12/2020 Jääkiekko – Kurinpito – Pelaajan edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös              Nro 12/2020

20.3.2020          Diaarinumero 26/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätös 22.10.2019 (nro 8 / 19-20)

 

ASIA

Kurinpito – Pelaajan edustuskelpoisuus


MUUTOKSENHAKIJA

Rauman Lukko Oy


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) ry


ASIAN TAUSTA JA KURINPITOPÄÄTÖSTEN SISÄLTÖ

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 25.9.2019 (nro 1 / 2019-20) määrännyt Rauman Lukko Oy:lle 500 euron sakon edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta ja sääntökohtien 6.7 ja 6.7.2 rikkomisesta. Lisäksi Rauman Lukko on tuomittu hävinneeksi Nuorten SM-alkusarjan kolme ottelua (30.8 Lukko – Ässät 0-5, 31.8. HPK – Lukko 5-0 ja 28.8. Jokerit – Lukko 8-3, jonka lopputulosta ei ole muutettu). Joukkueenjohtajalle on määrätty kahden (2) ottelun toimintakielto.


Kurinpitovaliokunta on katsonut, että A oli pelannut Nuorten SM-Liigan alkusarjassa Rauman Lukon joukkueessa kolme ottelua (28.8.2019, 30.8.2019 ja 31.8.2019) ennen kuin SJL ry oli 5.9.2019 kilpailusääntöjen kohdan 6.7.2 mukaisesti ilmoittanut Rauman Lukolle A:n ulkomaisen pelaajan seurasiirron olevan voimassa. Kurinpitovaliokunta on katsonut, että Rauman Lukko oli toiminut asiassa kilpailusääntöjen vastaisesti lisäämällä A:n edellä mainittujen otteluiden kokoonpanoon. Kurinpitovaliokunta on katsonut, että erityisesti Nuorten SM-sarjassa pelaavan seuran toimihenkilöiden tulee tuntea kilpailusäännöt tältä osin. Seuran vastuuta ei ole poistanut se seikka, että Suomen Jääkiekkoliiton järjestelmä on mahdollisesti mahdollistanut pelaajan nimeämisen joukkueiden kokoonpanoihin.


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunta on hylännyt Rauman Lukko Oy:n valituksen ja pysyttänyt kurinpitovaliokunnan päätöksen. Valitusvaliokunta on päätöksessään 22.10.2019 todennut, että kilpailusäännön ja liiton ohjeiden mukaan kansainvälinen pelaajasiirto tapahtuu vasta, kun seurasiirto oli rekisteröitynyt IIHF:n seurasiirtorekisteriin ja kun liitto oli ilmoittanut siirrosta kirjallisesti seuralle. Näin ollen A oli ollut 28.-31.8.2019 välillä pelatuissa Nuorten SM-Liigan alkusarjan otteluissa edustuskelvoton. Se, että pelaaja oli voitu poimia palvelusivuston pelaajajärjestelmästä pöytäkirjaan, ei kilpailusäännön ja liiton ohjeiden mukaan riittänyt osoittamaan kansainvälisen siirron tapahtuneen. Valitusvaliokunta on myös katsonut, että Rauman Lukko Oy:lle määrätty sakko ja kyseessä olevien otteluiden lopputuloksien muuttamiset vastasivat samankaltaisista teoista määrättyjä sanktioita. Ottelupöytäkirjan pelaajaluettelon, johon on sisältynyt edustuskelvoton pelaaja, allekirjoittaneelle joukkueenjohtajalle määrätty toimintakielto vastasi samankaltaisista teoista määrättyä toimintakieltoa.


VALITUS PERUSTEINEEN

Rauman Lukko Oy on vaatinut, että valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja Rauman Lukko Oy:lle määrätyt seuraamukset poistetaan tai että seuralle määrätty rangaistus lievennetään

huomautukseksi tai korkeintaan varoitukseksi. Lisäksi Rauman Lukko Oy on vaatinut, että Suomen Jääkiekkoliitto ry velvoitetaan palauttamaan sille valitusvaliokunnalle maksettu käsittelymaksu 500 euroa ja korvaamaan sen lautakuntakulut 2 318,80 eurolla (sis. alv 24 %).


