27/2011 Moottoriurheilu: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta, Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 27/2011

11.11.2011     Diaarinro 21/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Finlands Segling och Båtsport rf vetoomuslautakunnan päätös 2.9.2011 kilpailusuorituksen hylkäämisestä 


ASIA  

Kilpailutuloksen hylkääminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Alaikäinen Kalle Viippo huoltajansa Matti Viipon edustamana 


KUULTAVA 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry – Finlands Segling och Båtsport rf 


VETOOMUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Vetoomuslautakunta on 2.9.2011 antamallaan päätöksellä pysyttänyt nopeuskilpailutoimikunnan (NKT) päätöksen, jolla Kalle Viipon kilpailutulos 21. - 22.5.2011 järjestetyssä Saimaa Race -kilpailussa oli hylätty. 


Vetoomuslautakunta oli perustellut ratkaisuaan seuraavilla seikoilla: 

·        Kalle Viipon veneen moottorista olivat puuttuneet puolipuristeraudat. Luokan SJ-15 moottoreihin sai tehdä kansallisten kilpailumääräysten kohdassa 2.3.4. todettuja muutoksia. Kaikki muutokset tuli hyväksyttää ennen käyttöönottoa luokkavastaavalla ja tilanteesta riippuen virallisella katsastajalla. Nokka-akseliin tehtävät muutokset eivät olleet sallittuja luokan SJ-15 moottoreissa. 

·         Kalle Viipon käyttämässä moottorin nokka-akselissa oli kilpailun teknisen tarkkailijan Markku Kasurisen ja liiton valvojan Jari Lehtosen havaintojen mukaan jälkiä puolipuristerautojen poistamisesta. Moottorin maahantuojan antaman lausunnon perusteella ei ollut mahdollista todeta, että käsikäyttöisessä moottorissa voisi alun perin olla sellainen nokka-akseli, jossa ei olisi puolipuristerautoja. 

·         Kalle Viipon moottoriin oli tehty sellainen muutos, joka ei ollut kansallisten kilpailumääräysten perusteella sallittua eikä muutosta ollut merkitty veneen mittakirjaan. Kalle Viippo oli rikkonut kansallisten kilpailumääräysten 2011 kohtaa 2.3.4. eikä tässä arviossa ollut merkitystä sillä, kuka puolipuristeraudat oli poistanut eikä myöskään sillä lisäsikö muutos moottorin tehoa tai veneen nopeutta. 


Vetoomuslautakunta pysytti päätöksellään liiton nopeuskilpailutoimikunnan ja Saimaa Junnurace -kilpailun palkintotuomariston päätöksen sekä kilpailun johtajan päätöksen, joilla Kalle Viipon kilpailusuoritus Saimaa Race -kilpailussa 21. - 22.5.2011 hylättiin. 


Vetoomuslautakunnan muutoksenhakuohjauksen mukaan päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Kalle Viippo on valituksessaan vaatinut, että vetoomuslautakunnan päätös kumotaan ja että liitto velvoitetaan korvaamaan asian käsittelystä aiheutuneet valitusmaksukulut kilpailutuomaristossa 80 eurolla, nopeuskilpailutoimikunnassa 700 eurolla ja vetoomuslautakunnassa 600 eurolla. 


Vetoomuslautakunnan päätös oli sääntöjen vastainen. Päätös perustui kansallisten kilpailumääräysten kohtaan 2.3.4. Tässä sääntökohdassa todetaan, että moottorin tulee olla vakio, vapaasti kaupan oleva, yleiseen myyntiin tarkoitettu moottori. Moottoriin ei saa tehdä muutoksia, siihen ei saa lisätä mitään mitä säännöissä ei ole mainittu eikä poistaa mitään. 


Kalle Viipon käyttämä moottori Selva 15 hv oli vakiomoottori sääntöjen edellyttämällä tavalla. Moottorin maahantuovan tahon lausunnon perusteella oli todettavissa, että Eurooppaan oli tuotu moottoreita, joissa toisissa oli puolipuristeraudat ja toisissa taas ei. Tällaisia moottoreita oli voinut tulla myös Suomeen joko puolipuristeraudoilla tai ilman, joten vetoomuslautakunnan päätös tulee jo tällä perusteella kumota. 


