7/2011 Voimanosto: Kurinpito - Toimitsijakielto - Kurinpidollinen laillisuusperiaate


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                         Nro 7/2011

18.2.2011                       Diaarinro 4/2011


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Salon Voimailijat ry:n hallituksen päätös 19.1.2011 ja 7.2.2011, jolla Aimo Jurkko on määrätty toimintakieltoon


ASIA

Urheilun toimintakielto
 

MUUTOKSENHAKIJA

Aimo Jurkko


KUULTAVAT

Salon Voimailijat ry
Suomen Voimanostoliitto ry


SEURAN HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Salon Voimailijat ry:n hallitus on 19.1.2011 ja 7.2.2011 tekemällään päätöksellä määrännyt Aimo Jurkon toimintakieltoon ajaksi 19.1.2011 - 31.12.2012. Salon Voimailijat ry:n säännöissä ei ollut erikseen määräyksiä kurinpitotoimista. Seura ja seuran jäsenet olivat kuitenkin sitoutuneet noudattamaan Suomen
Voimanostoliiton sääntöjä ja myös kurinpitosääntöjä. Näin ollen seuralla on oikeus määrätä myös sellaisia rangaistuksia, jotka perustuvat Voimanostoliiton sääntöihin.
Aimo Jurkko oli rikkonut Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen kohtia 2.12 ja 2.13 seuraavalla käytöksellään:
· Aimo Jurkko oli Salon Seudun Sanomissa 17.1.2011 arvostellut väärin perustein Ilkka Seppälää.
· Aimo Jurkko oli 17.1.2011 puhelinkeskustelussa Tapio Ruohosen kanssa uhkaillut tätä toteamalla, ettei Tapio Ruohonen tule läpäisemään tuomarikoetta, vaikka saisi tarvittavan pistemäärän kokeen läpäisemiseen.
· Aimo Jurkko oli 17.1.2011 soittanut Ilkka Seppälän vaimolle keskustellen tämän kanssa epäasiallisia asioita.


VALITUS PERUSTEINEEN

Aimo Jurkko on valituksessaan vaatinut, että toimintakieltoa koskeva päätös kumotaan. Toimintakieltoa koskeva päätös on perusteeton ja laiton. Jurkko oli saanut hallituksen kokouksen 19.1.2011 jälkeen 25.1.2011 kutsun kuultavaksi. Jurkko oli eronnut 30.1.2011 seurasta. Seuran hallitus oli 7.2.2011 määrännyt Jurkon toimintakieltoon.
Perusteet toimintakiellon määräämiseen eivät muutoinkaan olleet riittävät. Lehtiartikkeli Salon Seudun Sanomissa 17.1.2011 ei ollut liittoa tai lajia haittaava. Toiseksi yksityinen puhelinkeskustelu 17.1.2011 Tapio Ruohosen kanssa ei täytä sääntörikkomusta. Edelleen puhelinkeskustelu 17.1.2011 Ilkka Seppälän kanssa ei mitenkään liity seuran tai liiton asioihin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Salon Voimailijat ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Määrätty toimintakielto perustuu Suomen Voimanostoliitto ry:n kurinpitosääntöihin ja päätös oli tehty laillisessa järjestyksessä. Aimo Jurkon vaatimukset päätöksen kumoamisesta olivat perusteettomia. Aimo Jurkko oli toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa Salon Voimailijoiden puheenjohtajalle Ilkka Seppälälle, Salon Voimailijoille sekä koko lajille antamalla julkisuudessa tahallaan vääriä tietoja. Aimo Jurkko oli vuoden 2010 aikana käynnistänyt mittavat toimet saadakseen syrjäytettyä Ilkka Seppälän Suomen Voimanostoliiton puheenjohtajan tehtävästä. Aimo Jurkko ei ollut osallistunut Salon Voimailijoiden hallituksen kokouksiin. Suomen Voimanostoliitto kutsui
koolle ylimääräisen liittokokouksen, jossa Ilkka Seppälän erottua tätä ennen puheenjohtajan tehtävästä, uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Sorsa.
Tämän jälkeen Aimo Jurkko antoi totuutta vastaamattoman lausuman Salon Seudun Sanomien haastattelussa. Aimo Jurkon menettelyn jälkeen kurinpitotoimet olivat välttämättömät. Salon Voimailijat ry:n hallitus päätti 19.1.2011 kurinpitotoimista. Päätös annettiin tiedoksi Aimo Jurkolle ja hänelle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi 7.2.2011 hallituksen kokouksessa. Aimo Jurkko erosi seurasta 31.1.2011, mutta se ei pelasta häntä urheilun toimintakiellosta.

VOIMANOSTOLIITON LAUSUMA

Salon Voimailijat ry on määrännyt toimintakiellon Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen perusteella. Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta on varannut Voimanostoliitolle tilaisuuden lausuman antamiseen Aimo Jurkon valituksen johdosta.
Voimanostoliitto on lausumassaan todennut, että Suomen Voimanostoliitto ry ei ollut ryhtynyt liiton kurinpitosääntöjen mukaisiin toimenpiteisiin asiassa. Suomen Voimanostoliitto ry on todennut, että kyseessä oli liiton jäsenseuran Salon Voimailijat ry:n sisäinen asia. Suomen Voimanostoliitto ry on oheistanut lausumaansa otteita liiton säännöistä ja kurinpitosäännöistä.


VASTASELITYS

Aimo Jurkko on seuran vastauksen ja Voimanostoliiton lausuman johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi seuraavaa:
· Jurkko oli ollut estynyt osallistumaan Salon Voimailijoiden hallituksen kokoukseen 19.1.2011. Kokouksen asialista ei ollut etukäteen tiedossa eikä Aimo Jurkolta ollut tuohon kokoukseen pyydetty mitään selvitystä. Tieto kurinpitoasiasta oli toimitettu 24.1.2011 päivätyssä kirjeessä, joka sisälsi kutsun kuultavaksi. Edelleen tieto urheilun toimintakiellosta oli toimitettu 7.2.2011 sähköpostitse.
· Salon Voimailijoiden vastauksessa sivulla 3 kappaleessa 4 oli mainittu sama peruste toimintakiellolle, joka oli esitetty myös kutsussa kuultavaksi. Muutoin vastauksen sivuilla 3 - 6 esitetyt perusteet oli sellaisia, joita ei ollut aikaisemmin esitetty.
· Aimo Jurkon esittämät kommentit Salon Seudun Sanomissa 17.1.2011 ilmestyneessä lehtiartikkelissa ja Suomen Voimanostoliiton keskustelusivuilla 30.12.2010 olleessa kirjoituksessa eivät olleet virheellisiä.
· Aimo Jurkko ei ollut käynnistänyt mitään toimia Ilkka Seppälää vastaan. Syksyllä 2010 oli esitetty vaatimuksia Voimanostoliiton ylimääräisen kokouksen pitämiseksi puheenjohtajan luottamuksen mittaamiseksi. Aimo Jurkko oli ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi vuoden 2011 loppuun. Salon Voimailijat oli päättänyt tukea Ilkka Seppälää ja Aimo Jurkko oli tämän päätöksen takana.

PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

(1) Tosiasiat ja kysymyksenasettelu
Asiassa on riidatonta, että Salon Voimailijat ry on päätöksellään 19.1.2011 ja 7.2.2011 määrännyt Aimo Jurkon toimintakieltoon ajaksi 19.1.2011 - 31.12.2012. Perusteena on vedottu kolmeen eri tapahtumaan, joiden perusteella seura on katsonut Aimo Jurkon rikkoneen Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen kohtia 2.12. ja 2.13. Aimo Jurkko on 30.1.2011 ilmoittanut seuralle eroavansa seuran jäsenyydestä. Salon Voimailijat ry on jatkanut kurinpitoasian käsittelyä ja vahvistanut hallituksen kokouksessa 7.2.2011 Aimo Jurkolle toimintakiellon. Asiassa kysymys on ensinnäkin siitä, onko Salon Voimailijat ry:n toimintakieltoa
koskeva päätös sääntöjen vastainen ja toiseksi siitä, onko Salon Voimailijat ry voinut kohdistaa kurinpitotoimia seurasta eronnutta Jurkkoa kohtaan.


(2) Kurinpitoseuraamuksen määräämisen sääntöjen vastaisuus

(a) Kurinpidon on perustuttava urheilijaa sitoviin sääntöihin
Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Kurinpitoseuraamus voidaan määrätä vain sellaisen velvoitteen rikkomisen seurauksena, josta yhdistyksen säännöissä taikka muissa
määräyksissä on asianmukaisesti määrätty (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2006 s. 235).
Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1997:165 todennut, että tilanteessa, jossa yhdistyksen säännöissä ei ollut kurinpitoa koskevia määräyksiä, yhdistyksen johtokunnan päätös yhdistyksen jäsenelle määrätystä määräaikaisesta metsästyskiellosta julistettiin mitättömäksi.

(b) Tässä tapauksessa sovellettavat säännöt

Salon Voimailijat ry:n säännöissä ei ole erillistä määräystä kurinpidosta eikä määrättävistä kurinpitoseuraamuksista. Salon Voimailijat ry on perustanut ratkaisunsa Suomen Voimanostoliitto ry:n kurinpitosääntöihin, joiden noudattamiseen seura ja yksittäinen seuran jäsen olivat sitoutuneet.
Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen kohdan 1.3.1 mukaan liiton varsinaiset jäsenet sekä niiden jäsenenä olevat, liiton toimivallan alaisen voimanostotoiminnan piiriin kuuluvat henkilöt (urheilijat, valmentajat, lääkärit, huoltajat, urheilujohtajat, toimitsijat jne.) sitoutuvat noudattamaan liitossa
kulloinkin voimassaolevia sääntöjä ja määräyksiä. Kurinpitosääntöjen kohdan 1.12 mukaan, ellei säännöissä muuta mainita, sääntöjen, sekä Suomen antidopingsäännöstön perusteella määrättävistä
seuraamuksista päättää ja ne panee täytäntöön liiton hallitus. Selvää on, että Suomen Voimanostoliiton säännöt sitovat sinänsä liiton jäsenseuroja ja niiden jäseniä. Nämä Voimanostoliiton säännöt eivät kuitenkaan sellaisenaan perusta liiton jäsenseuroille toimivaltaa kurinpitoseuraamusten
määräämiselle vaan kurinpitovalta kuuluu sääntöjen mukaan liittohallitukselle. Jotta myös jäsenseura voisi käyttää liiton kurinpitosääntöjen mukaista kurinpitovaltaa, se edellyttäisi jäsenseuran omissa säännöissä olevaa määräystä. Salon Voimailijat ry:n säännöissä ei ole määräystä kurinpitoseuraamuksista eikä
niissä viitata Suomen Voimanostoliiton sääntöihin. Tilanne on tältä osin erilainen kuin oikeusturvalautakunnan ratkaisussa UOL 2/2008, jossa seuran säännöissä oli määräys siitä,
että seuran hallitus päättää kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Aimo Jurkolle määrätty toimintakielto perustu seuran sääntöihin eikä kurinpitomääräyksiin eikä määrätylle toimintakiellolle ole ollut asianmukaista perustaa.
Siten Salon Voimailijat ry:n Aimo Jurkolle määräämä kurinpitoseuraamus on seuran omien sääntöjen ja myös Suomen Voimanostoliiton kurinpitosääntöjen vastainen.
Salon Voimailijat ry:n hallituksen päätökset, jolla Jurkon on katsottu syyllistyneen menettelyyn, joka oikeuttaa kurinpidon, ja jolla on määrätty Jurkolle kurinpitoseuraamus, on kumottava.
 

(3) Jäsenen eroaminen ja kurinpito

Yhdistys voi kohdistaa kurinpitoseuraamuksia vain omiin jäseniinsä ja kurinpitotoimia voidaan kohdistaa jäseneen sinä aikana, jolloin tämä on yhdistyksen jäsenenä. Jos jäsen on eronnut yhdistyksestä kurinpitomenettelyn alettua, yhdistyksessä ei ole oikeutta ilman erityisen normin tukea jatkaa
menettelyä sen toteamiseksi, minkä seuraamuksen asianomainen henkilö olisi saanut, jos olisi ollut vielä jäsen (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2006 s. 236). Tällä perusteella oikeusturvalautakunta on kumonnut yhdistyksen päätöksen määrätystä kurinpitoseuraamuksesta ratkaisussaan UOL 17/2008.
Yhdistyslain 13 §:n mukaan jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsenen eroaminen tulee voimaan yleensä heti, kun eroaminen on toimitettu yhdistykselle. Kuitenkin yhdistyksen säännöissä on mahdollista määrätä, että eroaminen tulee voimaan määrätyn ajan kuluttua eroamisesta. Asiassa esitettyjen Salon Voimailijat ry:n sääntöjen mukaan jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä suullisesti tai kirjallisesti joko hallitukselle tai puheenjohtajalle. Seuran säännöissä ei ole erityistä määräystä siitä, että eroaminen tulisi voimaan vasta määrätyn ajan kuluessa eroamisesta. Näin ollen tässä tapauksessa Jurkon eroaminen on tullut voimaan heti, kun siitä on ilmoitettu seuralle. Aimo Jurkko on ilmoittanut 30.1.2011 seuralle eroavansa
seuran jäsenyydestä. Tuolloin kurinpitomenettely on ollut vielä kesken, koska Aimo Jurkolle oli varattu tilaisuus tulla kuulluksi 7.2.2011 pidettävässä hallituksen kokouksessa. Koska Aimo Jurkko on kesken kurinpitomenettelyn eronnut Salon Voimailijat ry:n jäsenyydestä, seura ei ole enää voinut määrätä toimintakieltoa Jurkolle. Tälläkin perusteella Salon Voimailijat ry:n päätös toimintakiellosta tulee kumota.

Päätöslauselma

Salon Voimailijat ry:n hallituksen päätökset 19.1.2011 ja 7.2.2011 Aimo Jurkolle määrätystä toimintakiellosta kumotaan.


Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.
 

Pertti Välimäki                                 Timo Ojala
puheenjohtaja                                 sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi, Jarmo Hirvonen, Elias Kajander ja Marja Ramm-Schmidt.