Edustuskelvottoman pelaajan osallistuminen kolmeen otteluun oli ollut liiton pelaajajärjestelmän toimimattomuuden tai liiton järjestelmää koskevan puutteellisen ohjeistuksen syytä. Seuralla oli ollut perusteltu syy luottaa pelaajan edustuskelpoisuuteen. Asiassa ei ollut perustetta rangaista seuraa.


Kilpailusääntöjen kohdassa 6.7.2 ei ole mainintaa siitä, millä tavoin liitto ilmoittaa seuralle seurasiirrosta. Liitto oli itse rinnastanut omilla verkkosivuillaan antamassaan ohjeistuksessa riittäväksi ilmoitukseksi seuralle sen, että liitto tallentaa seurasiirron palvelusivuille. Kun liitto oli tehnyt ohjeissaan tällaisen rinnastuksen, myös Rauman Lukko Oy:llä oli ollut perusteltu syy luottaa siihen, että säännöissä tarkoitetuksi ilmoitukseksi riittää tallentaminen palvelusivuille. Valitusvaliokunnan päätöksessä edellytetty liiton kirjallinen ilmoitus seuralle pelaajan edustuskelpoisuudesta ei perustu asiassa sovellettaviin liiton kilpailusääntöihin, vaan valitusvaliokunnan yksipuoliseen tulkintaan, joka on ristiriidassa liiton omien ohjeiden kanssa. Liiton laatimia ja antamia tulkinnanvaraisia tai ristiriitaisia sääntöjä ja ohjeita ei tule tulkita seuran vahingoksi.


Liitto oli lisäksi useaan kertaan ilmaissut kokoonpanoon lisäämisen onnistumisen käytännössä ilmentävän pelaajan edustuskelpoisuutta. Liitto oli useaan otteeseen todennut järjestämissään tilaisuuksissa eri edustajiensa välityksellä, ettei pelaajaa pystynyt lisäämään ottelun kokoonpanoon, ellei tämän pelilupa ollut kunnossa. Liitto oli näin ilmoittaessaan antanut seuroille tarkentavia käytännön toimintaohjeita kilpailusäännöissä tarkoitettuja seikkoja koskien. Käsitys siitä, että järjestelmä automaattisesti estää edustuskelvottomien pelaajien lisäämisen ottelukokoonpanoon, on vallitseva lajin toimijoiden keskuudessa. Rauman Lukko Oy:n ei siten voitu katsoa syyllistyneen edustusoikeusrikkomukseen, kun se oli toiminut liiton antamaan järjestelmäohjeistukseen luottaen ja kun se on voinut perustellusti luottaa siihen, että edustuskelvottoman pelaajan lisääminen ottelukokoonpanoon olisi järjestelmästä johtuen mahdotonta. Liitto ei ole informoinut eikä Rauman Lukko Oy ole voinut ennakoida, että pelipassin A:lle ostamalla järjestelmän automaattiesto oli voitu ohittaa. Joka tapauksessa liiton antamat järjestelmäohjeet olivat olleet harhaanjohtavia.


Palvelusivuston pelaajajärjestelmä, jossa tehdään joukkueen kokoonpanot sarjoihin ja otteluihin, ei ollut sallinut A:n lisäämistä kokoonpanoon 20. – 25.8.2019, mutta A:n nimeäminen joukkueen ottelukokoonpanoon oli ollut mahdollista ainakin 26.8.2019 alkaen. Kurinpitopäätöksissä ei ole mainittu sitä, millä perusteilla Rauman Lukko Oy:ltä olisi puuttunut perusteltu syy olettaa A:n siirtoasian olevan kunnossa. Se seikka, että liitto oli 5.9.2019 sähköpostitse ilmoittanut Rauman Lukko Oy:lle A:n pelaajasiirron olevan voimassa, ei tarkoittanut, etteikö seuralla olisi ollut 26.8.2019 perusteltua syytä olettaa pelaajasiirron toteutuneen ja edustuskelpoisuuden olevan voimassa, kun A oli edellä kuvatuin tavoin ollut lisättävissä kokoonpanoon.


