4/ 2015 Jalkapallo Liigalisenssi - Lisenssimääräykset - Taloudelliset kriteerit


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA 

PÄÄTÖS    Nro 4/2015

23.2.2015                   Diaarinro 3/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitean päätös 9.1.2015 koskien Myllykosken Pallo-47 ry:n liigalisenssiä  

 

ASIA

Liigalisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

Myllykosken Pallo-47 ry (MYPA)


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


LISENSSIKOMITEAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitea (lisenssikomitea) on päätöksellään 9.1.2015 hylännyt Myllykosken Pallo-47 ry:n liigalisenssihakemuksen kaudelle 2015.


Komitean päätöksessä on todettu asian taustasta ja MYPA:n taloutta koskevasta selvityksestä seuraavaa.

 

MYPA oli hakenut lisenssikomitealta liigalisenssiä kauden 2015 Veikkausliigaan. Lisenssikomitea oli käsitellyt asiaa kokouksissaan 8.12.2014, 15.12.2014, 22.12.2014 ja 8.1.2015. Lisenssikomitea oli todennut 22.12.2014, että MYPA täyttää taloudellisia vaatimuksia lukuun ottamatta kaikki muut liigalisenssimääräysten 2015 mukaiset vaatimukset. Lisenssikomitea oli 22.12.2014 pyytänyt MYPA:lta lisäselvitystä.


MYPA oli toimittanut lisenssihakemuksen yhteydessä tilintarkastajien tarkastaman välitilinpäätöksen 1.12.2013 – 30.9.2014. Tilikauden tulos oli 40 541,52 euroa voitollinen ja oma pääoma -213 945,95 euroa negatiivinen. MYPA:n lyhytaikaiset varat olivat 374 738,77 euroa ja lyhytaikaiset velat 600 335,22 euroa. Maksuvalmius oli tyydyttävä ja taseen loppusumma 464 389,27 euroa. Tilintarkastaja oli antanut tilintarkastuskertomuksessaan seuraavan lisätiedon:


”Lausuntoamme mukauttamatta haluamme kiinnittää huomiota välitilinpäätöksen taseen per 30.9.2014 negatiiviseen omaan pääomaan, joka on -213 945,95 euroa. Yhdistyksen lyhytaikaiset velat ylittivät kyseisenä ajankohtana sen taseen mukaiset kokonaisvarat 135 945,95 eurolla. Yhdistyksen kassatilanne on haastava, ja ilman lisärahoitusta yhdistyksen toiminnan jatkuminen voi olla uhattuna.”


MYPA:n kautta 2015 koskevan budjetin mukaan varainhankintatuotot olivat 730 700 euroa ja henkilöstökulut 615 600 euroa. MYPA:n toimittamien allekirjoitettujen yhteistyösopimusten yhteenlaskettu arvo oli 34 000 euroa. Jotta MYPA pääsisi budjetin mukaisiin yhteistyösopimustuottoihin, MYPA:n tulisi komitean näkemyksen mukaan kyetä hankkimaan merkittävä määrä uusia yhteistyökumppaneita. MYPA:lle oli varattu mahdollisuus toimittaa selvitystä varainhankinnan tilanteesta 18.12.2014 mennessä ja seuran edustaja oli kutsuttu lisenssikomitean kokoukseen 22.12.2014. MYPA:lle oli myös kerrottu, että taloudellisen jatkuvuuden turvaamiseksi voisi olla tarkoituksenmukaista löytää taho, joka sitoumuksellaan takaisi taloudellisen jatkuvuuden kauden aikana.


MYPA:n toimittaman selvityksen mukaan sovittuja yhteistyösopimuksia oli 18.12.2014 yhteensä 194 683 euron arvosta ja suurella todennäköisyydellä toteutuisi lisäksi 123 914 euron arvosta sopimuksia. Tarkennetun budjetin mukaan mainostulojen määrä oli 585 000 euroa. Lisäksi MYPA:n selvityksessä oli todettu, että edustusjoukkueen toiminta olisi mahdollista yhtiöittää ja osakeannilla tavoiteltaisiin 100 000 euroa. MYPA:n hallitsema kiinteistö olisi mahdollista muuttaa keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Lisenssikomitean kokouksessa 22.12.2014 oli kuultu MYPA:n hallitusta ja puheenjohtajaa. Lisenssikomitea oli varannut vielä MYPA:lle mahdollisuuden esittää selvitystä lopullisesta budjetista ja ilmoittaa, oliko kaksi merkittävää yhteistyösopimusneuvottelua tuottanut tulosta ja katsoiko MYPA voivansa jatkaa liigan kilpailutoiminnassa, jos mainitut yhteistyösopimukset eivät toteutuisi. MYPA oli toimittanut uuden budjetin 29.12.2014, jossa tuottopuolella oli lisäystä 28 000 euroa ja kulupuolella säästöjä 176.500 euroa. Seuran puheenjohtajaa oli kuultu lisenssikomitean kokouksessa 8.1.2015.   


Arvionaan MYPA:n taloudellisesta tilanteesta lisenssikomitea on todennut, että MYPA oli esittänyt luotettavan selvityksen noin 194 000 euron varainhankinnasta. Noin 124 000 euron määrä oli sitä vastoin arvionvarainen eikä niitä koskevia sopimuksia ollut allekirjoitettu. Muun varainhankinnan osalta eli edustusjoukkueen yhtiöittämisen, osakeannin ja kiinteistön muuttamisesta keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi ei ollut ryhdytty toimenpiteisiin. Kiinteistö oli myös pantattu yli 200 000 euron lainan vakuudeksi. MYPA:n kiinteät kulut olivat edelleen korkeat, vaikka niiden karsimiseen oli osin ryhdytty. Valmentajan palkkojen osalta ei ollut päästy sopimukseen säästötoimista. 


