12/2019 Vesipallo-Edustusoikeus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 12/2019

6.4.2019            Diaarinumero 9/2019


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmän ja liittohallituksen päätökset 2.4.2019


ASIA

Edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry


VESIPALLON ASIANTUNTIJARYHMÄN JA KILPAILUTYÖRYHMÄN PÄÄTÖKSET

Suomen Uimaliitto ry:n (jäljempänä Uimaliitto) vesipallon asiantuntijaryhmä on 30.1.2019 päätöksellään myöntänyt A:lle pelioikeuden naisten SM-sarjaan 31.1.2019 lukien. Päätöksen mukaan Turun Uimarit oli anonut naisten SM-sarjaan pelioikeutta A:lle, joka oli Venäjän kansalainen. A opiskelee vaihto-oppilaana Turussa ja asuu Suomessa. Uimaliitto on saanut LEN:ltä (Ligue Européenne de Natation) kyseisen pelaajan hyväksytyn siirtodokumentin ja hänellä on voimassa oleva Uimaliiton Blue Card. Näin ollen A täyttää sarjamääräyksissä annetut vaatimukset, joiden myötä pelioikeus SM-sarjoihin voidaan myöntää vesipallon asiantuntijaryhmän päätöksellä.


Uimaliiton kilpailutyöryhmä on 2.4.2019 kokouksessaan käsitellyt A:n edustusoikeutta naisten SM-sarjan vesipallossa. Kilpailutyöryhmä on päätöksessään todennut, että A on kaudella 2018-2019 pelannut naisten SM-sarjassa ilman yleismääräysten mukaista edustusoikeutta. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiin perustuen seuraa ei rangaista pistemenetyksillä. A ei kuitenkaan voi edustaa seuraa ennen kuin yleismääräysten mukaiset edellytykset täyttyvät.


Uimaliiton liittohallituksen on kokouksessaan 2.4.2019 ilmoitettu tehneen kilpailutyöryhmän mukaisen päätöksen ja evänneen A:n edustusoikeuden, koska yleismääräysten mukaiset edellytykset eivät täyty.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätös, jolla hänen edustusoikeutensa on evätty, kumotaan ja hänelle myönnetään edustusoikeus tai lautakuntakäsittelyn ajaksi kilpailutyöryhmän päätöksen täytäntöönpano kielletään tai naisten vesipallon SM-finaalisarja keskeytetään.


Vesipallon asiantuntijaryhmä on myöntänyt Turun Uimareita edustavalle A:lle pelioikeuden naisten SM-sarjaan. Päätöksestä ei ole valitettu eikä sitä ole todettu vääräksi säädetyn määräajan kuluessa. Vakiintuneen käytännön mukaan tämä on riittänyt siihen, että pelaaja on oikeutettu pelaamaan SM-sarjassa. A:n edustusoikeudettomuudesta on valitettu vasta, kun SM-sarjaa on pelattu jo kolme kuukautta.


A:lta on evätty edustusoikeus sillä perusteella, ettei hän täytä yleismääräysten kohtaa 7.1, kun Venäjän kansalainen A ei ole asunut Suomessa vaadittua neljää kuukautta. Kyseistä yleismääräysten kohtaa ei ole kertaakaan Suomessa noudatettu eikä tällaista vaatimusta ole muille ulkomaalaistaustaisille vesipallopelaajille aikaisemmin asetettu. Vakiintuneen käytännön mukaan A:ltakaan ei olisi tullut siten vaatia kyseisen kohdan täyttämistä. A:n kohtelu ei ole ollut tasavertaista muihin vastaaviin tilanteisiin nähden.


Yleismääräysten kohtaa 7.1 ei myöskään voida soveltaa vesipalloon, kun sitä ei ole kertaakaan aikaisemmin vesipallon pelaajiin sovellettu. Ruotsissa vesipalloon vastaavanlaista yleismääräyksen sääntökohtaa ei sovelleta eikä muun muassa jalkapallossa, jääkiekossa tai käsipallossa edes ole tällaista määräaikaisen asumisen vaatimusta edustusoikeudelle.


UIMALIITON VASTAUS

Suomen Uimaliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Vesipallon sarjamääräysten kohdan A.3.3. mukaan pelaaja voi ottaa osaa otteluihin, mikäli hänellä on yleismääräysten mukainen edustusoikeus. Yleismääräysten kohdan 7.1 mukaan Suomen mestaruuskilpailuihin voivat ottaa osaa vähintään neljä kuukautta Suomessa asuneet ulkomaalaiset henkilöt, mikäli liittohallitus myöntää heille hakemuksesta siihen luvan. Yleismääräykset koskevat vesipallokilpailuja ja vesipallon pelaajia. Virallisella kilpailulla tarkoitetaan puolestaan Uimaliiton järjestämää sarjatoimintaa, joten vesipallon SM-sarjoissa on noudatettava yleismääräysten kohtaa 7.1.


