28/2022 Ratsastus - Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen - Valitusmääräaika

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS  Nro 28/2022
10.10.2022                              
Diaarinro 30/2022

                                                                                                                                      

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ratsastajainliitto ry:n valinnat Tallinnan kansainväliseen esteratsastuskilpailuun 1.-3.10.2021 osallistuvista ratsukoista.

ASIA                
Kilpailuvalinnat

MUUTOKSENHAKIJA
A

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
VALITUS PERUSTEINEEN

A on oikeusturvalautakunnalle 12.9.2022 toimittamassaan hakemuksessa viitannut Suomen Ratsastajainliitto ry:n tekemiin esteratsastajia koskeviin valintoihin Tallinnassa 1.-3.10.2021 järjestettyihin kansainvälisiin kilpailuihin liittyen ja vaatinut, että Urheilun oikeusturvalautakunta arvioi Ratsastajainliiton suomalaisten esteratsastajien valintaprosessin oikeellisuuden ja erityisesti valinnat tehneiden henkilöiden jääviyttä, valintojen perusteita ja oikeudenmukaisuutta sekä Ratsastajainliiton puutteellista tiedottamista valintaprosessiin liittyen.

Valituksen perusteena on vedottu muun ohella siihen, että on syytä epäillä, että edustusratsukoiden valintaan ovat vaikuttaneet muut kuin urheilulliset tekijät, mikä herättää huolen ratsastajien epätasa-arvoisesta kohtelusta ja syrjinnästä sekä valintojen aiheuttamasta pitkän tähtäimen haitasta esteratsastuksen kehitykselle sekä lajin imagolle.

Valintoihin on ilmeisesti saanut vaikuttaa esteellinen henkilö, joka on hevoskauppias, kilparatsastaja sekä junioreiden ja nuorten maajoukkuevalmentaja, ja jonka osallisuutta Ratsastajainliitto on pyrkinyt peittelemään.

Ratsastajainliitto on 2.9.2021 lähettänyt kilpailukutsun rajatulle ratsastajaryhmälle ja asettanut kilpailuun haluavat ratsastajat eriarvoiseen asemaan. Ratsastajainliitosta tähän oli vastattu ilmoittamalla, että kutsu oli KIPA-järjestelmässä kaikkien nähtävillä. Tiedusteluista huolimatta nuorten hevosten valintaan osallistuvien henkilöiden nimiä ei ilmoitettu.

Valituksen mukaan Ratsastajainliitto oli muun ohella täsmentänyt valintakriteereitä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tekaistuilta vaikuttavilla taso- ja ikäluokkavaatimuksilla ilman selkeää tiedonantoa sekä jättänyt vastaamatta jäsenistön valintaprosessia koskeviin viesteihin.


VÄLITOIMI

Oikeusturvalautakunta on kehottanut valittajaa täydentämään valitustaan viitaten lautakunnan sääntöjen valituksen vireillepanoa koskevaan 10 §:ään ja siinä valituksen tekemiselle määrättyyn 30 päivän määräaikaan sekä valitusoikeutta koskevaan 9 §:ään.

A on täydennyskehotuksen johdosta antamassaan lausumassa esittänyt, että asiaa ei ollut yrityksistä huolimatta saatu selvitettyä Ratsastajainliiton kanssa syyskuussa 2021 asian ollessa ajankohtainen Tallinnan kilpailujen kannalta. Asiaan ei kuitenkaan saatu selvyyttä eivätkä valinnat muuttuneet esitettyjen perusteluiden pohjalta. Myöskään kysymyksessä olevana ajankohtana Urheilun oikeusturvalautakunnalle tehty valitus ei olisi enää muuttanut kilpailuvalintojen lopputulosta ja 30 vuorokauden aikaikkuna umpeutui koronaviruspandemian aiheuttamien ongelmien vuoksi. Valitus on kuitenkin tehty lautakunnan sääntöjen 10 §:n mukaisessa vuoden määräajassa, eli 20.9.2022 mennessä.

A on katsonut, että hänellä on asiassa valitusoikeus. A on Ratsastajainliiton jäsen sekä pitkän linjan hevosurheiluharrastaja ja kilparatsastaja. Hän on lisäksi siviiliammatiltaan lääkäri ja kuuluu Stall Anna Riders ry:n hallitukseen. Kysymyksessä olevan seuran jäsen X on perusteetta jäänyt valitsematta Tallinnan kilpailuihin ikäperusteisesti. Myös valittaja kuuluu samaan ikäryhmään ja X:n valitsematta jättäminen herättää erityisen huolen syrjinnästä kysymyksessä olevan ikäluokan kilparatsastajissa. Valittaja katsoo kysymyksessä olevan urheiluseuran hallituksen jäsenenä velvollisuudekseen tukea X:ää myös mahdollisissa riitatilanteissa.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Valituksen tutkimisen edellytykset

Asiassa tulee ensin arvioitavaksi se, onko valitus tehty Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisessa määräajassa, vai tuleeko se jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

Valituksen vireillepanosta määrätään oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:ssä, jonka 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.

Lautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnan puheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan asian muun ohella, jos asia voidaan 10 §:n 3 momentin nojalla jättää tutkimatta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A on tehnyt oikeusturvalautakunnalle 12.9.2022 valituksen, joka koskee Ratsastajainliiton tekemiä kilpailijavalintoja Tallinnassa 1.-3.10.2021 pidettyihin kansainvälisiin esteratsastuskilpailuihin. A:n ilmoituksen mukaan lautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 momentin mukainen 30 päivän valitusaika on umpeutunut, mutta valitus on kuitenkin tehty saman sääntökohdan mukaisessa vuoden määräajassa. Valittaja on tältä osin vedonnut yleisesti koronapandemiasta johtuviin ongelmiin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että yleistä viittausta koronapandemiasta johtuviin ongelmiin ei voida pitää laillisena tai siihen rinnastuvana esteenä valituksen tekemiselle 30 päivän määräajassa. Kysymyksessä olevassa sääntökohdassa tarkoitetun esteen käsillä oloa ei voida päätellä myöskään muista valituksessa ja lausumassa todetuista seikoista. Valitus on siten jo tällä perusteella jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta.


Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                     

Sanna Holkeri
Sihteeri                                                                                                       

Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala.