15/2022 Amerikkalainen jalkapallo – kurinpito - Kurinpitomenettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                           

PÄÄTÖS  Nro 15/2022
16.6.2022                                 
Diaarinro 6/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n kurinpitoa koskeva päätös 25.11.2021 (sakko otteluluovutuksesta)

 

ASIA                 
Luopumissakko 

MUUTOKSENHAKIJA
Seinäjoki Crocodiles / Crocodiles ry

KUULTAVA
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS 

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n (jäljempänä myös SAJL) hallitus on määrännyt Seinäjoki Crocodiles / Corcodiles ry:lle (jäljempänä myös Crocodiles) 1.050 euron sakon. Sakko on määrätty otteluluovutuksesta ottelusta U20 Wolverines – Crocodiles 25.–26.9.2021. Lasku sakon maksamiseksi on päivätty 25.11.2021 ja sen eräpäivä on ollut 5.12.2021.

Crocodiles on 21.1.2022 toimittanut SAJL:lle vastineen. SAJL on 25.1.2022 sähköpostitse ilmoittanut, ettei vastineessa ollut ilmoitettu mitään sellaista, jonka perusteella sakon määräämistä tulisi arvioida toisin.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

Seinäjoki Crocodiles / Crocodiles ry on vaatinut, että luopumissakko poistetaan tai kumotaan.

Crocodiles ei ollut luovuttanut kysymyksessä olevaa ottelua, vaan se oli SAJL:n sääntöjen mukaisesti ilmoittanut SAJL:n sarjapäällikölle esteestä ottelun pelaamiselle. Crocodiles ei ollut voinut pelata ottelua sarjaohjelman mukaisesti SAJL:n määräämän nuorten U17 maajoukkueleirityksen ja kysymyksessä olevan ottelun päällekkäisyyden takia. Crocodiles oli sääntöjen mukaisesti ehdottanut ottelupäivän siirtämistä. Sarjapäällikön ehdottamat päivämäärät eivät olleet sopineet Wolverines-joukkueelle. Kysymyksessä olevaa ottelua ei ollut missään vaiheessa merkitty sarjaohjelmaan luovutetuksi eikä sarjapäällikkö ollut siitä myöskään laittanut sakotusvaatimusta eteenpäin. SAJL:ssä oli tehty päätös sakon määräämisestä sarjapäällikköä kuulematta.

Sarjapäällikkö oli todennut ottelusiirron sääntöjen mukaiseksi. Sarjapäällikkö oli myös ryhtynyt toimiin SAJL:n edustajana uuden pelipäivän sopimiseksi. Kun mikään ehdotetuista uusista ottelupäivistä ei ollut sopinut vastustajalle, SAJL:n hallitus oli määrännyt Crocodilesille sakon.

 

VÄLITOIMI

Kysymyksessä oleva sakko on määrätty laskun päiväyksen perusteella 25.11.2022. Crocodiles on saanut SAJL:lle osoittamaansa vastineeseen liiton vastauksen 25.1.2022. Crocodiles on toimittanut valituksen oikeusturvalautakunnalle kuitenkin vasta 27.3.2022 eli oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisen muutoksenhakuajan jälkeen. Oikeusturvalautakunta on varannut Crocodilesille mahdollisuuden täydentää valitustaan valitusmääräajan ylittämistä koskevilta osin.

Crocodiles on valituksen täydennyksessään pyytänyt, että valitus tutkitaan siitä huolimatta, että se oli saapunut muutoksenhaulle varatun määräajan jälkeen. Crocodiles ei ollut tiennyt, että valitusaika oli noin lyhyt. Crocodiles ei ollut myöskään olettanut, että käsillä oleva selvä asia olisi edennyt oikeusturvalautakuntaan saakka. Crocodiles oli olettanut, että kysymyksessä oli selvä virhe, jonka SAJL korjaisi huomautuksen jälkeen. Seuran toiminta perustui harrastetoimintaan, joten asioiden käsittely kesti pidempään kuin ammattimaisesti hoidetuissa urheiluseuroissa. Myös covid-19-pandemia oli aiheuttanut viivettä asian käsittelylle Corocodilesin organisaatiossa. Sähköpostikeskustelua SAJL:n kanssa oli käyty asiassa aina 21.2.2022 saakka.  

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se hylätään. SAJL on vastauksessaan myös katsonut, että sakko tulisi poistaa ja asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi esteettömän sarjapäällikön sijaisen toimesta.

