12/2007 Jalkapallo: Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 12/2007

Dnro 8/2007                      28.11.2007   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös 21.8.2007, jolla Mathias Lindström on määrätty pelikieltoon 


ASIA

Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Mathias Lindström 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VALITUS     

Mathias Lindström on vaatinut, että hänelle määrätty pelikielto poistetaan.

Valituksen perusteluina valittaja on esittänyt, että pelikiellon perusteena olleessa vastustajan loukkaantumiseen johtaneessa tilanteessa ei ole ollut kysymys päätöksen perusteluissa mainituin tavoin pelitilanteen ulkopuolella tapahtuneesta tahallisesta lyönnistä, vaan pelitilanteessa tapahtuneesta vahingosta. Langetettu pelikielto (2 + 2 ottelua) on kohtuuttoman ankara suhteessa tavanomaiseen kurinpitokäytäntöön. 


VASTAUS

Ensisijaisesti Suomen Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, koska Urheilun oikeusturvalautakunta ei ole toimivaltainen ratkaisemaan asiaa. Kyseessä on Palloliiton kurinpitovaliokunnan Lindströmin epäurheilijamaisen käyttäytymisen johdosta määräämästä kahden ottelun lisäpelikiellosta. Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n mukaisen valituskiellon nojalla valittajalla ei ole ollut oikeutta valittaa kurinpitovaliokunnan määräämästä pelikiellosta liiton valitusvaliokuntaan. Koska Urheilun oikeusturvalautakuntaan voidaan Palloliiton rangaistusmääräysten nojalla valittaa vain liiton valitusvaliokunnan ratkaisusta, rangaistusmääräysten 8 §:n valituskielto kaventaa täten myös liiton säännöissä mainittua valitusoikeutta Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Jos urheilun oikeusturvalautakunta ottaisi valituksen käsiteltäväkseen, johtaisi se vastauksen mukaan seuraamuksiltaan vahingolliseen ennakkotapaukseen. Palloliitossa ja sen piireissä käsitellään vuosittain satoja kurinpitotapauksia, joista ei Palloliiton rangaistusmääräysten mukaan ei voida valittaa liiton kurinpitoelimiin. Jos kaikista tapauksista voisi kuitenkin valittaa oikeusturvalautakuntaan, lautakunta todennäköisesti hukkuisi jutturuuhkaan.

Valituskielto lievistä rangaistuksista on perusteltu, jotta liiton valitusvaliokunta samoin kuin Urheilun oikeusturvalautakunta voivat keskittyä valittajien oikeusturvan kannalta merkityksellisiin tapauksiin. Kahden ottelun lisäpelikielto, joka on linjassa vastaavissa tapauksissa lajin sisällä annettuihin rangaistuksiin, ei liiton näkemyksen mukaan ole oikeusturvakysymys.

Toissijaisesti vastauksessa Suomen Palloliitto on vaatinut valituksen hylkäämistä. Kun pelaaja on tullut poistetuksi kentältä punaisella kortilla, pelaaja saa automaattisesti Palloliiton varoitus- ja kentältäpoistamismääräysten nojalla kahden ottelun pelikiellon. Tämän lisäksi kurinpitomenettelyssä voidaan langettaa lisäpelikieltoja. Asiassa hankittujen selvitysten perusteella Palloliiton kurinpitovaliokunta on antanut valittajalle kahden ottelun lisäpelikielto. Tässä tapauksessa lisäpelikielto on linjassa liiton kurinpitoelimien omaksuman käytännön kanssa. Pelikielto ei ole kohtuuton. 


VASTASELITYS

Mathias Lindström on vastaselityksessään toistanut aikaisemmat näkemyksensä ja lausunut lisäksi, että kurinpitovaliokunta on ilmeisesti ratkaissut asian ilman, että kaikki sen jäsenet olisivat tutustuneeseen ottelua koskevaan kuvanauhaan. Pelaajan ja seuran oikeusturva edellyttää, että asia voidaan saattaa oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi, kun Palloliiton säännöillä on evätty valitusoikeus kurinpitovaliokunnan päätöksestä. 


