17/2010 Jalkapallo: Kurinpito- Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 17/2010

27.8.2010          Diaarinro 11/2010

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 23.6.2010 nro 5/2010


ASIA

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

Felipe Miranda


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunta on päätöksellään 23.6.2010 hyväksynyt Palloliiton Helsingin piirin kurinpitovaliokunnan päätöksen, jolla Felipe Miranda on määrätty toimitsijakieltoon 31.12.2010 saakka.

Helsingin piirin kurinpitovaliokunta on todennut päätöksessään, että tapahtumat liittyivät B17-poikien kolmosen 30.5.2010 pelattuun otteluun F.C. Kasiysi Espoo ry:n ja Virkkalan Tarmo ry:n (Kasiysi/93 – ViTa) välillä. Kasiysi/93:n valmentajana toimi Felipe Miranda. Erotuomari oli poistanut Kasiysi/93:n pelaajan kentältä ja Miranda oli solvannut erotuomaria. Erotuomari oli tämän huutelun jälkeen pyytänyt Mirandaa poistumaan pelialueelta. Miranda ei ollut tähän suostunut ja erotuomari keskeytti ottelun.

Mirandan menettely oli sääntöjen vastaista. Mirandalle oli aikaisemmin määrätty neljä eri kertaa toimitsijakieltoa. Lisäksi Mirandalle oli kaksi kertaa määrätty pelikieltoa. Mirandan menettely oli myös aiheuttanut ottelun keskeyttämisen. Mirandalle tulee tämän johdosta määrätä normaalia ankarampi rangaistus.  Miranda määrättiin toimitsijakieltoon 31.12.2010 saakka.


VALITUS PERUSTEINEEN

Felipe Miranda on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja Mirandan toimitsijakielloksi vahvistetaan yksi ottelu ja toimitsijakielto todetaan päättyneeksi 30.5.2010 pelatun ottelun jälkeen pelattuun seuraavaan otteluun. Joka tapauksessa toimitsijakieltoa tulee lyhentää. Miranda on vaatinut Palloliiton velvoittamista korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 500 eurolla korkoineen.

Palloliiton valitusvaliokunnan päätöksessä tosiseikastoa on arvioitu virheellisesti ja määrätty toimitsijakielto on rangaistuskäytäntöön nähden kohtuuton. Lisäksi kurinpitomenettelyssä oli rikottu kuulemisperiaatetta.

Asiaa Palloliiton kurinpitoelimissä käsiteltäessä Mirandalle ei ollut varattu tilaisuutta lausua ViTa:n vastineesta eikä todistaja Reijo Tikkakosken lausumasta. Kyseistä aineistoa ei ollut toimitettu Palloliiton kurinpitomenettelyn aikana Mirandalle. Tämä aineisto oli toimitettu Mirandalle vasta 19.7.2010 sen jälkeen, kun Miranda oli sitä erikseen pyytänyt.

Miranda kritisoi tuomarin ratkaisua ankarasti ja käytti tilanteessa sopimatonta kieltä. Mirandan kielenkäyttö ei kuitenkaan ollut törkeää solvaamista, kuten asia on Palloliiton valitusvaliokunnan päätöksessä kuvattu. Ottelutapahtumia koskevista kuvauksista ei myöskään ilmene, että Miranda olisi esittänyt tuomaria kohtaan törkeää solvaamista. Ottelun keskeyttäminen ei myöskään johtunut Mirandan menettelystä, vaan ottelutapahtumat olivat riistäytyneet kokemattoman tuomarin hallinnasta.

Valmentajan kentältä poistamisen seurauksena on yleisen rangaistuskäytännön mukaan yhden ottelun toimitsijakielto. Mirandan menettely käsittää vain kentältä poistamisen kriteerit. Tähän nähden määrätty toimitsijakielto on kohtuuton.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Palloliitto ei ollut toimittanut Mirandan mainitsemia asiakirjoja Mirandalle asian ollessa valitusvaliokunnan käsiteltävänä. Asiakirjat olivat nyt Mirandan käytettävissä ja virhe on korjaantunut. Kysymys oli myös sellaisista asiakirjoista, joilla ei ollut ratkaisevaa merkitystä asiassa.

