6/2020 Jääpallo Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 6/2020

11.2.2020    Diaarinro 1/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääpalloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 20.12.2019


ASIA           

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Jääpalloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääpalloliitto ry:n (jäljempänä Jääpalloliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 20.12.2019 määrännyt A:lle 2 sarjaottelun pelikiellon. Pelikielto on perustunut 13.12.2019 pelatusta Bandyliigan ottelusta WP 35 - HIFK laadittuun erotuomariraporttiin, erotuomarin kanssa käytyyn keskusteluun sekä HIFK:n antamaan vastineeseen, joiden perusteella kurinpitovaliokunta on katsonut, että A oli lyönyt ottelun aikana vastustajajoukkueen pelaajaa mailan lavan kärjellä alavatsaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Jääpalloliiton kurinpitovaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös, jossa A:lle on määrätty kentältä poistamisesta automaattisesti seuraavan yhden ottelun pelikiellon lisäksi yhden ottelun pelikielto, kumotaan.


Perusteinaan A on lausunut, että erotuomariraportti on virheellinen. Hän ei ollut keihästänyt vastustajajoukkueen pelaajaa kysymyksessä olevassa tilanteessa mailansa lavan kärjellä, vaan lyönyt tätä kevyesti normaalissa peliasennossa olleella mailalla kylkeen. Videotallenne ottelusta vahvistaa tämän ja näin asiaa on arvioinut myös vastustajajoukkueen rikottu pelaaja. A:n menettelystä ei olisi tullut määrätä yhden ottelun automaattisen pelikiellon lisäksi lisärangaistusta.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääpalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Jääpalloliitto on lausunut, että A oli lyönyt vastustajajoukkueen pelaajaa tilanteen ulkopuolella mailalla, mikä on aina tahallinen yritys vahingoittaa vastustajaa riippumatta siitä, loukkaantuuko vastustajajoukkueen pelaaja lyönnin seurauksena. Jääpalloliiton sääntöjen mukaan kaikki väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheilijamainen peli on ehdottomasti kielletty. Kurinpitovaliokunnan määräämä pelikielto on ankaruudeltaan A:n menettelyyn nähden vakiintuneen käytännön mukainen.  


VASTASELITYS

A on Jääpalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Jääpalloliiton kurinpitovaliokunta on 20.12.2019 määrännyt A:lle 13.12.2019 pelatussa ottelussa tapahtuneen mailalla lyömisen perusteella 2 sarjaottelun pelikiellon. Päätös on perustunut keskeisesti erotuomariraporttiin.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko kurinpitovaliokunnan päätös Jääpalloliiton sääntöjen vastainen tai määrätty kurinpitoseuraamus suhteettoman ankara taikka A:n kannalta muutoin kohtuuton.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Jääpalloliiton lajisääntöjen kohdan 8.3 mukaan kaikki väkivaltainen, vaarallinen ja epäurheilijamainen peli on ehdottomasti kielletty   


Jääpalloliiton kilpailusääntöjen kohdan V.2.c) mukaan rangaistukseen voidaan tuomita se, joka kilpailun kestäessä tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai väkivaltaisesti.


Rangaistusseuraamuksia koskevan kohdan V.3 mukaan rangaistusseuraamuksena voidaan määrätä muun muassa kilpailukieltoa määrätty ottelumäärä tai määräajaksi.  


Näyttö ja A:n menettelyn arviointi

 

A:lle määrätyn kurinpitoseuraamuksen perustana olevan erotuomariraportin mukaan A:n ja vastustajajoukkueen pelaajan välillä oli pallon ylitettyä sivurajan ollut jonkinlaista nuhjaamista. Raportin mukaan tilanteessa ei ensin ollut ollut mitään tavanomaisesta poikkeavaa, mutta sitten A oli seivästänyt lavan kärjellä vastustajajoukkueen pelaajaa, osuen tätä alavatsan seudulle. Erotuomariraportissa on todettu, että erotuomari oli nähnyt tilanteen selvästi ja nostanut heti käden pystyyn jäähyn merkiksi. Myös A oli hyväksynyt tuomion ja poistunut suoraan jäähypenkille. Tilanteen jälkeen ottelun erotuomarit olivat keskustelleet A:n menettelystä ja päätyneet yhdessä siihen, että kysymys oli törkeästä väkivaltaisesta pelistä, josta tuli antaa A:lle punainen kortti. Saatuaan punaisen kortin A oli poistunut pukuhuoneeseen protestoimatta lainkaan saamaansa rangaistusta. Vastustajajoukkueen pelaaja ei ollut loukkaantunut tilanteessa.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, että kurinpitomenettelyssä erotuomarin raportti antaa lähtökohtaisesti luotettavan perustan kurinpitoseuraamuksen määräämiselle. Raportin luotettavuus voidaan kuitenkin myös asiallisin perustein riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta. Erotuomariraportin sisällöstä voidaankin poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana (ks. esim. UOL 14/2009, UOL 21/2014, UOL 43/2015, UOL 8/2018 ja UOL 23/2019).


Erotuomariraportin ohella asiaa Jääpalloliiton kurinpitomenettelyssä käsiteltäessä käytettävissä on ollut A:n joukkueen HIFK:n antama vastine, jossa on todettu, että A oli vastannut vastustajajoukkueen pelaajan kevyeen tönäisyyn kevyellä tönäisyllä, minkä jälkeen vastustajajoukkueen pelaaja oli kaatunut näyttävästi. Sanotun selvityksen ohella oikeusturvalautakunnalle on A:n toimesta toimitettu videotallenne arvioitavana olevasta pelitilanteesta.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että videotallenteelta voidaan havaita, että A lyö pelitilanteen ulkopuolella pienen molemminpuolisen tönimisen jälkeen mailalla vastustajajoukkueen pelaajaa. A:n maila on lyöntihetkellä kahdessa kädessä vyötärön korkeudella ja vastustajajoukkueen pelaaja on aivan A:n vieressä, vasen käsi alhaalla pelaavan A:n vasemmalla puolella. Tallenteen perusteella A osuu tilanteessa lyhyellä iskulla vastustajajoukkueen pelaajaa vatsan alueelle erotuomariraportissa todetulla tavalla mailan lavan kärjellä. Toisin kuin A:n valituksessa on esitetty, kysymyksessä oleva videotallenne ei siten vahvista sitä, että erotuomariraportti olisi sisällöltään virheellinen, vaan pikemminkin tukee sitä, mitä raportissa on todettu.  


Jääpalloliiton edellä selostettujen sääntöjen mukaan väkivaltainen peli on jääpallossa ehdottomasti kielletty ja siitä voidaan tuomita seuraamukseksi muun muassa kilpailukieltoa määrätty ottelumäärä. On selvää, että keihästäminen, josta A:n syyksi luetussa menettelyssä on erotuomariraporttiin erheellisesti kirjatun seivästämisen asemesta ollut kysymys, on säännöissä tarkoitettua väkivaltaista ja siten rangaistavaa peliä.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että sovellettavaksi tulevien Jääpalloliiton sääntöjen mukaan A:lle on voitu määrätä liiton kurinpitomenettelyssä erotuomariraportista ilmenevästä menettelystä kurinpitoseuraamus.

               

Kurinpitoseuraamuksen ankaruus

 

A:lle on määrätty edellä näytetyksi katsotusta menettelystä kurinpitoseuraamuksena yhteensä 2 sarjaottelun pelikielto. Jääpalloliitto on vastauksessaan todennut, että määrätty seuraamus on vakiintuneen seuraamuskäytännön mukainen.


Ottaen huomioon sen, että edellä kuvattu keihästäminen on ollut selvästi tahallista ja se on tapahtunut täysin pelitilanteen ulkopuolella, pallon ollessa ulkona kentältä, oikeusturvalautakunta katsoo, että yhden ottelun lisäpelikiellon määräämistä A:lle ei voida pitää suhteettoman ankarana eikä kohtuuttomana seuraamuksena. Määrättyä seuraamusta ei siten ole syytä alentaa.   


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että keihästämällä vastustajajoukkueen pelaajaa pelitilanteen ulkopuolella vatsaan A on syyllistynyt Jääpalloliiton säännöissä kiellettyyn väkivaltaiseen peliin. Tästä menettelystä A:lle on voitu määrätä punaisesta kortista ja ulosajosta seuraavan automaattisen yhden ottelun pelikiellon lisäksi kurinpitoseuraamuksena yhden ottelun lisäpelikielto. Valituksen kohteena oleva päätös ei ole Jääpalloliiton sääntöjen vastainen eikä määrätty seuraamus suhteettoman ankara eikä A:n kannalta kohtuuton. Näin ollen valitus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.Ilkka Lahtinen                          Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Hanneli Alho-Ignatius, Mikko Kohtala ja Pekka Lindroos