Valitus oli tehty oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisen muutoksenhakuajan jälkeen. Crocodiles ei ollut esittänyt sellaista laillista tai siihen rinnastettavaa estettä sille, että se ei ollut voinut noudattaa muutoksenhaun määräaikaa. Lasku oli toimitettu jo 25.11.2021 ja sen eräpäiväkin oli ollut 5.12.2021. Crocodilesin oman ilmoituksen mukaan asiaa oli seurassa ensimmäisen kerran käsitelty vasta 17.1.2022 eli yli kuukausi laskun eräpäivän jälkeen. Vaikka laskutusjärjestelmä ei tuottanut muutoksenhakuohjetta, olisi Crocodilesin tullut ottaa yhteyttä SAJL:ään jo laskun erääntyessä. Siten sillä ei ollut merkitystä, että Crocodiles ei ollut tiennyt valitusajasta. Valitus tuli siten jättää tutkimatta.

Valitus tuli joka tapauksessa hylätä, koska Crocodiles oli ollut 25.–26.9.2021 pelattavasta ottelusta yhteydessä SAJL:ään vasta 21.9.2021. Crocodiles ei siten ollut toiminut kilpailusääntöjen III.B.3 kohdan mukaisessa 14 vuorokauden määräajassa. Asiassa ei ollut myöskään esitetty sääntöjen tarkoittamaa ylivoimasta estettä ottelun pelaamiselle. Tosiasiallinen syy ottelun pelaamatta jättämiselle lienee ollut se, että osa Crocodilesin pelaajista oli asunut Jyväskylässä ja osa Seinäjoella ja osa sen pelaajista oli joutunut matkustamaan otteluihin opiskelupaikkakunnilta ja armeijasta. Sitten vaikeudet pelaajien saamiseen harjoituksiin ja otteluihin oli ollut Crocodilesin omassa toiminnassa ilmenneistä ongelmista johtuvaa. Maajoukkueleirillä ei tosiasiassa ollut ollut merkitystä otteluohjelman mukaisen ottelun pelaamisen kannalta.

Kilpailunjärjestäjällä eli SAJL:llä ei ollut kilpailusääntöjen mukaan velvollisuutta siirtää ottelua. Ottelun siirto ei ollut sarjassa pelaavien joukkueiden päätöksen varassa. SAJL ei ollut päättänyt kyseisen ottelun siirtämisestä. Tähän ei ollut ollut myöskään perustetta. Kysymyksessä oleva maajoukkueleiri oli ollut U17 leiri ja kysymyksessä oleva ottelu U20 sarjan ottelu. Maajoukkueen valmennus oli lisäksi ollut valmis vapauttamaan pelaajat sarjaotteluihin kyseisenä viikonloppuna ja näin oli menetelty muidenkin seurojen osalta.

Asiassa oli käyty pitkällisiä keskusteluja ennen kysymyksessä olevaa ottelua. Sarjapäällikkö oli ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Hän omasi pitkä historian toimijana molempien kysymyksessä olevien seurojen taustoissa ja hän toimi edelleen toisen seuran taustalla. Vaikka sarjapäällikkö ei toiminutkaan tällä hetkellä Crocodilesin organisaatiossa, läheinen suhde seuraan olisi tullut tunnistaa ja asia siirtää esteettömälle sijaiselle käsiteltäväksi. Tämän vuoksi sakko tulisi poistaa ja asia palauttaa SAJL:ään uudelleen käsiteltäväksi.

 

VASTASELITYS

Crocodiles on antanut vastaselityksen asiassa vedoten muun ohella seuraavaan.

Luopumissakon määräämistä oli käsitelty SAJL:ssäkin kaksi kuukautta. Kysymys oli kuitenkin ammattimaisesta organisaatiosta, jossa asioita hoiti palkattu henkilökunta. Crocodilesin toiminta puolestaan perustui pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin harrastuspohjalta toimivien henkilöiden työpanokseen. Tämä ja covid-19-pandemia oli hidastanut asian käsittelyä Crocodilesin organisaatiossa. Jälkimmäinen seikka oli katsottava lailliseksi esteeksi.

Crocodiles oli ollut puhelimitse yhteydessä SAJL:ään eli kyseisen sarjan sarjapäällikköön sekä vastustajajoukkueen edustajaan 21.9.2021. Tiivis sarjaohjelma sekä esteeksi tullut maajoukkueleirin ajankohdan ja paikan jatkuva siirtäminen oli estänyt aikaisemman esteilmoituksen. Maajoukkueleirille osallistuvat pelaajat olivat ilmenneet Crocodilesille niin myöhään, ettei se ollut ehtinyt reagoida esteeseen sääntöjen tarkoittamassa ajassa.

Kyseinen maajoukkueleiri oli ollut U17 leiri. SAJL:n sääntöjen mukaan U20 sarjaan voi kuitenkin osallistua myös U17 ikäisiä pelaajia. Crocodiles U20-joukkueessa, kuten myös muissa joukkueissa, oli paljon pelaajia myös tätä nuoremmasta ikäryhmästä. Tämä oli SAJL:llä tiedossa, mutta siitä huolimatta maajoukkueleiri oli järjestetty.

SAJL:n toiminnassa ei ollut vuonna 2021 sarjapäällikön tehtävissä yhtään henkilöä, joka ei olisi ollut esteellinen eli kytköksissä johonkin lajia harrastavaan seuraan. Vuonna 2021 U20 sarjapäällikkönä toiminut henkilö ei ollut ollut Crocodilesin toiminnassa mukana enää moneen vuoteen. Kysymyksessä oleva sarjapäällikkö oli toiminut puolueettomasti. Hän oli SAJL:n edustajana todennut sääntöjen puoltavan sitä, että ottelu voitiin siirtää maajoukkueleirin perusteella. Hän oli yrittänyt järjestää ottelulle vaihtoehtoista päivää. Vastustajajoukkueelle ei mikään päivistä ollut kuitenkaan sopinut. Crocodilesille olisi vaihtoehtoinen ottelupäivä sopinut ja joukkue oli ollut valmis pelaamaan ottelun toisena päivänä. Väitetyn luovutetun ottelun mukaisia pistemääriä ei ollut ilmoitettu viralliseen SAJL:n otteluohjelmaan tai sarjataulukkoon.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Valituksen, vastauksen ja vastaselityksen perusteella Crocodiles on riidattomasti ilmoittanut SAJL:n U20 sarjapäällikölle 21.9.2021, että sillä on este pelata ottelu Wolverines – Crocodiles 25.–26.9.2021. Esteen syyksi on ilmoitettu U17 maajoukkueleiri, joka on järjestetty ottelun kanssa samaan aikaan. Asiassa on riidatonta lisäksi se, että mainittu sarjapäällikkö on yrittänyt etsiä ottelulle uutta ajankohtaa, mutta sitä ei ole löytynyt.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan SAJL:n hallitus on sittemmin määrännyt Crocodilesille 1.050 euron sakon otteluluovutuksen perusteella. Lasku sakon maksamiseksi on päivätty 25.11.2021 ja sen eräpäivä on ollut 5.12.2021. Crocodiles on 21.1.2022 toimittanut vastineen määrätystä sakosta. SAJL on 25.1.2022 sähköpostitse ilmoittanut, ettei vastineessa ollut ilmoitettu mitään sellaista, jonka perusteella sakon määräämistä tulisi arvioida toisin. Crocodiles on toimittanut valituksensa oikeusturvalautakuntaan 27.3.2022 eli oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisen 30 vuorokauden muutoksenhakuajan jälkeen. Valitus on tullut selvästi myöhässä siitä huolimatta, lasketaanko valitusaika luopumissakkoa koskevan laskun päiväyksestä vai SAJL:n vastineeseen antamasta vastauksesta.

Asiassa on kirjelmien perusteella siten kysymys ensinnäkin siitä, voidaanko muutoksenhaulle varatun määräajan jälkeen jätetty valitus tutkia. Jos valitus tutkitaan, kysymys on toiseksi siitä, onko sakon määräämisessä menetelty SAJL:n sääntöjen mukaisesti ja onko sakon määräämiselle ollut SAJL:n sääntöjen mukaiset perusteet.

