Sugranesin. Hän oli ehtinyt pelata yhden ottelun, kun liigahallitus oli omasta aloitteestaan ottanut Sugranesin edustusoikeuden uudelleen käsiteltäväksi ja edellyttänyt Kutinlahtea koskevan lääkärinlausunnon toimittamista. Sugranesin edustusoikeus oli kuitenkin 20.2.2014 myönnetty Sihvosen lääkärinlausunnon perusteella, mistä syystä Sugranesin oli katsottava korvaavan nimenomaan Sihvosen. Kutinlahden vamma ei ollut Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 12.2. edellyttämällä tavalla tapaturmainen, vaan vanha vamma, joka oli uusiutunut. Näin ollen Raision Loimu ry ei ollut voinut hakea korvaavaa pelaajaa Kutinlahden tilalle. Kutinlahden oli mahdollista kuntoutua vielä kauden 2013–2014 aikana niin, että hänellä tuli olla mahdollisuus pelata samanaikaisesti Sugranesin kanssa.


Sarjamääräysten kohdassa 12.2. mainitun aloituskuusikkotasoisen pelaajan määritelmä oli epätarkka ja tulkinnanvarainen, eikä sitä ollut sarjamääräyksissä määritelty sen tarkemmin. Määritelmää oli tulkittava laveasti Raision Loimu ry:n eduksi, jolloin se kattoi laajemman joukon pelaajia. Aloituskuusikkotasoinen pelaaja ei voinut tarkoittaa joukkueen kuutta eniten pelaavaa pelaajaa.


Sihvonen oli aloituskuusikkotasoinen pelaaja. Liigahallituksen päätöksessä 25.2.2014 ei ollut lainkaan perusteltu sitä, miksi näin ei olisi ollut. Sihvonen oli pelannut useita otteluita Raision Loimun aloituskuusikossa keskitorjujana, eikä hänen tasonsa ollut muita joukkueen keskitorjujia heikompi. Sihvonen oli harjoitellut täysipainoisesti, ja hän olisi mahdollisesti voinut pelata aloituskuusikossa Kutinlahden loukkaantumisesta huolimatta. Sihvonen oli lisäksi kuulunut ikäluokkansa maajoukkueeseen. Jos Sihvonen ei olisi ollut aloituskuusikkotasoinen pelaaja, häntä ei myöskään olisi voitu peluuttaa aloituskuusikossa.


Raision Loimu ry:llä oli ollut oikeus luottaa Sugranesille 20.2.2014 myönnettyyn edustusoikeuteen. Raision Loimu ry oli saanut tiedon liigahallituksen päätöksestä 25.2.2014 vasta kun se oli jo tehty. Asian ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi ei ollut tiedotettu Raision Loimu ry:tä eikä sille ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi asiassa. Päätöksestä ei myöskään ilmennyt, millä perusteella liigahallitus oli ottanut asian uudelleen käsiteltäväksi ja miksi 20.2.2014 myönnetty edustusoikeus oli kumottu. Päätöksessä ei ollut mainittu päätöksen tehneitä henkilöitä, pöytäkirjaa eikä äänestystulosta. Lisäksi huomioon oli otettava, ettei Kutinlahti ollut ollut 20.2.2014 koskevassa edustusoikeutta koskevassa asiassa asianosaisena, vaan ratkaisu oli koskenut vain Sihvosta. Näin ollen 25.2.2014 annettu päätös ei voinut koskea Kutinlahtea.


Siinä tapauksessa, että liigahallituksen päätös 25.2.2014 oli sinänsä sarjamääräysten mukainen ja annettu oikeassa järjestyksessä, sen perusteena oleva sääntö oli joka tapauksessa jätettävä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:n nojalla soveltamatta, koska se oli kohtuuton tai ainakin johtaisi kohtuuttomuuteen ottaen huomioon Raision Loimu ry:n asianmukaisen toiminnan, Sugranesin hankkimisesta sille aiheutuneet kulut sekä liigahallituksen päätöksenteon virheellisyydet.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Lentopallon Mestaruusliiga on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.