Myös A:n pelaajasiirtoon kulunut tavanomaista selvästi pidempi 15 päivän siirtoaika huomioon ottaen Rauman Lukko Oy:llä oli 26.8.2019 perustelu syy olettaa siirron olleen kunnossa. Kilpailusääntöjen kohdan 6.7. mukaan pelaajan tulee saada siirto tai vanhan liiton/seuran esittää kirjallinen perustelu siirron epäämiselle 7 päivän kuluessa lupapyynnöstä. Liitto ei ollut ilmoittanut Rauman Lukko Oy:lle mistään mahdollisista siirto-ongelmista A:ta koskien. Siirtopyynnön käsittelyyn kulunut aika huomioiden Lukko oli voinut perustellusti olettaa kaiken olevan kunnossa siinä vaiheessa, kun A oli ilmestynyt järjestelmään ja oli siellä lisättävissä kokoonpanoon.


Rauman Lukko Oy:lle määrätty rangaistus oli suhteellisuusperiaatteen vastainen ja kohtuuttoman ankara. A:n edustusoikeuden puuttuminen oli havaittu vasta sen jälkeen, kun ottelut 28.-31.8.2019 oli jo pelattu. Lukko ei ollut tietoisesti toiminut kilpailusääntöjen vastaisesti, vaan kysymys oli ollut täysin tahattomasta erehdyksestä, joka ei ollut rinnastettavissa esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, jossa seura tietoisesti peluuttaa pelikiellossa olevaa tai edustusoikeutta vailla olevaa pelaajaa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto (SJL) ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Rauman Lukko Oy ei ollut saanut ilmoitusta liitolta siitä, että A:n pelaajasiirto olisi kunnossa ennen kuin 5.9.2019. Rauman Lukko Oy oli saanut jo tätä ennen useista ulkomaalaisista pelaajistaan liiton ilmoituksen kirjallisesti sähköpostilla. Täten seura oli tietoinen siitä, kuinka ulkomaansiirroista ilmoitetaan.


Rauman Lukko Oy ei ole tarkistanut pelaajajärjestelmästä A:n ulkomaansiirron hyväksyntää eikä se ole myöskään ollut muutoin yhteydessä liittoon varmistaakseen pelaajansa edustuskelpoisuuden. Seura oli ostanut uuden pelipassin ja luonut uuden – tällä kerralla henkilötunnuksellisen – tunnisteen A:lle pelaajarekisteriin vanhan lisäksi ja näin saanut hänet lisättyä kokoonpanoon. Seura oli laiminlyönyt velvollisuutensa tarkistaa pelaajan edustuskelpoisuuden, vaikka sillä on ollut oikea tieto saatavillaan.


Liitto ei ollut antanut harhaanjohtavaa tietoa. Missään liiton koulutusmateriaalissa, tulospalveluohjeissa eikä kilpailusäännöissä ole mainintaa, että pelaajan saaminen kokoonpanoon tarkoittaisi pelaajan olevan automaattisesti aina edustuskelpoinen. Liitto tai sen edustajat eivät ole koskaan esittäneet, että järjestelmä olisi aukoton edustuskelpoisuuden suhteen ja että pelaajan saaminen kokoonpanoon tarkoittaisi, että pelaajan edustusoikeus olisi kunnossa. Se, että järjestelmä tunnistaa pelipassittomat pelaajat ja merkitsee nämä punaisella huomiovärillä, on eri asia kuin edustuskelvottomien pelaajien seulominen. Se, ettei pelaajaa saa lisättyä ottelukokoonpanoon, kuten pelaajarekisterissä olleen oikean A:n kohdalla tilanne on ollut, on tarkoittanut pelaajan edustuskelvottomuutta.


A:n pelaajasiirtomenettely ei ole pitkittynyt eikä liiton säännöissä tai ohjeissa ole kirjattuna millekään pelaajasiirrolle taattua käsittelyaikaa. A:n vanhalla liitolla eli Tsekin liitolla oli ollut 7 vuorokautta aikaa reagoida pelaajasiirtopyyntöön siitä hetkestä lukien, kun siirto oli 26.8.2019 laitettu vireille kansainvälisen liiton IIHF:n siirtojärjestelmään. Seura oli toimittanut seurasiirtopyynnön liitolle 20.8.2019 ja sitä oli täydennetty seuraavana päivänä. Seura ei ollut ilmoittanut, mihin sarjaan alle 18-vuotias A oli tulossa pelaamaan ja milloin hänen ensimmäinen ottelunsa oli tarkoitus olla. Liitolla ei ollut velvollisuutta näitä selvittää. Kun Tsekin liitto ei hyväksynyt eikä hylännyt A:n siirtoa, IIHF:n järjestelmä automaattisesti määräajan kuluttua umpeen hyväksyi siirron 3.9.2019. Suomen Jääkiekkoliitto ry ilmoitti Rauman Lukko Oy:lle A:n pelaajasiirron hyväksymisestä ja edustuskelpoisuudesta 5.9.2019.


