7/2013 Ratsastus Lautakuntamenettely - Asian käsittelyn keskeyttäminen - Tuomioistuin


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

VÄLIPÄÄTÖS Nro 7/2013

24.5.2013    Diaarinro 3/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätös 15.1.2013 A:lle määrätystä kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellosta


ASIA

Kilpailu- ja toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Ratsastajainliitto ry


ASIAN TAUSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallitus on päätöksellään 19.5.2011 määrännyt A:n kilpailu- ja toimitsijakieltoon 20.5.2011 alkaen. Kiellon on ilmoitettu olevan voimassa toistaiseksi ja kielto koskee kotimaista ja kansainvälistä toimintaa. Päätöksen perusteina on todettu, että A on tuomittu lainvoimaa vailla olevalla käräjäoikeuden tuomiolla seksuaalirikoksista. Asia käsitellään uudestaan hallituksessa sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen.


Oikeusturvalautakunta on 17.6.2011 antamallaan päätöksellä (UOL 17/2011) kumonnut Ratsastajainliiton päätöksen. Oikeusturvalautakunta on todennut päätöksessään, että Ratsastajainliiton hallituksen päätös 19.5.2011 ei ole perustunut A:ta velvoittaviin sääntömääräyksiin. A:lle määrätty väliaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto on siten perusteeton. Lisäksi asian käsittelyssä oli tapahtunut olennainen menettelyvirhe A:n kuulemisen osalta. 


Ratsastajainliitto on pyytänyt oikeusturvalautakuntaa käsittelemään asian uudestaan. Oikeusturvalautakunta on päätöksellään 29.11.2011 hylännyt uudelleen käsittelemistä koskevan pyynnön.


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 15.1.2013

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallitus on päätöksellään 15.1.2013 määrännyt A:lle kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon. Päätöksessä on todettu, että määrätystä seuraamuksesta vähennetään se aika, jonka A on ollut kilpailu ja toimintakiellossa hallituksen päätöksen 19.5.2011 nojalla. Nyt määrättyä kilpailu- ja toimitsijakieltoa ei päätöksen mukaan panna täytäntöön ennen kuin käräjäoikeuden määräämä turvaamistoimipäätös on peruutettu tai päätös on lakannut.


Määrätty kilpailu- ja toimintakielto perustuu A:lle alkoholirikkomuksesta, kolmesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja yhdestä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittuun ehdolliseen vankeusrangaistukseen. A:n syyksi luettu menettely ilmenee käräjäoikeuden laatimasta 27.4.2011 päivätystä julkisesta selosteesta. Hovioikeus on tuomiollaan 14.6.2012 pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion seuraamuksen osalta. Hovioikeuden tuomio on lainvoimainen.


Hovioikeuden tuomion jälkeen A:ta on Ratsastajainliiton toimesta kuultu 21.8.2012 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa. A ei ole kiistänyt käräjäoikeuden laatimasta julkisesta selosteesta ilmenevää tapahtumainkuvausta. Rikosten kohteena ovat olleet A:n valmennettavat nuoret aikana, jolloin A on toiminut Ratsastajainliiton valmentajana.


A on sitoutunut Ratsastajainliiton toimintasääntöihin ja kurinpitovaltaan ja hän on sitoutunut noudattamaan toimintasäännöistä sekä kilpailusäännöistä ilmeneviä kurinpitosääntöjä. A:n toiminta on ollut häntä sitovien sääntömääräysten vastaista ja erittäin moitittavaa. Rikoksen uhrien lisäksi teot ovat olleet omiaan aiheuttamaan erittäin suurta vahinkoa sekä Ratsastajainliitolle että ratsastusurheilulle. A oli tehnyt rikolliset teot vuosina 2005 - 2009 ja teot ovat tapahtuneet urheilun piirissä ja virallista valmentaja-asemaa hyväksikäyttäen. Tekojen moitittavuutta lisää vielä seksuaalirikoksiin liittynyt alkoholirikkomus. A:n on täytynyt käsittää, että hänen toimintansa on Ratsastajainliiton keskeisimpien arvojen vastaista ja että menettely johtaa kurinpitoseuraamuksiin. A:lle määrätty kurinpitoseuraamus perustuu Ratsastajainliiton toimintasääntöjen 2 §:ään ja 10.1-3 §:ään sekä kilpailusääntöjen 59 ja 60.1 §:iin.  


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Ratsastajainliiton määräämä kilpailu- ja toimitsijakielto kumotaan ja että Ratsastajainliitto velvoitetaan korvaamaan lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut.


Ratsastajainliitto oli määrännyt päätöksellään 19.5.2011 A:n kilpailu- ja toimitsijakieltoon 20.5.2011 alkaen. Oikeusturvalautakunta on kumonnut päätöksen 17.6.2011. Ratsastajainliitto oli kieltäytynyt noudattamasta oikeusturvalautakunnan päätöstä. Helsingin käräjäoikeus oli väliaikaisella turvaamistoimipäätöksellään 18.8.2011 määrännyt Ratsastajainliiton sallimaan A:n kilpailemisen ja toimitsijana toimimisen. Käräjäoikeus on antanut asiassa samansisältöisen varsinaisen turvaamistoimipäätöksen.


A on tuomittu Itä-Suomen hovioikeuden lainvoimaisella tuomiolla yhden vuoden kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen alkoholirikkomuksesta, kolmesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ratsastajainliitto on pyytänyt A:n kuultavaksi 21.8.2012 eli heti sen jälkeen, kun hovioikeuden tuomio oli 14.8.2012 tullut lainvoimaiseksi. Tämän jälkeen Ratsastajainliitto on päätöksellään 15.1.2013 määrännyt A:n kilpailu- ja toimitsijakieltoon.


Ratsastajainliiton päätökset 19.5.2011 ja 15.1.2013 koskevat samaa asiaa. Aikaisempi päätös estää samojen tosiasioiden perusteella tapahtuvan asian uuden kurinpitokäsittelyn. Aikaisemman kurinpitopäätöksen oikeusvoimavaikutus estää asian uudelleen käsittelyn. Ratsastajainliiton päätös tulee kumota.


Kilpailusääntöjen 58 ja 60 §:n mukaan kilpailu- ja toimitsijakiellon määrää kurinpitolautakunta. Nyt asia oli sääntöjen vastaisesti käsitelty hallituksessa.


Toimintasääntöjen 10.1 §:n mukaan kurinpitoseuraamuksia voidaan kohdistaa henkilöön, joka on urheilun piirissä syyllistynyt moitittavaan menettelyyn. Kilpailusääntöjen kohdan 59.1 §:n mukaan sääntöjen vastaiseen toimintaan voi syyllistyä sääntöjen sitoma henkilö kilpailutilanteessa tai kilpailutilanteen ulkopuolella. Näitä sääntömääräyksiä ei voida soveltaa niin laajasti, että se koskisi kaikkea henkilön vapaa-aikaa. A:n teko ei ole tapahtunut urheilun piirissä, vaan vapaa-ajalla, joten Ratsastajainliiton päätös on kumottava.


A:lle määrätty seuraamus oli kilpailusääntöjen 60 §:n vastainen. Tämän sääntökohdan mukaan kilpailu- ja toimitsijakielto oli oheisseuraamus.


A oli valmentajasopimuksilla sitoutunut noudattamaan Ratsastajainliiton kurinpitosäännöstöjä. Ratsastajainliitossa ei ollut voimassa varsinaisia kurinpitosäännöstöjä eikä valmentajasopimuksilla ollut sitouduttu noudattamaan Ratsastajainliiton toimintasääntöjä. Valmentajasopimusten vakiotekstit olivat Ratsastajainliiton laatimia, joten kurinpitoon liittyvässä epäselvyystilanteessa sopimusta tulee tulkita kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuneen hyväksi.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valituksen käsittely jätetään oikeusturvalautakunnassa sillensä tai että asian käsittely ainakin keskeytetään siihen saakka, kunnes varmistuu käräjäoikeuden ottavan Ratsastajainliiton vastakanteen tutkittavaksi. Joka tapauksessa A:n valitus tulee perusteettomana hylätä. Ratsastajainliitto on lisäksi vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut.


