16/2013 Jalkapallo- Lautakuntamenettely- Valituksen peruuttaminen- Väliintulo


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 16/2013

26.9.2013    Diaarinro 16/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan päätös 7.8.2013


ASIA

Joukkueen kokoonpano / Suomessa kasvatetut pelaajat


MUUTOKSENHAKIJA

AC Kajaani ry


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

Seinäjoen Seudun Jalkapallontuki Oy (SJK)


VÄLIINTULIJA

FC Haka Oy


VASTALAUSELAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) vastalauselautakunta on päätöksellään 7.8.2013 kumonnut Palloliiton toimiston päätöksen siltä osin kuin siinä oli vastalauseen johdosta määrätty seuraamukseksi 30.6.2013 pelatun Miesten Ykkösen ottelun AC Kajaani - Seinäjoen Jalkapallokerho lopputuloksen muuttaminen AC Kajaanin voitoksi 3 - 0 ja pysyttänyt ottelun alkuperäisen lopputuloksen 1 - 7 voimassa. Vastalauselautakunta on toimittanut päätöksen tiedoksi kurinpitolautakunnalle kilpailumääräysten 24 §:n mukaista seuraamuksen harkintaa varten.

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

AC Kajaani ry on valituksessaan vaatinut, että vastalauselautakunnan päätös kumotaan ja että ratkaisu jätetään Suomen Palloliitto ry:n toimiston päätöksen varaan. Lisäksi AC Kajaani ry on vaatinut, että Seinäjoen Jalkapallokerho velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut.   


Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan todennut, että sillä ei ole asiassa asianosaisintressiä ja jättänyt asian oikeusturvalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Seinäjoen Seudun Jalkapallontuki Oy (SJK) on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään ensisijaisesti tutkimatta tai toissijaisesti valitus hylätään. Lisäksi SJK on vaatinut, että AC Kajaani ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut.


AC Kajaani ry on toimittanut lautakunnalle vastaselityksen.


AC Kajaani ry on 23.9.2013 peruuttanut valituksensa ja pyytänyt, että lautakunta palauttaa 600 euron valitusmaksun.


SJK on valituksen peruutuksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittanut luopuvansa lautakuntakuluja koskevasta vaatimuksestaan, jos asiassa ei anneta pääasiaratkaisua.


Palloliitto on valituksen peruutuksen johdosta antamassaan lausumassa pyytänyt, että lautakunta antaisi asiassa ratkaisun valituksen peruutuksesta huolimatta. Lautakunnan säännöissä ei ole määrätty, miten tällaisessa tilanteessa tulee menetellä. Sovellettavaksi tulevat analogisesti siviiliprosessia koskevat menettelysäännöt. Kysymys on nyt asiasta, jossa sovinto on sallittu ja osapuolena on myös Palloliitto.

 

AC Kajaani ry on Palloliiton pyynnön johdosta lausunut, että SK-pelaajaa koskeva sääntö on selvä. Lieventävät asianhaarat joudutaan ratkaisemaan tapauskohtaisesti.


SJK on Palloliiton pyynnön johdosta lausunut, että Palloliitolla ei ole oikeutta jatkaa valittajana oikeusturvalautakunnassa eikä muutoinkaan asian ajamista oikeusturvalautakunnassa. Valituksen kohteena oikeusturvalautakunnassa on Palloliiton päätös. Palloliitolla ei ole valitusoikeutta omasta päätöksestään. Palloliitolla ei ole myöskään väliintulijana oikeutta jatkaa AC Kajaani ry:n vireille paneman valituksen ajamista. Palloliitolla ei ole oikeudellista intressiä saada oman toimielimensä ratkaisun oikeellisuutta selvitettäväksi. SJK on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut lausuman antamisen osalta yhteisvastuullisesti FC Haka Oy:n kanssa.


VÄLIINTULOA KOSKEVA HAKEMUS

FC Haka Oy on lautakunnalle 25.9.2013 toimittamassaan kirjelmässä esittänyt väliintulohakemuksen ja valituksen. FC Haka Oy on vaatinut, että se otetaan väliintulijana mukaan valitusasian käsittelyyn ja yhtynyt AC Kajaani ry:n valitukseen.