Mestaruusliigan toiminnanjohtaja Jussi Jokinen oli saanut Raision Loimu ry:ltä selvityksen Sihvosen terveydentilasta ja ilmoittanut sähköpostiviestissään 18.2.2014 sen olevan riittävä selvitys Sihvosen tapaturmaisesta loukkaantumisesta. Toiminnanjohtaja oli 20.2.2014 hyväksynyt Sugranesin kansainvälisen seurasiirron teknisessä järjestelmässä. Hän ei ollut erikseen ottanut kantaa loukkaantuneen pelaajan korvaamiseen Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 12.2. ja liitteen 4 kohdan 4 nojalla. Liigahallitus oli mainittujen kohtien perusteella tutkinut Sihvosen pelaamista aloituskuusikossa sarjakauden 2013-2014 alusta lukien ja päätynyt siihen, ettei häntä voitu pitää säännöissä tarkoitettuna aloituskuusikkotasoisena pelaajana. Tämän perusteella liigahallitus oli päätöksellään 25.2.2014 evännyt Sugranesin edustusoikeuden Raision Loimu ry:ssä.


Mestaruusliigan sarjamääräysten kohta 12.2. ja liite 4 kohta 4 eivät olleet siinä määrin epäselviä eivätkä riidanalaisia, että niitä olisi tullut tulkita Raision Loimu ry:n eduksi. Mestaruusliigan sarjamääräykset oli hyväksytty 19.4.2013 ja toimitettu tiedoksi kaikille Mestaruusliigan seuroille 25.4.2013. Liigahallitus edellytti kaikkien seurojen olevan tietoisia sekä sarjamääräysten sisällöstä että niiden soveltamisesta. Kaikkia seuroja oli kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sarjamääräysten noudattamisessa.


Edustusoikeutta koskevan asian käsittelyyn tarvittavat tiedot olivat olleet liigahallituksen käytössä päätöstä 25.2.2014 tehtäessä. Näin ollen Raision Loimu ry:n erilliselle kuulemiselle ei ollut ollut tarvetta. Kysymys oli ollut hakemusasiasta eikä Raision Loimu ry:lle mahdollisesti määrättävästä seuraamuksesta.


VASTASELITYS

Raision Loimu ry on vastaselityksessään viitannut valitukseensa ja sen perusteisiin ja lisäksi katsonut, ettei liigahallitus ollut tietoinen Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 12.2. tarkasta soveltamisalasta eikä siitä ollut minkäänlaista tulkintalähdettä. Lisäksi liigahallitus oli muuttanut säännön tulkintaa toiminnanjohtajan 20.2.2014 antaman päätöksen jälkeen, kun taas Raision Loimu ry oli noudattanut luvan saannin hetkellä voimassa ollutta lupakäytäntöä. Tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua olisi se, että Raision Loimu ry:n saama alkuperäinen lupa pidettäisiin voimassa. Toiminnanjohtaja oli myöntänyt luvan, ja se oli koskenut nimenomaan Sihvosta. Päätöstä ei ollut mahdollista muuttaa mielivaltaisesti, vaan Raision Loimu ry:llä oli ollut oikeus luottaa sen pysyvyyteen.


Liigahallituksen ottaessa asian omasta aloitteestaan käsiteltäväkseen sillä oli ollut velvollisuus kuulla asiassa myös Raision Loimu ry:tä. Mainitussa tilanteessa kuulemisperiaatteen noudattaminen oli ollut tavanomaista korostetumpaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Raision Loimu ry on pyytänyt saada hankkia tapaturmaisesti loukkaantuneen Sihvosen tilalle uuden pelaajan ulkomailta. Mestaruusliigan toiminnanjohtaja on 18.2.2014 ilmoittanut Sihvosen terveydentilasta saamansa selvityksen olevan riittävä selvitys tapaturmaisesta loukkaantumisesta ja 20.2.2014 hyväksynyt ulkomaalaisen pelaajan kansainvälisen seurasiirron teknisessä järjestelmässä. Raision Loimu ry on tämän perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin ja hankkinut ulkomailta pelaajaksi Sugranesin. Liigahallitus on kuitenkin päätöksellään 25.2.2014 katsonut, ettei Sihvonen täyttänyt aloituskuusikkotasoisen pelaajan määritelmää, mutta että Sugranesilla oli edustusoikeus, jos Raision Loimu ry toimitti Mestaruusliigalle Kutinlahtea koskevan pelikyvyttömyystodistuksen. Mahdollista oli, että Kutinlahti pystyi vielä pelaamaan kaudella 2013–2014 toisin kuin Sihvonen. Liigahallituksen 20.2.2014 hyväksymän sääntömuutoksen perusteella Kutinlahti ja Sugranes eivät kuitenkaan voineet edustaa Raision Loimu ry:tä loppukaudella yhtäaikaisesti eli olla merkittyinä samanaikaisesti ottelupöytäkirjaan.


Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Lautakunnassa on kysymys 25.2.2014 tehdyn liigahallituksen päätöksen väitetystä sääntöjen vastaisuudesta. Arvioidessaan, onko liiton päätös tässä tapauksessa liiton sarjamääräysten vastainen, lautakunnan toimivaltaan kuuluu oikeustoimilain 36 §:n nojalla arvioida myös sitä, onko sovellettava sääntökohta kohtuuton tai johtaako sen soveltaminen kohtuuttomuuteen (ks. esimerkiksi UOL 4/2010, UOL 2/2012, UOL 3/2012 ja UOL 22/2013).


Sarjamääräyksen kohtuuttomuutta arvioitaessa huomioon voidaan ottaa kussakin tapauksessa asiaan vaikuttavat seikat ja tapauksen erityispiirteet kuten tässä tapauksessa se, että liigahallitus on oma-aloitteisesti ottanut Sugranesin edustusoikeutta koskevan asian uudelleen käsiteltäväkseen ja perustanut päätöksensä 20.2.2014 tehtyyn osittaiseen sääntömuutokseen.


Sarjamääräykset

 

Lentopallon sarjakauden 2013–2014 Mestaruusliigaa ja liigakarsintaa koskevien sarjamääräysten kohdan 12.2. mukaan ulkomaalaispelaajien hankkiminen Mestaruusliigaan on mahdollista Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 22 c §:n ja 16 §:n mukaisesti 31.1.2014 saakka. Poikkeusmenettelyllä on myös mahdollista hankkia tapaturmaisesti loukkaantuneen aloituskuusikkotasoisen pelaajan tilalle uusi pelaaja ulkomailta runkosarjan päättymiseen saakka ulkomaalaispelaajia ja ulkomailta palaavia kotimaisia pelaajia koskevien sääntöjen rajoissa (näin myös sarjamääräysten Liite 4 kohta 4). Tapaturmainen loukkaantuminen ja pelaajan aloituskuusikkotaso todetaan liigan käyttämien asiantuntijoiden toimesta (lääkärit ja liiton sääntöjaos).


Sarjamääräysten kohdan 20 mukaan sääntöjen vahvistamisesta ja niihin tehtävistä muutoksista päättää sarjakausittain liigahallitus. Se on 20.2.2014 pidetyssä kokouksessaan päättänyt, että edellä kohdassa 12.2. mainitun tapaturmaisen loukkaantumisen lisäksi aloituskuusikkotasoisen pelaajan korvaaminen ulkomaalaisella pelaajalla voidaan tehdä myös kyseessä olevan pelaajan tullessa todisteellisesti ennalta arvaamatta pelikyvyttömäksi (vakava ja/tai pitkäaikainen sairaus, aikaisemman vamman paheneminen tai siitä toipumisen viivästyminen). Pelikyvyttömyys on todennettava lääkärinlausunnolla. Korvatuksi tuleva pelaaja ja korvattava pelaaja eivät voi korvaamisen tapahduttua edustaa seuraa loppukaudella yhtäaikaisesti (nimettynä pöytäkirjaan).

 

Liigahallituksen menettely

 

Mestaruusliigan sarjamääräysten kohdan 19.1. mukaan Liiton kilpailusääntöjä ja sarjamääräyksiä sekä Mestaruusliigan sarjamääräyksiä koskevat tulkintaerimielisyydet sekä tehdyt vastalauseet ratkaisee Liiton sääntöjaos, jonka päätöksiin Mestaruusliigahallituksella on niin sanottu otto-oikeus lukuun ottamatta vastalausepäätöksiä.


Edellä sanotun perusteella lautakunnalla ei ole huomautettavaa liigahallituksen toiminnasta sen toimivallan osalta.


Arvioitaessa sääntökohdan tulkinnan mahdollista yksittäistapauksellista kohtuuttomuutta on kuitenkin tarkasteltava liigahallituksen menettelyä senkin perusteella, mitä perustavanlaatuisia odotuksia Raision Loimu ry:llä on pelaajahankinnan suhteen ollut, kun se on luottaen Mestaruusliigan toiminnanjohtajan 20.2.2014 hyväksymään ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeuteen, hankkinut ulkomailta joukkueeseen uuden pelaajan. Samana päivänä, kun pelaajahankinta on hyväksytty, liigahallitus on muuttanut sarjamääräysten kohdan 12.2. sisältöä ulkomaalaispelaajien hankkimisen osalta. Tuon muutoksen jälkeen liigahallitus on 25.2.2014 päättänyt ottaa toiminnanjohtajan tekemän pelaajan edustusoikeutta koskevan ratkaisun käsiteltäväkseen perustaen päätöksensä sarjamääräysten kohdan 12.2. muutettuun kohtaan siltä osin kuin kysymys oli Kutinlahden ennalta-arvaamattomasta pelikyvyttömyydestä. Toisaalta päätöstä on perusteltu myös sarjamääräysten kohdassa 12.2. jo alun perin mainitulla aloituskuusikkotasoisen pelaajan määritelmällä ja sillä, ettei Sihvonen täyttänyt tuota määritelmää.