 

Valituksen tutkiminen

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiakirja-aineiston perusteella Crocodiles on saanut 25.11.2022 tiedon SAJL:n hallituksen päätöksestä, jonka mukaan sille on määrätty ottelun luovutuksesta 1.050 euron sakko. Asiassa on riidatonta, että sakon maksamista varten tulostetussa laskussa ei ollut ollut muutoksenhakuohjeita. Crocodiles on lähes kaksi kuukautta laskun eräpäivän jälkeen toimittanut 21.1.2022 SAJL:lle vastineen määrätystä sakosta. SAJL on 25.1.2022 sähköpostitse ilmoittanut, että sakko pysytetään voimassa. Vielä tässäkään vaiheessa Crocodilesille ei ole annettu muutoksenhakuohjausta. SAJL:n omien kurinpitosääntöjen (2020) 7 §:n 4 kohdan mukaan päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

Kuten oikeusturvalautakunta on vakiintuneessa käytännössään (ks. esim. UOL 8/2015, UOL 13/2008 ja UOL 10/2012) todennut, tällaisessa tilanteessa valitusmääräajan alkaminen on jäänyt epäselväksi. Kurinpitoa koskevassa asiassa ei voida antaa keskeistä merkitystä sille, että Crocodiles olisi voinut reagoida toimitettuun laskuun nopeammin ja selvittää myös itse muutoksenhakumahdollisuuksiaan, koska valitus on kuitenkin jätetty muutamien kuukausien kuluessa SAJL:n kirjallisesta vastauksesta Crocodilesin vastineeseen. Oikeusturvalautakunta toteaa olevan kurinpidon kohteena olevan henkilön tai seuran oikeusturvan kannalta tärkeää, että kurinpitoratkaisuihin liitetään muutoksenhakuohjaus. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että valitus on toimitettu myöhässä.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.

 

Perustelut pääasiassa

(a)    Sakon määräämistä koskeva menettely

SAJL:n kilpailusääntöjen 2021 kurinpitoa ja seuraamuksia koskevan kohdan VII.A.2. mukaan ellei kilpailusäännöissä tai sarjamääräyksissä tai sarjajärjestelmissä toisin määrätä, käsittelee otteluiden luovutusta ja sarjasta luopumista koskevat asiat ensimmäisenä asteena sarjapäällikkö kurinpitomääräysten mukaisessa prosessissa. Kohdan VII.A.1 mukaan SAJL:n kurinpidosta ja seuraamuksista määrätään SAJL:n kurinpitomääräyksissä.

Asianosaiset eivät ole esittäneet oikeusturvalautakunnalle, että sarjamääräyksissä tai sarjajärjestelmässä olisi kurinpitoa koskevista kilpailusäännöistä ja kurinpitomääräyksistä poikkeavia sääntöjä asian arvioimisen kannalta.

Kilpailusääntöjen kohdan VII.A.2 kohdan mukaan kurinpitoon osallistuvien esteellisyydestä on voimassa se, mitä kohdassa VI.A.4 on määrätty. Viimeksi todetun kohdan mukaan asiaa ei saa olla ratkaisemassa henkilö, jonka puolueettomuuden voidaan epäillä vaarantuvan esimerkiksi seuran jäsenyyden ja intressiristiriidan vuoksi. Jäsenten mahdollisen esteellisyyden ratkaisee kurinpitovaliokunta.

SAJL:n kurinpitomääräysten (2020) 5 §:n 3 kohdan mukaan painavista syistä voidaan asianomaisen ratkaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.  Valitusoikeutta koskevan 8 §:n mukaan rangaistulla on oikeus valittaa sarjapäällikön päätöksestä kurinpitovaliokuntaan.

Oikeusturvalautakunta toteaa edellä mainittujen sääntöjen perusteella, että otteluluovutuksesta määrättävää seuraamusta koskevan asian käsittelee ensiasteena sarjapäällikkö. Sarjapäällikön tekemästä ratkaisusta voi kurinpitomääräysten perusteella valittaa kurinpitovaliokunnalle. Sarjapäällikkö, joka on esteellinen ratkaisemaan asiaa, ei saa osallistua asian ratkaisemiseen. Mahdollisen esteellisyyden ratkaisee kurinpitovaliokunta.