MYPA oli katsonut, että lisärahoitusta koskeva tarve oli noin 62 000 euroa. Lisenssikomitea on katsonut lisärahoitustarpeen olevan vähintään 140 000 – 176 500 euroa ja todennäköisesti vielä tätäkin suurempi. MYPA ei ollut osoittanut tahoa, joka sitoutuisi vastaamaan syntyvästä vajeesta.


MYPA ei ollut kyennyt näyttämään rahoituslaskelmaa, joka osoittaisi sen selviytyvän kauden 2015 rahoitustarpeesta. Rahoitusvajeen johdosta komitea arvioi, että MYPA ei pysty suoriutumaan liigalisenssikauden 2015 taloudellisista velvoitteistaan. Lisäksi tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan todennut yhdistyksen toiminnan olevan uhattuna tulevalla lisenssikaudella.   


Komitea ei myöntänyt MYPA:lle liigalisenssiä kaudelle 2015 ja perusteli ratkaisuaan seuraavasti.

 

Liigalisenssimääräysten 5 luvun 11 B-kohdan mukaan lisenssi on evättävä, mikäli tilinpäätösasiakirjojen ja tulevaa kautta koskevien talousasiakirjojen perusteella lisenssin myöntäjä arvioi, ettei lisenssin hakija todennäköisesti pysty jatkamaan toimintaansa jatkuvuuden periaatetta noudattaen vähintään lisenssikauden loppuun. Lisenssin epääminen edellyttää, että jokin liigalisenssimääräysten 5 luvun 1 kohdan indikaattoreista toteutuu. MYPA:n kohdalla täyttyi indikaattori 01 (IND 01), sillä sen tilintarkastuskertomuksessa oli epäilty yhdistyksen toiminnan olevan uhattuna käyttämällä vakiotekstistä poikkeavaa ilmaisua. MYPA ei lisenssikomitean arvion mukaan kykene suoriutumaan tulevan lisenssikauden taloudellisista velvoitteistaan, joten sen lisenssi oli evättävä liigalisenssimääräysten 5 luvun 1 kohdan ja 5 luvun 11 B-kohdan nojalla.


VALITUS PERUSTEINEEN

Myllykosken Pallo-47 ry (MYPA) on vaatinut, että lisenssikomitean päätös kumotaan ja että MYPA:lle myönnetään liigalisenssi kaudelle 2015. Lisäksi MYPA on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 2 000 eurolla.


Lisenssimenettely


Lisenssimääräysten kohdan 10.6 mukaan päätös lisenssin myöntämisestä tai epäämisestä oli tehtävä 20.12. mennessä. Lisenssi voidaan myöntää kohdan 10.7. mukaan ehdollisena siten, että lisenssin hakijan tulee täyttää asetetut ehdot määräajassa lisenssin peruuttamisen uhalla. Lisenssikomitea ei ollut tehnyt päätöstä 20.12. mennessä eikä lisenssiä ollut myönnetty myöskään ehdollisena. Lisenssi olisi tullut evätä tai myöntää ehdollisena 20.12. mennessä. Tämän jälkeen lisenssin epääminen ei ollut mahdollista. MYPA oli toimittanut lisäselvitystä lisenssikomitealle siinä uskossa, että lisäselvitysten toimittamiseen ei liittynyt hakemuksen hylkäämisen uhka. MYPA:n johto ei ollut saanut tarvittavaa neuvontaa lisenssimääräysten kriteerien täyttymisestä.


Lisenssikomitea oli rikkonut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta päätöstä tehdessään. Lisäksi lisenssiyksikön jäsenistä kenelläkään ei ollut määräysten edellyttämää lakimieskoulutusta, koska seuralisenssipäällikkö ei ollut päätöksentekoon osallistunut.

 

Lisenssin myöntämisen edellytykset


Lisenssikomitean laskelmat lisärahoituksen tarpeesta olivat virheelliset. MYPA:n esittämän laskelman mukaan lisärahoitustarve oli noin 60 000 euroa ja Uefalta maksuun tulevan rahan jälkeen 30 000 euroa. Lisenssikomitean päätöksestä ei ilmennyt, mikä raja MYPA:n olisi tullut ylittää rahoitusvajeen kattamiseksi. Koko kauden myyntituotot eivät voineet olla myöskään selvillä ennen kauden alkua. Tältä osin lisenssikomitean käsitys oli virheellinen. MYPA oli osoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin ja esittänyt keinoja tuottojen saamiseksi. Vertailtaessa MYPA:n kausia 2011-2014 koskevia kuuden ensimmäisen kuukauden tuottoja asiassa ei ollut kauden 2015 osalta syytä olettaa, että MYPA ei toteuttaisi jatkuvuuden periaatetta lisenssikauden loppuun. MYPA:n maksuvalmius oli tyydyttävä.


Lisenssikomitea oli todennut, että MYPA ei ollut osoittanut tahoa, joka olisi sitoutunut ottamaan syntyneen vajeen vastattavakseen lisenssikauden aikana. Tällaisen sitoumuksen vaatimisesta ei ollut määräystä lisenssimääräyksissä. Tällaisella sitoumuksella ei ollut myöskään käytännössä merkitystä, koska lisenssikomitea ei millään tavoin tarkastele sitoumuksen antaneen tahon taloudellisia olosuhteita. Lisenssikomitea oli käyttänyt harkintavaltaansa spekulatiivisesti ja mielivaltaisesti.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Lisenssimenettely


Lisenssikomitea oli toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Lisenssikomitean kokoonpanossa on oikeustieteellisen ja taloudellisen koulutuksen omaavia henkilöitä siten, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen ovat oikeustieteellisen koulutuksen omaavia ja kolme jäsentä taloudellisen koulutuksen omaavia (KTM/KHT tai KTM/eMBA). Lisenssimääräysten kohdan 2.12 mukaan riittävää oli, että yhdellä jäsenellä oli oikeustieteellinen ja yhdellä KHT- tai HTM-tilintarkastajan pätevyys. Nämä edellytykset täyttyivät selvästi.