Valituksessaan FC Haka Oy on vaatinut, että Palloliiton valitusvaliokunnan päätös kumotaan ja SJK määrätään häviämään 30.6.2013 pelattu AC Kajaani ry:n ja SJK:n välinen ottelu lukemin 3 - 0.


Valituksen kohteena olevalla ratkaisulla on merkitystä Miesten Ykkösen sarjataulukkoon ja FC Haka Oy:n sarjasijoitukseen. FC Haka Oy:llä on oma intressi asiassa ja se olisi valittanut valitusvaliokunnan päätöksestä oikeusturvalautakuntaan, jollei AC Kajaani ry olisi tehnyt valitusta. FC Haka Oy on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukainen asianosainen ja se voi osallistua väliintulijana asian käsittelyyn. FC Haka Oy on viitannut myös oikeusturvalautakunnan sääntöjen 28 §:n tarkoittamaan uudelleen käsittelyä koskevaan määräykseen ja todennut, että sillä on mahdollisuus asianosaisena tehdä asiassa myös uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö.


AC Kajaani ry on FC Haka Oy:n väliintulohakemuksen johdosta antamassaan lausumassa todennut, että oikeusturvalautakunta toimii sääntöjensä mukaisesti eikä se voi analogisesti soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Asianosaisella on mahdollisuus oikeudenkäyntiin yleisessä tuomioistuimessa myös urheilun piiriin kuuluvissa asioissa ja oikeusturvalautakunnan ratkaisuista huolimatta. Oikeudenkäymiskaaren väliintuloa koskevat säännökset koskevat väliintuloa siviiliprosessissa eikä niitä voida analogisesti soveltaa oikeusturvalautakuntaan. Oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole väliintulomahdollisuutta määrätty. Oikeusturvalautakunta voi antaa vain suosituksia eikä siis oikeusvoimaisia ratkaisuja, mikä jo sellaisenaan osoittaa, ettei väliintulo lautakunnan menettelyssä ole mahdollista. Miesten Ykkönen on edelleen kesken ja se voi ratketa urheilullisin perustein kumman tahansa joukkueen hyväksi. FC Haka Oy:n väliintulointressin tulee olla laadultaan oikeudellinen. AC Kajaani ry on vaatinut, että FC Haka Oy velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 1.200 eurolla.


SJK on FC Haka Oy:n väliintulohakemuksen johdosta antamassaan lausumassa todennut, että FC Haka Oy oli menettänyt muutoksenhakumahdollisuuden Palloliiton päätöksestä. FC Haka Oy ei ollut tehnyt vastalausetta Palloliiton kilpailumääräysten 25 §:n mukaisesti eikä ollut hakenut muutosta oikeusturvalautakunnalta sen sääntöjen 11 §:n mukaisessa määräajassa. FC Haka Oy oli laiminlyönnillään menettänyt valitusoikeutensa asiassa.


FC Haka Oy:llä ei ole oikeutta väliintuloon, koska AC Kajaani ry on peruuttanut valituksensa. FC Haka Oy:llä ei ole ainakaan oikeutta jatkaa asian ajamista oikeusturvalautakunnassa valituksen peruuttamisen jälkeen. Väliintulijalla on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 10 §:n nojalla oikeus toimia oikeudenkäynnissä asianosaisen tavoin. Väliintulija ei saa kuitenkaan muuttaa kannetta eikä ryhtyä muuhun toimeen, joka on ristiriidassa asianosaisen suorittaman toimen kanssa, eikä muutoin kuin asianosaisen ohella hakea muutosta ratkaisuun. Oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että väliintulija ei voi estää kantajaa peruuttamasta kannettaan eikä väliintulija voi itsenäisesti disponoida kanteesta. Valittajana olevan AC Kajaani ry:n peruutettua valituksensa FC Haka Oy ei voi itsenäisesti vaatia asian käsittelyä.


FC Haka Oy ei voi myöskään oikeusturvalautakunnan sääntöjen 28 §:ssä tarkoitetuin tavoin vaatia uudelleen käsittelyä.


SJK on vaatinut, että FC Haka Oy ja Palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut lausuman antamisen osalta yhteisvastuullisesti 2.356 eurolla. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU


I Palloliiton pyyntö asian ratkaisemisesta


Palloliitto on pyytänyt, että oikeusturvalautakunta ratkaisisi asian siitä huolimatta, että AC Kajaani ry on peruuttanut valituksensa. Palloliitto on pyyntönsä tueksi viitannut riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyssä noudatettaviin periaatteisiin.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole määräystä valituksen peruuttamista koskevien tilanteiden varalta. Lautakunta on tällaisissa tilanteissa noudattanut soveltuvin osin yleisiä prosessioikeudellisia periaatteita. Valituksen peruuttamisen johdosta lausunnon antaminen on säännönmukaisesti rauennut ja valituksen käsittely on jäänyt sillensä (ks. esimerkiksi UOL 6/2011, UOL 31/2011 ja UOL 20/2012).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että käräjäoikeudessa vireillä olevassa riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, kantajan kanne tulee kanteen peruuttamisesta huolimatta ratkaista, jos kanteeseen vastannut vastaaja vaatii asian ratkaisemista (Oikeudenkäymiskaari 14 luku 5 §). Palloliitto, jolle on valituksen johdosta varattu tilaisuus lausua asiassa, on lausumassaan ilmoittanut, ettei sillä ole asianosaisintressiä asiassa. Palloliitto ei olekaan asianosainen oikeusturvalautakunnassa käsiteltävässä AC Kajaani ry:n ja SJK:n välisessä asiassa, vaan sitä on oikeusturvalautakunnan käytännön mukaisesti kuultu sen johdosta, että se on antanut valituksen kohteena olevan ratkaisun. Palloliitolla ei siten ole oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 5 §:n nojalla oikeutta vaatia peruutetun valituksen ratkaisemista vastoin jutun asianosaisten tahtoa.


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, että se ei käsittele asiaa ensimmäisenä asteena, vaan sääntöjen 1 §:ssä todetuin tavoin urheilun riippumattomana valituselimenä. Tällöin sovellettavaksi tulee soveltuvin osin sama menettely, jota noudatetaan muutoksenhakumenettelyssä yleisissä tuomioistuimissa. Muutoksenhakumenettelyssä valituksen peruuttaminen johtaa valituksen jättämiseen sillensä (ks. esimerkiksi Jokela: Hovioikeusmenettely 2010 s. 289). Muutoksenhakumenettelyssä muutoksenhakijan vastapuolilla ei ole myöskään oikeutta vaatia, että muutoksenhaku ratkaistaisiin valituksen peruuttamisesta huolimatta. Selvää on, että tällaista oikeutta ei voi olla muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun antaneella alemmalla instanssilla.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunnassa sovelletaan valituksen peruuttamiseen soveltuvin osin samoja menettelyperiaatteita kuin yleisissä tuomioistuimissa. Edellä selostetun tavoin muutoksenhakemuksen peruuttaminen johtaa valituksen jättämiseen sillensä. Näin ollen Palloliiton pyyntö asian ratkaisemisesta valituksen peruuttamisesta huolimatta hylätään.


II FC Haka Oy:n väliintulohakemus ja valitus

 

(a) Väliintulohakemus


FC Haka Oy on edellä selostetulla tavalla vaatinut, että se otetaan mukaan valitusasian käsittelyyn väliintulijana.


AC Kajaani ry on katsonut, että oikeusturvalautakunta ei voi soveltaa analogisesti oikeudenkäymiskaaren väliintuloa koskevia säännöksiä. SJK on todennut, että FC Haka Oy:llä ei ole väliintuloon vaadittavaa intressiä ja joka tapauksessa FC Haka Oy on väliintulijana sidottu valittajana olevan AC Kajaani ry:n disponointiin asiassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että se noudattaa menettelyssä ensisijaisesti omia sääntöjään. Oikeusturvalautakunnan säännöissä ei ole määräyksiä väliintulosta. Jos jotain menettelyä koskevaa kysymystä ei ole oikeusturvalautakunnan säännöissä määrätty, lautakunta on vakiintuneesti soveltanut niitä oikeudenkäyntimenettelyä koskevia periaatteita, joita oikeudenkäyntimenettelyssä yleisesti sovelletaan. Kysymyksessä olevassa tapauksessa sovellettavaksi tulevat siten soveltuvin osin yleisten tuomioistuinten puolella noudatettavat väliintuloa koskevat menettelyperiaatteet.