Liiton järjestelmässä oli useassa kohtaa mahdollisuus havaita, että A:lla ei ollut hyväksyttyä ulkomaansiirtoa. Ottaen huomioon Rauman Lukko Oy:n aseman yhtenä jääkiekon ammattilaisyhtiöistä, liittohallituksen jo aiemmin kohtuullistaman sakon suuruuden (500 euroa alle 18 v.) ja se, että edustuskelvottomuus tapahtui liiton toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Rauman Lukko Oy:lle määrättyä seuraamusta on pidettävä erittäin kohtuullisena.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

Rauman Lukko Oy on SJL ry:n antaman vastineen johdosta antamassaan vastaselityksessä muun muassa lausunut, ettei seura ole perustanut järjestelmään uutta henkilöä väärillä henkilötiedoilla. A:ta ei ollut järjestelmästä löytynyt ja hänen henkilötietonsa syöttäminen järjestelmään oli ollut välttämätöntä, jotta pelipassi oli voitu maksaa. Seura ei vastannut järjestelmän virheellisyydestä. Seuralla ei ollut ollut mahdollisuutta toimia toisin, kun sen oli ollut välttämätöntä hankkia pelipassi A:lle. Liitto ei ollut kyennyt näyttämään, että A oli ollut syötettynä kaksi kertaa järjestelmään. Lukolla oli ollut perusteltu syy luottaa siihen, että A:n siirtoasia ja edustusoikeus olivat olleet kunnossa, kun A oli tullut hyväksytyksi pelaajana ottelukokoonpanoon liiton järjestelmässä.


Ottaen huomioon asian vakavuus liiton olisi joka tapauksessa tullut ulkomaansiirrosta ilmoittaessaan osoittaa ilmoituksensa suoraan seuran ko. joukkueen valmentajalle tai joukkueenjohtajalle eikä seuran toimistosihteerille tai luoda selkeä ilmoittamismenettelyä. Tällaisenaan ilmoittamismenettely johtaa legaliteettiperiaatteen ja siihen sisältyvän epämääräisyyskiellon vastaiseen lopputulokseen, jos seuralle määrätään sanktiota.


Määrätty seuraamus oli liian ankara ottaen huomioon, että Rauman Lukko Oy oli peluuttanut vain yhtä edustusoikeudetonta pelaajaa kolmessa ottelussa. Lukon menettely ei ollut ollut tahallista eikä sillä ollut tavoiteltu kilpailullista etua muihin nähden. Sakkorangaistuksen lisäksi Lukolle oli määrätty pistemenetyksiä sekä joukkueenjohtajalle toimitsijakielto. Lisäksi Lukolle oli aiheutunut mainehaittaa kurinpitoseuraamusta koskevan päätöksen julkaisun myötä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu


Rauman Lukko Oy:n valituksen johdosta asiassa on kysymys edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisen johdosta määrätyn kurinpitorangaistuksen perusteista ja rangaistuksen kohtuullisuudesta. Kysymys on ensinnäkin siitä, onko Rauman Lukko Oy:n SM-nuorten joukkueen pelaajan peluuttamisen edustuskelvottomana näytetty johtuneen muusta kuin seuran syyksi luettavasta seikasta tai onko Rauman Lukko Oy:llä ollut liiton pelaajarekisterijärjestelmän perusteella perusteltu syy luottaa ulkomaalaisen pelaajasiirron onnistumiseen ennen ensimmäistä ottelua. Siinä tapauksessa, että pelaajan edustuskelpoisuuden puuttuminen 28.8.2019 lukien on luettava seuran syyksi, kysymys on myös siitä, onko määrättyä kurinpitorangaistusta pidettävä kohtuuttoman ankarana.


Onko seura rikkonut ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuutta koskevia kilpailusääntöjä?


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kilpailusääntöjen kohdan 6.7 kolmen ensimmäisen alakohdan mukaan ulkomaisissa pelaajasiirroissa noudatetaan liiton ja IIHF:n sääntöjä. Ulkomaansiirroissa pelaajan siirtoasiasta vastaa aina vastaanottavan maan liitto/seura. Pelaajan uuden seuran liitto pyytää pelaajalle pelilupaa pelaajan edellisen seuran jääkiekkoliitolta, joka pyytää siirtolupaa pelaajan edelliseltä seuralta. Pelaajan tulee saada siirto vanhalta liitolta seitsemän (7) päivän kuluessa lupapyynnöstä tai vanhan liiton/seuran on esitettävä kirjallinen perustelu siirron epäämiselle.


Kilpailusääntöjen kohdan 6.7.2 ensimmäisen alakohdan mukaan pelaajan uusi seura tekee seurasiirtopyynnön liittoon pelaajasiirto-ohjeissa määritetyllä tavalla. Jääkiekkoliitto tekee seurasiirron IIHF:n seurasiirtorekisteriin ja ilmoittaa uudelle seuralle, kun seurasiirto on kunnossa.


Asiassa on riidatonta, että Rauman Lukko Oy oli käynnistänyt ulkomaalaisen pelaajan A:n pelaajasiirron 20. – 21.8.2019 ja että liitto oli 26.8.2019 tehnyt A:n edellisen seuran liitolle siirtopyynnön. A:n pelaajasiirto oli hyväksytty 3.9.2019. Suomen Jääkiekkoliitto ry oli 5.9.2019 sähköpostitse ilmoittanut Rauman Lukko Oy:lle pelaajasiirron onnistumisesta. A on edustanut Rauman Lukkoa pelaten SM-nuorten alkusarjassa 28. – 31.8.2019 kolme ottelua.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asiassa ole selvitetty, että liitto olisi ilmoittanut A:n uudelle seuralle, Lukolle, pelaajasiirrosta ja siten pelaajan edustuskelpoisuudesta ennen kuin 5.9.2019. Rauman Lukko Oy oli tulkinnut ottelujärjestelmää siten, että A:n pelaajasiirto olisi tullut hyväksytyksi, kun järjestelmä oli sallinut lisätä hänet ottelukokoonpanoon 28. – 31.8.2019. Oikeusturvalautakunta toteaa, että pelaajasiirron kunnossa olemista koskevan liiton ilmoituksen puuttuessa vastuu A:n peluuttamisesta ja tulkinnasta hänen edustuskelpoisuudestaan on ollut Rauman Lukko Oy:llä.


Kilpailusääntöjen kohdassa 6.7.2 ei nimenomaisesti mainita, millä tavalla liitto ilmoittaa uudelle seuralle pelaajasiirron olevan kunnossa. On näin ollen mahdollista tulkita, että liiton ilmoitus voitaisiin antaa seuralle myös liiton järjestelmän sisällä tapahtuvalla hyväksynnällä, so. sallimalla pelaajan lisääminen ottelukokoonpanoon. Oikeusturvalautakunta kuitenkin katsoo, ettei asiassa ole näytetty, että liitto olisi aikaisemmin menetellyt näin tai että se olisi ohjeistanut seuroja siitä, että järjestelmä automaattisesti valvoo pelaajien edustuskelpoisuutta tavalla, johon seura voi enemmittä kyselyittä luottaa. Yksin se, että liiton käytössä oleva järjestelmä on sallinut seuran lisätä edustuskelvottoman pelaajan ottelukokoonpanoon, ei ole antanut Rauman Lukko Oy:lle perusteltua syytä tulkita pelaajan pelaajasiirron olevan kunnossa.


Liiton ei ole näytetty antaneen Rauman Lukko Oy:n väittämää puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa järjestelmänsä toiminnasta. Rauman Lukko Oy on peluuttanut A:ta jo ennen kuin kilpailusääntöjen mukainen 7 vuorokauden enimmäisaika siirtopyynnöstä vanhan seuran liitolle on päättynyt. Näin ollen seuralla ei ole myöskään ollut siirtomenettelyn ajallisen keston perusteella perusteltua aihetta päätellä A:n olevan edustuskelpoinen. Asiassa ei ole myöskään selvitetty, että liitto olisi muutoin toiminnassaan ennen sähköposti-ilmoitusta 5.9.2019 antanut Rauman Lukko Oy:lle aihetta päätellä A:n edustuskelpoisuuden olevan kunnossa.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Rauman Lukko Oy on saanut jääkiekkoliitolta asianmukaisen ilmoituksen A:n pelaajasiirron onnistumisesta 5.9.2019. Kun seura on tätä ennen merkinnyt A:n ottelupöytäkirjaan, se on rikkonut kilpailusääntöjä.