Asiassa tulee ottaa huomioon myös kansainvälisen moottoriveneliiton (Union Internationale Motonautique – U.I.M) säännöt. U.I.M.:n sääntömääräyksessä 502.04 kohdassa 4 todetaan, että osia, joita ei ole spesifioitu valmistajan taholta, voidaan silmämääräisesti verrata vakio-osaan. Pienet eroavuudet tarkasteltavan ja vertailtavan osan välillä tulee sallia. Kilpailupaikalla ei ollut mahdollista tehdä vertailua vastaavaan vuoden 2001 moottoriin, jollaista Kalle Viippo käytti. Myöhemmin nopeuskilpailutoimikunnan tarkkailija oli itsenäisesti tehnyt vertailun toiseen vuoden 2001 moottoriin. Tällöin kilpailija ei ollut läsnä tilaisuudessa. 


Kalle Viipon moottori oli ostettu vuonna 2009 käytettynä eikä Viippo ollut poistanut moottorista mitään. Vuoden 2010 aikana Uudenkaupungin SM-osakilpailun jälkitarkastuksessa moottorin tarkastanut katsastaja Jouko Paasonen oli todennut, että puolipuristeraudat olivat tarpeettomat. Kalle Viipolla ei ollut siten aihetta epäillä, että puolipuristerautojen puuttumisen johdosta tulisi moottori hyväksyttää erikseen tai että niiden puuttuminen johtaisi kilpailusuorituksen hylkäämiseen. 


Edelleen U.I.M.:n sääntöjen kohdassa 502.04 todetaan, että jälkikatsastuksessa pitää kiinnittää huomiota nopeutta ja voimaa lisääviin asioihin. Kuten edellä on todettu, puolipuristerautojen puuttumisella ei ollut vaikutusta voimaan tai nopeuteen. Myös U.I.M.:n sääntöjen kohdassa 201.01 todetaan, että tuomariston tehtävä on kitkeä pois yritykset voittoon muilla kuin rehdillä kilpailulla. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Moottoriin oli tehty sääntöjen vastainen muutos. Viipon käyttämän moottorin nokka-akselissa oli jälkiä, joiden perusteella oli todettavissa, että nokka-akselissa oli alun perin ollut puolipuristeraudat ja että ne oli jälkikäteen poistettu. Muutos oli todettu luotettavasti ja katsastusohjelman perusteella. 


Ratkaisu oli tehty kansallisten kilpailumääräysten perusteella, koska kysymys oli kansallisesta SJ 15 -kilpailuluokasta. Kansallisten sääntöjen ja kansainvälisen liiton U.I.M:n sääntöjen välillä ei ollut ristiriitaa. 


Moottorin maahantuoneen tahon lausunto ei osoittanut, että Suomeen olisi tuotu moottoreita useilla eri nokka-akseleilla. Maahantuojan lausunnon perusteella ei ollut myöskään todettavissa, että sama nokka-akseli olisi ollut käytössä sekä käsikäynnisteisissä että sähkökäynnisteisissä malleissa. 


VASTASELITYS 

Kalle Viippo on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että kansallisessa kilpailussa tulee ottaa huomioon U.I.M.:n säännöt ja kansalliset kilpailumääräykset. Kysymyksessä olevassa tapauksessa nokka-akselin erilainen osa ei vaikuta moottorin tehoon tai voimaan, joten ratkaisussa ei ollut pyritty urheilulliseen lopputulokseen. Moottorin maahantuoneen tahon lausunnon perusteella oli jäänyt epäselväksi, oliko samaa nokka-akselia käytetty käsikäynnisteisessä ja sähkökäynnisteisessä moottorissa. Koska asia oli jäänyt epäselväksi, asia tulee ratkaista kilpailijan eduksi. Riittävää näyttöä siitä, että puolipuristeraudat olisi poistettu, ei ollut.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Sovellettavat sääntömääräykset 

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Kansallisten kilpailumääräyksien (2011) kohdan 1.1. mukaan määräyksiä sovelletaan Suomessa järjestettäviin kansallisiin moottoriveneiden nopeuskilpailuihin, joissa kilpaillaan liiton tunnustamissa kilpailuluokissa. Saman kohdan mukaan Suomessa ajettavissa moottoriveneiden nopeuskilpailuissa käytetään sekä kansainvälisen liiton (U.I.M.) sääntöjä että kansallisia kilpailumääräyksiä. Edelleen kansallisten kilpailumääräysten kohdan 2.3.1. mukaan luokka SJ 15 on kansallinen, nuorille ohjaajille tarkoitettu moottoriveneiden ratakilpailuluokka. Kilpailuissa noudatetaan U.I.M.:n sääntöjä, kansallisia kilpailumääräyksiä, luokkasääntöjä ja kilpailukohtaisia lisämääräyksiä. 


