24/2016 Jääkiekko Erotuomari - Erotuomarin tasoluokitus - Kurinpito


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 24/2016

6.10.2016    Diaarinro 12/2016


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n eteläisen alueen erotuomarikouluttajan päätökset 16.1.2016, 22.2.2016 ja 23.2.2016 sekä Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 1.4.2016


ASIA            

Erotuomarin tasoluokituksen laskeminen ja kurinpitorangaistus


MUUTOKSENHAKIJA

JP


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT RATKAISUT

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n eteläisen alueen erotuomarikouluttaja on 16.1.2016 ilmoittanut JP:lle, että tämän tasoluokitusta on laskettu huonon käytöksen vuoksi sekä 22.2.2016 ja 23.2.2016 antamillaan päätöksillä antanut JP:lle varoituksen pelien vaihdosta, jolla JP:n on pyrkinyt saavuttamaan taloudellista hyötyä ja jolla hänen kilometrikorvauksensa ovat lisääntyneet. Lisäksi erotuomarikouluttaja on sanotuilla päätöksillään asettanut JP:lle 30.4.2016 saakka voimassa olleen 40 kilometrin katon niin sanottuun Taso-järjestelmään.


JP on valittanut päätöksistä Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan, joka on päätöksellään 1.4.2016 jättänyt JP:n valituksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta.


VALITUS PERUSTEINEEN

JP on vaatinut, että 16.1.2016, 22.2.2016 ja 23.2.2016 tehdyt päätökset kumotaan ja liiton valitusvaliokunnan valitusmaksu palautetaan. Lisäksi JP on vaatinut lautakuntakulujensa korvaamista.


Erotuomarikouluttajan 16.1.2016 ilmoittaman päätöksen osalta JP on todennut, että hänen niin sanottua tasoluokitustaan oli laskettu rangaistustarkoituksessa. Sanottu rangaistus ei ollut Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen ja sen vuoksi tasoluokituksen laskemista koskeva päätös tuli kumota.


JP:lle 22.2.2016 annettua varoitusta sekä kilometrirajoitusta edeltäen häntä ei ollut ensin kuultu. Myöhemmästä, 23.2.2016 annetusta päätöksestä kävi puolestaan ilmi, että JP:n antamaa vastinetta ei ollut otettu huomioon. JP oli kuitenkin vastineessaan esittänyt selvityksen siitä, miksi hän oli joutunut hänelle määrättyjä pelejä vaihtamaan. JP oli myös pelejä vaihtaessaan noudattanut pelien vaihtamista koskeneita sääntöjä. Kilometrirajoituksen määrääminen ei näin ollen ollut oikeutettua ja JP oli sillä asetettu toisiin erotuomareihin nähden eriarvoiseen asemaan.


Valitusvaliokunnan valitusmaksu tuli palauttaa, koska valiokunnan toimivaltaa koskeva kysymys olisi tullut ratkaista ennen valitusmaksun maksamisen vaatimista.


Edellä kerrotun lisäksi JP on vaatinut, että oikeusturvalautakunta aloittaa Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaisen kurinpitomenettelyn nimeltä mainitsemiaan Suomen Jääkiekkoliiton, Suomen Jääkiekkotuomarien liitto SJTL ry:n ja Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n toimihenkilöitä kohtaan.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Jääkiekkoliitto on vaatinut, että valitus hylätään.


Tuomareiden luokitusjärjestelmän tarkoitus on helpottaa tuomareiden nimeämistä eri tasoisiin peleihin, koska niin pelien vaativuustaso kuin tuomareiden osaamistasokin vaihtelevat. Luokitus perustuu tuomarikouluttajan arviointiin ja tuomarin tasoluokitus voi kauden aikana nousta tai laskea useaan eri kertaan. Erotuomareiden nimeämistä säännellään Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä.


JP:lle määrättyä kurinpitorangaistusta koskeneessa kurinpitomenettelyssä ei ensin noudatettu kuulemisen osalta kilpailusääntöjä, joten tapaus palautettiin uuteen käsittelyyn. Tapahtuneen johdosta kurinpito-ohjeita on tarkennettu ja parannettu.


Erotuomarikouluttajan 23.2.2016 tekemää päätöstä koskien Jääkiekkoliitto on viitannut sen ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksen kohtaan 7.2, jonka mukaan erotuomarien vaihto ei saa lisätä merkittävästi ottelun kokonaiskuluja. JP:n pelienvaihto-oikeuteen oli asetettu 40 kilomerin kilometrirajoitus 70 kilometrin sijaan, koska pelien vaihtamisissa oli ollut hänen kohdallaan epäselvyyksiä.

 

VASTASELITYS

JP on toimittanut lautakunnalle Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta vastaselityksen.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Kurinpitomenettelyn aloittamista koskevat vaatimukset

 

JP on vaatinut, että Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen kurinpitomenettely aloitetaan hänen valituksessaan nimeämiään Suomen Jääkiekkoliiton, Suomen jääkiekkotuomarien liiton ja Helsingin Jääkiekkotuomareiden yhdistyksen toimihenkilöitä kohtaan.


Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sen sääntöjen 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei JP:n kurinpitomenettelyn aloittamista koskevassa vaatimuksessa ole kysymys sellaisesta yhdistyksen päätöstä koskevasta valitusasiasta kuin oikeusturvalautakunnan säännöissä on tarkoitettu. Näin ollen JP:n vaatimukset kurinpitomenettelyn aloittamisesta on jätettävä lautakunnan toimivaltaan kuulumattomina tutkimatta.


Suullinen käsittely


JP on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista. Asia on JP:n pyynnöstä huolimatta ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska suullisen käsittelyn toimittaminen on siten tarpeetonta.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


Suomen Jääkiekkoliiton eteläisen alueen erotuomarikouluttaja on valituksen kohteena olevilla päätöksillään 22.2.2016 ja 23.2.2016 antanut JP:lle varoituksen kilometrikorvausten lisääntymiseen johtaneista pelien vaihdoista ja määrännyt hänelle 40 kilometrin rajoituksen Taso-järjestelmään. Lisäksi erotuomarikouluttaja on jo aikaisemmin 16.1.2016 ilmoittanut JP:lle, että tämän tasoluokitusta on huonon käytöksen vuoksi laskettu.


JP:n valituksen johdosta asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko tasoluokituksen laskemisessa ja kilometrirajoituksen asettamisessa tosiasiallisesti ollut kysymys kurinpitomenettelystä ja ovatko Jääkiekkoliiton kilpailusäännöt mahdollistaneet tasoluokituksen laskemisen rangaistuksena. Lisäksi kysymys on erotuomarikouluttajan antaman varoituksen sekä kilometrirajoituksen sääntöjenmukaisuudesta.


Sovellettavat sääntömääräykset


Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 10.1 mukaan Jääkiekkoliiton jäsenseurat, niiden hallituksen jäsenet, seurojen toimihenkilöt, seuratoimitsijat, pelaajat, erotuomarit ja toimitsijat ovat velvollisia noudattamaan liiton kilpailusääntöjä ja niitä määräyksiä joita kilpailusääntöjen nojalla on annettu. Pelaajat, toimihenkilöt, toimitsijat ja tuomarit ovat sitoutuneet kurinpitosääntöihin pelipassinsa lunastamalla. Tapahtuneista rikkomuksista voidaan tuomita jäljempänä mainituin perustein rangaistus.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.2 mukaan ennen kuin kurinpitoelin ratkaisee tutkittavana olevan asian, on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti. Kurinpitoelin varaa asianosaiselle kohtuullisen ajan vastineen antamiseen.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan erotuomarien ja virallisten toimitsijoiden laiminlyöntitapauksissa kurinpidosta vastaa aluehallitus, muusta kurinpidosta erotuomareille ja virallisille toimitsijoille vastaa erotuomarivaliokunta.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.4 mukaan rangaistukseen voidaan tuomita erotuomari, joka rikkoo Jääkiekkoliiton toimintasääntöjä tai kilpailusääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä, tai joka jättää saapumatta hänelle määrättyyn tehtävään tai jättää suorittamatta tai laiminlyö erotuomarille kuuluvat tehtävät.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.5 mukaan kurinpitomenettelyssä määrättävä rangaistuksia ovat muiden ohella varoitus (kohta b) ja toimintakielto (kohta d).


Kilpailusääntöjen kohdan 8.1.1 mukaan virallisissa otteluissa voivat erotuomareina toimia vain liiton hyväksymät erotuomarit joilla on voimassaoleva SJL:n erotuomarikortti sekä SJL:n pelipassi. Pelipassi on pakollinen kaikille erotuomareille. Tuomarilla tulee olla toiminnan kattava vakuutusturva. Heidän toimikautensa kestää enintään yhden pelikauden kerrallaan. Erotuomarikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö on taidoiltaan ja ominaisuuksiltaan kykenevä toimimaan erotuomaritehtävissä. Päätöksen erotuomarikortin myöntämistä koskevassa asiassa tekee toimivaltansa puitteissa erotuomarikouluttaja, jonka päätös voidaan saattaa SJL:n erotuomarivaliokunnan käsiteltäväksi. SJL:n erotuomarivaliokunnan päätös asiassa on lopullinen.


Kilpailusääntöjen kohdan 8.2 mukaan erotuomaritehtävien nimeämisestä päättää SJL. Erotuomarikortin hyväksytty suorittaminen antaa mahdollisuuden erotuomaritehtävien hoitamiseen, mutta nimeäminen erotuomaritoimitsijatehtäviin perustuu SJL:n erotuomariorganisaation suorittamaan harkintaan. Kohdan 8.2.2 mukaan alueiden erotuomarikouluttajat vastaavat erotuomarien nimeämisestä miesten II divisioonan ja niiden karsintojen, Nuorten Mestiksen ja sen karsintojen, B- ja C-nuorten SM-sarjojen ja niiden karsintojen sekä B- ja C-nuorten Mestiksen otteluihin. Alueiden paikalliskouluttajat vastaavat yhdessä erotuomarikerhojen kanssa erotuomarien nimeämisestä muihin sarjoihin.


Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksen kohdan 1.1 mukaan SJL vastaa tasoluokituksen määrittelystä tasot 4-6 ja 8. SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa erotuomarin tasoluokituksen määrittelystä tasot 1-3 SJL:n ohjeistuksen mukaisesti siten, että jokaiselle tuomarille on määritelty jäsenyhdistyksen toimesta sarjatasot, joilla tuomari voi tuomita. Sarjatasojen määritykset toimitetaan SJL:n alueen erotuomarivalmentajalle, joka hyväksyy tuomareiden sarjatasot ja tämän tasoluokituksen mukaan nimetään tai otetaan vastaan tehtävät. Erotuomarin tasoluokitus määritellään kauden päätyttyä viimeistään 1.6. mennessä. Erotuomareiden tasoluokitusta päivitetään ja ylläpidetään TASO-järjestelmässä. Kauden aikana tasoluokituksia ylläpidetään reaaliaikaisesti. Tasoluokituksen ylläpitämisestä tasoilla 4 – 6 vastaa SJL. Vastaavasti SJTL:n paikallinen jäsenyhdistys vastaa tasojen 1-3 tasoluokituksien ylläpitämisestä.


Yhteistoimintasopimuksen kohdan 7.2 mukaan erotuomarit ja toimitsijat nimetään mahdollisimman lähellä asuvista käytettävissä olevista ottelun tason mukaisista erotuomareista tai toimitsijoista. Erotuomarien tai toimitsijoiden vaihto ei saa lisätä merkittävästi ottelun kokonaiskuluja. Omaa autoa käytettäessä pitää pyrkiä aina yhteiskuljetuksiin. Käytettäessä yhteiskuljetusta kehotetaan matkustajia hakeutumaan lyhimmän mahdollisen ajoreitin varteen.


JP:lle annettu varoitus


Jääkiekkoliiton eteläisen alueen erotuomarikouluttaja on antanut JP:lle varoituksen kilometrikorvausten lisääntymiseen johtaneista pelien vaihdoista. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan kurinpidosta sanotuissa tilanteissa vastaa kuitenkin erotuomarivaliokunta. Näin ollen ja kun lautakunnalle ei ole esitetty näyttöä siitä, että erotuomarivaliokunnalle sääntöjen mukaan kuuluvaa kurinpitotoimivaltaa olisi siirretty erotuomarikouluttajalle, ei JP:lle määrätty varoitus ole ollut kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukainen. Erotuomarikouluttajan päätös on tämän vuoksi annetun varoituksen osalta kumottava.


JP:n tasoluokituksen laskeminen ja kilometrirajoituksen asettaminen


JP on katsonut, että kysymys on tältäkin osin ollut kurinpitomenettelystä ja että sanottuja toimenpiteitä on käytetty rangaistuksina. Tältä osin lautakunta toteaa seuraavan.


Erotuomarikouluttajan ilmoituksessa tasoluokituksen laskemista on perusteltu JP:n huonolla käytöksellä. Tämä, samoin kuin se, että 40 kilometrin rajoitus on asetettu Taso-järjestelmään samassa yhteydessä varoituksen antamisen kanssa, voi viitata siihen, että kysymys on ollut JP:n esittämällä tavalla kurinpitomenettelystä. Tasoluokituksen laskua tai kilometrirajoituksen asettamista ei ole kuitenkaan mainittu kilpailusääntöjen 10.5 kohdassa kurinpitomenettelyssä määrättävinä rangaistuksina.


Toisaalta se, ettei sanottuja toimenpiteitä ole kurinpitomenettelyssä määrättäviksi rangaistuksiksi kilpailusäännöissä määrätty, puoltaa sitä, ettei kysymys ole tältä osin ollut kurinpitomenettelystä. Jääkiekkoliitto onkin esittänyt, että kilometrirajoituksen syynä ovat olleet epäselvyydet JP:n tekemissä pelien vaihdoissa ja hänen vaihtojen seurauksena kasvaneissa kilometrikorvauksissaan. Taso-luokituksen laskua on JP:n lautakunnalle toimittamassa hänen ja Helsingin Jääkiekkotuomarit ry:n puheenjohtajan käymässä sähköpostikirjeenvaihdossa puolestaan perusteltu huonolla käytöksellä sosiaalisessa mediassa ja jäähalleilla.


Lautakunta ei katso olevan syytä epäillä näitä kilometrirajoituksen asettamiselle tai tasoluokituksen laskemiselle esitettyjä syitä. Sanotut syyt on 16.1.2016, 22.2.2016 ja 23.2.2016 annetuissa päätöksissä todettu. Kysymys on näin ollen vielä siitä, onko JP:n tasoluokitusta voitu laskea ja hänelle asettaa kilometrirajoitus nyt tehdyllä tavalla ja ovatko nämä toimenpiteet perustuneet Suomen Jääkiekkoliiton sääntöihin.


Tasoluokituksen osalta lautakunta ensinnäkin toteaa, että kysymys on tältä osin erotuomareiden otteluihin nimeämiseen liittyvästä harkinnasta, jonka Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 8.2 ja Jääkiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksen kohdan 1.1 mukaan tekee toimivaltansa puitteissa alueen erotuomarikouluttaja ja Jääkiekkotuomarien liiton jäsenyhdistys. Erotuomarikouluttajalla ja sanotulla jäsenyhdistyksellä on näin ollen paitsi toimivalta myös harkintavaltaa liittyen esimerkiksi eri tasoisiin peleihin nimeämiseen liittyvän tasoluokituksen nostamiseen tai laskemiseen. Nimeämiseen ja tasoluokitukseen liittyvää harkintavaltaa käyttäessään erotuomarikouluttaja ja jäsenyhdistys voivat ottaa huomioon esimerkiksi kilpailusääntöjen kohdassa 8.1 mainitut erotuomarin kykenevyyteen toimia erotuomaritehtävissä liittyvät taidot ja ominaisuudet. Erotuomarin asiallisella käyttäytymisellä on oma merkityksensä erotuomarin tason ja kyvykkyyden arvioinnissa. Näin ollen lautakunta katsoo, että esimerkiksi erotuomarin sopimaton käyttäytyminen voi johtaa tasoluokituksen muuttamiseen ilman, että kysymys on kurinpidosta.


