5/2003 Golf: Kurinpito - Kilpailukielto - Edustuskielto

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA         PÄÄTÖS                      Nro 5/2003

                                                                                    10.10.2003                  Diaarinro 6/2003

  

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Golfliitto ry:n hallituksen 2.7.2003 tekemä päätös, jolla Casimir Collin on asetettu vuodeksi kilpailu- ja edustuskieltoon.

 

ASIA    

Kilpailu- ja edustuskielto

 

MUUTOKSENHAKIJA

Casimir Collin

 

KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry

 

VALITUS

Collin on valituksessaan vaatinut, että Golfliitto ry:n hallituksen päätös kokonaisuudessaan kumotaan tai kilpailu- ja edustuskieltoa ainakin lyhennetään ja Collinin kilpailu- ja edustusoikeudet palautetaan viimeistään oikeusturvalautakunnan päätöksen antopäivänä. Collin on lisäksi vaatinut, että liitto velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkoineen.

Valituksensa perusteluissa Collin on riitauttanut liiton määräämän kilpailukiellon ja pitänyt sitä lainvastaisena ja joka tapauksessa kohtuuttoman ankarana seuraamuksena. Collin on katsonut, ettei liitolla ollut häneen nähden kurinpitovaltaa. Pelkkä urheilijan jäsenyys lajiliittoon kuuluvassa seurassa ei luo liitolle rankaisuvaltaa urheilijaan nähden. Liitto ei ole hankkinut Collinilta sitoumusta siihen, että se voisi käyttää Colliniin nähden rankaisuvaltaa.

 

VASTAUS

Suomen Golfliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Liitto on lisäksi vaatinut, että Collin velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen. 

Liitto on katsonut, että sen rankaisuvalta Colliniin nähden perustui asianmukaiseen sääntöketjutukseen. Tällöin lajiliitto, jonka säännöissä on Golfliiton sääntöjen tavoin riittävän yksityiskohtaiset kurinpitomääräykset, voi käyttää kurinpitovaltaa jäsenjärjestöjensä jäseniin. Golfin säännöt ja niiden tehosteeksi asetettu kurinpitojärjestelmä on ollut erittäin hyvin Collinin tiedossa. Liiton kilpailusäännöt on myös jaettu kaikille pelaajille kilpailussa, jossa Collin on tunnustamallaan tavalla syyllistynyt sääntörikkomukseen.

Rangaistus ei ole kohtuuton. Golfliitto suhtautuu erittäin kielteisesti kaikkiin sellaisiin ilmiöihin, jotka vaarantavat lajin perusarvoja kuten pelaajien välistä keskinäistä luottamusta ja itsekontrollia. 

 

VASTASELITYS

Collin on vastaselityksessään todennut, että liiton rankaisuvalta saattoi perustua sopimukseen tai mahdollisesti sääntöketjutukseen. Collin ei kuitenkaan ollut sopinut Golfliiton kanssa siitä, että liitolla olisi häneen kohdistuvaa rankaisuvaltaa. Asianmukaisesta sääntöketjutuksestakaan ei ollut kysymys. Oli lisäksi kyseenalaista, voitiinko liiton rankaisuvalta ylipäätänsä perustaa edes huolellisesti toteutettuun sääntöketjutukseen.

 

LISÄKIRJELMÄ

Golfliitto on omasta aloitteestaan toimittanut urheilun oikeusturvalautakunnalle lisäkirjelmän, jossa se on katsonut Collinin sekä nimenomaisesti että hiljaisesti sitoutuneen liiton kilpailusääntöihin ja niihin sisältyviin kurinpitosääntöihin.

 

SUULLINEN KÄSITTELY

Asiassa on toimitettu suullinen käsittely 29.9.2003. Suullisesta käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja.

 

PÄÄTÖS

On riidatonta, että 16-vuotias Casimir Collin on 24.5.2003 Meri-Teijon kentällä pelatussa Finnish Golf Tourin osakilpailussa syyllistynyt sääntöjen vastaiseen menettelyyn siirtäessään pallonsa avauslyöntinsä jälkeen “out of bounds”-rajojen sisäpuolelle.

Golfliiton hallitus on Collinia kuultuaan määrännyt hänet kilpailu- ja edustuskieltoon, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 24.5.2004.

Perehdyttyään tarpeellisilta osin sekä Golfliiton että Sarvik Golfklubi ry:n sääntöihin urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että säännöt ovat rangaistuksia koskevilta osin epätäsmälliset ja puutteelliset. Liiton rankaisuvalta ei ole tässä tapauksessa voinut perustua riittävän täsmällisiin sääntöihin ja oikein toteutettuun sääntöjen keskinäiseen suhteeseen eli niin sanottuun sääntöketjutukseen.