Kansallisten kilpailumääräysten kohdassa 2.3.4. ovat SJ 15 -luokan moottoria koskevat määräykset. Määräyksen mukaan moottorin tulee olla nopeuskilpailutoimikunnan (NKT) hyväksymä, vapaasti kaupan oleva, vuoden 1995 jälkeen valmistettu nelitahtinen vakioperämoottori, jonka tehoksi ilmoitetaan markkinoinnissa enintään 15 hevosvoimaa. Moottoriin ei saa tehdä mitään muutoksia eikä siitä saa poistaa eikä siihen saa lisätä sellaista, mitä ei näissä säännöissä mainita. Varusteiltaan sen tulee kaikilta osin vastata sitä mallia, jollaisena maahantuoja on sen tarkoittanut yleiseen myyntiin. Jos moottoriin epäillään tehdyn tehoa lisääviä muutoksia, suoritetaan sen tarkastusmittaus vertaamalla kyseessä olevaa moottoria toiseen samanlaiseen vakiomoottoriin. Sääntökohdassa on lisäksi lueteltu NKT:n hyväksymät moottorit sekä sallitut muutokset moottoriin. 


Kansallisten kilpailumääräysten kohdassa 1.18. ovat määräykset rangaistuksista. Kohdan 1.18.1. mukaan jokaisesta todistetusta U.I.M.:n säännöstön, kansallisten tai kilpailujen erityissääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista. Kohdan 1.18.6. mukaan hylkäys poistaa kilpailijan sen erän tai kilpailun tulosluettelosta, missä rikkomus on tapahtunut. Hylkäämisen suorittaa kilpailun johtaja tai kilpailukomitea.    


Kilpailusuorituksen hylkäämistä koskeva ratkaisu ja oikeusturvalautakunnan toimivalta  

Lautakunta toteaa aluksi, että lautakunnan toimivalta ratkaistaan lautakunnan sääntöjen mukaan. Urheilujärjestön mahdollisesti virheellisesti antama valitusosoitus, jonka mukaan ratkaisusta saa tai ei saa valittaa lautakuntaan ei yhtäältä perusta valituksen tekijälle valitusoikeutta eikä toisaalta poista sääntöjen mukaista valitusoikeutta. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain niiden asioiden käsittely, jotka lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan on lautakunnan tehtäväksi määrätty. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta 


Edellä 3)-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrätyt kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti lautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan. 


Tämän johdosta kyse on lautakunnassa ensinnäkin siitä, onko oikeusturvalautakunnalla toimivaltaa ottaa käsiteltäväksi kilpailusuorituksen hylkäämistä koskeva vetoomuslautakunnan päätös. 


Oikeusturvalautakunta on enduroa koskevassa ratkaisussaan UOL 2/2001 katsonut, että 60 virhepisteen määräämistä katsastuksesta myöhästymisestä koskevassa asiassa on ollut kysymys tuomariston ratkaisun arvioinnista lajisääntöjen perusteella ja jättänyt asian toimivaltaansa kuulumattomana tuolloin voimassa olleiden sääntöjensä 1 §:n 3) kohdan nojalla tutkimatta. Oikeusturvalautakunta on jättänyt ratkaisussaan UOL 12/2011 myös enduroa koskevassa asiassa valituksen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana tilanteessa, jossa kilpailijalle oli määrätty aikarangaistus ajovalojen käyttämättömyyden vuoksi. Asiassa esitettyjen enduron lajisääntöjen kohdan 061.13.3 mukaan ajoneuvon käyttämättömyydestä yleisessä liikenteessä seurasi 100 sekunnin aikarangaistus. 


Oikeusturvalautakunta on lisäksi bridgeä koskevassa ratkaisussaan UOL 14/2008 todennut, että bridgen piirikarsinnan ottelun lopputulosta koskevasta päätöksestä ei voinut valittaa oikeusturvalautakuntaan sekä Islanninhevosen kilpailusuorituksen hylkäämistä koskevassa ratkaisussaan UOL 9/2009 todennut, että hevosen suussa olleeseen sääntöjen vastaiseen paiseeseen perustuvasta kilpailusuorituksen hylkäämisestä ei voinut valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. 


