18/2019 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Sarjapaikka - Asetettujen valintakriteereiden noudattaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 18/2019

12.6.2019    Diaarinro 14/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 25.4.2019, jolla valitusvalitusvaliokunta on pysyttänyt Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkojen jakamista Nuorten Suomi-sarjan karsintaan kaudelle 2019-2020 koskevan päätöksen


ASIA           

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

Riihimäen Kiekko-Nikkarit ry


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


VILLI KORTTI -PAIKKOJEN JAKAMISTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on 9.4.2019 päättänyt, mitkä seurat saavat ns. villi kortti -lisäpaikat seuraavan kauden Nuorten Suomi-sarjan karsintaan. Villi kortti -paikkaa hakenut Riihimäen Kiekko-Nikkarit ry:n (jäljempänä Kiekko-Nikkarit) ja Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n yhdistelmäjoukkue (jäljempänä HYRI) ei ollut näiden joukkueiden joukossa.   


Kiekko-Nikkarit valitti kilpailuvaliokunnan päätöksestä 9.4.2019 Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan. Keskeisenä valitusperusteena valituksessa oli se, että seuroille etukäteen ilmoitetuista valintakriteereistä oli valintoja tehtäessä arvioitu tosiasiassa vain yhden täyttämistä. Etelän alueen kilpailuvaliokunta oli omavaltaisesti arvioinut alueensa villi kortti -paikkoja hakeneet seurat vain päättyneen kauden Nuorten sarjojen sarjamenestyksen perusteella ja Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta oli hyväksynyt Etelän alueen kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkojen jakamista koskevan esityksen sellaisenaan. Päätös oli siten virheellinen. 


Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on päätöksessään 25.4.2019 hylännyt Kiekko-Nikkareiden valituksen. Päätös on perustunut siihen, että kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkoja koskevan päätöksen on katsottu perustuneen alueen kilpailuvaliokunnan laatimaan seurarankingiin sekä etukäteen ilmoitettuihin kriteereihin. Asiaa ratkaistaessa on katsottu käytetyn päätöksentekijälle kuuluvaa harkintavaltaa. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Kiekko-Nikkarit on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja villi kortti -paikat Nuorten Suomi-sarjan karsintaan jaetaan uudelleen annettujen valintakriteereiden perusteella.


Perusteinaan Kiekko-Nikkarit on lausunut, että kysymyksessä olevia villi kortti -paikkoja ei ollut jaettu Jääkiekkoliiton etukäteen seuroille ilmoittamien valintakriteereiden perusteella. Kiekko-Nikkareiden Jääkiekkoliiton toimihenkilöiltä saamien tietojen mukaan Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta oli tehnyt päätöksensä asiassa Etelän alueen kilpailuvaliokunnan esityksen perusteella tarkastamatta sitä, mihin esitys perustui. Etelän alueen kilpailuvaliokunta oli tehnyt oman esityksensä arvioimalla vain yhden valintakriteerin täyttämistä. Se oli perustanut oman päätöksensä ja esityksensä asiassa yksinomaan villi kortti -paikkoja hakeneiden seurojen menestykseen Nuorten Suomi-sarjan jatkosarjassa kaudella 2018-2019.


Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on valituksen kohteena olevassa päätöksessään 25.4.2019 hylännyt Kiekko-Nikkareiden valituksen todeten ainoastaan, että kilpailuvaliokunnan päätös oli tehty asetettujen valintakriteereiden mukaisesti. Päätös on ristiriidassa Kiekko-Nikkareiden Jääkiekkoliiton toimihenkilöiltä saamien tietojen, joiden mukaan hakijoita oli arvioitu ja ne oli laitettu paremmuusjärjestykseen ainoastaan yhden valintakriteerin perusteella, kanssa. Kiekko-Nikkareita oli kehotettu hakemaan asiassa muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnalta, koska Jääkiekkoliiton sisäisin menettelyin päätöstä ei enää ollut mahdollista kumota eikä muuttaa.     


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan lausunut, että Nuorten Suomi-sarjan karsintaan myönnettäviä villi kortti -paikkoja koskevat valintakriteerit (4) oli julkaistu alkukeväällä 2019. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta oli pyytänyt alueiden kilpailuvaliokuntia asettamaan villi kortti -paikkoja hakeneet seurat asetettujen kriteereiden mukaiseen järjestykseen. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta oli omassa päätöksenteossaan luottanut alueelliseen osaamiseen ja ratkaissut kysymyksessä olevan asian alueen kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti. Etelän alueen kilpailuvaliokunnalta saadun selvityksen mukaan valiokunta oli painottanut omassa arvioinnissaan erityisesti päättyneen kauden menestystä kysymyksessä olevassa ikäluokassa. Tämä oli yksi neljästä valintakriteeristä.