PÄÄTÖS

Perustelut

(1) Kysymyksen asettelu

Tampere Unitedin (Tamu) ja TPS:n välisessä 19.8.2007 pelatussa Veikkausliigan ottelun Tamun pelaajan Lindströmin ja TPS:n pelaajan kesken syntyi sellainen kontakti, jonka johdosta ottelun erotuomari näytti Lindströmille punaisen kortin eli poisti hänet välittömästi kentältä.

Palloliiton varoitus- ja kentältäpoistamissääntöjen mukaan tästä seurasi Lindströmille automaattisesti myös kahden ottelun pelikielto.

Ottelusta Suomen Palloliittoon toimitettujen erotuomariraporttien johdosta Palloliiton kurinpitovaliokunta ryhtyi asiassa jatkotoimiin. Saamiensa selvityksien perusteella kurinpitovaliokunta määräsi 21.8.2007 Lindströmille kahden ottelun lisäpelikiellon.

Urheilun oikeusturvalautakunnassa on kysymys kurinpitovaliokunnan lisäpelikieltoa koskevasta Lindströmin valituksesta.

Lautakunnan toimivaltaa koskevan Suomen Palloliiton väitteen johdosta lautakunnan on kuitenkin ensiksi, ennen valituksen asiallista tutkimista ratkaistava, onko lautakunta asiassa toimivaltainen vai onko valitus jätettävä puuttuvan toimivallan johdosta tutkimatta. 

(2) Oikeusturvalautakunnan toimivalta

(2.1) Suomen Palloliiton kurinpitosäännöt

Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n 2. kappaleen mukaan rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan ja piirihallituksen tai sen asettaman elimen peli- tai toimitsijakieltoa koskevasta päätöksestä liittovaltuuston asettamalle valitusvaliokunnalle ainoastaan, jos päätöksessä on määrätty kielto kahdeksi kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi määräajaksi. Rangaistusmääräysten 10 §:n 1. kappaleen mukaan valitusvaliokunnan kurinpitotoimia koskevasta päätöksestä voidaan valittaa edelleen Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Kurinpitovaliokunnan Lindströmille 21.8.2007 määräämä kahden ottelun lisäpelikielto on merkinnyt lyhyempää kuin kahden kuukauden pelikieltoa, joten rangaistusmääräysten mukaan Lindström ei ole voinut valittaa Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätöksestä Palloliiton valitusvaliokunnalle.

(2.2) Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltasäännöt

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla muun muassa yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista. Sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Lindströmille määrätty kahden ottelun lisäpelikielto on Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettu kurinpitotoimi. Kun Palloliiton rangaistusmääräysten mukaan Lindström ei ole voinut valittaa kurinpitovaliokunnan päätöksestä valitusvaliokunnalle, eikä muutenkaan Palloliiton sisäisessä valitusmenettelyssä, asiassa ei ole näin ollen myöskään sääntöjen 14 §:n mukaista estettä valituksen käsittelemiselle.

(2.3) Urheilun oikeusturvalautakunnan kannanotto toimivaltaansa tässä asiassa

Edellä olevan perusteella ensiksikin Suomen Palloliiton kurinpitosäännöt näyttäisivät johtavan siihen, että Lindströmillä ei olisi oikeutta valittaa saamastaan lisäpelikiellosta sen enempää Palloliiton valitusvaliokuntaan kuin Urheilun oikeusturvalautakuntaankaan. Palloliiton antaman vastauksen mukaan tämä on myös Palloliiton kurinpitosääntöjen tarkoitus.

