10/2017 Jalkapallo Sarjapaikka – Säännöt – Kilpailumääräykset – Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 10/2017

18.4.2017    Diaarinro 2/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n piirihallituksen päätös 10.3.2017


ASIA           

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

Rovaniemen Palloseura ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Jyväskylän Komeetat ry

Jippo-Juniorit ry


ASIAN TAUSTAA

Rovaniemen Palloseura ry:n (RoPS) vuonna 2002 syntyneiden poikien joukkue voitti kaudella 2015 Suomen Palloliitto ry:n Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Suomen ja Vaasan piirien järjestämän Puolen Suomen Liigan (PSL) poikien P13-sarjan ja lunasti näin PSL:n sääntöjen mukaisesti suoran paikan poikien P14-sarjaan kaudelle 2016. RoPS luopui sanotusta sarjasta helmi-maaliskuun vaihteessa 2016.


PSL:n piirien kilpailupäälliköt hyväksyivät 19.1.2017 RoPS:n osallistumisen Pohjois-Suomen piirin sisäiseen karsintaan pääsystä varsinaiseen PSL:n kauden 2017 poikien P15-sarjan karsintaan.


RoPS voitti Pohjois-Suomen piirin sisäisen karsinnan ja pääsi Jyväskylässä 12.2.2017 pelattuun varsinaiseen karsintaan. Sanotussa karsinnassa RoPS voitti Jyväskylän Komeetat 5-2 ja pelasi Joensuun Jippo-junioreiden kanssa tasapelin 2-2 selvittäen näin tiensä PSL:n poikien P15-sarjaan kaudelle 2017.


Jyväskylän Komeetat ry ja Jippo-juniorit ry tekivät vastalauseen RoPS:n osallistumisoikeudesta karsintaan katsoen, ettei RoPS:lla ollut oikeutta osallistua karsintoihin edellisenä vuonna tapahtuneen sarjasta luopumisen vuoksi. PSL:n piirien kilpailupäälliköt hyväksyivät vastalauseet 28.2.2017 tekemällään päätöksellä ja merkitsivät RoPS:n hävinneeksi molemmat karsintaottelut tuloksin 3-0.

 

SUOMEN PALLOLIITON KESKI-POHJANMAAN PIIRI RY:N PIIRIHALLITUKSEN PÄÄTÖS 10.3.2017

RoPS valitti kilpailupäälliköiden päätöksestä Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n piirihallitukselle, joka päätöksellään 10.3.2017 hylkäsi RoPS:n valituksen. Piirihallitus katsoi, että ilmoittautumalla määräaikaan mennessä kauden 2016 P14-sarjaan RoPS oli luopunut sarjasta ja ettei sillä sen vuoksi ollut seuraavalla kaudella eli kaudella 2017 oikeutta osallistua saman ikäluokan vastaavaan sarjaan eli P15-sarjaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

Rovaniemen Palloseura ry on vaatinut, että piirihallituksen päätös kumotaan ja Jyväskylän Komeetat ry:n ja Jippo-juniorit ry:n tekemät vastalauseet hylätään sekä että 12.2.2017 pelattujen karsintaotteluiden tulokset pysytetään. Lisäksi RoPS on vaatinut, että piirihallituksen valitusmaksu palautetaan.


Piirihallituksen päätös oli PSL:ssa noudatettavien sääntöjen vastainen. PSL:n säännöissä oli maininta ainoastaan PSL:n karsintaan ilmoittautuneiden ja karsinnassa pelanneiden joukkueiden velvollisuudesta ottaa mahdollisesti tarjottava sarjapaikka vastaan. Sen sijaan säännöissä ei ollut määräystä PSL:aan edellisen vuoden sarjamenestyksen perusteella paikkansa lunastaneiden joukkueiden mahdollisesta sarjapaikasta luopumisesta ja siitä määrättävistä seuraamuksista.


PSL:n sääntöjä ei voitu tulkita myöskään siten, että P14-sarjasta luopuminen johtaisi siihen, että saman ikäluokan osallistuminen seuraavan kauden P15-sarjan karsintaan olisi voitu estää.