Lisenssimääräysten kohta 10.6 ohjaa päätöksentekoa. Lisenssikomitean kokouksessa 22.12.2014 lisenssihakemus olisi tullut hylätyksi ja MYPA:lle oli annettu sen edun mukaisesti lisäaikaa selvityksen esittämiseen. MYPA ei ollut vaatinut, että lisenssipäätös olisi tullut tehdä jo 22.12.2014 ja MYPA oli toimillaan hyväksynyt määräajan pidennyksen. Joka tapauksessa lisenssiä ei ollut myönnetty 20.12.2014, joten MYPA:lla ei ole liigalisenssiä kaudeksi 2015.


Lisenssiyksikön kokoonpano oli ollut lisenssimääräysten kohtien 2.5 ja 2.6 mukainen. Lisenssiyksikkö ei ole muutoinkaan päättävä elin, vaan lisenssiyksikkö hallinnoi liigalisenssijärjestelmää. Lisenssiyksikkö ei ole määräysten vastainen, jos yksi työntekijöistä on sairauslomalla ja tehtäviä tämän johdosta organisoidaan uudestaan.


MYPA:lle oli annettu ohjeita lisenssiprosessin aikana ja varattu tilaisuus esittää selvitystä taloudellisesta ja varainhankinnan tilanteesta. MYPA:lla oli ollut tilaisuus osoittaa lisenssin myöntämisen edellytykset. MYPA on ollut tietoinen, että lisäselvityksen pyytämisen taustalla oli lisenssin epäämisen mahdollisuus.


Lisenssin myöntämisen edellytykset


Liigalisenssikomitean päätös oli sääntöjen ja määräysten mukainen. MYPA ei ollut kyennyt esittämään selvitystä, miten MYPA olisi kyennyt kattamaan merkittävän rahoitusvajeen. MYPA:n valituksessaan esittämä väite Uefalta tulevasta 30 000 eurosta oli virheellinen. MYPA ei ollut saamassa rahaa Uefalta ja tämä oli todettu MYPA:lle jo lisenssikäsittelyn yhteydessä. Seuroja on kohdeltu yhdenvertaisesti.


VASTASELITYS

MYPA on toimittanut oikeusturvalautakunnalle siltä pyydetyn vastaselityksen. Vastaselityksessään MYPA on todennut, että Palloliiton lisenssimenettelyn aikataulusta ei ollut sovittu MYPA:n kanssa. Nyt lisenssimenettelyn aikataulu oli vaikeuttanut MYPA:n mahdollisuuksia valmistautua tulevaan kauteen. Lisenssiyksikkö ei ollut opastanut tai neuvonut MYPA:aa. Erilaisia selvityspyyntöjä tai niiden taustoja lisenssiyksikkö ei ollut selvittänyt. Lisenssipäätöksestä ilmenevistä täydennyspyynnöistä ilmenee lisenssimenettelyn sekavuus.


Lisenssikomitean käsittelyssä 8.1.2015 MYPA oli kirjallisesti ja suullisesti esittänyt selvityksen rahoitusvajeen täyttämisestä. Lisenssikomitean päätös perustuu siihen, että kaikki mainostulot tulisi olla selvillä lisenssiä haettaessa. Tällaisesta vaatimuksesta seurat eivät ole tietoisia. MYPA on saamassa kauden 2014-2015 osalta korvauksia Uefalta eikä MYPA ole olettanut saavansa korvauksia kaudelta 2013-2014.


SUULLINEN KÄSITTELY

Suullinen käsittely on toimitettu 11.2.2015. Todistelutarkoituksessa on kuultu MYPA:n nimeäminä seuran puheenjohtajaa Matti Tiihosta ja varapuheenjohtajaa Jukka Ikosta sekä Palloliiton nimeäminä lisenssikomitean puheenjohtajaa Juha Laitista ja lisenssikomitean jäsentä Jukka Ala-Melloa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


MYPA on hakenut liigalisenssiä kaudelle 2015. Palloliiton liigalisenssikomitea on päätöksellään 9.1.2015 hylännyt MYPA:n hakemuksen. MYPA:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko lisenssihakemusta koskevassa menettelyssä tapahtunut sellaisia virheitä, joiden johdosta päätös tulisi kumota. Toiseksi kysymys on siitä, onko lisenssihakemuksen hylkäävä päätös lisenssimääräysten vastainen.


Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan UOL 4/2006 ja UOL 10/2011 todennut, lisenssiä koskevaa valitusta käsitellessään oikeusturvalautakunta voi ottaa kantaa ensiksikin siihen, onko lisenssin myöntämisestä päättävän tahon päätös lisenssin myöntämistä koskevien sääntöjen mukainen, ja toiseksi siihen, onko lisenssin myöntämistä koskeva menettely ollut asianmukainen. Oikeusturvalautakunta ei sen sijaa voi ottaa arvioitavaksi sitä, miten lisenssin myöntävän tahon tekemän päätöksen jälkeen mahdollisesti tapahtuneet muutokset vaikuttaisivat lisenssin myöntämiseen (UOL 4/2006 ja UOL 10/2011). Oikeusturvalautakunta arvioi lisenssin myöntämisen kriteereitä sen perusteella, mikä on ollut tilanne liigalisenssikomitean tehdessä lisenssihakemuksen hylkäävän päätöksen. Näin ollen MYPA:n valituksen johdosta tarkastelun kohteena on se, onko liigalisenssihakemuksen hylkäämiselle ollut perusteet lisenssikomitean tehdessä päätöksensä 9.1.2015.


II Lisenssimenettelyä koskevat väitteet


(a)  Lisenssiyksikön kokoonpano ja MYPA:lle annettu opastus


MYPA on todennut valituksessaan, että lisenssimääräysten kohdan 2.5 mukaan lisenssiyksikön tulee yhdenvertaisesti auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita määräysten mukaisten kriteerien toteuttamisessa ja kohdan 2.6 mukaan lisenssiyksikössä tulee olla vähintään yksi jäsen, jolla on riittävä oikeudellinen koulutus. Lisenssiyksikön oikeudellisen koulutuksen omaava jäsen oli ollut lisenssiprosessin aikana sairauslomalla eikä sijaisena olleella henkilöllä ollut oikeudellista koulutusta. MYPA on katsonut, että sen mahdollisuudet saada riittävää apua ei ollut näin ollen toteutunut. MYPA ei ollut myöskään saanut opastusta tai neuvoja.