Oikeusturvalautakunta on kilpaveneen pituusmittaa koskevassa ratkaisussaan 4/2003 todennut, että säännönmukaisesti kilpailuvälineen asianmukaisuutta koskeva kysymys koskee lajin sääntöjenmukaisuutta ja tällainen kysymys ratkaistaan lajin sääntöjen mukaan eikä kysymys voi tulla tutkituksi valitusasiana oikeusturvalautakunnassa. Kilpaveneen mittakirjaa koskevassa asiassa kysymys ei ollut kuitenkaan vain yhtä kilpailua koskevasta asiasta, vaan mittakirja oli voimassa pidemmän aikaa. Tällaisessa tapauksessa oikeusturvalautakunta katsoi valituksen käsittelemisen olevan kuitenkin perusteltua. 


Oikeusturvalautakunta on myös ratkaisussaan UOL 2/2009 ottanut kilpaveneilyä koskevan valituksen tutkittavakseen, kun kysymys koski sitä, oliko tiettyä kilpailua pidettävä SM-osakilpailuna. Lautakunta totesi ratkaisussaan, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Koska arvioitavana oli se, oliko valituksen kohteena ollut päätös kilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen vastainen, kyse ei ollut urheilusuoritusta koskevien lajisääntöjen soveltamisesta ja valitus voitiin tutkia. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Kalle Viipon kilpailusuoritus Saimaa Race -kilpailussa 21. - 22.5.2011 on hylätty sen johdosta, että kilpailun katsastuspäällikön tarkastuksen mukaan Kalle Viipon käyttämästä moottorista oli poistettu puolipuristusraudat. Kilpailun johtaja on päätöksellään 22.5.2011 hylännyt Kalle Viipon kilpailusuoritukset. 


Kansallisten kilpailumääräysten kohdassa 1.17. ovat määräykset vastalauseista ja vetoomuksista. Kalle Viipon vastalause kilpailun palkintotuomaristossa ja vetoomukset nopeuskilpailutoimikunnassa ja vetoomuslautakunnassa sekä valitus oikeusturvalautakunnassa koskee kilpailusuorituksen hylkäämistä ja siinä noudatettua menettelyä. Kalle Viipon kilpailusuorituksen hylkääminen on perustunut siihen, että kilpailun johtaja on tulkinnut Kalle Viipon käyttämään moottoriin tehdyn sääntöjen vastainen muutos. 


Kysymys on siten sovellettavien lajisääntöjen eli tässä tapauksessa SJ 15 -luokan kilpailusuoritukseen sovellettavien sääntöjen soveltamisesta. Niiden perusteella kilpailun johtaja on määrännyt vain kyseiseen kilpailuun ulottuvan seuraamuksen eli kilpailusuorituksen hylkäämisen.Näiden sääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusuorituksen hylkäämisessä ei ole kyse Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n tarkoittamasta kurinpitotoimesta. 


Kysymyksessä olevassa tapauksessa yksittäisellä kilpailusuorituksen hylkäämisellä ei ole myöskään urheilijaan kohdistuvia sellaisia muita pidempiaikaisia vaikutuksia, jotka puoltaisivat valituksen ottamista tutkittavaksi. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin myöskään tässä tuomaritoiminnassa noudatetun menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen. 


Valituksen kohteena olevassa ratkaisussa on näin ollen kyse sellaisesta urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, joka oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Lopuksi oikeusturvalautakunta toteaa, että 

·         vetoomuslautakunnan antama muutoksenhakuohjaus on ollut virheellinen 

·         Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n voisi olla vastedes syytä kiinnittää huomiota siihen, olisiko kurinpitoa koskevat määräykset syytä selkeämmin erottaa niistä lajisääntöjen mukaisista määräyksistä, jotka voivat johtaa kilpailun tuloksen hylkäämiseen tai muuhun seuraamukseen kuin kurinpidolliseen seuraamukseen.   


Päätöslauselma 

Valitus jätetään tutkimatta. 


Valitusmaksua ei palauteta. 

Lautakunta oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                               Timo Ojala puheenjohtaja                                sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Sippo.