Toiseksi kuitenkin Urheilun oikeusturvalautakunnan omien sääntöjen mukaan lautakunnalla on asiassa toimivalta.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilujärjestön kiistäessä Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivallan on aluksi selvitettävä, onko järjestö sitoutunut  lautakunnan toimintaan ja sen sääntöihin. Jos järjestö on sitoutunut, lähtökohtana on tämän jälkeen, että lautakunta ratkaisee toimivaltansa lautakunnan omien sääntöjen perusteella.

Urheilun oikeusturvalautakunnan ovat perustaneet vuonna 1991 silloiset urheilun keskusjärjestöt muun muassa Suomen Palloliitto. Samalla keskusjärjestöt hyväksyivät lautakunnan säännöt, jotka ovat lautakunnan toimivaltaa koskevin osin samansisältöiset kuin nyt voimassaolevat lautakunnan säännöt. Siten Suomen Palloliitto on sitoutunut lautakunnan toimintaan ja myös noudattamaan lautakunnan sääntöjä.

Tässä tapauksessa on riidatonta, että lautakunta on sääntöjensä nojalla asiassa toimivaltainen. Se, että Suomen Palloliiton kurinpitosääntöjen tulkinta voisi johtaa toiseen lopputulokseen, ei ole asiassa merkityksellistä.

Näillä perusteilla lautakunta tutkii Lindströmin valituksen. 

(3) Menettely pelikieltoa määrättäessä

Valituksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että osa Palloliiton kurinpitovaliokunnan jäsenistä on ratkaissut asian yksinomaan asiakirjaselvityksen perusteella. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitoasiat tyypillisesti käsitellään asiakirjaselvityksen, ensisijassa erotuomariraporttien perusteella. Olennaista kurinpidon kohteena olevan kannalta on, että häntä kuullaan asianmukaisesti ennen kurinpitotoimista päättämistä. Kurinpitovaliokunta on toimittanut Lindströmille käytettävissä olleen asiakirjaselvityksen sekä pyytänyt Lindströmiä ja hänen seuraansa antamaan vastineen asiassa. Lindström on antanut vastineen, jossa on esittänyt näkemyksensä tapahtuneesta. Vastineissa ei ole esitetty tai nimetty kurinpitovaliokunnalle tapahtumaa selvittävää kuvatallennetta tai muutakaan uutta aineistoa.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että mitä ankarammasta rangaistuksesta on kysymys sitä perusteellisemmin rangaistuksen perustana oleva tapahtuma on selvitettävä. Palloliiton rangaistusmääräysten 6 §:n 3. kappaleen mukaan rankaisuelin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. Kun otetaan huomioon Palloliiton kurinpitovaliokunnan käytettävissä olleen asiakirjaselvityksen samansuuntaisuus, lautakunta katsoo, että selvitys on riittävä nyt kysymyksessä olevan melko lievän seuraamuksen määräämiseksi. 

(4) Lisäpelikiellon perusteet 

Pääasiassa on kysymys siitä, onko Lindströmille määrätty suoraa ulosajoa seuraavan kahden ottelun pelikiellon lisäksi määrätty kahden ottelun lisäpelikielto oikeassa suhteessa sen perusteena olevaan rikkeeseen.

Kurinpitovaliokunnan päätöksen perusteluissa selostetuin tavoin erotuomareiden raporteissa ja loukkaantuneen TPS:n pelaajan kirjallisessa lausumassa on kerrottu, että Lindström on lyönyt kyynärpäällään toista pelaajaa, jolle on tullut lyönnin seurauksena vertavuotava haava otsaan. Lyöntiä on pidetty tahallisena.

Lindström on kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessa ja oikeusturvalautakunnalle tehdyssä valituksessa kertonut, että kysymys on ollut pelitilanteessa tapahtuneesta vahingosta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Lindström ei ole esittänyt valituksensa tueksi sellaista selvitystä, joka antaisi aiheen pitää hänelle määrättyä kurinpitoseuraamusta kohtuuttomana. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.  


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Juha Rantasila, Olli Rauste, Kristiina Rintala-Jaalivaara ja Kari-Pekka Tiitinen.