Kurinpitoseuraamuksen kohtuullisuus


Kilpailusääntöjen kohdan 10.5 mukaan kurinpitomenettelyssä määrättäviä rangaistuksia ovat

a. huomautus; b. varoitus; c. taloudellinen sanktio (kurinpitosakko), Nuorten SM-Liigassa ja Mestiksessä enintään 4.000 euroa, muissa sarjoissa enintään 1.000 euroa; d. pelikielto (pelaajat) tai toimintakielto (joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja toimitsijat) joko tietyksi ottelumääräksi kuluvan ja seuraavan kauden aikana (enintään 50 ottelua), tai määräajaksi (enintään viisi vuotta), doping-tapauksissa peli- tai toimintakielto voidaan määrätä ainaiseksi; e. erottaminen joko määräajaksi tai ainaiseksi; f. otteluiden tuomitseminen hävityksi, uusintaottelun määrääminen, pistevähennys, joukkueen sulkeminen sarjasta tai sarjalisenssin menettäminen; j. eri rangaistuslajeja voidaan lisäksi määrätä samanaikaisesti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Rauman Lukko Oy:lle on määrätty kaksi rangaistusta samanaikaisesti – 500 euron sakko ja kolmen ottelun tuomitseminen hävityksi. Lisäksi seuran ko. joukkueen johtajalle on määrätty kahden ottelun toimintakielto. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on pelaajan edustuskelvottomuudesta jääkiekossa seuraa rangaistu sakolla, jota on kohtuullistettu 1 000 euroon (UOL 22/2013). Kurinpitoseuraamuksen ankaruus riippuu aina käsillä olevan sääntöjen vastaisen menettelyn moitittavuudesta, ennen kaikkea siitä, kuinka tahalliselta edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen on vaikuttanut. Näin ollen huomioon tulee ottaa esimerkiksi se, kuinka ilmeisestä edustuskelpoisuuden puutteesta tai kilpailusääntöjen rikkomuksesta on kysymys, kuinka korkealla sarjatasolla olevan pelaajan edustuskelvottomuus on arvioitavana, missä vaiheessa edustusoikeuden puuttuminen on havaittu ja onko edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisella tavoiteltu kilpailullista etua muihin verrattuna.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Rauman Lukko Oy on rikkonut melko usein sovellettavaksi tulevaa ja keskeistä edustuskelpoisuuden säännöstä toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan pelaajan osalta. Nämä seikat puoltavat sitä, että kurinpitoseuraamus on muuta kuin lievä. Samalla kuitenkin oikeusturvalautakunta katsoo, että edustuskelvottoman pelaajan peluuttaminen on pikemminkin johtunut seuran toiminnan huolimattomuudesta kuin tietoisesta pyrkimyksestä saada urheilullista hyötyä. Viimeksi mainittu puoltaa tavanomaista lievempää suhtautumista kilpailusääntöjen rikkomiseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuralle määrätty 500 euron sakkorangaistus on 4 000 euron enimmäismäärä huomioon ottaen sangen lievä. Sakon ja samanaikaisesti määrätyn kolmen ottelun tuomitsemista hävityksi muodostaman kokonaisrangaistuksen ei ole selvitetty poikkeavan jääkiekkoliiton kurinpitoelimien vakiintuneesta linjasta. Rangaistusta ei voida pitää kohtuuttomana. Joukkueenjohtajalle määrätty toimintakielto ei ole kohdistunut valittajaan eikä se siten vaikuta tässä seuraamuksen kohtuullisuuden arviointiin.


Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Rauman Lukko Oy:lle määrätyt kurinpitoseuraamukset ovat olleet sovellettujen kilpailusääntöjen mukaisia ja seuraamukset kohtuullisia. Näin ollen valittajan vaatimukset on kaikilta osin hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen                        Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Tom Hedkrok, Mikko Kohtala, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen