26/2017 Jalkapallo Lisenssimääräykset – Valmentajalisenssi – Koulutus – Sakko


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 26/2017

29.12.2017 Diaarinro 13/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitean päätös 14.8.2017


ASIA           

Sakko


MUUTOKSENHAKIJA

Oulun jalkapallon tuki ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry

 

ASIAN TAUSTAA

Suomen Palloliitto ry:n liittohallitus on 17.10.2016 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Miesten Ykkösen lisenssimääräykset kaudelle 2017. Lisenssimääräysten 7.2.d-kohdan mukaan Miesten Ykkösessä pelaavan joukkueen päävalmentajalla tulee olla voimassa oleva UEFA A -, UEFA Elite Youth A- tai UEFA Pro-lisenssi. Joukkueen päävalmentajana voi toimia ilman edellä mainittua koulutusta, mikäli päävalmentaja osallistuu lisenssikaudella liiton valmentajakoulutukseen, jonka hyväksytyn suorituksen perusteella myönnetään sarjatason edellyttämä valmentajalisenssi. Jos päävalmentajalla ei ole voimassaolevaa UEFA A -lisenssiä tai päävalmentaja ei osallistu koulutukseen, määrätään sakko, jonka suuruus on enintään kaksinkertainen verrattuna kyseessä olevan valmentajakoulutuksen kurssimaksuun.


Suomen Palloliiton järjestämän UEFA A -valmentajakoulutuksen kurssimaksu on 2.900 euroa vuonna 2017.


Lisenssimääräysten mukaan Miesten Ykköseen osallistuvan joukkueen on tullut toimittaa edustusjoukkueen päävalmentajan sopimus Palloliitolle 31.1.2017 mennessä.


Palloliiton seuralisenssipäällikkö pyysi 18.10.2016 niin sanotussa täydennysmenettelyssä ensimmäisellä sijalla ollutta Oulun jalkapallon tuki ry:tä (jatkossa Oulun Palloseura, OPS) toimittamaan lisenssiasiakirjat liitolle 25.11.2016 mennessä. Samalla seuralisenssipäällikkö kehotti OPS:aa toimittamaan myös mahdolliset lisenssimääräysten poikkeuslupahakemukset niin ikään 25.11.2016 mennessä.


OPS on toimittanut lisenssihakemuksen liitolle 25.10.2016 ja täydentänyt hakemustaan useaan otteeseen myöhemmin. Lisenssihakemuksessa OPS on sitoutunut noudattamaan seuralisenssijärjestelmän sääntöjä ja määräyksiä, sekä lisenssijärjestelmää hallinnoivien elinten tekemiä päätöksiä ja täyttämään lisenssimääräysten sisältämät velvoitteet. OPS ei ole hakenut poikkeuslupaa päävalmentajan koulutusvaatimuksesta poikkeamiseen.


PK-35 Vantaan ilmoitettua 8.11.2016 Palloliitolle joukkueen toiminnan päättymisestä, Palloliiton liittohallitus teki 18.11.2016 virallisen päätöksen täydennysmenettelyn käynnistämisestä. Täydennysmenettelyn jälkeen Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea myönsi 4.1.2017 muun ohella OPS:lle lisenssin Miesten Ykköseen kaudelle 2017. Myönnetyn lisenssin mukaan seuran henkilöstö tultiin tarkastamaan myöhemmin.


Seuralisenssipäällikkö kehotti 13.2.2017 Miesten Ykkösen seuroja varmistamaan muun ohella päävalmentajan sopimuksen toimittamisen 20.2.2017 mennessä. OPS toimitti 2.1.2017 allekirjoitetun päävalmentajan sopimuksen samana päivänä. Päävalmentajakseen OPS ilmoitti MJ:n, joka on suorittanut vain kansallisen B-tason valmentajatutkinnon, josta oli lisäksi käymättä niin sanottu fyysisen harjoittelun kurssi.


Koulutusvaatimusten tarkastamisen jälkeen seuralisenssipäällikkö muistutti OPS:aa ensin 27.4.2017 seuran henkilöstöä koskevien luetteloiden toimittamisesta liitolle. Koska OPS:n valmentajaksi ilmoitetulta MJ:ltä ei löytynyt liiton rekistereistä merkintää vaaditun valmentajalisenssin suorittamisesta ja koska OPS:n päävalmentaja ei täyttänyt lisenssimääräysten mukaista koulutusvaatimusta, seuralisenssipäällikkö pyysi OPS:aa vielä 20.6.2017 toimittamaan 30.6.2017 mennessä selvityksen joukkueen valmentajatilanteesta ja siitä, tuleeko seura nimeämään joukkueelle lisenssivaatimukset täyttävän valmentajan. OPS ei vastannut seuralisenssipäällikön pyyntöön.

 

SUOMEN PALLOLIITON MIESTEN YKKÖSEN JA NAISTEN LIIGAN LISENSSIKOMITEAN PÄÄTÖS 14.8.2016

Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea määräsi 14.8.2017 tekemällään päätöksellä Oulun jalkapallon tuki ry:lle seuraamukseksi päävalmentajan koulutusvaatimuksen noudattamatta jättämisestä 5.800 euron suuruisen sakon.


VALITUS PERUSTEINEEN

Oulun jalkapallon tuki ry on vaatinut, että lisenssikomitean päätös kumotaan tai että määrättyä sakkoa ainakin merkittävästi alennetaan.


OPS pääsi täydennysmenettelyn kautta sarjapaikan saatuaan aloittamaan vaadittujen lisenssiasiakirjojen hankkimisen ja toimittamisen muita seuroja myöhemmin, eikä sitä vaadittu hankkimaan A-lisenssivalmentajaa, kun se jätti lisenssihakemuksensa. Seuralla ei myöskään ollut mahdollisuutta ilmoittaa päävalmentaja MJ:tä A-lisenssin vaatimaan koulutukseen, koska sellaista ei ollut Palloliitolla tuolloin enää tarjolla. MJ on nyttemmin ilmoittautunut B-valmentajatutkinnon fyysisen harjoittelun kurssille ja sen suoritettuaan hän hakee vaaditulle A-kurssille.


OPS:lle määrätty sakko oli joka tapauksessa määrältään kohtuuton sen vastatessa 2,32 prosenttia seuran koko budjetista.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Palloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


OPS:n päävalmentajaksi ilmoitetulla henkilöllä olisi ollut mahdollisuus täydentää kansallinen B-valmentajatutkinto UEFA B-lisenssiksi ja osallistua vuosittain järjestettävään koulutukseen jo aiemmin tai seuralla olisi ollut mahdollisuus hankkia annetussa ajassa lisenssimääräykset täyttävä päävalmentaja. Toisin kuin OPS on valituksessaan väittänyt, Palloliitto on myös vuoden 2017 aikana järjestänyt koulutuksen, joka olisi riittänyt täydentämään seuran päävalmentajaksi ilmoittaman henkilön pätevyysvaatimukset vaaditulle tasolle.


Päävalmentajan koulutusvaatimuksen noudattamatta jättämisestä annettu 5.800 euron sakko on lisenssimääräysten mukainen sanktio ja sellaisenaan kohtuullinen, koska OPS:n menettely on osoittanut piittaamattomuutta lisenssimääräyksistä. Lisenssimääräys ovat olleet seuran tiedossa ja seuralla on ollut runsaasti aikaa tehdä tarvittavat korjaavat toimet.


Sanktion suuruutta arvioitaessa on myös otettava huomioon seurojen yhdenvertainen kohtelu. Muut seurat, jotka ovat käyttäneet lisenssimääräysten mukaisen pätevyyden omaavia valmentajia ovat suurella todennäköisyydellä maksaneet ainakin sakon suuruisen palkkion käyttämilleen valmentajille. Mikäli sakkoa kohtuullistettaisiin, loisi se lisenssimääräyksen tietoisen kiertämisen mahdollisuuden ja olisi siten omiaan heikentämään järjestelmän mahdollisuutta toimia tavoitteensa mukaisesti. Seuralisenssijärjestelmän tavoitteena on kehittää jalkapallotoiminnan laatua ja varmistaa, että seuroilla on riittävän laadukas seurajohto ja organisaatio. Kaikkien Miesten Ykköseen osallistuvien seurojen tulee noudattaa seuralisenssijärjestelmän minimilaatustandardeja.

 

VASTASELITYS

OPS on liiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä toistanut väitteen siitä, ettei sillä ollut täydennysmenettelyssä sarjapaikan saatuaan todellista mahdollisuutta toimittaa vaadittua valmentajasopimusta koskevaa selvitystä liitolle määräajassa. Valmentajalisenssiä koskevat vaatimukset olivat lisäksi niin sanottuja B-kriteerejä, jotka jäivät tärkeämpien A-kriteereiden täyttämiseen nähden toissijaiseen asemaan. Poikkeuslupaa päävalmentajan koulutusvaatimuksesta poikkeamiseen ei puolestaan haettu, koska OPS ei ollut siitä tietoinen tai sitä muistanut. Toisin kuin liitto on esittänyt, se ei myöskään tarjonnut vaadittua valmentajakoulutusta ennen sarjan alkua.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


OPS on vastaselityksessään vaatinut, että oikeusturvalautakunta hankkii Palloliiton lisenssipäälliköltä ja valmentajakouluttajalta valaehtoiset lausunnot muun ohella siitä, missä aikataulussa seuran piti toimittaa lisenssin vaatimat asiakirjat liitolle ja oliko liitolla todellisuudessa tarjolla valmentajalisenssin vaatimaa koulutusta.


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 21 §:n mukaan lautakunta käsittelee asian istunnossaan sille toimitettujen asiakirjojen ja sen hankkiman muun kirjallisen aineiston pohjalta. Lisäksi sääntöjen 22 §:n mukaan lautakunta toimittaa suullisen käsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.


Lautakunta toteaa, että Palloliiton seuralisenssipäällikön ja valmentajakouluttajan kuuleminen OPS:n vaatimalla tavalla edellyttäisi suullisen käsittelyn toimittamista. Kun asiassa on kuitenkin ensisijaisesti kysymys lisenssimääräysten tulkinnasta tilanteessa, jossa OPS riidattomasti ei ole täyttänyt eikä myöskään hakenut poikkeuslupaa olla noudattamatta päävalmentajalle lisenssimääräyksissä asetettuja vaatimuksia, ja kun asia on lisäksi ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella, ei suullisen käsittelyn toimittaminen ole asian ratkaisemiseksi tarpeen. Tämän vuoksi OPS:n vaatimus on tältä osin hylättävä.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


Asian tausta, siinä sovellettavat määräykset ja kysymyksenasettelu


Asiassa on edellä jo esitetyllä tavalla riidatonta, että OPS ei ole täyttänyt kautta 2017 koskeneiden Miesten Ykkösen lisenssimääräysten 7.2.d-kohdassa asetettua edellytystä siitä, että joukkueella on tullut olla päävalmentaja, jolla on voimassa oleva UEFA A-, UEFA Elite Youth A- tai UEFA Pro –lisenssi. Joukkueelle nimetty päävalmentaja ei ole myöskään osallistunut sanotulla lisenssikaudella liiton valmentajakoulutukseen, jonka hyväksytyn suorituksen perusteella hänelle olisi myönnetty sarjatason edellyttämä valmentajalisenssi. Riidatonta on myös se, että OPS ei ole hakenut Miesten Ykkösen lisenssihallinnolta lisenssimääräysten 12. luvun mukaista poikkeuslupaa olla noudattamatta päävalmentajalle asetettuja koulutusvaatimuksia. Palloliiton järjestämän UEFA A -valmentajakoulutuksen kurssimaksu on vuonna 2017 ollut 2.900 euroa.


Suomen Palloliiton Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea on edellä kerrotun johdosta määrännyt OPS:lle 5.800 euron suuruisen sakon. Lisenssikomitean päätös on perustunut kautta 2017 koskevien lisenssimääräysten kohtaan 7.2.d, jonka mukaan tilanteessa, jossa päävalmentajalla ei ole voimassaolevaa UEFA A -lisenssiä tai päävalmentaja ei osallistu koulutukseen, määrätään sakko, jonka suuruus on enintään kaksinkertainen verrattuna ko. valmentajakoulutuksen kurssimaksuun.


OPS:n valituksen johdosta asiassa on ensisijaisesti kysymys lisenssimääräysten tulkinnasta ja siitä, onko Palloliiton Miesten Ykkösen ja Naisten Liigan lisenssikomitea voinut lisenssimääräysten perusteella edellyttää, että paikan Miesten Ykkösestä niin sanotun täydennysmenettelyn johdosta saanut OPS on täyttänyt myös päävalmentajalta vaaditulle koulutukselle asetetut edellytykset. Toisaalta kysymys on siitä, onko OPS:lle määrätty sakko ollut määrältään kohtuullinen.


Sarjaan osallistuvan seuran velvollisuus täyttää lisenssimääräyksissä asetetut edellytykset


Palloliitto on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan vastauksessa kertonut, että liiton liittohallitus on 17.10.2017 hyväksynyt Miesten Ykkösen lisenssimääräykset kaudelle 2017 ja että liiton seuralisenssipäällikkö on lähettänyt lisenssimääräykset sekä tiedon Miesten Ykkösen lisenssimenettelyssä kaudella 2017 noudatettavista aikatauluista seuroille tiedoksi sähköpostitse 18.10.2016. Koska oikeusturvalautakunnalla ei ole syytä epäillä Palloliiton tältä osin esittämää, on OPS:n tullut olla sanotuista määräyksistä viimeistään 18.10.2016 mennessä tietoinen.


OPS on myös lisenssihakemuksessaan sitoutunut noudattamaan seuralisenssijärjestelmän sääntöjä ja määräyksiä, sekä lisenssijärjestelmää hallinnoivien elinten tekemiä päätöksiä ja täyttämään lisenssimääräysten sisältämät velvoitteet. Tämän vuoksi ja koska lisenssimääräyksissä ei ole määräystä, jonka mukaan niin sanotussa täydennysmenettelyssä mukana olevien seurojen osalla noudatettaisiin muita määräyksiä tai että nämä seurat olisivat joltain osin vapautettuja lisenssimääräyksissä asetetuista edellytyksistä, on lisenssikomitean päätös OPS:lle määrätystä sakosta ollut liittohallituksen hyväksymien lisenssimääräysten mukainen. Vaikka niin sanotun A-lisenssin hankkiminen OPS:n Miesten Ykkösessä pelanneelle edustusjoukkueelle nimetylle valmentajalle olisikin ollut aikataulullisista syistä vaikeaa, olisi seuralla ollut mahdollisuus hakea määräajassa tätä koskevaa poikkeuslupaa tai nimetä seuralle lisenssimääräyksissä asetetut koulutusvaatimukset täyttävä valmentaja. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin kuin lisenssikomitea on valituksen kohteena olevassa päätöksessään tehnyt.


Sakon suuruus


OPS on valituksessaan pitänyt määrättyä 5.800 euron sakkoa suuruudeltaan kohtuuttomana ja vedonnut tältä osin siihen, että sakko vastaa 2,32 prosenttia koko seuran vuoden 2017 budjetista. Palloliitto on puolestaan viitannut tältäkin osin hyväksyttyihin lisenssimääräyksiin ja siihen, että seuralisenssijärjestelmän tarkoituksena on, paitsi kohdella kaikkia seuroja yhdenvertaisesti, muun ohella myös kehittää jalkapallotoiminnan laatua ja varmistaa, että seuroilla on riittävän laadukas seurajohto ja organisaatio.


Oikeusturvalautakunta hyväksyy Palloliiton tältäkin osin esittämän. Vaikka OPS:lle määrätty sakko onkin määrältään varsin suuri, johtaisi lisenssijärjestelmästä poikkeaminen sen tarkoituksen vastaiseen lopputulokseen ja seurojen eriarvoiseen kohteluun. Lisenssijärjestelmän toimivuus edellyttää sitä, että lisenssimääräyksiä sovelletaan niin niissä asetettujen edellytysten kuin myös edellytysten laiminlyönnistä johtuvien seuraamustenkin osalta yhteneväisesti ja johdonmukaisesti.


OPS:aa on asiassa esitetyn selvityksen mukaan huomautettu toistuvasti lisenssimääräyksissä päävalmentajan koulutukselle asetetuista edellytyksistä eikä OPS ole ryhtynyt niitä koskeviin toimenpiteisiin. Palloliitto on toiminut asiassa sääntöjensä ja lisenssimääräysten mukaisesti, eikä sen ole näytetty käyttäneen harkintavaltaansa asiassa väärin. Näin ollen ja kun OPS:lle määrätty sakko on myös määrältään lisenssimääräysten kohdan 7.2.d mukainen ja sinällään määrältään kohtuullinen, ei syytä lisenssikomitean päätöksen muuttamiseen tältäkään osin ole.


Johtopäätökset


Miesten Ykkösessä kaudella 2017 pelanneella OPS:lla ei ole ollut kautta 2017 koskeneiden lisenssimääräysten kohdassa 7.2.d edellytettyä päävalmentajaa, jolla on ollut voimassa oleva UEFA A-, UEFA Elite Youth A- tai UEFA Pro –lisenssi. Joukkueen päävalmentaja ei ole myöskään osallistunut lisenssikaudella liiton valmentajakoulutukseen, jonka hyväksytyn suorituksen perusteella myönnetään sarjatason edellyttämä valmentajalisenssi. OPS ei ole hakenut Miesten Ykkösen lisenssihallinnolta poikkeuslupaakaan olla noudattamatta edellä kerrottuja vaatimuksia. OPS:lle määrätty sakko on lisenssimääräysten kohdan 7.2.d mukainen, eikä sitä suuruudestaan huolimatta voi tarkoitukseensa nähden pitää määrältään kohtuuttomana.


Edellä kerrotuilla perusteilla OPS:n valitus on hylättävä. Asian näin päättyessä myöskään valitusmaksua ei palauteta.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                              Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                               sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Antti Aine ja Tuomas Ojanen