Oikeusturvalautakunnalle toimitetun luopumissakkoa koskevasta laskusta ei ilmene, kuka on tehnyt päätöksen sakon määräämisestä. Valitukseen liitetystä sähköpostikeskustelusta SAJL:n toimiston ja Crocodilesin välillä ilmenee, että liiton edustajan mukaan sakosta on päättänyt SAJL:n hallitus. SAJL:n toimiston aikaisemman viestin perusteella ohjeet sakottamisiin ovat tulleet nuorisovaliokunnalta, jonka edustaja on käynyt ne läpi sarjapäälliköiden kanssa. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei käsillä olevassa asiassa ole noudatettu SAJL:n omia kurinpitomenettelyä koskevia sääntöjä. Sarjapäällikkö ei ole ratkaissut sääntöjen mukaisesti ensiasteena otteluluovutusta koskevaa kysymystä. Ilmeisesti sarjapäällikkö ei ole edes katsonut ottelua luovutetun, vaan että kysymys on ollut sääntöjen tarkoittamasta sallitusta ottelun siirtämisestä. SAJL on katsonut omassa vastauksessaan, että sarjapäällikkö, joka on ryhtynyt Corocodilesin ilmoituksen jälkeen järjestelemään ottelun uutta ajankohtaa, on ollut esteellinen ratkaisemaan otteluluovutusta koskevaa asiaa. Asiassa ei ole oikeusturvalautakunnalle esitetty selvitystä siitä, että kurinpitovaliokunta olisi ottanut tähän kysymykseen kantaa.

Oikeusturvalautakunta katsoo edellä mainittuihin sovellettaviin sääntöihin viitaten, että SAJL:n hallituksella ei ole ollut SAJL:n omien sääntöjen mukaan toimivaltaa määrätä kurinpitoseuraamusta otteluluovutusta koskevassa asiassa. Sarjapäällikön, jolle tämä toimivalta ensiasteena sääntöjen mukaan kuuluisi, esteellisyyttä koskevassa kysymyksessä toimivalta puolestaan kuuluu kurinpitovaliokunnalle. SAJL:n hallitus ei ole ollut tältäkään osin toimivaltainen arvioimaan asiaa.

Todettujen kurinpitoasian käsittelyssä tapahtuneiden virheiden lisäksi asiassa ei ole noudatettu myöskään kurinpitomääräyksissä säädettyä kuulemismenettelyä. Kurinpitomääräysten 6 §:n 1–3 kohtien mukaan asiassa olisi tullut pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. Sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle olisi tullut varata tilaisuus antaa vastineensa asiassa. Kirjallinen vastine on mainitun pykälän 3 kohdan mukaan toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnöstä uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä.

Vaikka Crocodiles on oma-aloitteisesti tehnyt vastineen SAJL:lle, asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että sille olisi varattu mahdollisuus vastineen antamiseen ennen sakon määräämistä. Esitetyn sähköpostikeskustelun perusteella SAJL:n toimisto on päinvastoin ilmoittanut Corocodilesin edustajalle, ettei SAJL tiedä, voiko sakolle tehdä enää mitään siinä vaiheessa, kun Crocodiles on ryhtynyt itse selvittämään määrätyn sakon perusteita.  

Asiassa ei ole myöskään SAJL:n toimesta esitetty selvitystä siitä, että Crocodiles olisi saanut kurinpitosäännöissä tarkoitetun perustelun päätöksen. Esitetyn asiakirja-aineiston perusteella Corocodilesille on lähetetty pelkästään sakkoa koskeva lasku. Kurinpitosääntöjen 7 §:n 1 kohdan mukaan asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen perusteltu kirjallinen päätös kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta toimittamalla päätös seuran liitolle antamaan viralliseen sähköpostiin.

 

(b)   Johtopäätökset

Edellä todetuin tavoin luopumissakkoa koskevassa menettelyssä on tapahtunut useita virheitä. Oikeusturvalautakunta katsoo, että menettelyvirheet ovat asian laatu ja luonne huomioon ottaen sellaisia, etteivät ne korjaannu oikeusturvalautakunnan käsittelyssä. Sakon on määrännyt taho, jolla ei ole ollut siihen sääntöjen mukaan toimivaltaa, sakon määräämistä koskevassa menettelyssä ei ole noudatettu sääntöjen mukaista kuulemismenettelyä ja kurinpitotoimien kohteeksi joutuneelle Crocodilesille ei ole toimitettu perusteltua päätöstä ja muutoksenhakuohjeita. SAJL:n vastineessaan esiin nostama sarjapäällikön esteellisyyttä koskevaa kysymystäkään ei ole käsitelty kilpailusääntöjen mukaisesti.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että käsillä oleva luopumissakko on menettelyvirheiden vuoksi poistettava.

 

Päätöslauselma

Seinäjoki Crocodilesiä / Crocodiles ry:tä koskeva Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n 25.11.2021 määräämä sakko otteluluovutuksesta poistetaan.

Valitusmaksu palautetaan.

 

Ilkka Lahtinen                                                                          Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                                                         Sihteeri

                                                                                                                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Hilkka Salmenkylä ja Tapio Rantala