Mirandalle määrätty toimitsijakielto on yleisen rangaistuskäytännön mukainen eikä kohtuuton. Vakiintuneen käytännön mukaan määrättävä rangaistus ankaroituu, jos sama henkilö syyllistyy toistuvasti samantapaiseen moitittavaan menettelyyn. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Mirandalle on kolmen aikaisemman vuoden aikana määrätty neljä kertaa toimitsijakieltoa ja lisäksi pelikieltoa. Valmentajan käyttäytymisellä oli vaikutuksensa myös pelaajien käyttäytymiseen.

Mirandan vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta oli määrältään kohtuuton ja perustelematon.


VASTASELITYS

Miranda on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Palloliiton valitusvaliokunta ei ollut riippumaton riidanratkaisuelin. Valitusvaliokunta oli ratkaisussaan puolustellut tuomaritoimintaa eikä tapahtumien tarkastelu ollut ollut objektiivista. Palloliitto on vastauksessaan vedonnut siihen, että Mirandalle määrätty rangaistus oli rangaistuskäytännön mukainen. Rangaistuskäytännöstä ei ole esitetty selvitystä ja Mirandalle määrätty toimitsijakielto on kohtuuton. Valmentajan kentältä poistosta seuraa yleensä yhden ottelun toimitsijakielto. Kurinpitomenettelyssä oli laiminlyöty toimittaa Mirandalle kaikki asiassa hankittu aineisto ja kysymys oli perustavanlaatuisesta menettelyä koskevasta virheestä. Miranda on kuitenkin todennut, ettei asiaa tullut palauttaa Palloliittoon uudelleen käsiteltäväksi, vaan oikeusturvalautakunta voi ratkaista valituksen. Miranda oli joutunut turvautumaan oikeusturvansa varmistaakseen asiantuntija-apuun asian saattamiseksi oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluvaatimus oli määrältään kohtuullinen.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Miranda on valituskirjelmänsä saatteessa esittänyt toivomuksena, ettei asiassa järjestetä suullista käsittelyä.

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Poikien B 17 jalkapallo-ottelu joukkueiden F.C. Kasiysi Espoo ry:n ja Virkkalan Tarmo ry:n (Kasiysi/93 ja ViTa) välillä oli pelattu 30.5.2010. Ottelun toisella puoliajalla (otteluaika 2 x 40 min) ajassa 51 minuuttia ottelun erotuomari oli poistanut Kasiysi/93:n pelaajan kentältä. Kasiysi/93:n valmentaja Felipe Miranda ei ollut hyväksynyt erotuomarin ratkaisua ja hän oli esittänyt suullisia kommentteja erotuomarille.

Edelleen peliajassa 57 minuuttia erotuomari oli antanut eräälle Kasiysi/93:n pelaajalle toisen varoituksen, jonka seurauksena tämä pelaaja oli poistettu kentältä. Kasiysi/93:n valmentaja Miranda oli suullisesti haukkunut tuomaria. Ottelu oli jatkunut ja Miranda oli jatkanut huutelua. Erotuomari oli pyytänyt Mirandaa lopettamaan huutelun ja pyytänyt tätä poistumaan pelialueelta. Miranda oli hitaasti poistunut pelialueelta ja jatkanut huutelua tuomarille. Erotuomarin valmistautuessa jatkamaan peliä tämä oli päätellyt Mirandan olevan palaamassa pelialueelle. Erotuomari oli pyytänyt Mirandaa poistumaan pukuhuoneeseen uhalla, että ottelu keskeytetään. Miranda ei ollut noudattanut erotuomarin käskyä ja erotuomari oli keskeyttänyt ottelun.