Mainittujen olosuhteiden vuoksi lautakunta toteaa, että asiaa on tässä tapauksessa tarkasteltava erityisesti kohtuusnäkökohtien perusteella.


Kohtuullistaminen


Oikeustoimilain 36 §:n mukaan, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.


Oikeustoimilain 36 §:n mukaiset sovittelukriteerit on laadittu ensisijaisesti sopimusten sovittelua silmällä pitäen. Tämän vuoksi joudutaan erikseen harkitsemaan se, mitkä ovat sovittelun edellytykset yhdistyksen sääntöjen tai sitä alemmanasteisten määräysten tai niiden nojalla tehtyjen päätösten kohdalla.


Yhdistysoikeudessa on yleisellä tasolla katsottu, että tärkein sovittelukriteeri on yhdistystoiminnan kansanvaltaisuusperiaate (ks. Halila: Toimivaltajako yhdistyksissä, 1993, s. 208 ja Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus, 2011 s. 121). Urheilutoiminnassa joudutaan hakemaan sen toimintaympäristöön soveltuvia kriteerejä, jotka ovat soveltamiskäytännön puuttumisen vuoksi vielä kehittymässä (ks. Välimäki: Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallasta ja sen jäsenten asemasta, Urheilu ja oikeus 2011, s. 241-242). Samalla tavoin kuin sopimusten kohdalla kohtuuttomuudessa voidaan erottaa yhtäältä sääntöjen tai määräysten tyyppikohtuuttomuus ja toisaalta yksittäistapauksellinen kohtuuttomuus. Tyyppikohtuuttomuudella tarkoitetaan sitä, että sääntömääräys on sellaisenaan sisältönsä puolesta kohtuuton. Yksittäistapauksellisella kohtuuttomuudella tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jossa sääntömääräystä ei voida yleisesti pitää kohtuuttomana, mutta sen tulkinta käsillä olevassa yksittäistapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen.


Johtopäätökset

 

Lautakunnan käsityksen mukaan sarjamääräysten kohtaa 12.2. – alkuperäisenä tai muutettuna – ei sinänsä voida pitää kohtuuttomana. Pelaajan edustusoikeutta koskeva asia on kuitenkin ollut Raision Loimu ry:n toiminnan kannalta varsin tärkeä ja kiireellinen, ja sillä on ollut perusteltua aihetta luottaa asiassa jo 20.2.2014 annettuun ratkaisuun. Ottaen erityisesti huomioon Raision Loimu ry:n suorittamat toimet ulkomaalaisen pelaajan hankkimiseksi, 25.2.2014 annetun liigahallituksen päätöksen nojautumisen vasta 20.2.2014 tehtyyn sääntömuutokseen ja erityisesti sen sisältämä uuden rajoitteen jälkikäteinen soveltaminen sen osalta, etteivät korvattava ja korvaava pelaaja voineet olla samanaikaisesti merkittyinä ottelupöytäkirjaan sekä sen, ettei seura ole saanut etukäteen tietoa asian uudelleen käsittelystä eikä sitä myöskään ole kuultu asian johdosta, liigahallituksen menettelyn kysymyksessä olevan sääntökohdan soveltamisessa on katsottava johtavan Raision Loimu ry:n kannalta tässä tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen.

 

Edellä sanotun perusteella lautakunnalla ei ole tarvetta erikseen ottaa kantaa aloituskuusikkotasoisen pelaajan määritelmään.

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Mestaruusliigan liigahallituksen päätös 25.2.2014 kumotaan ja 20.2.2014 tehty päätös José Miguel Sugranesille myönnetystä edustusoikeudesta jää voimaan.


Lentopallon Mestaruusliiga velvoitetaan suorittamaan Raision Loimu ry:lle korvaukseksi lautakuntakuluista kohtuulliseksi katsotut 200 euroa.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                               Ida-Sofia Mäki

puheenjohtaja                             sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä.