1/2020 Jääkiekko Yhdistys - Päätöksen sääntöjenvastaisuus - Yhdenvertainen kohtelu - Sarjapaikka


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 1/2020

8.1.2020      Diaarinro 33/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 18.12.2019


ASIA           

Sarjapaikka


MUUTOKSENHAKIJA

S-Kiekko Juniorit ry


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kilpailuvaliokunta on 4.12.2019 julkaistussa päätöksessään sijoittanut S-Kiekko Juniorit ry:n (jäljempänä S-Kiekko) C2-ikäluokan joukkueen tammikuussa 2020 käynnistyvän C2 AA jatkosarjan lohkoon 2.


S-Kiekko on valittanut kilpailuvaliokunnan päätöksestä Jääkiekkoliiton valitusvaliokuntaan katsoen, että sen joukkue olisi tullut sijoittaa C2-ikäluokan ylempään AAA jatkosarjaan.


Valitusvaliokunta on päätöksessään 18.12.2019 hylännyt S-Kiekon valituksen. Päätös on perustunut siihen, että valitusvaliokunta on arvioinut kilpailuvaliokunnan päättäneen lohkojaosta huolellisen valmistelun jälkeen ja harkintavaltansa puitteissa sekä ottaen päätöstä tehdessään huomioon yleiset lastensarjoja koskevat linjaukset, eri sarjatasojen joukkuemäärät ja eri alueiden joukkueiden arvioidun pelillisen tason.


VALITUS PERUSTEINEEN

S-Kiekko on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja S-Kiekon C2-ikäluokan joukkue nostetaan AAA jatkosarjaan. Lisäksi S-Kiekko on vaatinut, että Jääkiekkoliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa.


Perusteinaan S-Kiekko on lausunut, että seuran C2-ikäluokan joukkue oli pelannut syksyn 2019 Pohjoisen alueen AAA sarjatasolla ja sijoittunut lohkossaan kolmanneksi. Yllättäen S-Kiekon joukkuetta ei kuitenkaan ollut sijoitettu kevään 2020 AAA jatkosarjaan, vaan alempaan AA jatkosarjaan. Sen sijaan S-Kiekon joukkueen taakse neljänneksi syyskaudella 2019 samassa lohkossa jäänyt Vaasan Sportin joukkue oli sijoitettu ylempään AAA jatkosarjaan. Päätöstä tehtäessä Sportin joukkue oli ollut lohkossa vasta viidentenä. Aluehallituksen pöytäkirjan mukaan asiaa valmistelleen alueen kilpailuvaliokunnan esityksessä liiton kilpailuvaliokunnalle S-Kiekko oli ollut sijoitettuna Sportin edelle ja kumpaakin joukkuetta oli esitetty sijoitettavaksi C2 AAA sarjatasolle. Liiton kilpailuvaliokunnan olisi siten tullut sijoittaa myös S-Kiekon joukkue ylimmälle AAA sarjatasolle myös kevään 2020 jatkosarjassa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Jääkiekkoliitto on lausunut, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta päättää C2 ikäluokan AAA-jatkosarjan joukkueiden määrän ja joukkueet alueiden kilpailuvaliokuntien esitettyä jatkosarjaan oman alueensa joukkueita. Lasten sarjatoiminnassa ikäluokissa C2 - E2 ei ole useaan vuoteen jaettu sarjapaikkoja kevään jatkosarjoihin sarjataulukoiden ja syksyn sijoitusten perusteella. Liitto on halunnut rauhoittaa lasten kilpaurheilun siten, että siinä keskitytään menestyksen sijasta pelaajien kehittämiseen. Kaikki jatkosarjojen sarjapaikat jaetaan harkinnan perusteella. S-Kiekon valituksessaan esittämä sijoittuminen alkusarjassa kolmanneksi ei siten ole ollut tae jatkosarjaan pääsemisestä eikä tällaista ohjeistusta ole liiton toimesta seuroille annettu.


Kysymyksessä olevassa ikäluokassa alueet olivat esittäneet AAA jatkosarjaan yhteensä 28 joukkuetta. Jotta sarja olisi riittävän tasokas, joukkuemäärä on pyritty rajaamaan 20-24 joukkueeseen. Joukkueiden karsiminen esitetyistä kuuluu Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan harkintavaltaan. Harkinnassa kilpailuvaliokunta oli ottanut huomioon sekä alueellisen kattavuuden että kilpailullisen tason. Pohjanmaan alueelta oli ollut perusteltua ottaa ylimpään jatkosarjaan vain yksi joukkue. Valintaa S-Kiekon ja Vaasan Sportin välillä tehtäessä ratkaisevaa oli ollut se, kumman seuran oli arvioitu kykenevän tarjoamaan pelaajille sellaisen pelaajapolun, joka tukee pelaajien kehitystä myös tulevina vuosina. S-Kiekolla ei ole yhtään joukkuetta korkeimmalla sarjatasolla ylemmissä ikäluokissa, kun taas Sportilla on joukkue C-, B- ja A-nuorten SM-sarjassa sekä miesten Liigassa. Lisäksi Sport oli sitoutunut ottamaan Pohjanmaan alueen muista joukkueista lahjakkaimmat pelaajat pelaamaan AAA-jatkosarjaa Sportin joukkueessa.     


Vielä Jääkiekkoliitto on lausunut, että toisin kuin valituksessa on esitetty, Keskimaan alueen kilpailuvaliokunta ei ollut asettanut AAA jatkosarjaan esittämiään kolmea joukkuetta (JYP, S-Kiekko ja Sport) esityksessään paremmuusjärjestykseen. Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja oli nimenomaisesti ilmoittanut, että C2 AAA -esitysten kohdalla rankingia ei ollut tehty, koska sen tekeminen esitettyjen kolmen joukkueen välillä ei ollut ollut yksiselitteistä. Sen vuoksi esityksenä oli yksinomaan ollut, että kaikki kolme joukkuetta sijoitetaan AAA-jatkosarjaan.


VASTASELITYS

S-Kiekko on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin uudistanut valituksessa esittämänsä. S-Kiekko oli olettanut, että kevään jatkosarjapaikat ratkaistaan syksyn sijoitusten perusteella, vaikka sarjataulukoissa ei C2-ikäluokassa karsintaviivoja olekaan. Syksyn alkusarjassa heikommin sijoittunutta joukkuetta ei ollut vuosi sitten sijoitettu ylempään jatkosarjaan ohi paremmin sijoittuneen joukkueen eikä näin olisi tullut menetellä tänäkään vuonna.


Joukkueiden kilpailullista tasoa on yksiselitteisintä arvioida sarjasijoitusten perusteella. Muu arviointi on spekulointia. Lisäksi S-Kiekon käsityksen mukaan myös aluevalmentajat, joilla on paras näkemys alueen joukkueiden kilpailullisesta tasosta, olivat tukeneet S-Kiekon sijoittamista AAA jatkosarjaan.


Keskimaan alueen aluehallituksen kokouspöytäkirjan merkintöjen mukaan alueen kilpailuvaliokunnan esityksessä alueen joukkueet oli laitettu paremmuusjärjestykseen ja järjestys oli ollut JYP, S-Kiekko ja Sport. Vaikka aluehallituksella ei olekaan esitys- eikä päätösvaltaa asiassa, sen kokouspöytäkirja osoittaa alueen kilpailuvaliokunnan alkuperäisen ja sitovan esityksen joukkueiden järjestyksestä. Sen sijaan alueen kilpailuvaliokunnan puheenjohtajan toimittama excel-taulukko, jossa on muun ohella mainittu, että Sport on ilmoittanut ottavansa joukkueeseensa AAA jatkosarjaan pelaajia sateenvarjoseuroista (S-Kiekko ja Hermes), ei osoita luotettavasti sitä, mitä alueen kilpailuvaliokunnan kokouksessa oli päätetty.  


Vielä S-Kiekko on lausunut, että toisin kuin Jääkiekkoliiton vastauksessa on todettu, S-Kiekolla on joukkue B-nuorten SM-sarjassa. Lisäksi kysymyksessä olevassa AAA jatkosarjassa on muitakin joukkueita, joiden miesten edustusjoukkue ei pelaa Liigassa. Jatkosarjapaikkoja jaettaessa ei siten ollut menetelty yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Jääkiekkoliiton Keskimaan alueen kilpailuvaliokunta on esittänyt liiton kilpailuvaliokunnalle, että sen alueelta kevään 2020 ylimpään AAA jatkosarjaan C2-ikäluokassa sijoitetaan JYP, Sport ja S-Kiekko. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on katsonut, että Pohjanmaan alueelta ylimpään C2 AAA jatkosarjaan on perusteltua sijoittaa vain yksi joukkue ja sijoittanut sanottuun jatkosarjaan Vaasan Sportin joukkueen. Jääkiekkoliiton valitusvalitusvaliokunta ei päätöksessään 18.12.2019 muuttanut kilpailuvaliokunnan päätöstä.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, ovatko Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan ja valitusvaliokunnan päätökset koskien C2-ikäluokan joukkueiden sijoittamista kevään 2020 AAA jatkosarjaan sovellettavaksi tulevien Jääkiekkoliiton sääntöjen tai yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaisia.


Sovellettavat sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen sarjoja koskevien määräysten kohdan 7.2. mukaan liittohallitus päättää Mestiksen sarjamuodon Jääkiekon Sarjaseurat ry:n esityksestä. Suomi-Sarjan, Nuorten SM-Liigan, B-nuorten SM-sarjan, B2-nuorten SM-sarjan, C-nuorten SM-sarjan sekä Naisten SM-sarjan sarjamuodon päättää liittohallitus. Muiden sarjojen sarjamuodon, mahdolliset lohkojaot ja pelaamistavan päättää kilpailuvaliokunta.


Jääkiekkoliiton julkaisemissa lasten sarjatoimintaa (C2-F2 ikäluokat) koskevissa ohjeissa ei ole esitetty tarkempia määräyksiä näiden ikäluokkien sarjajärjestelmän valintakriteereistä. Ohjeiden mukaan kilpailutoiminta toteutetaan alueiden välisenä yhteistyönä niin, että pyritään löytämään ikäluokittain ja sarjatasoittain kaikille joukkueille aina kustannustehokkain tapa pelata kuitenkaan unohtamatta mahdollisuutta hyviin oman tasoisiin peleihin.


Sääntöjenvastaisuutta koskeva arviointi

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä ei ole määräyksiä siitä, millä perusteilla C2-ikäluokan joukkueet sijoitetaan kevään jatkosarjoihin. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että Jääkiekkoliitto olisi antanut ja julkaissut tietyt selvärajaiset sarjamääräykset tai muut valintakriteerit, joiden valossa joukkueiden sijoittamista C2-ikäluokan jatkosarjoihin voitaisiin arvioida.


Näin ollen kysymyksessä olevassa C2-ikäluokassa jatkosarjoihin osallistuvien joukkueiden lukumäärästä päättäminen sekä joukkueiden jatkosarjavalinnassa kulloinkin käytettävät tarkemmat perusteet, ovat kuuluneet Jääkiekkoliiton ja sen asianomaisen toimielimen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Jääkiekkoliiton toimielimen asiassa tekemä päätös tarkoituksenmukainen. Tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan pitää sääntöjen vastaisena kuitenkin myös tilanteessa, jossa päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty.


Jääkiekkoliiton asiassa esittämän taulukon ja Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan edustajan sähköpostiviestin perusteella alueen kilpailuvaliokunta ei asian valmisteluvaiheessa ollut asettanut C2-ikäluokan AAA jatkosarjaan esittämiään kolmea joukkuetta (JYP, S-Kiekko ja Vaasan Sport) paremmuusjärjestykseen. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että sanottu esitys on ollut vain osa asian valmistelua ja Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan tarkoituksenmukaisuusharkinnan piirissä on ollut päättää sekä kysymyksessä olevaan jatkosarjaan otettavien joukkueiden määrä että tarkemmat valintaperusteet. Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta ei ole ollut joukkueiden sijoittamisesta jatkosarjoihin päättäessään sidottu alueen kilpailuvaliokunnan esitykseen. Valituksen kohteena oleva päätös ei siten ole Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen yksin siitä syystä, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päätöksessään poikennut Keskimaan alueen kilpailuvaliokunnan esityksestä. Asiassa on myös jäänyt näyttämättä, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan olisi tullut perustaa joukkueiden jatkosarjoihin sijoittamista koskevat päätöksensä kysymykseen tulevien joukkueiden sijoituksiin syksyn 2019 alkusarjoissa. Esille ei ole tullut myöskään, että Jääkiekkoliitto olisi aikaisemmin aina vakiintuneesti sijoittanut tietyltä alueelta jatkosarjaan joukkueet yksinomaan syksyn sarjataulukoiden perusteella ottamatta huomioon muita kriteereitä.


Esitetyn selvityksen perusteella Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on voinut tehdä C2-ikäluokan joukkueiden jatkosarjoihin sijoittamista koskevat päätökset varsin vapaasti ja korostaa päätöksenteossaan vuonna 2015 tehdyn yleisen linjauksen mukaisesti joukkueiden kilpailullisen menestyksen ohella myös yksittäisten pelaajien kehittämistä ja seurojen pelaajapolkuja sekä alueellisia seikkoja. Lisäksi se, mikä merkitys kokonaisharkinnassa on lopulta annettu sille, että tietyllä seuralla on kaikissa ylimmissä ikäluokissa joukkue maan korkeimmalla sarjatasolla, on ollut Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan harkintavaltaan kuuluva asia.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valituksen kohteena olevan päätöksen ei ole näytetty olevan sovellettavaksi tulevien Jääkiekkoliiton sääntöjen vastainen.


Yhdenvertainen kohtelu

 

Seuroja on kohdeltava sarjapaikoista päätettäessä yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella valintatilanteessa eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että siitä sinänsä, että C2-ikäluokan AAA jatkosarjaan tai jatkosarjoihin on sijoitettu joukkueita, joiden miesten edustusjoukkueet eivät ole Liigajoukkueita, ei vielä seuraa, että S-Kiekkoa olisi syrjitty joukkueita jatkosarjoihin sijoitettaessa. Niin kuin edellä on todettu, Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan arvion mukaan Pohjanmaalta ei ole ollut perusteltua sijoittaa C2-ikäluokan kevään 2020 AAA jatkosarjaan useampaa kuin yksi joukkue. Kokonaisvertailussa täksi joukkueeksi on valikoitunut Vaasan Sportin joukkue. Vaasan Sportilla on joukkue myös C-, B- ja A-nuorten SM-sarjassa sekä Liigassa. Pohjanmaan alueelta ei siten ole sijoitettu C2-ikäluokan AAA jatkosarjaan sellaista joukkuetta, joka olisi rinnastettavissa S-Kiekon joukkueeseen. Muutoinkaan asiassa ei ole ilmennyt, että seuroja ei olisi kohdeltu joukkueita C2-ikäluokan kevään 2020 jatkosarjoihin sijoitettaessa yhdenvertaisesti.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on päättänyt Pohjanmaan alueen joukkueiden sijoittamisesta C2-ikäluokan AAA jatkosarjaan sille Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä osoitetun harkintavallan puitteissa. Asiassa ei ole ilmennyt, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta olisi rikottu tai että S-Kiekkoa olisi muutoin syrjitty päätöksenteossa. Näin ollen valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Asian näin päättyessä S-Kiekon lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus ja S-Kiekko Juniorit ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Ilkka Lahtinen ja Kimmo Suominen