Palloliitto on todennut, että lisenssiyksikkö oli ollut määräysten mukainen eikä lisenssiyksikköön kuuluvan henkilön sairausloma merkinnyt sitä, että kokoonpano olisi ollut sääntöjenvastainen. MYPA:aa oli myös lisenssiyksikön ja lisenssikomitean toimenpitein avustettu ja ohjeistettu menettelyn aikana.


Lisenssimääräysten kohdan 2.5 mukaan lisenssiyksikön tehtävänä on yhdenvertaisesti auttaa ja opastaa lisenssin hakijoita / haltijoita näiden määräysten sisältämien kriteerien toteuttamisessa, valvoa näiden määräysten noudattamista, pyytää lisenssin hakijoilta / haltijoilta vaadittavat asiakirjat ja tiedot, asettaa määräajat asiakirjojen ja tietojen toimittamiselle sekä valmistella ja esitellä lisenssikomitealle sen toimivaltaan kuuluvat asiat. Kohdan 2.6 mukaan lisenssiyksikköön kuuluvat liiton pääsihteerin nimeämä seuralisenssipäällikkö ja eri kriteerialueiden asiantuntijat. Lisenssiyksikköä johtaa seuralisenssipäällikkö. Vähintään yhdellä lisenssiyksikön jäsenellä tulee olla riittävä oikeudellinen koulutus sekä yhdellä talousalan tausta ja tietotaito, kuten esimerkiksi talouden/kirjanpidon koulutus yliopistosta, kaupallisesta koulusta tai vastaavasta, tai vähintään kolmen vuoden talousalan työkokemus.


Seuralisenssipäälliköllä on oikeudellisen alan loppututkinto. Lisenssiyksikön tehtävänä on muun ohella valmistella asiat lisenssikomitean päätettäväksi. Toisaalta lisenssiyksikön tulee auttaa ja opastaa lisenssiä hakeneita tahoja. Vaikka seuralisenssipäällikkö olisi ollut sairauslomalla lisenssihakemusten käsittelyn aikana, asiassa ei ole perusteltua aihetta epäillä, etteikö MYPA olisi apua pyytäessään tai sellaisen tarpeen lisenssiyksikölle ilmoittaessaan saanut osakseen apua ja opastusta.


Lisenssikomitea oli pyytänyt lisenssimenettelyn aikana tarkempia selvityksiä MYPA:n taloudellisesta asemasta. MYPA ei ollut näiden täydennyspyyntöjen johdosta ollut yhteydessä lisenssiyksikköön. Tällaisessa tilanteessa mahdollinen lisäohjeistuksen tarve ei ole voinut myöskään tulla lisenssiyksikön tietoon.


Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella oikeusturvalautakunta voisi katsoa lisenssiyksikön menettelyn olleen kokoonpanonsa tai sille kuuluneen neuvonta- tai opastusvelvollisuuden osalta lisenssimääräysten vastaista valituksen kohteena olevan asian arvioinnin kannalta merkityksellisellä tavalla. Näiltä osin MYPA:n valitus ei anna oikeusturvalautakunnan taholta aihetta toimenpiteisiin. 


(b)  Päätöksenteon aikataulu


MYPA on katsonut, että liigalisenssin epäämistä tai ehdollista myöntämistä koskenut päätös olisi tullut tehdä 20.12.2014 mennessä. Koska päätöstä ei ollut tehty sääntöjen edellyttämässä ajassa, hakemuksen hylkäävää päätöstä ei ollut mahdollista tehdä enää 20.12.2014 jälkeen.


Liigalisenssimääräysten kohdan 10.6 mukaan lisenssikomitea päättää liigalisenssin myöntämisestä tai epäämisestä 20.12. mennessä. Liigalisenssimääräyksissä on siten määräys siitä, mihin mennessä päätös tulisi tehdä. Liigalisenssimääräyksissä ei ole sitä vastoin määräystä, jonka mukaan liigalisenssi tulisi myöntää, jos päätöstä ei ole tehty mainittuun ajankohtaan mennessä.


Kysymyksessä olevassa tapauksessa MYPA:n 28.11.2014 päivättyä liigalisenssihakemusta on käsitelty lisenssikomitean kokouksissa 8.12., 15.12., 22.12.2014 ja 8.1.2015. Lisenssikomitea on pyytänyt kolmen ensimmäisen kokouksen jälkeen MYPA:lta taloutta koskevia lisäselvityksiä. Lopulta lisenssihakemuksen hylkäävä päätös on tehty 8.1.2015 pidetyn kokouksen jälkeen 9.1.2015 annetulla päätöksellä.


Liigalisenssiä hakevien seurojen kannalta on tärkeää, että lisenssimenettely on riittävän nopea ja että mahdolliset epäselvyydet pyritään selvittämään ilman aiheetonta viivytystä. Oikeudenmukaiseen menettelyyn toisaalta kuuluu sekin, että hakijalla on mahdollisuus täydentää hakemustaan, jos hakemus ei sellaisenaan johtaisi hakijan kannalta myönteiseen lopputulokseen. Tällaisia lisäselvityksen antamista koskevia mahdollisuuksia voidaan tarvittaessa varata useampikin, jos täydentämismahdollisuudet eivät tarpeettomasti pitkitä päätöksentekoprosessia.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että MYPA:n lisenssihakemuksen käsittely on alkanut 8.12.2014. Lisenssikomitean pyytämien lisäselvitysten jälkeen MYPA:n on täytynyt olla tietoinen siitä, että liigalisenssiä ei tulla myöntämään hakemuksen yhteydessä toimitettujen selvitysten perusteella. MYPA:n on täytynyt varautua tähän mahdollisuuteen jo lisenssihakemusta tehdessään, koska välitilinpäätökseen oli sisällytetty tilintarkastajan huomautus. Lisäselvitysten antamista koskevat täydennysmahdollisuudet ovat näin ollen olleet MYPA:n edun mukaisia. Täydennyspyyntöjen ja lisäselvitysten jälkeen päätös on tehty noin kolme viikkoa sääntöjen mukaista määräaikaa myöhemmin. Sille seikalle, että MYPA:lle on myönnetty lisäaikaa tarvittavien selvitysten esittämiseen ja päätös on tehty vasta sen jälkeen, ei voida antaa sellaista merkitystä, että lisenssikomitean päätös voitaisiin tällä perusteella kumota.


III Liigalisenssin myöntämistä koskevat edellytykset ja lisenssimääräykset

 

(a)  Määräykset


Liigalisenssimääräysten mukaan lisenssin myöntämisen edellytykset jakautuvat oikeudellisiin, taloudellisiin, olosuhteisiin ja turvallisuuteen, henkilöstöön ja hallintoon, urheilulliseen toimintaan ja muihin kriteereihin. Kuten valituksen kohteena olevasta lisenssikomitean päätöksestä ilmenee, MYPA:n liigalisenssi on evätty taloudellisilla kriteereillä.


Liigalisenssimääräysten kohdassa 5.1 on määräys neljästä taloutta koskevasta varoitussignaalista (indikaattorit). Siinä todetaan seuraavaa:


Mikäli lisenssin hakijan edellistä kautta koskevat talousasiakirjat ja tiedot osoittavat tiettyjä varoitusmerkkejä (indikaattorit 01 - 04), lisenssin myöntäjän on tarkemmin tutkittava tulevaa kautta koskevat talousasiakirjat, ja mikäli lisenssi myönnetään, lisenssin haltijan on päivitettävä tulevaa kautta koskevat talousasiakirjat neljännesvuosittain lisenssikauden aikana (ks. art. 5.8). Indikaattorit ovat:


·       Indikaattori 01 (IND. 01): Tilintarkastuskertomuksessa epäillään jatkuvuuden periaatteen toteutumista käyttäen jotakin vakiotekstissä poikkeavaa ilmaisua.


·       Indikaattori 02 (IND. 02): Tilintarkastetuissa tilinpäätösasiakirjoissa nettovarallisuus (taseen kokonaisvarat vähennettynä kokonaisveloilla) on heikentynyt suhteessa edellisen tilikauden tietoihin.


·       Indikaattori 03 (IND. 03): Lisenssin hakijaa/haltijaa on haettu konkurssiin.


·       Indikaattori 04 (IND. 04): Lisenssin hakijalla on rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä edellisen kauden ajalta


Liigalisenssimääräysten kohdan 5.5 mukaan lisenssiä hakevan, jolla on jokin kohdassa 5.1 mainituista varoitussignaaleista IND. 01-04, on toimitettava tuloslaskelman muodossa oleva budjetti ja vertailutiedot edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta, budjettiin perustuva rahoituslaskelma ja vertailutiedot edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta ja merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi. Jos lisenssin hakijan oma pääoma on välitilinpäätöksen per. 30.9. mukaan negatiivinen, lisenssiä hakevan tahon tulee toimittaa virallisesti hyväksytty tulevan kauden toimintasuunnitelma ja toimenpideohjelma, jolla seuraavan kolmen tilikauden aikana tai jo voimassa olevan toimenpideohjelman jäljellä olevana aikana oma pääoma saatetaan positiiviseksi.


Liigalisenssimääräysten kohdan 5.11 (B) mukaan, mikäli lisenssin hakija osoittaa varoitusmerkkejä IND. 01-04, lisenssi on evättävä, mikäli tilinpäätösasiakirjojen ja tulevaa kautta koskevien talousasiakirjojen perusteella lisenssin myöntäjä arvioi, ettei lisenssin hakija todennäköisesti pysty jatkamaan toimintaansa jatkuvuuden periaatetta noudattaen vähintään lisenssikauden loppuun. Jatkuvuuden periaatteella lisenssimääräyksissä tarkoitetaan sitä, että kysymyksessä oleva taho jatkaa toimintaansa nähtävissä olevassa tulevaisuudessa eikä kyseisellä taholla ole aikomusta hakeutua konkurssiin, lopettaa liiketoimintaansa eikä hakea lakien tai määräysten mukaisesti suojaa velkojiltaan. Lisenssiä myönnettäessä jatkuvuuden periaatteen toteutuminen arvioidaan vähintään lisenssikauden loppuun asti.


(b)  Taloudellista asemaa koskeva selvitys


MYPA:n välitilinpäätöstä 1.12.2013 – 30.9.2014 koskevan tilintarkastuskertomuksen mukaan taseen per. 30.9.2014 oma pääoma on ollut negatiivinen -213 945,95 euroa ja lyhytaikaiset velat ovat ylittäneet taseen mukaiset kokonaisvarat 135 945,95 eurolla. Tilintarkastuskertomuksen lisätietojen mukaan MYPA:n kassatilanne on haastava, ja ilman lisärahoitusta MYPA:n toiminnan jatkuminen voi olla uhattuna.


MYPA on lisenssikomitean 9.12.2014 antaman täydennyspyynnön johdosta toimittamassa selvityksessä todennut yhteistyösopimuksia olevan 34 000 euron arvosta. Lisäksi MYPA on todennut sovituksi ja allekirjoitusta vailla olevia sopimuksia yhteensä 66 020 euron arvosta. Ilmoituksessa on todettu ne yhteistyötahot nimeltä, joiden kanssa yhteistyöstä on sovittu. MYPA on toimittanut myös kuukausikohtaisen kassavirtaennusteen. Kassavirtaennusteen mukaan kuukausittaiset tuotot ja alkukassa riittäisivät erääntyvien menojen kattamiseen.


Lisenssikomitea on käsitellyt MYPA:n toimittamaa selvitystä ja pyytänyt 16.12.2014 MYPA:aa toimittamaan päivitetyn kirjallisen selvityksen varainhankinnan tilanteesta. Selvityspyynnön mukaan MYPA ei ollut aikaisemman selvityksen perusteella kyennyt riittävän vakuuttavasti osoittamaan seuran tulorahoituksen riittävyyttä tulevan liigakauden läpiviemiseksi. Samalla seuran edustaja on pyydetty kuultavaksi lisenssikomitean käsittelyyn 18.12.2014. MYPA on uudessa selvityksessään todennut, että allekirjoitettuja yhteistyösopimuksia oli 194 683 euron arvosta ja keskeneräisiä yhteistyösopimusneuvotteluja 123 914 euron arvosta ja näiden keskeneräisten sopimusneuvottelujen toteutumisennustetta oli pidetty suurena. MYPA on myös samalla esittänyt vaihtoehtona edustusjoukkueen yhtiöittämisen ja tähän liittyvän osakeannin mahdollisuuden sekä MYPA:n omistaman kiinteistön sijoittamisen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön.


MYPA on vielä lisenssikomitean 22.12.2014 esittämän pyynnön mukaisesti toimittanut päivitetyn budjettilaskelman. Laskelman mukaan lisärahoituksen tarve olisi noin 62 000 euroa. Päivitetyn budjetin mukaan vähennystä menoissa olisi erityisesti henkilöstökuluissa. Kaikkiaan korjatun budjetin 29.12.2014 mukaan kulut olisivat kaudella 2015 yhteensä 772 825 euroa, kun aikaisemmassa budjetissa 5.12.2014 kulut olivat olleet 949 325 euroa. Tuottojen ja varainhankinnan määrä olisi budjetin 29.12.2014 mukaan 835 700 euroa, kun tuotot ja varanhankinta oli ollut budjetissa 5.12.2014 yhteensä 897 700 euroa. Täsmennetyn 29.12.2014 päivätyn budjetin mukaan tilikauden tulos olisi voitollinen +36 875 euroa, kun se oli ollut budjetin 5.12.2014 mukaan tappiollinen -77.625 euroa.


Oikeusturvalautakunnan suullisessa käsittelyssä MYPA:n taloudellisesta tilanteesta on kuultu MYPA:n puheenjohtaja Tiihosta ja varapuheenjohtaja Ikosta sekä lisenssikomitean puheenjohtaja Laitista ja lisenssikomitean jäsentä Ala-Melloa. Tiihonen on kertonut, että MYPA:n keskeinen henkilöstö oli vaihtunut joulukuussa 2014 ja tulevaa kautta koskeva budjetti oli jouduttu laatimaan uudestaan. Yhteistyösopimuksia koskenut tilanne oli ollut vuodenaikaan nähden hyvä ja parempi kuin aikaisempina vuosina samaan ajankohtaan verrattuna. MYPA oli viime vuosina joutunut sopeuttamaan toimintaansa muuttuneen yhteistyösopimustilanteen johdosta, koska aikaisempi metsäteollisuusyritykseltä saatu merkittävä rahallinen tuki oli loppunut joitakin vuosia sitten. Tilikauden 2013-2014 päättyessä 30.11.2014 MYPA:lla ei ollut maksamattomia laskuja ja lyhytaikaiset velat eivät muodostaneet ongelmaa. MYPA oli pyrkinyt saamaan kulut ja tulot tasapainoon. Vastaavalla tavalla MYPA:n taloudellisesta tilanteesta on kertonut MYPA:n varapuheenjohtaja Ikonen. Uusi budjetti oli ollut uskottava ja riittävä tulevan kauden läpiviemiseen. Lisenssihakemuksen käsittelyn aikana mainossopimuksia koskevasta kokonaismyyntitavoitteesta oli saavutettu noin 45 prosenttia.


Lisenssikomitean puheenjohtaja Laitinen on kertonut, että MYPA:n välitilinpäätöstä koskenut tilintarkastajan lausunto ei ollut ollut puhdas. Tämän jälkeen MYPA:n taloudellista asemaa oli tarkasteltu tarkemmin. MYPA:lla oli ollut suuret kulut verrattuna moniin muihin seuroihin ja toisaalta aikaisempi metsäteollisuusyrityksen tuki oli loppunut. Edellisen kauden taloudelliset luvut olivat todellisuutta paremmat, koska erään merkittävän yhteiskumppanin pitkäaikainen tuki oli käytetty ennenaikaisesti vuoden 2014 aikana. Lisenssikomitea ei ollut luottanut MYPA:n ilmoittamien budjettilukujen toteutumiseen eikä esitetyllä taloudellisella selvityksellä voitu vakuuttua jatkuvuuden periaatteen toteutumisesta. MYPA:n lisäksi myös usean muun seuran kohdalla oli toteutunut lisenssimääräysten mukainen indikaattori ja myös nämä seurat olivat joutuneet tarkempaan arviointiin. Nämä muut seurat olivat saaneet liigalisenssin. Päätöstä tehtäessä oli sinänsä otettu huomioon MYPA:n ilmoittamat säästötoimet samoin kuin se, että varainhankinta jaksottuisi koko kauden ajalle. MYPA:n tilanne oli poikennut näiden muiden seurojen tilanteesta muun muassa sillä tavoin, että MYPA:lla oli suuret kulut ja sen taloudellinen tilanne oli muita seuroja huonompi. MYPA ei myöskään ollut ymmärtänyt riittävällä vakavuudella menojen ja tulojen tasapainottamistarvetta. Riittävää taloudellista sopeuttamista ei ollut MYPA:n kohdalla tapahtunut, vaan kulut olivat uusissa laskelmissakin olleet tuloihin nähden korkeat. Lisäksi muiden seurojen kohdalla pääomistajat olivat antaneet taloudelliset vakuutukset kauden läpiviennin osalta.


Lisenssikomitean jäsen Ala-Mello on kertonut, että MYPA:n ja lisenssikomitean näkemyserot lisärahoituksen tarpeesta olivat johtuneet siitä, että MYPA:n laskelmassa uuden budjetin mukainen lisäsäästö 114 500 euroa oli otettu sellaisenaan huomioon, vaikka alkuperäinen budjetti oli ollut tappiollinen ja säästö olisi täytynyt ensin laskennallisesti käyttää tappion kattamiseen. MYPA:n laskelmassa säästö oli siten otettu huomioon kahteen kertaan. Lisenssikomitea oli muutoin ottanut MYPA:n ilmoittamat talousluvut huomioon MYPA:n ilmoittamalla tavalla. MYPA:n kohdalla tilanne oli kuitenkin huolestuttava ja merkittävästi huonompi kuin muilla liigalisenssiä hakeneilla seuroilla. MYPA:n kohdalla tilintarkastaja oli kiinnittänyt huomiota kassatilanteeseen ja toiminnan jatkuvuuteen, mikä oli vakava huomautus. Muutamilla muilla seuroilla oli ollut myös taloudellinen indikaattori, mutta niiden tilanne ei ollut yhtä huolestuttava kuin MYPA:n tilanne oli ollut. Taloudellisen indikaattorin tosiasiallinen merkitys lisenssin myöntämiselle on erilainen riippuen siitä, mistä syystä indikaattori oli realisoitunut. MYPA:n yhteistyösopimuksia koskenut tilanne oli ollut huolestuttava. Erään pääyhteistyökumppanin sopimuksen mukainen tukimäärä oli otettu etupainotteisesti seuran käyttöön. Rahoitusvaje oli ollut suuri eikä MYPA ollut kyennyt osoittamaan riittäviä keinoja kassavajeen korjaamiseksi. Kulurakenteensa huomioon ottaen MYPA:lla oli muita seuroja suurempi tarve löytää uutta rahoituspohjaa, kun aiemmat merkittävät tukijat olivat poistuneet.


(c)  Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


(c 1) Yhdenvertainen kohtelu


MYPA on katsonut, että sitä ei ollut kohdeltu yhdenvertaisesti muihin lisenssinhakijoihin nähden eikä myöskään aikaisempina vuosina esillä olleisiin AC Oulun ja FC Hongan tapauksiin nähden.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssiä hakevia seuroja tulee kohdella yhdenvertaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella eri tavalla eikä toisaalta eri tilanteessa olevia seuroja saa kohdella samalla tavalla.


Lisenssikomitean puheenjohtajan Laitisen ja komitean jäsenen Ala-Mellon kertomusten perusteella oikeusturvalautakunta katsoo asiassa tulleen selvitetyksi, että MYPA:n taloudellinen asema on poikennut muihin liigalisenssin saaneisiin seuroihin verrattuna. Vaikka myös usealla muullakin seuralla oli ollut lisenssimääräysten mukainen indikaattori, tilanne oli ollut näiden muiden seurojen kohdalla erilainen. Näiden muiden seurojen kohdalla oli saatu esimerkiksi omistajatahon sitoumus taloudellisen tilanteen turvaamisesta kauden läpiviennin osalta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että arvioitaessa sitä, voidaanko seuran katsoa selviytyvän tulevan kauden loppuun saakka, merkitystä voidaan antaa myös seuran omistajatahon tai muiden tahojen antamaan sitoumukseen kulujen kattamisesta. Palloliiton asiassa kuulemien henkilöiden mukaan muiden indikaattorin täyttymisen johdosta tarkempaan tarkasteluun joutuneiden seurojen omistajatahot olivat tällaisen sitoumuksen antaneet, kun taas MYPA ei ollut tällaista sitoumusta esittänyt. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että MYPA:aa olisi asiattomilla perusteilla kohdeltu syrjivästi muihin liigalisenssin saaneisiin seuroihin nähden.


MYPA on valituksessaan katsonut, että MYPA:n kohtelu oli ollut erilaista myös AC Oulun ja FC Hongan tilanteeseen nähden. Oikeusturvalautakunta toteaa, että AC Oulun osalta asiaa käsiteltiin myös oikeusturvalautakunnassa (UOL 10/2011). AC Oululle ei tuolloin myönnetty liigalisenssiä. AC Oulun taloudellinen tilanne on ollut merkittävästi erilainen kuin MYPA:n taloudellinen tilanne, eikä AC Oulua koskeva ratkaisu osoita, että lisenssikomitean päätös olla myöntämättä MYPA:lle lisenssiä olisi lisenssimääräysten tai yhdenvertaista kohtelua koskevan periaatteen vastainen. FC Honka puolestaan on pelannut kaudella 2014 liigassa. Asiassa ei ole esitetty tarkempaa selvitystä siitä, minkälainen FC Hongan taloudellinen asema on kauden 2014 liigalisenssiä myönnettäessä ollut. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että MYPA:aa olisi asiattomilla perusteilla kohdeltu eri tavalla tai erilaisen perustein kuin FC Honkaa myönnettäessä sille liigalisenssi edelliselle kaudelle. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että yhdenvertaista kohtelua koskevassa arvioinnissa on joka tapauksessa keskeistä se, että kunakin vuonna arvioitavia seuroja kohdellaan keskenään yhdenvertaisesti. Vaikka myös käytännön vakiintuneisuus ja seuraavan vuoden arvioinnin ennakoitavuus ovat perusteltuja lisenssijärjestelmään kohdistuvia odotuksia, lisenssipäätöksen tekijän on myös voitava perustelluista syistä muuttaa käytäntöään esimerkiksi edellisillä kausilla todettujen ongelmien vuoksi. Tässä asiassa esitetyn henkilötodistelun mukaan MYPA:aa koskevassa harkinnassa ei kuitenkaan ole ollut kysymys tällaisesta lisenssikäytännön tiukentamisesta aikaisempiin kausiin verrattuna.