Suomen Jääkiekkoliiton ja Suomen Jääkiekkotuomarien liiton yhteistoimintasopimuksessa on edellä jo esitetyin tavoin kiinnitetty huomiota tuomareiden nimeämisessä siihen, että heidät nimetään mahdollisimman läheltä pelipaikkaa ja että nimeämistä aiheutuvat kustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Vaikka alueiden erotuomarikouluttajat vastaavatkin toimivaltansa puitteissa erotuomareiden nimeämisestä otteluihin, mahdollistaa nimeämisissä käytettävä Taso-järjestelmä kuitenkin sen, että erotuomarit voivat sen avulla itsekin pelejä paitsi nimetä myös vaihtaa. Näin ollen erotuomarit voivat omalla toiminnallaan myös vaikuttaa siihen, millaisiksi otteluista aiheutuvat kustannukset joukkueille muodostuvat.


Kuten lautakunta on edellä jo todennut, ei Jääkiekkoliiton JP:n tasoluokituksen laskemiselle tai kilometrirajoituksen asettamiselle esittämiä perusteluita eli hänen huonoa käyttäytymistään tai pelien vaihdoista aiheutuneita kasvaneita kilometrikorvauksia ole syytä epäillä. Vaikka JP onkin kiistänyt huonon käytöksen ja esittänyt erotuomarikouluttajalle selvityksen niistä syistä, joista johtuen hän on pelejä järjestelmässä vaihtanut, on JP:n tasoluokitusta voitu esitetyllä perusteella eli huonolla käytöksellä alentaa ja hänelle erotuomarikouluttajan toimesta asettaa Taso-järjestelmään epäselvyyksien johdosta kilometrirajoitus. Nämä seikat on voitu ottaa huomioon JP:n sopivuutta kilpailusääntöjen kohdan 8.1 nojalla arvioitaessa. Tämän vuoksi ja kun erotuomarikouluttajan ei muutoinkaan ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa väärin, on JP:n valitus tältä osin hylättävä.


Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan valitusmaksu


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 11.2.1 mukaan valitusmaksu palautetaan, mikäli päätös kumotaan tai muuttuu. Koska valitusvaliokunta ei ole kumonnut tai muuttanut Jääkiekkoliiton eteläisen alueen erotuomarikouluttajan päätöksiä vaan jättänyt niitä koskevan valituksen samoin kuin JP:n muutkin vaatimukset tutkimatta, ei valitusmaksua ole tullut palauttaa. Tämän vuoksi JP:n valitus on tältäkin osin hylättävä.


Valitusasian ajamisesta aiheutuneet kulut ja valitusmaksu


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.


Sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Jos korvausvaatimuksen tehnyt asianosainen on vain osittain voittanut lautakunnassa, lautakunnan on harkittava, missä suhteessa korvaus on tälle suoritettava, tai määrättävä, että kumpikin asianosainen on velvollinen kärsimään kulunsa.


JP on osittain voittanut asian. Sillä, miltä osin hän on asian hävinnyt, on ollut kuitenkin asiassa suurempi merkitys. Näin ollen lautakunta katsoo, että JP saa itse kärsiä kulunsa lautakunnassa. Samasta syystä myöskään valitusmaksua ei JP:lle palauteta.


Päätöslauselma


JP:n vaatimukset kurinpitomenettelyn aloittamisesta jätetään tutkimatta.


Valitus hyväksytään osittain ja Suomen Jääkiekkoliitto ry:n eteläisen alueen erotuomarikouluttajan 22.2 2016 ja 23.2.2016 antama varoitus kumotaan.


Muilta osin valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                           Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Thomas Stenius, Kimmo Suominen ja Tom Hedkrok