VASTASELITYS

Kiekko-Nikkarit on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin uudistanut valituksessa esittämänsä. Kaikki annetut valintakriteerit olisi tullut ottaa villi kortti -paikkoja jaettaessa huomioon. Yhdistelmäjoukkue HYRI on riittävän hyvä ja kykenevä Nuorten Suomi-sarjan karsintaan. Jos päätös olisi tehty kaikki asetetut valintakriteerit huomioon ottaen, HYRI:lle olisi tullut myöntää sen hakema villi kortti -paikka.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Jääkiekkoliitto on kotisivuillaan 4.2.2019 tiedottanut, että Nuorten Suomi-sarjaan myönnetään kaudelle 2019-2020 8 ns. villi kortti -paikkaa. Tiedotteen mukaan seurojen tulee hakea perustellulla anomuksella omalta alueeltaan villi kortti -paikkaa 31.3.2019 mennessä. Alueet tekevät rankingin sarjatasoittain, minkä jälkeen liiton kilpailuvaliokunta päättää villi kortti -paikkojen saajat 9.4.2019. Samassa yhteydessä seuroille on ilmoitettu Jääkiekkoliiton asettamat valintakriteerit.


Villi kortti -paikkaa määräajassa hakeneelle Kiekko-Nikkareiden ja Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n yhdistelmäjoukkueelle ei Etelän alueen kilpailuvaliokunnan tekemässä rankingissa esitetty eikä Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksessä 9.4.2019 myönnetty sen hakemaa paikkaa Nuorten Suomi-sarjan karsintaan kaudelle 2019-2020. Jääkiekkoliiton valitusvalitusvaliokunta ei päätöksessään 25.4.2019 muuttanut valintapäätöstä 9.4.2019.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan Nuorten Suomi-sarjan karsinnan villi kortti -paikkojen jakamista koskevassa päätöksenteossa noudatettu Jääkiekkoliiton sääntöjä ja asetettuja valintakriteereitä.


Sääntömääräykset ja julkaistut valintakriteerit

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjoja koskevien määräysten kohdan 6.1 mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, Nuorten SM-Liigan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-sarjan, C-nuorten SM-sarjan sekä Naisten SM-sarjan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.


Jääkiekkoliiton 4.2.2019 julkaisemien valintakriteereiden mukaan villi kortti -kriteerit ovat seuraavat:


Villi kortti -kriteerit (ei tässä järjestyksessä, tasosta riippuen painotus eri kriteereihin)


• Pelaajamäärä (riittävästi omia oikeanikäisiä pelaajia, n. 25 seurassa) hakuhetkellä (ei mahdollisia tulossa olevia pelaajia)

• Seuran pelaajapolku = jatkuvuus

• Maantiede

• Menestys nykyinen ikäluokka ja tuleva ikäluokka

− C:ssä painotus vähän enemmän kuluneen kauden C2, C2 menestys kuluvalla kaudella ei ole mitenkään yksin ratkaiseva tekijä

− B:ssä noin 50 / 50

− Nuorissa painotus vähän enemmän kuluneen kauden Nuorten joukkue

 

Oikeusturvalautakunnan arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla mahdollisia lisäpaikkoja Nuorten Suomi-sarjan karsintaan voidaan myöntää. Karsintaan osallistuvien joukkueiden lukumäärä, mahdolliset lisäpaikat sekä niiden perusteiden vahvistaminen, joilla lisäpaikkoja myönnetään, kuuluvat Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton toimielimen asiassa tekemä päätös tarkoituksenmukainen.


Tässä tapauksessa Jääkiekkoliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan varassa on edellä kerrotun mukaisesti ollut päättää sekä lisäpaikkojen määrästä että niiden myöntämisen perusteista. Jääkiekkoliitto on siten voinut päättää, että kysymyksessä olevat lisäpaikat jaetaan hakijoiden kesken ottamalla huomioon paikkaa hakeneen seuran tietynikäisten pelaajien määrä, seuran pelaajapolku, maantieteelliset seikat sekä menestys nykyisessä ja tulevassa, nuoremmassa ikäluokassa. Edelleen Jääkiekkoliitto on voinut päättää, että Nuorten sarjoissa painopiste menestystä arvoitaessa (4. kriteeri) on vähän enemmän kuluneen kauden Nuorten joukkueen menestyksessä. Jääkiekkoliiton asetettua edellä selostetut, sisällöltään tulkinnanvaraiset, mutta sitovuuden kannalta kuitenkin riittävän selväpiirteiset valintakriteerit, kriteereitä on kuitenkin tullut noudattaa liiton päätöksenteossa vastaavalla tavalla kuin liiton kilpailusääntöjä. Sen arvioiminen, onko asetettuja kriteereitä noudatettu, on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvaa oikeudellista harkintaa.