Oikeusturvalautakunta katsoo edellä lausutuilla perusteilla asiassa jääneen näyttämättä, että MYPA:aa olisi liigalisenssin myöntämistä koskevien kriteerien arvioinnissa kohdeltu syrjivästi.

 

(c 2) Taloudellisten edellytysten arviointi


Liigalisenssimääräysten kohdan 5.11 (B) mukaan lisenssi on evättävä, mikäli tilinpäätösasiakirjojen ja tulevaa kautta koskevien talousasiakirjojen perusteella lisenssin myöntäjä arvioi, ettei lisenssin hakija todennäköisesti pysty jatkamaan toimintaansa jatkuvuuden periaatetta noudattaen vähintään lisenssikauden loppuun. Oikeusturvalautakunta toteaa, että liigalisenssiä hakevan seuran taloudellista asemaa ja jatkuvuuden periaatteen toteutumista koskeva arviointi suuntautuu tulevaisuuteen ja että arvioon siten liittyy myös epävarmuustekijöitä. Tähän nähden on perusteltua, että lisenssin myöntäjälle jää myös harkintavaltaa sen suhteen, millä selvityksellä ja minkälaisilla tuottoja ja varainhankintaa sekä toisaalta menoja koskevan arvioinnin perusteella lisenssimääräysten edellyttämä todennäköisyysarviointi suoritetaan. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tällaista todennäköisyysarviointia voidaan pitää lisenssimääräysten vastaisena, jos lisenssiä hakevan seuran taloudellista asemaa osoittavia tosiseikkoja objektiivisesti tarkastellen lisenssin myöntäjän voidaan katsoa ylittäneen sille kuuluvan harkintavaltansa tai jos päätös yksittäisessä tapauksessa poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, miten harkintavaltaa on vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa käytetty.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että MYPA:n kassatilanne välitilinpäätöksen laatimisen aikaan on ollut huolestuttava ja osaltaan muodostanut uhkan jatkuvuuden toteutumiselle tulevan kauden loppuun saakka. MYPA:n tilintarkastajan esittämä taloudellista asemaa koskenut huomautus on ollut jatkuvuuden periaatteen näkökulmasta vakava. Tällaisen huomautuksen jälkeen lisenssikomitea on voinut edellyttää, että MYPA kykenee esittämään realistisen budjetin kauden läpiviennistä.


MYPA:n tulorahoitus perustuu keskeisiltä osin varainhankintaan. Tältä osin varmojen yhteistyösopimusten määrä on ollut MYPA:n 18.12.2014 antaman ilmoituksen mukaan 194 683 euroa. Muuhun varainhankintaan on liittynyt epävarmuustekijöitä, vaikkakin keskeneräisten sopimusneuvottelujen arvoksi on ilmoitettu 123 914 euroa. MYPA:lla on ollut myös suuret kulut ja korjatussa budjetissa olikin pyritty budjetin tasapainottamiseen kuluja karsimalla. Kulujen pienentämisen ohella MYPA:lla on ollut yhteistyösopimuksiin perustuvaa rahoitusta sovittuna, mutta lisärahoituksen tarve on ollut myös uuden budjetin mukaisessa tilanteessa merkittävä. Tältä osin asianosaisten käsitykset lisärahoituksen tarpeesta ovat poikenneet merkittävällä tavalla toisistaan. MYPA on katsonut lisärahoituksen tarpeen olevan noin 62 000 euroa, kun taas lisenssikomitea on katsonut lisärahoituksen tarpeen olevan vähintään 140 000 – 176 500 euroa ja todennäköisesti vieläkin suurempi. Oikeusturvalautakunnan suullisessa käsittelyssä on ilmennyt, että lisenssikomitean tulkinta lisärahoitustarpeesta on ollut perustellumpi ja realistisempi jo siihen nähden, että MYPA:n laskentatavassa kulujen suunniteltu vähentyminen oli otettu huomioon kahteen kertaa eikä se siten antanut luotettavaa kuvaa lisärahoituksen tarpeesta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että MYPA:n taloudellisesta tilanteesta esitetyn selvityksen perusteella lisenssikomitean arvion oikeellisuutta kulujen suuruudesta suhteessa tuloihin sekä tuloja koskevasta lisärahoitustarpeesta ei ole perusteltua aihetta epäillä. Lisenssikomitea on asianmukaisesti ottanut huomioon myös MYPA:n mahdollisuudet saada kauden aikana lisärahoitusta, mitä mahdollisuuksia on osaltaan rajoittanut MYPA:n toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä eikä osakeyhtiönä. Lisenssikomitea on antanut MYPA:lle mahdollisuuden esittää selvitystä siitä, että joku taho antaisi sitoumuksen mahdollisen rahoitusvajeen kattamisesta. Tällaista sitoumusta MYPA ei kuitenkaan ole voinut esittää. Mahdollinen edustusjoukkueen yhtiöittäminen ei myöskään olisi ilmeisesti ollut mahdollista tulevaa kautta ajatellen eikä yhtiöittämistä koskevalle suunnitelmalle siten ole voitu antaa merkitystä kauden 2015 läpivientiä ajatellen.


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa, että lisenssikomitean todennäköisyysarvio on perustunut riittävään MYPA:n taloudellisen tilanteen selvittelyyn eikä arvion asiallista oikeellisuutta ole näytetty olevan perusteltua aihetta epäillä. Lisenssikomitea ei siten ole ylittänyt sille lisenssimääräysten tulkinnassa kuuluvaa harkintavaltaansa. Lisenssikomitean päätöstä ei sen vuoksi voida pitää lisenssimääräysten vastaisena. MYPA:n valitus on näin ollen hylättävä.


Lautakuntakulut


Asian näin päättyessä MYPA vastaa omista kuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n lisenssikomitean päätöstä 9.1.2015 ei muuteta.


Myllykosken Pallo-47 ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                  sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.