A oli saattanut valitustaan koskevan asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Tähän liittyen Ratsastajainliitolla oli oikeus nostaa vastakanne asiassa. Vastakanteessaan Ratsastajainliitto on vaatinut käräjäoikeutta vahvistamaan, että Ratsastajainliiton kurinpitopäätökset 19.5.2011 ja 15.1.2013 olivat päteviä. A:n valituksen käsittely tulee tämän vuoksi oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n nojalla jättää sillensä.


VASTASELITYS

A on vastaselityksessään todennut, että asian käsittely tulee lautakunnassa keskeyttää, kunnes oli tiedossa se, ottaako käräjäoikeus Ratsastajainliiton vastakanteen tutkittavakseen vai ei ja tämä päätös on saanut lainvoiman. A oli käräjäoikeudessa vaatinut, että Ratsastajainliiton vastakanne tulee jättää tutkimatta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN ASIAN KÄSITTELYÄ KOSKEVA PÄÄTÖS

Käsittelyä koskevat sääntömääräykset


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n 1 momentin mukaan lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa.


Asian käsittelyä koskevat lautakunnan johtopäätökset


Ratsastajainliitto on päätöksellään 15.1.2013 määrännyt A:lle kahden vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon. A on valittanut päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan katsoen päätöksen olevan perusteeton. Sen jälkeen Ratsastajainliitto on toimittanut samaa päätöstä koskevan kanteen Helsingin käräjäoikeuteen, jossa se on vaatinut muun ohessa, että liiton 15.1.2013 tekemä päätös on syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja liiton sääntöjen mukaisena pätevä. A on käräjäoikeudelle toimittamassaan Ratsastajainliiton kannetta koskevassa lausumassaan vaatinut, että käräjäoikeus jättää kanteen tutkimatta. Käräjäoikeus ei ole antanut asiassa vielä ratkaisua.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että jos tällaisessa tilanteessa yhtäältä oikeusturvalautakunta jättäisi A:n valituksen sillensä ja toisaalta myös käräjäoikeus jättäisi Ratsastajainliiton kanteen tutkimatta, asiassa syntyisi epävarmuus siitä, saako A kurinpitopäätöksen lainmukaisuuden tutkittavaksi sen paremmin oikeusturvalautakunnassa kuin käräjäoikeudessakaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n toimittaessa valituksensa oikeusturvalautakuntaan asia ei ollut ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 § ei tällaisessa tilanteessa edellytä käsittelyn jättämistä oikeusturvalautakunnassa sillensä Ratsastajainliiton ensisijaisesti vaatimalla tavalla. Sääntömääräyksen toisenlainen tulkinta antaisi mahdollisuuden asian käsittelyn tarkoitukselliseen estämiseen oikeusturvalautakunnassa.


Toisaalta, kun Ratsastajainliiton kanne on vielä vireillä käräjäoikeudessa ja kun asiassa ei ole tiedossa, ottaako käräjäoikeus kanteen tutkittavakseen, lautakunta ei sääntöjensä 4 § huomioon ottaen voi vielä ottaa pääasiaa myöskään ratkaistavakseen eikä antaa ratkaisua valituksen kohteena olevaan asiakysymykseen. Näin ollen asian käsittely on keskeytettävä oikeusturvalautakunnassa siten kuin Ratsastajainliitto on toissijaisesti vaatinut ja kuten A on vastaselityksessään myös lausunut.

 

Välipäätös

 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n vaatimus valituksen jättämisestä sillensä hylätään.


Lautakunta jatkaa A:n valituksen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun lautakunta saa tiedon siitä, ottaako käräjäoikeus Suomen Ratsastajainliitto ry:n kanteen tutkittavakseen ja tiedon kannetta koskevasta lainvoimaisesta ratkaisusta.


Suomen Ratsastajainliitto ry:n tulee toimittaa kanteen tutkimista koskeva käräjäoikeuden ratkaisu lautakunnan tietoon heti, kun se on annettu. Lisäksi lautakunnan tietoon tulee toimittaa ratkaisun lainvoimaisuutta koskeva tieto ja tieto siitä, onko ratkaisusta valitettu hovioikeuteen. Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta päättää valituksen käsittelyä koskevista jatkotoimista.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Heikki Halila, Johanna Lahti ja Tuomas Ojanen.