Väliintulon yleisenä edellytyksenä on, että väliintulija väittää asian koskevan hänen oikeuttaan ja esittää todennäköisiä syitä väitteensä tueksi (oikeudenkäymiskaari 18 luku 8 §). FC Haka Oy on esittänyt, että sillä olisi ollut mahdollisuus tehdä valitus Palloliiton päätöksestä asianosaisena, jollei AC Kajaani ry olisi hakenut muutosta Palloliiton päätökseen. Toiseksi sillä on ottelun lopputulokseen liittyvä intressi asiassa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä oleva asia koskee FC Haka Oy:n oikeutta ja että sillä sinänsä on riittävä väliintuloa koskeva intressi asiassa.


Väliintulijan asemaan vaikuttaa olennaisesti se, onko ratkaisulla sitova vaikutus (oikeusvoimavaikutus) väliintulijaan nähden vai ei. Jos ratkaisulla ei ole oikeusvoimavaikutusta väliintulijaan nähden, väliintulijaa ei pidetä jutun asianosaisena. Tällöin väliintulija ei voi määrätä oikeudenkäynnin kohteesta eikä tehdä prosessitoimia, jotka ovat ristiriidassa asianosaisen prosessitoimen kanssa. Vain siinä tapauksessa, että ratkaisulla on oikeusvoimavaikutus myös väliintulijaan nähden, väliintulijalla on oikeus tehdä itsenäisesti prosessitoimia, ja tällöin kysymys on niin sanotusta itsenäisestä väliintulijasta. Ratkaisun täytäntöönpanovaikutuksen ulottuminen sivulliseen ei muodosta sivulliselle itsenäisen väliintulijan asemaa (oikeudenkäymiskaari 18 luku 10 § ja ks. esimerkiksi Lappalainen: Siviiliprosessioikeus I 1995 s. 351-354 ja Virolainen: Alioikeusuudistus 1993 s. 288). Väliintulo on mahdollista vielä muutoksenhakumenettelyn aikana, jos asianosaiset ovat saattaneet jutun muutoksenhakuelimen tutkittavaksi.


Asiassa on kysymys AC Kajaani ry:n ja SJK:n välisestä ottelusta. AC Kajaani ry on tehnyt vastalauseen ja AC Kajaani ry on hakenut muutosta oikeusturvalautakunnalta. Palloliiton ratkaisulla on välitön vaikutus ainoastaan AC Kajaani ry:n ja SJK:n välisen ottelun lopputulokseen. Ottelun lopputulos vaikuttaa joukkueiden sarjapisteisiin ja tätä kautta ottelun lopputuloksella on vaikutusta myös FC Haka Oy:lle. Tässä asiassa annettavalla ratkaisulla ei ole kuitenkaan oikeusvoimavaikutusta FC Haka Oy:öön nähden, eikä oikeusturvalautakunnan ratkaisusuosituksella edes voi olla tällaista vaikutusta. Sarjataulukkoa koskevien pisteiden vaikutus voidaan rinnastaa niin sanottuun täytäntöönpanovaikutukseen. Tämä merkitsee sitä, että FC Haka Oy:n väliintulointressi on välillinen ja se on sidottu asianosaisten tässä asiassa tekemiin prosessitoimiin.


AC Kajaani ry on peruuttanut oikeusturvalautakunnalle toimittamansa valituksen. Tämän jälkeen FC Haka Oy on ilmoittautunut väliintulijaksi AC Kajaani ry:n muutoksenhakemukseen. Edellä selostetulla tavalla FC Haka Oy on sidottu AC Kajaani ry:n asianosaisena tekemiin prosessitoimiin. Koska AC Kajaani ry on peruuttanut valituksensa, FC Haka Oy:n väliintulijana esittämä muutoksenhakemus on myös jätettävä sillensä.


Kun FC Haka Oy:n väliintulovaatimus on sinänsä hyväksytty, AC Kajaani ry:n vaatimus väliintulovaatimukseen vastaamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamisesta on perusteeton.


Koska FC Haka Oy:n SJK:n osalta pääasiassa esittämät vaatimukset eivät menesty, FC Haka Oy on velvollinen korvaamaan SJK:n lausuman antamisesta aiheutuneet kulut. Oikeusturvalautakunta arvioi SJK:n kohtuullisten kulujen määräksi tältä osin arvonlisäveroineen 1.500 euroa. Kuultavan asemassa oleva Palloliitto ei ole lautakunnan sääntöjen 32 §:n nojalla velvollinen korvaamaan SJK:n kuluja asiassa.

 

(b) Valitus


FC Haka Oy on väliintulohakemuksessaan esittänyt myös Palloliiton päätökseen kohdistuvan valituksen. FC Haka Oy on katsonut olevansa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla asianosainen. Hakemuksessa on viitattu myös oikeusturvalautakunnan sääntöjen 28 §:n tarkoittamaan uudelleen käsittelyä koskevaan sääntöön.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista.


Palloliiton valituksen kohteena oleva päätös on annettu 7.8.2013. Tästä laskettuna 30 päivän määräaika on päättynyt 6.9.2013. FC Haka Oy:n oikeusturvalautakunnalle toimittamasta kirjelmästä ilmenee, että se on ollut tietoinen Palloliiton päätöksestä jo sen antamisesta lähtien ja se on varmistunut siitä, valittaako AC Kajaani ry Palloliiton päätöksestä määräajassa. Näin ollen FC Haka Oy:n kirjelmä on valituksena tarkasteltuna tehty lautakunnalle sääntöjen 11 §:ssä tarkoitetun määräajan päättymisen jälkeen eli myöhässä. Tämän kysymyksen arviointiin ei vaikuta se, että FC Haka Oy ei ole katsonut tarpeelliseksi itse valittaa määräajassa AC Kajaani ry:n saatettua asian oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta.


Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että sen sääntöjen 28 §:ssä tarkoitettu uudelleen käsittely koskee sääntökohdassa todetuin tavoin vain niitä asianosaisia, jotka ovat olleet asianosaisina siinä oikeusturvalautakunnan käsittelemässä asiassa, jota vaaditaan käsiteltäväksi uudestaan. FC Haka Oy ei ole jutun asianosainen. Asian uudelleen käsittelyä koskeva sääntökohta ei siten koske FC Haka Oy:tä, eikä sillä ole merkitystä asian arvioinnissa.   


III Valitusmaksun palauttaminen


AC Kajaani ry on pyytänyt, että valitusmaksu palautetaan.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan, jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Lautakunta ei ole palauttanut valitusmaksua tilanteessa, jossa valitus on peruutettu (UOL 6/2011 ja 31/2011). Tästä on poikettu tilanteessa, jossa lajiliitto on valituksen tiedoksiantamisen jälkeen muuttanut päätöstään valituksessa vaaditulla tavalla ja tämän jälkeen valitus on peruutettu (UOL 20/2012).


Tässä tapauksessa ei ole sääntöjen tarkoittamaa perustetta valitusmaksun palauttamiseen, joten AC Kajaani ry:n pyyntö valitusmaksun palauttamisesta hylätään.


Päätöslauselma


AC Kajaani ry:n valituksen peruuttamisen johdosta lausunnon antaminen asiassa raukeaa ja valituksen käsittely jää sillensä.


FC Haka Oy:n väliintulovaatimus hyväksytään. Lausunnon antaminen FC Haka Oy:n väliintulijana esittämistä vaatimuksista raukeaa.


FC Haka Oy:n valitus jätetään tutkimatta.


Suomen Palloliitto ry:n pyyntö pääasiaratkaisun antamisesta hylätään.


FC Haka Oy velvoitetaan korvaamaan Seinäjoen Seudun Jalkapallontuki Oy:n lautakuntakulut 1.500 eurolla.


AC Kajaani ry:n FC Haka Oy:öön kohdistama lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.