4/2009 Voimistelu: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Yhdistyksen jäsenyys


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            4/2009

28.4.2009          Diaarinro 10/2008


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n kilpa-aerobicin lajivaliokunnan 25.3.2008 tekemä Juuso Väisästä koskeva päätös. 


ASIA

Osallistumisoikeus kilpailuihin 


MUUTOKSENHAKIJA

Juuso Väisänen 


KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. asiamiehenään asianajaja Heikki Aaltonen 


KILPA-AEROBICIN LAJIVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n kilpa-aerobicin lajivaliokunta on 25.3.2008 päättänyt, että osallistuakseen Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin Väisäsen oli allekirjoitettava sopimus, jonka ehtojen mukaan Väisänen voi jatkossa osallistua ainoastaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaan. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Väisänen on valituksessaan vaatinut, että hänelle annetaan oikeus osallistua Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n järjestämiin aerobic-kilpailuihin ilman velvoitetta allekirjoittaa kyseessä oleva sopimus.

Väisänen on Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n jäsenseuran Hämeenlinna Voimisteluseuran jäsen. Hänellä on voimassa oleva kilpailulisenssi ja vakuutusturva kilpailun varalle. Väisänen oli kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimusta, koska se oli kilpailunrajoituslain mukaan kielletty kilpailunrajoitus.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. on vastauksessaan todennut, että Kansainvälinen Voimisteluliitto FIG on kieltänyt sallimasta FIG:n kanssa kilpailevan lajiliiton, FISAF:in kilpailuissa kilpailleiden urheilijoiden kilpailemisen FIG:n jäsenjärjestöjen kilpailuissa, jos he jatkavat myös FISAF:in alaista kilpailutoimintaa. FIG:n sääntöjen mukaan yksittäisen urheilijan osallistuminen muun organisaation järjestämään kilpailuun edellyttää kansallisen liiton etukäteistä hyväksyntää kansainvälisen liiton määräysten pohjalta.  Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. on FIG:n jäsenenä sidottu FIG:n sääntöihin ja määräyksiin. Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n yleisten kipailu- ja kurinpitosääntöjen 10.1. kohdan mukaan Svolin jäsenseurat ja seurojen yksittäiset jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kansainvälisten liitojen antamia sääntöjä ja  määräyksiä. Koska Väisänen oli osallistunut kilpailevan liiton kilpailuihin ja oli syytä olettaa toiminnan jatkuvan, kilpa-aerobicin lajivaliokunta asetti kilpailemisen ehdoksi sen, ettei FIG:n määräyksiä rikota eli ettei Väisänen jatkossa kilpaile FISAF:in kilpailuissa. Väisäsen jäsenoikeuksia ei ollut rajoitettu, koska Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:llä ei ollut henkilöjäseniä. Väisäsen edustama seura oli Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n jäsen. Kysymys ei ollut kilpailunrajoituslain rikkomisesta, koska kumpikaan osapuoli ei ole elinkeinonharjoittaja. 


VASTASELITYS

Väisänen on Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n  vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että Kansainvälisen Voimisteluliitto FIG:n alainen aerobic voimistelu  (Aerobic Gymnastics) ja FISAF:in alainen kilpa-aerobic (Sport Aerobics) ovat kaksi eri lajia. Kysymys ei ole saman lajin kahdesta eri lajiliitosta. Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. ei voinut rajoittaa kilpailemista eri urheilulajissa. FIG:n säännöt rajoittivat Väisäsen oikeutta harjoittaa ammattiaan ja elinkeinoaan sekä oikeutta harrastaa urheilua. Rajoitus vaikutti mahdollisuuteen kilpailujen voittamiseen, edustuspaikkojen saamiseen ja siten tulojen hankkimiseen. Myös Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n kilpailuiden ulkopuolisen ammatin harjoittaminen urheilijana, luennoitsijana, esiintyjänä ja sponsorointikohteena estettiin. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Valituksen tutkimisen edellytykset

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 14 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Asiakirjoista ilmenee, ettei Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n sääntöihin ole otettu määräystä siitä, millä edellytyksillä kilpailuoikeutta voidaan rajoittaa. Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n kilpa-aerobicin lajivaliokunnan 25.3.2008 tekemässä päätöksessä ei ole ollut muutoksenhakuohjausta.

Urheilun oikeusturvalautakunta on valitukseen liitetyistä asiakirjoista havainnut, että Väisänen  oli 27.3.2008 saanut tietää, että Suomen Voimisteluliitto Svoli ry oli päättänyt, että osallistuakseen Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin, Väisäsen oli allekirjoitettava sopimus, jonka ehtojen mukaan Väisänen voi osallistua ainoastaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaan. Väisänen on tämän jälkeen kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimusta katsoen, että se oli kilpailunrajoituslain mukaan kielletty kilpailunrajoitus. Väisänen ei ollut saanut kilpailuoikeutta 28.-29.3.2008 järjestettyihin kilpailuihin. Päätös ei ole kuitenkaan koskenut ainoastaan 28.-29.3.2008 järjestettyjä kilpailuja vaan on voimassa kunnes Väisänen allekirjoittaa sopimuksen, jossa hän sitoutuu osallistumaan ainoastaan FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaan.

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kilpa-aerobicin lajivaliokunnan 25.3.2008 tekemän päätöksen osalta lautakunnan säännöissä tarkoitettu määräaika on ollut kulunut umpeen ja valitus lautakuntaan on tullut myöhässä. Väisäsellä on kuitenkin ilmoittautumalla uusiin kilpailuihin mahdollisuus saada aikaan tilanne, jossa häneltä vaaditaan kyseisen sopimuksen allekirjoittamista. Lautakunta toteaa, että kysymyksessä on päätös, jolla on tosiasiassa ennakkoon rajoitettu Väisäsen osallistumista Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin, mikäli hän ei allekirjoita sopimusta. Tämän ennakkoluonteisuuden vuoksi lautakunta katsoo, että Väisäsellä on oikeus saada asia käsitellyksi sääntöjen 11 §:n mukaisen määräaikasäännön sitä estämättä.   Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen kohdan 10 mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.  Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. ei ole antanut ratkaisun osalta valitusosoitusta lautakuntaan. Väisänen on kuitenkin toimittanut muutoksenhakuohjauksen puuttumisesta huolimatta valituksen lautakuntaan. Ratkaisu kuuluu myös sisältönsä puolesta lautakunnan toimivaltaan. Edellä selostetulla tavalla lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla muun ohella yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Lautakunnassa on Väisäsen valituksen johdosta kysymys siitä, onko Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n päätös sääntöjen vastainen.

Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta ottaa Väisäsen valituksen tutkittavakseen. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Väisänen on ilmoittautunut 28.-29.3.2008 järjestettyihin Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin aerobic-kilpailuihin. Kilpa-aerobicin lajivaliokunta on 25.3.2008 päättänyt, että osallistuakseen Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin Väisäsen on allekirjoitettava päätöksen liitteenä oleva sopimus. Sopimuksen mukaan Väisänen voi jatkossa osallistua ainoastaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaan. Väisänen on saanut päätöksen ja sen liitteenä olleen sopimusasiakirjan tiedoksi 27.3.2008. Väisänen on kieltäytynyt allekirjoittamasta sopimusta. Väisäselle ei ole annettu osallistumisoikeutta Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n lajivaliokunnan päätös sääntöjen vastainen. 


Osallistumisoikeuden  myöntämisen edellytykset

Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen kohdan 6 mukaan Svolin alaisissa kilpailuissa urheilijalla tulee olla voimassa oleva asianomaisen lajin tai muun lisenssiltään vähintään samanhintaisen lajin kilpailulisenssi. Kilpailulisenssi on voimassa kun urheilija on ilmoitettu liiton lisenssirekisteriin ja lisenssi on maksettu. Kilpailu- ja kurinpitosäännöissä ei ole mainintaa siitä, millä ehdoilla urheilija voi menettää oikeutensa kilpailulisenssiin.

Asiassa on riidatonta, että Väisäsellä on ollut voimassa oleva kilpailulisenssi, joten hänellä on ollut kilpailu- ja kurinpitosääntöjen kohdan 6 mukaan osallistumisoikeus  Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin. Lautakunta toteaa, että kansallisten sääntöjen mukaan osallistumisoikeuden rajoittaminen kilpailuihin etukäteen ei ole mahdollista. Lisenssin myöntämistä koskevissa ehdoissa ei ole määräystä, joka estäisi urheilijaa osallistumasta jonkun muun kuin FIG:n, esimerkiksi FISAF:in alaisiin kilpailuihin.

Asiassa tulee siten ratkaistavaksi se, onko Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n kilpa-aerobicin lajivaliokunta menetellyt liiton sääntöjen mukaisesti evätessään Väisäseltä osallistumisoikeuden Svolin alaisiin kilpailuihin kunnes tämä allekirjoittaa edellä mainitun sopimuksen.

Lautakunta toteaa, että Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n vastauksessaan tarkoittamien Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n sääntöjen kohdan 34.3. ja FIG:n kirjeessä 26.6.2002 antaman määräyksen tarkoitus on turvata hallitsevan lajiliiton monopoliasema. Tämä ehkäisee tehokkaasti lajiliiton ulkopuolisten urheilukilpailujen järjestäjien alalletulon ja estää urheilijoiden osallistumisen muihin kuin hallitsevan lajiliiton alaisiin kilpailuihin. Oikeuskirjallisuudessa (Rauste, Urheiluoikeus, 1997, s. 263-264) todetaan, että "urheilujärjestön sääntöihin sisältyvää kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa määräystä on käsitelty useissa ulkomaisissa tuomioistuinratkaisuissa. Tiettävästi kaikissa ratkaistuissa tapauksissa sääntö on katsottu lainvastaiseksi. Urheilijan osanotto-oikeutta lajiliiton alaiseen urheilukilpailuun ei voida laillisesti evätä sillä perusteella, että urheilija on osallistunut sellaiseen urheilukilpailuun, jonka järjestäjä ei kuulu lajiliittoon tai jonka järjestämää kilpailua lajiliitto ei ole jostain muusta syystä hyväksynyt. Urheilijaa ei liioin voida asettaa kilpailukieltoon sen johdosta, että hän on rikkonut lajiliiton säännöissä olevaa kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa lainvastaista määräystä."

Lautakunta toteaa, että kilpailuoikeuden rajoittaminen siten, että urheilija voisi osallistua ainoastaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaan, on ankara seuraamus. Tämän vuoksi voimassa olevissa kilpailu- ja kurinpitosäännöissä tulisi olla määräys kilpailuoikeuden rajoittamisesta kerrotulla tavalla.Lautakunta on lisäksi ottanut huomioon Väisäsen vastaselityksessään esille tuomat seikat siitä, että Kansainvälisen Voimisteluliitto FIG:n alainen aerobic-voimistelu  ja FISAF:in alainen kilpa-aerobic eroavat muun muassa säännöiltään toisistaan. Lautakunta on vielä ottanut huomioon kilpailuoikeuden rajoittamisen vaikutuksen Väisäsen mahdollisuuteen harjoittaa vapaasti ammattiaan ja elinkeinoaan.

Edellä lausutuilla perusteilla  Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kilpa-aerobicin lajivaliokunnan päätöstä siitä, että osallistuakseen Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y.:n alaisiin kilpailuihin Väisäsen on allekirjoitettava sopimus, jonka ehtojen mukaan Väisänen voi jatkossa osallistua ainoastaan Kansainvälisen Voimisteluliiton FIG:n kilpa-aerobic sääntöjen mukaisesti järjestettyyn kilpailutoimintaa, on pidettävä sääntöjen vastaisena. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kilpa-aerobicin lajivaliokunnan päätös 25.3.2008 kumotaan ja Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y. velvoitetaan antamaan Väisäselle yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen kohdan 6 mukainen osallistumisoikeus Suomen Voimisteluliitto Svoli r.y:n alaisiin kilpailuihin.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen puheenjohtaja                           sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Matti Hiltunen, Mika Palmgren ja Marja Ramm-Schmidt