Kiekko-Nikkareiden valitukseensa liittämässä Jääkiekkoliiton Etelän alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan Jääkiekkoliiton kilpailupäällikölle 3.5.2019 lähettämässä sähköpostiviestissä valiokunnan puheenjohtaja on todennut, että valiokunta oli painottanut Nuorten Suomi-sarjan villi kortti -paikkojen jakamisessa menestystä Nuorten sarjoissa kaudella 2018-2019. Viestissä on todettu, että Nuorissa pelaa jopa kolme ikäluokkaa yhtä aikaa ja pelaajat, jotka ovat jo kaudella 2018-2019 pelanneet Nuorten sarjoissa ja saavuttaneet riittävää menestystä, olivat Etelän alueen kilpailuvaliokunnan mielestä ansainneet villi kortti -paikan pelaamalla. Tähän olivat perustuneet Etelän alueen kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkoja koskevat esitykset Nuorten sarjoissa. Lisäksi viestissä on todettu, että tasatilanteessa olisi katsottu B-nuorten sarjojen menestystä sekä pelaajapolkuja. Aikaisemmassa viestissään Kiekko-Nikkareiden edustajalle 11.4.2019 Etelän alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja on vastaavasti todennut, että A-nuorten Suomi-sarjapaikat oli katsottu pääsääntöisesti kauden 2018-2019 loppusarjojen sijoitusten perusteella ja että niistä järjestys oli muodostunut.


Esitetyn selvityksen perusteella esityksen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnalle alueen seurojen paremmuusjärjestyksestä tehnyt Etelän alueen kilpailuvaliokunta ei ole arvioinut seuroja asetettujen valintakriteereiden mukaisesti, vaan ensivaiheessa yksinomaan päättyneen kauden pelillisen menestyksen Nuorten sarjoissa perusteella. Oikeusturvalautakunta toteaa, että edellä selostettujen valintakriteereiden perusteella alueen kilpailuvaliokunnan käyttämä arviointitapa, jossa yhdelle kriteerille on annettu ratkaiseva merkitys ja muiden kriteereiden täyttymistä olisi arvioitu vain siinä tapauksessa, että hakijat olisi arvioitu menestyksen päättyneellä kaudella Nuorten sarjoissa perusteella tasavahvoiksi, ei ole perustunut asetettuihin ja julkaistuihin valintakriteereihin. Valintakriteereiden sanamuodon perusteella näin yksiulotteinen seurojen arviointi ei ole ollut riittävää edes menetyskriteerin, jossa huomioon otettavana seikkana on erikseen mainittu myös tulevan ikäluokan (B-nuoret) menestys, täyttämisen kannalta.    


Jääkiekkoliiton tiedotteen 4.2.2019 ja muun asiassa esitetyn perusteella alueiden kilpailuvaliokuntien tekemä seuraranking on ollut keskeinen osa villi kortti -paikkojen jakamista koskevan Jääkiekkoliiton päätöksenteon valmistelua. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja edelleen valitusvaliokunnan päätökset ovat perustuneet edellä virheelliseksi katsottuun seurojen arviointiin kysymyksessä olevan Etelän alueen kilpailuvaliokunnassa. Mainittuja Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan päätöksiä 9.4.2019 ja 25.4.2019 on kuitenkin arvioitava suhteessa Jääkiekkoliiton asettamiin ja sitä päätöksenteossa sitoneisiin valintakriteereihin. Jääkiekkoliitto ei siten voi vedota asiassa tehokkaasti ja oikeudellisesti merkityksellisellä tavalla siihen, että liiton kilpailuvaliokunta ja valitusvaliokunta olivat luottaneet asiassa siihen, että alueelliset kilpailuvaliokunnat olivat asettaneet seurat paremmuusjärjestykseen asetettuja valintakriteereitä noudattaen. Näin ollen asetettujen valintakriteereiden vastaiseen valmisteluun perustuvat Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan päätökset on valintakriteereiden vastaisina kumottava.             


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan villi kortti -paikkojen myöntämistä Nuorten Suomi-sarjan karsintaan kaudelle 2019-2020 koskevassa päätöksessä, jonka Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on pysyttänyt, ei ole noudatettu Jääkiekkoliiton asettamia ja julkaisemia valintakriteereitä. Näin ollen valitus on hyväksyttävä.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään ja Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan päätökset 9.4.2019 ja 25.4.2019 kumotaan. Asia palautetaan Jääkiekkoliittoon asetettujen valintakriteereiden mukaisesti käsiteltäväksi.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.