Ulkomaalainen vesipallon pelaaja A on pelannut Turun Uimareiden joukkueessa. A:lle on vasta 1.4.2019 haettu liittohallitukselta edustusoikeutta, kun vesipallon asiantuntijaryhmä on havainnut, ettei A ole näin aikaisemmin menetellyt. Liittohallituksen esittelijä on päätösesittelyn valmistelun yhteydessä pyytänyt lisätietoja Turun Uimareilta neljän kuukauden Suomessa asumisen edellytyksen täyttymisestä. Tällöin on käynyt ilmi, että A on muuttanut Suomeen vasta tammikuussa 2019 ja ettei yleismääräysten mukainen asumisedellytys täyty. Kilpailutyöryhmä on tällöin ottanut asian käsittelyyn ja 2.4.2019 todennut, ettei A voi toistaiseksi edustaa Turun Uimareita vesipallon SM-sarjassa. Liittohallitus on tämän jälkeen 2.4.2019 todennut, etteivät yleismääräysten mukaiset vaatimukset täyty eikä edustusoikeutta voida A:lle siten myöntää.


Liiton tiedossa ei ole sellaisia aikaisempia tapauksia, joissa alle neljä kuukautta Suomessa asuneita, muun maan kansalaisia olisi pelannut vesipallon SM-sarjassa. A:n tapausta vastaavaa liittohallituksen käsittelyä ei ole ollut. Kun A:n tapauksessa yleismääräysten mukainen neljän kuukauden asumisedellytys ei täyty, asia on käsitelty ja ratkaistu sääntöjen mukaisesti. Vakiintuneen käytännön mukaan muiden Uimaliiton lajien tapauksissa edustuslupa on aina myönnetty, kun kaikki säännöissä ja määräyksissä asetetut vaatimukset ovat olleet kunnossa. Muiden maiden kansallisten lajiliittojen tai muiden urheilulajien käytännöt ja säännöt eivät koske Suomen Uimaliiton alaista toimintaa.


Se, että vesipallon asiantuntijaryhmä on 30.1.2019 myöntänyt sarjamääräysten mukaisen pelioikeuden A:lle, on saattanut johtaa A:n kohdalla käsitykseen, että hänen edustusoikeutensa olisi kaikilta osin kunnossa. A:n asia on kuitenkin käsitelty samoin periaattein kuin kaikki edustusoikeushakemukset. Uimaliitto on toiminut asiassa oikein ja yhdenvertaisesti kaikki jäseniään kohtaan.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu


A:n valituksen ja Uimaliiton tekemien päätösten nojalla kysymys on ensinnäkin siitä, onko Uimaliiton yleismääräyksiä sovellettava vesipalloon ja A:n edustusoikeutta koskevaan arviointiin. Mikäli näin on, kysymys on vielä siitä, täyttääkö A edustusoikeudelta vaadittavat edellytykset ja onko edustusoikeuteen liittyviä määräyksiä A:n kohdalla tulkittu yhdenvertaisella tavalla.


Soveltuvatko Uimaliiton yleismääräykset vesipalloon ja A:n edustusoikeuden arviointiin


Vesipallon kauden 2018-2019 sarjamääräysten kohdan A.1.1. mukaan Suomen vesipallosarjoissa noudatetaan Suomen Uimaliiton sääntöjä, kurinpito-, yleis- ja sarjamääräyksiä sekä Kansainvälisen Uimaliiton FINA:n vesipallosääntöjä, ellei näissä sarjamääräyksissä ole määrätty poikkeuksia FINA:n vesipallo- tai suorituspaikkasäännöistä. Lisäksi kohdan A.1.3. mukaan vesipallon asiantuntijaryhmä antaa vesipallon sarjamääräyksiin liittyviä ohjeita ja tulkintoja, joista kohdan A.1.4. mukaan voi hakea muutosta kilpailutyöryhmältä viimeistään viikon kuluessa päätöksen julkitulosta. Uintiurheilun sääntökirjan 2017-2021 yleismääräysten johdannon mukaan yleismääräykset ovat perusohjeita muun muassa FINA:n vesipallokilpailuja varten. Kaikissa Suomessa pidettävissä kilpailuissa noudatetaan FINA:n yleismääräyksiä sekä Suomen Uimaliiton niihin tekemiä lisäyksiä ja huomautuksia. Jos sääntöjen, lisäyksien tai huomautusten tulkinnassa on epäselvyyttä, Suomen Uimaliiton kilpailutyöryhmä ratkaisee ylimpänä päättävänä elimenä sääntöjen tulkinnan.


Oikeusturvalautakunta toteaa uintiurheilun sääntökirjan ja vesipallon sarjamääräysten perusteella olevan selvää, että naisten vesipallon SM-sarjaan ja siellä pelaavaan A:han sovelletaan sekä vesipallon sarjamääräyksiä että Uimaliiton yleismääräyksiä.


Onko A:lta evätty edustusoikeus perusteetta


Vesipallon sarjamääräysten kohdan A.3.3. mukaan vesipallon sarjojen otteluihin voi osallistua pelaaja, jolla on yleis- ja sarjamääräysten mukainen edustusoikeus. Kohdan A.3.6. mukaan ulkomaalainen pelaaja (ei EU-kansalainen), joka asuu Suomessa, on edustuskelpoinen virallisessa sarjassa, kun hänellä on yleis- ja sarjamääräysten mukainen edustusoikeus. Kohdan A.3.7. mukaan kaikkien aikaisemmin Suomen sarjoissa pelaamattomien ulkomaalaisten pelaajien tulee osoittaa pelioikeutensa vesipallon asiantuntijaryhmälle. Vesipallon asiantuntijaryhmän hyväksyessä pelaajan pelioikeuden, se julkaistaan liiton internetsivuilla.


Uintiurheilun sääntökirjan 2017-2021 yleismääräysten kohdan 7.1 toisen virkkeen mukaan Suomen mestaruuskisoihin voivat ottaa osaa kaikki kilpailijat, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tämän lisäksi näihin kilpailuihin voivat hakemuksesta ottaa osaa vähintään neljä kuukautta Suomessa kirjoilla olleet ulkomaalaiset, jotka edustavat Suomen Uimaliiton jäsenseuraa. Hakemukset liitteineen osoitetaan Suomen Uimaliiton liittohallitukselle, joka käsittelee ne tapauskohtaisesti. Myönnetty osallistumisoikeus on voimassa toistaiseksi, jos Suomessa kirjoilla olo ei merkittävästi muutu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei A ole valituksessaan riitauttanut sitä seikkaa, että hänen on Uimaliiton toimesta katsottu asuneen alle neljä kuukautta Suomessa ja ettei hänestä ole tehty edustusoikeushakemusta Uimaliiton liittohallitukselle ennen kuin 1.4.2019. A on Venäjän kansalainen. Hän on pelannut Suomessa naisten vesipallon SM-sarjaa ja edustanut Turun Uimareita.


Oikeusturvalautakunta toteaa olevan edellä mainittujen seikkojen perusteella selvää, että saadakseen edustaa naisten vesipallon SM-sarjassa Turun Uimareita A:n tulee täyttää paitsi sarjamääräysten myös yleismääräysten mukaiset vaatimukset. Vesipallon asiantuntijaryhmä on 30.1.2019 katsonut A:n täyttävän sarjamääräysten mukaiset vaatimukset ja myöntänyt tälle pelioikeuden päätöstä seuraavasta päivästä alkaen. Sen sijaan yleismääräysten mukaista neljän kuukauden Suomessa asumisajan vaatimusta A ei ole täyttänyt päätöksenteon hetkellä 2.4.2019 eikä vielä oikeusturvalautakunnan päätöksen antamisen ajankohtanakaan.


Vesipallon asiantuntijaryhmän päätös 30.1.2019 pelioikeuden myöntämisestä on voinut antaa A:lle harhaanjohtavan kuvan siitä, että hänen peli- ja edustusoikeutensa on kaikilta osin kunnossa. Päätöksessä ei kuitenkaan ole otettu kantaa yleismääräysten mukaisiin edustusoikeuden edellytyksiin. Sarjamääräyksissä myös edustusoikeuden osalta nimenomaisesti viitataan sarjamääräysten lisäksi yleismääräyksiin. Sääntömääräysten perusteella on siten selvää, että peli- ja edustusoikeus ovat eri asioita. Näin ollen ei myöskään ole merkitystä sillä, ettei päätökseen ole valitusajan puitteissa haettu muutosta. Lisäksi yleismääräysten kohdan 7.1 mukainen Euroopan Unionin ulkopuolisen ulkomaalaisen pelaajan asumisedellytys on luonteeltaan ehdoton. Se, että A on kuitenkin osallistunut vesipallon naisten SM-sarjaan noin kolmen kuukauden ajan ilman edustusoikeutta, ei ole korjannut A:lta puuttuvaa edustusoikeuden edellytystä jälkikäteenkään. Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa päätöksessään UOL 9/2019 todennutkin, että järjestelmässä, jossa pelaajien edustuskelpoisuutta ei valvota ainakaan systemaattisesti liiton toimesta, on usein sattumanvaraista, missä vaiheessa pelaajan pelioikeuden puuttuminen havaitaan.


A on esittänyt väitteen siitä, että edustusoikeus olisi evätty häneltä sellaisella perusteella, jota ei ole muiden ulkomaalaisten pelaajien kohdalla sovellettu. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asiassa ole tullut esiin, että vastaavia ulkomaalaisen pelaajan edustusoikeutta koskevia tapauksia olisi aikaisemmin ylipäänsä esiintynyt saatikka että niissä olisi menetelty toisin kuin A:n kohdalla. Näin ollen A:n edustusoikeuden epäämisen ei ole näytetty olleen yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Kun päätös A:n edustusoikeudesta on perustunut voimassa oleviin sarja- ja yleismääräyksiin, jotka ovat sisällöltään riittävän täsmälliset, oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Uimaliitto ole päätöksiä tehdessään menetellyt virheellisesti. Muiden maiden tai lajien erilaisilla säännöillä ei ole merkitystä tämän asian arviointiin.


Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että A:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilkka Salmenkylä ja Tapio Rantala.