Koska PSL:n säännöissä ei ollut määrätty edellisen vuoden sarjamenestyksen perusteella paikkansa lunastaneiden joukkueiden velvollisuudesta sarjaan osallistumiseen, tuli asiaa tarkastella Palloliiton Kilpailumääräysten nojalla. Näin ollen, ja kun RoPS oli luopunut paikasta PSL:n 16.4.2016 alkaneeseen kauden 2016 P14-sarjaan jo helmi-maaliskuun vaihteessa 2016, ei RoPS:n osallistumista vuoden 2017 PSL:n P15-sarjaan ole voitu evätä.


Joka tapauksessa sääntöjen soveltaminen johti RoPS:n kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Näin siksi, että PSL:n piirien kilpailupäälliköt olivat jo kertaalleen hyväksyneet RoPS:n osallistumisen PSL:n Pohjois-Suomen piirin sisäiseen karsintaan. RoPS:lle oli myös aiheutunut huomattavia kuluja osallistumisesta Jyväskylässä pelattuun jatkokarsintaan.


VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Piirihallituksen päätös oli oikea.


Jyväskylän Komeetat ry on ilmoittanut, ettei sillä ole piirihallituksen päätökseen mitään lisättävää ja että päätös oli oikea.


Jippo-juniorit ry on lausumassaan esittänyt, että piirihallituksen päätös oli sääntöjen mukainen. Päätös ei ollut myöskään RoPS:n kannalta kohtuuton.

 

VASTASELITYS

RoPS on ilmoittanut, ettei sillä ole Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n vastauksen johdosta lausuttavaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu


Asiassa on kysymys Suomen Palloliitto ry:n Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Suomen ja Vaasan piirien järjestämässä Puolen Suomen Liigassa sovellettavien sääntöjen tulkinnasta eli tässä tapauksessa siitä, onko RoPS:n osallistumisoikeus PSL:n kauden 2017 P15-sarjaan voitu evätä sen vuoksi, että joukkue on edellisellä kaudella luopunut paikasta saman ikäluokan P14-sarjassa.


Sovellettavat sääntömääräykset


Palloliiton sääntöjen mukaan piirit voivat yksin tai yhdessä järjestää kilpailutoimintaa. Kysymyksessä olevassa asiassa kuusi palloliiton piiriä on yhdessä järjestänyt PSL-sarjan ja PSL-sarjaa varten on laadittu omat säännöt.


Vuonna 2002 syntyneiden P14-poikien (C14) Puolen Suomen Liigan kautta 2016 koskeneiden sääntöjen mukaan kilpailuun on selviytynyt suoraan kauden 2015 P13 syyskierroksen kahdeksan parasta joukkuetta sekä neljä joukkuetta piirien välisistä karsinnoista.


Sääntöjen kohdassa ”Pelitapa” on todettu, että joukkueen ilmoittautuessa mukaan karsintaan ja pelatessa karsinnassa, on joukkueen otettava vastaan mahdollisesti tarjottava sarjapaikka – mikäli joukkue ei ota vastaan sarjapaikkaa, se tulkitaan luovutukseksi sarjassa (ks. erillinen kohta).


Sääntöjen kohdassa ”Luovutukset” on puolestaan todettu, että sarjassa ei sallita luovutuksia. Yhden ottelun luovutussakko on 500 euroa. Seuran joukkueen luovuttaessa ottelun, seuran joukkueilla ei ole seuraavalla kaudella oikeutta osallistua vastaavaan sarjaan.


Palloliiton Keski-Pohjanmaan piirin sarjojen erillismääräysten mukaan piirin kilpailutoiminnassa noudatetaan pääsääntöisesti Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiä ja muita yleisiä ohjeita. Piirin erillismääräykset ovat täydentäviä ja niitä noudatetaan piirin sarjoissa.


Kesken kauden liiton kilpailuista luopumista koskevan Suomen Palloliiton kilpailumääräysten kohdan 9 mukaan mikäli ilmoitus luopumisesta liiton nuorten sarjoista tehdään yksi kuukausi tai vähemmän aikaa ennen kilpailun alkua tai kesken kauden, niin liiton kilpailuvaliokunta päättää luovuttaneelle seuralle määrättävistä seuraamuksista. Seuran joukkue voidaan esimerkiksi sulkea kyseisen ikäluokan tuolta sarjatasolta enintään kolmeksi vuodeksi.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjä ja kilpailumääräyksiä koskeva kannanotto


Asiassa saadun selvityksen mukaan RoPS:n vuonna 2012 syntyneet pojat ovat kaudella 2015 voittaneet ikäluokkansa Puolen Suomen Liigan (P13) ja näin varmistaneet suoran paikan ikäluokkansa kauden 2016 PSL:aan (P14). RoPS on ilmoittautunut sanottuun sarjaan, mutta kuitenkin luopunut sarjapaikasta helmi-maaliskuun vaihteessa 2016 eli ennen sen alkamista 16.4.2016. RoPS:n osallistumisesta saman ikäluokan PSL:n karsintaan (P15) kaudella 2017 on tehty vastalause, jonka johdosta PSL:n piirien kilpailupäälliköt ja piirihallitus ovat katsoneet, ettei RoPS:lla ole ollut sarjapaikasta luopumisen johdosta oikeutta osallistua ikäluokan (P15) PSL:aan kaudella 2017.


Oikeusturvalautakunta toteaa PSL:n säännöissä sinällään todetun, että PSL:n karsintaan ilmoittautuneen ja siinä pelanneen joukkueen on otettava vastaan mahdollisesti tarjottava sarjapaikka ja että ellei joukkue ota vastaan sarjapaikkaa, se tulkitaan luovutukseksi sarjassa. Sääntöjen mukaan sarjassa ei sallita luovutuksia ja seuran joukkueen luovuttaessa ottelun, seuran joukkueilla ei ole seuraavalla kaudella oikeutta osallistua vastaavaan sarjaan. Sitä, onko sarjaan edellisen kauden menestymisen perusteella paikan saaneella, mutta sarjapaikasta kuitenkin luopuneella joukkueella oikeus osallistua saman ikäluokan vastaavaan sarjaan seuraavalla kaudella, ei ole PSL:n säännöissä kuitenkaan määrätty. Tämän vuoksi asiaan on tältä osin sovellettava Palloliiton Keski-Pohjanmaan piirin sarjojen erillismääräyksissä todetulla tavalla Suomen Palloliiton kilpailumääräyksiä ja muita yleisiä ohjeita.


Palloliiton kilpailumääräysten kohdan 9 mukaan, mikäli ilmoitus luopumisesta liiton nuorten sarjoista tehdään yksi kuukausi tai vähemmän aikaa ennen kilpailun alkua tai kesken kauden, niin liiton kilpailuvaliokunta päättää luovuttaneelle seuralle määrättävistä seuraamuksista. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kun RoPS on luopunut kauden 2016 PSL:n poikien P14 sarjasta helmi-maaliskuun vaihteessa 2016 ja kun sanottu sarja on alkanut 16.4.2016 eli yli kuukausi sarjasta luopumisen jälkeen, ei RoPS:lle ole tullut määrätä luopumisen johdosta seuraamuksia. Sovellettavat säännöt eivät ole mahdollistaneet sanamuotonsa perusteella piirihallituksen omaksumaa tulkintaa. Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n piirihallituksen päätös on siten ollut Puolen Suomen Liigan ja Suomen Palloliiton kilpailumääräysten vastainen. Piirihallituksen päätös on sen vuoksi kumottava ja piirihallituksen käsittelystä peritty käsittelymaksu palautettava RoPS:lle.


Asian lopputulos huomioon ottaen muista RoPS:n valituksen perusteeksi ilmoittamista seikoista ei ole tarpeen lausua.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n piirihallituksen päätös 10.3.2017 kumotaan. Jyväskylän Komeetat ry:n ja Jippo-juniorit ry:n tekemät vastalauseet hylätään ja 12.2.2017 pelattujen karsintaotteluiden tulokset pysytetään.


Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry:n on palautettava RoPS:lle piirihallituksen käsittelystä peritty valitusmaksu.


Oikeusturvalautakunnan valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Elias Kajander ja Mikko Kohtala