Tämän jälkeen ottelun erotuomari toimitti raportin Palloliiton Helsingin piirin kurinpitovaliokunnalle. Kurinpitovaliokunta oli pyytänyt vastineet Vita:lta, Reijo Tikkakoskelta, F.C. Kasiysi ry:ltä ja Mirandalta. Vita:n ja todistaja Tikkakosken lausuntoa ei ollut toimitettu Mirandalle. Kurinpitovaliokunta määräsi Mirandalle toimitsijakieltoa 31.12.2010 saakka.

Lautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein. Toiseksi kysymys on myös siitä, onko toimitsijakiellon määräämiselle ollut asianmukaiset perusteet ja onko määrättyä toimitsijakieltoa lyhennettävä.


I Kurinpitomenettelyä koskevat yleiset periaatteet ja sääntömääräykset

Miranda on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessaan todennut, että hän ei ollut saanut Palloliiton kurinpitomenettelyn aikana lausua kurinpitovaliokunnan hankkimasta Vita:n ja todistaja Tikkakosken lausumasta. Lausumat oli toimitettu Mirandalle vasta sen jälkeen, kun Miranda oli niitä erikseen 19.7.2010 pyytänyt.


(a) Asianosaisten kuuleminen

Keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten 5 §:n mukaan ilmoitus rikkomuksesta tulee toimittaa kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta. Edelleen rangaistusmääräysten 6 §:n mukaan rikkomusilmoituksen johdosta asianosaiselta on välittömästi pyydettävä vastine. Rankaisuelin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

Kurinpitomenettely on nyt kysymyksessä olevassa asiassa saanut alkunsa siitä, kun Kasiysi/93:n valmentaja oli suullisesti haukkunut ottelun erotuomaria ja ottelun tuomari oli määrännyt Mirandan pois pelialueelta ja lopulta keskeyttänyt ottelun. Tämän jälkeen erotuomari toimitti raportin kurinpitovaliokunnalle.

Kasiysi/93:n valmentaja Miranda on antanut oman vastineensa ottelun erotuomarin raportista. Kurinpitovaliokunta on kuitenkin tämän lisäksi pyytänyt selvityksen Vita:lta ja todistaja Tikkakoskelta. Näitä lausumia ei ollut toimitettu tiedoksi Mirandalle eikä Mirandalle ollut varattu tilaisuutta antaa lausumaa tämän selvityksen johdosta.  


(b) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Miranda ei ole saanut lausua kurinpitovaliokunnan hankkimasta selvityksestä kurinpitovaliokunnan käsittelyn aikana. Miranda on kuitenkin saanut tiedon kurinpitovaliokunnan hankkimasta selvityksestä viimeistään siinä vaiheessa, kun kurinpitovaliokunnan päätös oli toimitettu tiedoksi Mirandalle. Kurinpitovaliokunnan päätöksestä ilmenee, että kurinpitovaliokunta oli oma-aloitteisesti hankkinut selvitystä Vita:lta ja todistaja Tikkakoskelta. Miranda ei kuitenkaan valituksessaan Palloliiton valitusvaliokunnalle esitä väitettä menettelyvirheestä. Mikäli Miranda olisi tämän väitteen esittänyt valituksessaan valitusvaliokunnalle, olisi valitusvaliokunta voinut korjata virheen Palloliiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä.

Tässä tapauksessa Palloliiton Helsingin piirin kurinpitovaliokunnan olisi tullut toimittaa hankkimansa lausumat tiedoksi Mirandalle ja varata tälle tilaisuus lausua hankitusta selvityksestä. Tämän suhteen asiassa ei ole merkitystä sillä, miten merkitykselliseksi kurinpitoa harjoittava elin hankitun selvityksen harkitsee. Kaikissa tapauksissa oma-aloitteisesti hankittu aineisto tulee toimittaa kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle ennen asian ratkaisemista. Kun hankittua aineistoa ei ollut toimitettu Mirandalle tiedoksi, kurinpitovaliokunta on menetellyt asiassa virheellisesti. Miranda ei ole tähän virheeseen puuttunut valituksessaan valitusvaliokunnalle eikä valitusvaliokunta ole ollut välttämättä tietoinen tapahtuneesta virheestä. Miranda on saanut lausumat tietoonsa laatiessaan valitusta oikeusturvalautakunnalle.

Kuulemisessa tapahtunut menettelyvirhe koskee kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita. Tässä tapauksessa Miranda on kuitenkin saanut lausua ratkaisun kannalta keskeisestä materiaalista eli erotuomarin raportista. Kurinpitovaliokunnan hankkima muu selvitys ei ole ollut ratkaisun kannalta erityisen keskeistä. Vita:n ja todistaja Tikkakosken lausumissa on lähinnä todettu tapahtumien edenneen siten kuin erotuomarin raporttiin oli kirjattu. Miranda ei ole myöskään itse eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta riitauttanut erotuomarin raportin sisältöä. Edelleen Miranda on lautakunnalle toimittamassaan vastaselityksessä todennut, ettei asiaa tule kuulemisvirheen johdosta palauttaa Palloliittoon uudelleen käsiteltäväksi, vaan oikeusturvalautakunta voi ottaa asian ratkaistavaksi ja harkita, mikä merkitys virheellä on asiaa ratkaistaessa.

Näin ollen tapahtuneesta menettelyvirheestä huolimatta Palloliiton valitusvaliokunnan päätöstä ei ole syytä yksin tämän johdosta kumota. Miranda on saanut lausumat tietoonsa laatiessaan valitusta oikeusturvalautakunnalle ja on voinut valituksessaan esittää näkemyksensä myös näiden lausumien johdosta. Enemmän viivytyksen välttämiseksi oikeusturvalautakunta ottaa asian välittömästi ratkaistavakseen.


II Toimitsijakiellon määräämisen edellytykset

(a) Sovellettavat rangaistusmääräykset

Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailussa tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti. Rangaistusmääräysten 3 §:n e-kohdan mukaan toimitsijakielto voidaan määrätä tietyksi ottelumääräksi tai määräajaksi.

Edelleen Palloliiton varoituksia ja kentältäpoistoa koskevissa määräyksissä todetaan, että mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden ottelun toimitsijakielto.


(b) Valmentajan käyttäytymiseen liittyvät tapahtumat

Kasiysi/93:n ja ViTa:n välisessä ottelussa tuomarina toiminut Roope Karhu on otteluraportissaan todennut, että ottelun toisella puoliajalla ajassa 51 minuuttia Kasiysi/93:n ja Vita:n pelaajan välille oli syntynyt nahistelua pallontavoittelutilanteen jälkeen. Vita:n pelaaja oli riuhtaissut itsensä irti Kasiysi/93:n pelaajan pitäessä tämän paidasta kiinni. Kasiysi/93:n pelaaja oli lähtenyt ajamaan ViTa:n pelaajaa takaa. Tilanne oli alkanut näyttää tappelulta. Juuri ennen rangaistuspotkupistettä pelaajat olivat pysähtyneet ja Kasiysi/93:n pelaaja oli potkaissut ViTa:n pelaajaa jalkoihin siten, että tämä pelaaja oli kaatunut. Erotuomari oli poistanut Kasiysi93:n pelaajan kentältä. Kasiysi/93:n valmentaja Miranda ei ollut tätä hyväksynyt ja erotuomari on raportissaan todennut seuraavan.

”Tätä edellistä tilannetta Kasiysin valmentaja ei kuitenkaan hyväksy, vaan alkaa suoltamaan henkilökohtaisia loukkauksia minua kohtaan. Huomautin asiasta hänelle ja pyysi olemaan hiljempaan.”

Edelleen peliajassa 57 minuuttia erotuomari oli antanut eräälle Kasiysi/93:n pelaajalle toisen varoituksen ja pelaaja oli poistettu kentältä. Tämän jälkeen erotuomarin raportissa todetaan seuraavaa:

”Tällä hetkellä Kasiysin valmentaja alkaa avoimesti haukkua minua ’paskaksi tuomariksi’, ’mitään osaamattomaksi’ jne. En halunnut tehdä asialle mitään, koska totta kai oman pelaajan kentältäpoisto suututtaa ja oletin, että hän rauhoittuu hetken kuluttua. Näin ei kuitenkaan käynyt.”

Ottelua oli jatkettu hetken ja huutelun jatkuessa erotuomari oli pyytänyt valmentajaa poistumaan. Valmentaja oli protestoinut tätä vastaan ja todennut tuomarille, että ”turpa kiinni” sekä esittänyt muita lausahduksia. Valmentaja oli poistunut pelialueelta ja erotuomarin valmistautuessa jatkamaan peliä erotuomari oli tulkinnut valmentajan olevan tulossa takaisin. Erotuomari oli pyytänyt valmentajaa poistumaan kokonaan ja kun näin ei ollut tapahtunut, erotuomari oli keskeyttänyt ottelun.

Kurinpitovaliokunnalle toimittamassaan lausumassa Miranda on ilmoittanut hyväksyvänsä koko raportin muutamaa asiaa lukuun ottamatta. Miranda on lausumassaan esittänyt eriävän näkemyksensä siitä, miten hänen kentältä poistonsa tapahtui. Miranda ei kuitenkaan kiistä sitä, etteikö hän olisi sanonut siten kuin erotuomarin raporttiin oli kirjattu. Myöskään valituksessaan oikeusturvalautakunnalle Miranda ei riitauta erotuomariraportin sisältöä sen osalta, mitä siihen oli kirjattu Mirandan sanomaksi.


(c) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Oikeusturvalautakunta toteaa, että toimitsijakiellon määräämisen kannalta asiassa ei ole ratkaisevaa, onko ottelu keskeytetty nimenomaisesti Mirandan käyttäytymisen johdosta. Sen sijaan olennaista on, onko Miranda käyttäytynyt erotuomarin päätösten jälkeen epäurheilijamaisesti.

Joukkueurheilun keskeisenä lähtökohtana on, että erotuomarin ratkaisuja kunnioitetaan. Erityisesti joukkueen valmentajan taholta tapahtuvaa erotuomarin ratkaisun voimakasta kritisointia voidaan pitää epäurheilijamaisena. Ratkaisun protestointi on epäurheilijamaista erityisesti silloin, kun moite kohdistuu erotuomariin henkilökohtaisesti ja protestoinnissa haukutaan erotuomaria.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Miranda on kohdistanut voimakasta ja erotuomariin henkilökohtaisesti kohdistunutta suullista haukkumista ainakin kolmessa eri tilanteessa. Ensinnäkin tätä oli tapahtunut molemmissa niissä tilanteissa, joissa erotuomari oli poistanut kentältä Kasiysi/93:n pelaajan. Edelleen erotuomariin kohdistunutta haukkumista oli tapahtunut siinä yhteydessä, kun erotuomari oli poistanut Mirandan kentältä.

Miranda on kilpailussa tehtyjen päätösten johdosta käyttäytynyt epäurheilijamaisesti ja menetellyt Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan vastaisesti. Edellytykset kurinpitoseuraamukseen määräämiselle ovat olleet olemassa.


(d) Määrättävän toimitsijakiellon pituus

Palloliiton rangaistusmääräysten 3 §:n e-kohdan mukaan toimitsijakielto voidaan määrätä tietyksi ottelumääräksi tai määräajaksi.