Golfliiton rankaisuvallan kannalta ratkaisevaa on, onko Collin nimenomaisesti tai hiljaisesti sitoutunut Golfliiton rankaisuvallan alaisuuteen.

Collin on pelannut golfia useita vuosia ja osallistunut kilpailuihin 13-vuotiaasta lähtien. Hän on myös kuulunut liiton valmennusryhmiin ja osallistunut kansainvälisiin kilpailuihin liiton edustajana. Collin on aikaisemmin ollut liiton määräämässä kilpailukiellossa, joka on aiheettomana kumottu Collinin kuulemisen jälkeen.

Suullisessa käsittelyssä esitetyn selvityksen mukaan säännöillä ja sääntöjen tuntemuksella on golfissa keskeinen merkitys. Liiton valmennusleireillä ja ennen kansainvälisiä kilpailuja on opiskeltu sääntöjä ja pidetty sääntökokeita.

Meri-Teijon kentällä pelatussa Finnish Golf Tourin osakilpailussa pelaajille on kilpailumaksun maksamisen yhteydessä jaettu kirjanen, joka on sisältänyt muun muassa Golfliiton kilpailusäännöt. Mainituista säännöistä ilmenee, että amatööreille voidaan rangaistuksena määrätä kilpailukielto. Kilpailusäännöt ovat olleet nähtävissä myös Golfliiton internet-sivuilla.

Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Collin on toimittuaan edellä todetuin tavoin aktiivisesti golfin parissa ja jouduttuaan jo kerran aikaisemmin Golfliiton määräämän kilpailukiellon kohteeksi, tullut tietoiseksi rankaisuvallasta ja pelitoimintaa jatkettuaan myös hyväksynyt sen, että Golfliitolla on häneen nähden rankaisuvaltaa. Rankaisuvallan olemassaolosta on vielä muistutettu Meri-Teijon kentällä jaetussa kirjasessa.

Koska Collinin voidaan edellä todetun perusteella katsoa sitoutuneen Golfliiton kilpailusääntöihin ja kilpailuihin liittyvään liiton rankaisuvaltaan, ei kilpailu- ja edustuskieltoa koskevaa päätöstä ole aihetta liiton puuttuvaa rankaisuvaltaa koskeneen väitteen perusteella kumota.

Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko Collinille määrätty rangaistus kohtuuttoman ankara.

Pelaajien keskinäisellä luottamuksella ja rehellisyydellä on golfissa poikkeuksellisen suuri merkitys. Tämä puoltaa rangaistuksen ankaruutta. Kilpailu- ja edustuskielto on sinänsä oikea rangaistuslaji teosta, johon Collin on syyllistynyt. 

Toisaalta kuitenkin yleisenä periaatteena on, että nuorille määrätään tavallista lievempiä rangaistuksia, koska suuri osa nuorten sääntörikkomuksista johtuu lähinnä ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta. Näin on tässäkin tapauksessa. Mikään ei viittaa siihen, että Collin olisi pyrkinyt vilpillään hankkimaan taloudellista tai edes merkittävää kilpailullista hyötyä.

Yleisenä periaatteena on myös, että ensikertalaisella määrätään lievempi rangaistus kuin rikkomuksen uusijalle ja että myös muut teosta aiheutuvat haitalliset seuraamukset kuin rangaistus voidaan kokonaisharkinnassa ottaa huomioon.

Collin on tapauksen johdosta menettänyt paikkansa liiton valmennusryhmissä. Lähes koko kilpailukauden 2003 kestänyt kilpailukielto rajoittaa käytännössä mahdollisuuksia osallistua myös seuraavan kauden kilpailuihin.

Edellä todetut seikat ja erityisesti Collinin ikä huomioon ottaen oikeusturvalautakunta pitää Collinille tuomittua yhden vuoden kilpailu- ja edustuskieltoa kohtuuttoman pitkänä. Oikeusturvalautakunta pitää aiheellisena, että kilpailu- ja edustuskiellon viimeiseksi voimassaolopäiväksi määrätään tämän päätöksen antopäivä.

Collin on voittanut asiansa urheilun oikeusturvalautakunnassa vain osittain. Kumpikin asianosainen on velvollinen itse kärsimään kulunsa.

     

Päätöslauselma

Casimir Collinille määrätyn kilpailu- ja edustuskiellon viimeiseksi voimassaolopäiväksi tulee määrätä tämän päätöksen antopäivä.

Puolet valitusmaksusta palautetaan Collinille.

Asianosaiset kärsivät itse oikeudenkäyntikulunsa.

 

 

Lauri Tarasti

puheenjohtaja  

 

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti (puheenjohtaja), Tom Ifström, Urpo Kangas, Marja Ramm-Schmidt ja Risto Riitesuo.