2/2005 Taitoluistelu: Yhdistys - Yhdistyksestä eroaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                              Nro 2/2005

10.6.2005                         Diaarinrot  1/2005 ja 2/2005  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kouvolan Taitoluistelu ry:n johtokunnan 18.1.2005 tekemä päätös (liitteenä) seuran jäsenten Matti ja Ulla Säteen erottamisesta seuraa vahingoittavan toiminnan johdosta  


ASIA     

Yhdistyksestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJAT

Matti Säde

Ulla Säde 


KUULTAVA

Kouvolan Taitoluistelu ry 


VALITUKSET

Matti ja Ulla Säde ovat vaatineet erottamispäätösten kumoamista ja seuran jäsenyyden palauttamista. Ulla Säde on lisäksi vaatinut seuran johtokunnan jäsenyyden palauttamista.

Valituksensa perusteluissa Ulla Säde on todennut jääneensä seuran sisäisten ristiriitojen vuoksi pois seuran 6.1.2005 järjestämän kilpailun toimitsijatehtävistä. Järjestelyorganisaatio oli saanut asiasta tiedon aamupäivällä 5.1.2005. Saman päivän illalla Ulla Säde oli neuvonut järjestäjiä kilpailuun liittyvässä tietokoneen käytössä. Kilpailut oli järjestetty onnistuneesti Ulla Säteen poissaolosta huolimatta. Poissaolo kilpailuista ei voinut olla hyväksyttävä peruste seurasta erottamiselle.

Ulla Säde on lisäksi huomauttanut, ettei häntä ollut aikaisemmin varoitettu seuran toimintaa häiritsevästä käytöksestä, vaikka johtokunnan erottamispäätöksen perusteluissa niin väitettiin. Erottamisen todelliset syyt liittyivät erimielisyyksiin Säteiden ja eräiden muiden perheiden sekä seuran johdon välillä.

Matti Säde on valituksensa perusteluissa todennut osallistuneensa kilpailupaikalla tuomarinpöytien pystyttämiseen. Koska Säteiden tytär ei ollut osallistunut kilpailuihin, Matti Säde oli pöytien pystyttämisen jälkeen poistunut paikalta ilmoittaen palaavansa klo 16 auttamaan järjestelyjen purkamisessa. Kilpailuun liittyvät syyt eivät siten voineet olla erottamisen syynä. Tosiasiassa erottamiseen syynä oli se,  Matti Säde oli eräiden muiden vanhempien ohella pyrkinyt puuttumaan seurassa havaitsemiinsa epäkohtiin. Tästä aiheutunut erimielisyys seuran johdon kanssa ei kuitenkaan voinut olla hyväksyttävä syy seurasta erottamiseen.  


VASTAUKSET

Kouvolan Taitoluistelu ry on valitusten johdosta antamissaan vastauksissa kertonut seuran johtokunnalle tammikuussa 2004 esitetystä päävalmentajan toimintaa koskeneesta allekirjoittamattoman vetoomuksesta, johon johtokunta oli 2.3.2004 antanut vastineen. Vastineeseen oli sisältynyt varoitus ja viittaus mahdollisuuteen erottaa jäseniä. Näin ollen muiden ohella myös Säteet olivat saaneet toimintaansa koskeneen varoituksen jo tuolloin.

Samat henkilöt olivat kuitenkin jatkaneet samojen asioiden käsittelyä jättämällä uuden 3.4.2004 päivätyn kirjelmän johtokunnalle. Lisäksi Matti Säde oli seuran syyskokouksen jälkeen lähestynyt kokouksen päätöksiin liittyvien “tulkinnallisten ristiriitojen” johdosta seuran johtokunnan puheenjohtajaa syyttävillä sähköpostiviesteillä. Ristiriidat olivat johtaneet siihen, että Säteet ja eräät muut henkilöt olivat jääneet pois 6.1.2005 järjestetyn kilpailun toimitsijatehtävistä.

Matti Säde oli saapunut kilpailupaikalle, mutta jättänyt hoitamatta osan hänelle kuuluvista tehtävistä kilpailupaikalla. Matti Säde oli muun muassa laiminlyönyt paikata jäätä käsin, mikä oli asettanut luistelijat erityiseen vaaraan, koska jäänhoito pelkällä koneella on riittämätöntä.

Seuran johtokunta ei ollut katsonut aiheelliseksi kuulla Matti Sädettä erikseen erottamiskäsittelyn yhteydessä, koska hän oli jo vastannut kilpailutapahtumia koskeneisiin tiedusteluihin sähköpostilla ja koska hänen vaimonsa oli “ilmaissut selkeästi kyseessä olleen perheen yhteinen päätös”.

Ulla Sädettä oli kuultu johtokunnan kokouksessa, kun häneltä oli tiedusteltu, ymmärsikö hän minkälaista vahinkoa hän pyrki seuralle toiminnallaan tekemään.

Kilpailut olivat sujuneet hyvin kaikesta huolimatta. 


VASTASELITYKSET

Ulla Säde on vastaselityksessään muun ohella kiistänyt luvanneensa missään vaiheessa hoitaa 6.1.2005 järjestetyn kilpailun tuloslaskentaa.

Matti Säde on vastaselityksessään huomauttanut, ettei Ulla Säde ollut voinut johtokunnan kokouksessa puhua hänen puolestaan. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valitukset on asiayhteyden vuoksi käsitelty yhdessä.Suullista käsittelyä ei ole toimittu, koska asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet ja koska tapahtumatiedot ovat asiaan vaikuttavilta osiltaan olleet riidattomat. 


Pääasiaratkaisu

Tapahtumatiedot

Asiakirjoista ilmenee, että Säteet ovat eräiden muiden perheiden ohella olleet tyytymättömiä seuran valmennustoiminnassa noudatettuihin periaatteisiin ja seuran venäläisen päävalmentajan toimintaan ja tapaan kohdella lapsia. Lisäksi Säteiden ja seuran johdon välillä on ollut vuoden 2004 syyskokoukseen liittyviä erimielisyyksiä.

Asianosaiset ovat esittäneet erimielisyyksien syihin ja niiden selvittelyyn liittyvää kirjallista materiaalia.

Asiakirjoista ilmenee, että Säteet ovat yhdessä eräiden muiden perheiden kanssa tammikuussa 2004 jättäneet seuran johtokunnalle päävalmentajan toimintaa koskeneen vetoomuksen.

Seuran johtokunta on 10.3.2004 vastannut vetoomukseen seuraavasti:

“Tekemiensä selvitysten perusteella KTL:n johtokunta toteaa, ettei se ole löytänyt seuran päävalmentajan Irina Bolchakovan toiminnasta sen laatuisia väärinkäytöksiä, että ne antaisivat aihetta kurinpitotoimiin. 

Päävalmentaja nauttii siten edelleen johtokunnan luottamusta. Johtokunta edellyttää, että päävalmentajalle suodaan vastedes työrauha. Jos näin ei tapahdu, johtokunta tulkitsee, että kyseessä on yhdistyksen toiminnan vahingoittaminen ja joutuu erottamaan tällä tavalla toimineet jäsenet yhdistyksestä (Kouvolan Taitoluistelu ry, toimintasäännöt 7 §).” 

Seuran johtokunnan tulkinnan mukaan vastauksen viimeinen kappale on sisältänyt Matti ja Ulla Säteelle annetun varoituksen.

Asiassa on riidatonta, että Matti Säde on osittain osallistunut 6.1.2005 järjestetyn kilpailun järjestelyihin, mutta ei ole paikannut jäätä käsin. Ulla Säde ei ole osallistunut kilpailun toimitsijatehtäviin.

Matti ja Ulla Säteen erottamista koskeva päätös on tehty johtokunnan kokouksessa 18.1.2005 asialistan kohdassa “jäsenten viimeaikainen käyttäytyminen sekä yksilö- että yleisellä tasolla (mahdolliset toimenpiteet)”. Matti ja Ulla Säteelle ei ole ennakolta ilmoitettu, että heidän erottamistaan harkittiin. Ulla Säde on johtokunnan jäsenenä ollut kokouksessa paikalla, mutta poistunut kokouksesta kesken asian käsittelyn. Matti Säteelle ei ole varattu tilaisuutta esittää erottamista koskevaa kannanottoaan johtokunnalle.   

Johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat Säteiden erottamista koskevat perustelut:

- Matti ja Ulla Säde olivat kilpailutoimitsijan tehtävät laiminlyödessään toimineet tietoisesti ja harkiten vahingoittaakseen seuran toimintaa.

- Ulla Säteen toiminnasta aiheutuneet vahingot olivat merkityksellisiä koko kilpailutapahtuman järjestämisen kannalta.

- Matti Säteen laiminlyönti olisi voinut vaikuttaa luistelijoiden kilpasuorituksiin sekä pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vaaratilanteita luistelijoille.

Lisäksi johtokunnan kokouksen pöytäkirjaan on yleisenä havaintona kirjattu toteamus siitä, että luistelijat ja heidän vanhempansa olivat toimineet harjoituksissa häiritsevästi ja vastoin päävalmentajan ohjeita silloin kun päävalmentaja ei ollut paikalla. Sen johdosta johtokunta on päättänyt antaa yleisen muistutuksen kaikille kilparyhmäläisille ja heidän vanhemmilleen sekä apuvalmentajille.

Matti Säteen erottamista koskeneessa johtokunnan 14.2.2005 allekirjoittamassa erillisessä ilmoituksessa on mainittu seuraavat perustelut:

“Matti Säde on laiminlyönyt tahallisesti ja tarkoituksellisesti ennalta sovittuja tehtäviä häiritäkseen seuran toimintaa. Hänelle on jo kerran aikaisemmin annettu kirjallinen varoitus seuran toimintaa häiritsevästä käytöksestä.”

Ulla Säteen erottamista koskeneessa johtokunnan 14.2.2005 allekirjoittamassa erillisessä ilmoituksessa on mainittu seuraavaa:

“Ulla Säde on tahallisesti ja täysin tietoisesti toiminnallaan vaarantanut seuran toimintasuunnitelmaan kuuluvan kilpailutapahtuman järjestämisen laiminlyömällä ennalta sovittuja tehtäviä. Hänelle on jo kerran aikaisemmin annettu kirjallinen varoitus seuran toimintaa häiritsevästä käytöksestä.”  


Sovellettavat säännöt 

Kouvolan Taitoluistelu ry:n sääntöjen 7 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä toimii vastoin seuran tarkoitusta.

Sääntöjen 2 §:n mukaan seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella niin, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä tai tarpeidensa mukaisesti.

Sääntöjen 10 §:n mukaan seuraan johtokuntaan voidaan valita vain seuran jäsen.

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenensä säännöissä mainitulla erottamisperusteella tai jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Yhdistyslain 15 §:n 2 momentin mukaan yhdistyksen jäsenelle on erottamismenettelyssä ennen päätöksen tekemistä varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Yhdistyslain 23 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hallituksen (johtokunnan) jäsenen valitsemisesta tai erottamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa. 


Oikeudellinen arviointi

Seuran toiminnassa ilmenneiden erimielisyyksien käsittelyyn liittyvä kirjallinen aineisto osoittaa, että Säteet ovat eräiden muiden vanhempien ohella lähinnä lasten valmennukseen liittyvissä kysymyksissä ilmeisen perustellusti pyrkineet vaikuttamaan seurassa noudatettuihin käytäntöihin.

Vaikka edellä mainittuja normaaliin yhdistystoimintaan kuuluvia vaikuttamispyrkimyksiä ei ole johtokunnan kokouspöytäkirjassa tai Säteille toimitetussa erottamisilmoituksessa suoranaisesti mainittu Säteiden erottamisen syynä, on erottamisen perusteena käytetty aiemmin annettu varoitus liittynyt juuri näihin tapahtumiin. Tästä ja seuran oikeusturvalautakunnalle antamista vastauksista voidaan päätellä, että myös muut kuin 6.1.2005 järjestettyyn kilpailuun liittyvät tapahtumat ovat olleet erottamisten perusteena.

Jos Säteiden toimintaa tarkastellaan seuran sääntöjen 2 §:ssä mainitun seuran tarkoituksen perusteella, voidaan todeta, että heidän seuran toiminnan kehittämiseen tähtäävät toimenpiteensä ovat vastanneet seuran tarkoitusta varsin hyvin. Näin ollen heidän ei voida katsoa menetelleen seuran sääntöjen 7 §:ssä tarkoitetuin tavoin vastoin seuran tarkoitusta.

Säteillä on ollut perusteltu syy rajoittaa osallistumistaan sinänsä vapaaehtoiseen toimintaan kilpailujen järjestelytehtävissä. Mikään ei viittaa siihen, että tästä olisi aiheutunut seuralle ainakaan yhdistyslain 14 §:ssä tarkoitettua huomattavaa vahinkoa, mikä vasta voisi mahdollistaa jäsenen erottamisen. Yhdistyksen toiminnan vaikeuttaminen ei ole lain tarkoittama erottamisperuste.

Kun seuran sääntöjen 10 §:n mukaan johtokunnan jäsenen tulee olla seuran jäsen, on Ulla Säteen erottaminen seuran jäsenyydestä merkinnyt myös hänen erottamistaan johtokunnan jäsenyydestä. Yhdistyslain 23 §:n 1 momentin 4 kohdan sekä oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä omaksutun tulkinnan mukaan tällaisen päätöksen tekeminen kuuluu yhdistyksen kokouksen toimivaltaan.

Koska päätöstä Ulla Säteen erottamisesta ei ole tehty toimivaltaisessa toimielimessä, päätös on mitätön. Ulla Säde on edelleen seuran ja sen johtokunnan jäsen.

Matti Sädettä ei ole erottamismenettelyssä yhdistyslain 15 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla kuultu. Asianmukainen kuuleminen edellyttää erottamisperusteiden ilmoittamista ennakolta sekä nimenomaista suullista tai kirjallista kuulemista päättävässä toimielimessä.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa ratkaisunaan tiivistetysti, että seuran johtokunta on tehnyt ratkaisunsa Ulla Säteen erottamisesta paitsi omien sääntöjensä myös yhdistyslain vastaisesti sekä sille kuuluvan toimivallan ylittäen.  Matti Säteen erottamisen osalta ratkaisu on niin ikään seuran omien sääntöjen ja yhdistyslain vastainen sekä Matti Säteen kuulematta jättämisen vuoksi lisäksi syntynyt virheellisessä menettelyssä.     


Päätöslauselma

Kouvolan Taitoluistelu ry:n johtokunnan on peruutettava päätöksensä Matti ja Ulla Säteen erottamisesta.

Asian näin päättyessä valitusmaksut palautetaan.  


Risto Jalanko                            Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Heikki Halila, Hannu Rautiainen, Risto Riitesuo ja Magnus Ståhlberg.