Palloliiton valitusvaliokunta on perustellut määrättyä toimitsijakieltoa muun ohella sillä, että se vastaa yleistä kurinpitomenettelyn rangaistuskäytäntöä Palloliitossa. Rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen Palloliitto on vedonnut myös oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan vastineessa. Tämän osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena olevan valmentajan tai urheilijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että lajiliiton sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa. Silloin, kun ratkaisua perustellaan kurinpitokäytännön yhdenmukaisuudella, asianosaisten oikeusturva kuitenkin edellyttää, että ratkaisukäytäntöä myös asiallisella tavalla todennetaan kurinpitoratkaisussa. Tällainen aikaisemman ratkaisukäytännön tarkempi kuvaaminen on edellytyksenä myös asianmukaisen valituksen tekemiselle ja sen käsittelylle oikeusturvalautakunnassa. Palloliiton valitusvaliokunta ei ole nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ratkaisunsa perusteluissa esittänyt tarkempia perusteluja sen suhteen, miten vastaavanlaisissa tapauksissa on aikaisemmin menetelty ja minkälaisia seuraamuksia niissä on määrätty. Palloliiton valitusvaliokunnan perustelut ovat tältä osin puutteelliset.

Määrättävän toimitsijakiellon osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että Miranda on toiminut poikien B 17 -joukkueen valmentajana. Juniorijoukkueen valmentajalta tulee edellyttää moitteetonta käyttäytymistä pelitilanteessa. Valmentaja toimii tällaisessa tilanteessa esimerkkinä joukkueen pelaajiin nähden. Kuten Palloliiton valitusvaliokunta on valituksen kohteena olevassa ratkaisussaan todennut, valmentaja omalla käyttäytymisellään antaa esimerkkiä sääntöjen ja erotuomarin ratkaisujen kunnioittamisesta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mirandan edellä todettu käyttäytyminen pelitilanteessa on hänen asemaansa nähden ollut erityisen moitittavaa.

Mirandan epäurheilijamainen käyttäytyminen ei ollut kysymyksessä olevassa ottelussa rajoittunut myöskään yhteen erotuomarin ratkaisuun. Miranda oli ainakin kolmessa eri tilanteessa käyttäytynyt erotuomarin ratkaisun jälkeen epäurheilijamaisesti. Miranda oli myös kohdistanut asiattoman arviointinsa pääosin erotuomarin henkilöön eikä ollut pysytellyt yksin erotuomarin ratkaisun arvioinnissa. Mirandan käyttäytyminen erotuomarin ratkaisujen jälkeen osoittaa hänessä huomattavaa syyllisyyttä.

Kurinpitomenettelyssä yleisenä lähtökohtana on, että aikaisemmat kurinpitorangaistukset vaikuttavat ankaroittavasti uudessa asiassa määrättävään kurinpitoseuraamukseen. Palloliiton kurinpitoratkaisusta ilmenevällä tavalla Mirandalle on aikaisemmin määrätty vuosina 2007 – 2009 kaikkiaan neljällä eri kerralla useiden kuukausien mittaisia toimitsijakieltoja. Lisäksi Mirandalle on aikaisemmin määrätty kaksi kertaa pelikieltoa hänen heitettyään erotuomaria maalivahdinhanskoilla. Mirandan aikaisemmilla toimitsijakielloilla on nyt määrättävää kurinpitoseuraamusta ankaroittava vaikutus.  

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mirandan menettelyyn, hänen asemaansa valmentajana ja hänen syyllisyytensä sekä hänelle aikaisemmin määrättyihin kurinpitorangaistuksiin nähden Mirandalle määrätty toimitsijakielto ei ole ainakaan liian ankara. Näin ollen aihetta toimitsijakiellon lyhentämiseen ei ole.

 

III Lautakuntakulut

Asian näin päättyessä Miranda vastaa omista lautakuntakuluistaan.      

Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätöstä 23.6.2010 ei muuteta.

Miranda lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Jarmo Hirvonen, Elias Kajander, Marja Ramm-Schmidt ja Kristiina Rintala.