4/2014 Lentopallo Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Pelaajan siirto-oikeus - Kansalaisuus - Syrjintä


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 4/2014

14.3.2014   Diaarinro 5/2014

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lentopallon Mestaruusliiga ry:n hallituksen päätökset 4.3.2014 ja 27.1.2014


ASIA

Pelaajan edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

Mikko Oivanen


KUULTAVA

Lentopallon Mestaruusliiga ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Lentopallon Mestaruusliiga ry:n hallitus (Lentopallon Mestaruusliiga) on päätöksellään 4.3.2014 pysyttänyt hallituksen päätöksen 27.1.2014 ja hylännyt Vammalan Lentopallo ry:n pyynnön muuttaa pelaajan siirtomääräyksiä kesken kauden.


Lentopallon Mestaruusliigassa pelaavat seurat ovat sitoutuneet lentopallon kilpailusääntöjen ja liigan sarjamääräysten noudattamiseen. Seuroilla on ollut mahdollisuus tutustua sääntöihin niiden valmisteluvaiheessa ja tehdä tässä yhteydessä parannusehdotuksia sääntöihin. Liigan sarjamääräykset on hyväksytty 19.4.2013 ja sarjamääräykset on annettu mestaruusliigassa pelaaville joukkueille tiedoksi sähköpostilla 25.4.2013.


Lentopallon Mestaruusliigan toiminta vaikeutuu, jos yhdessä sovittuja pelisääntöjä ei noudateta tai sääntöjen lainmukaisuus riitautetaan kesken kauden.


VALITUS PERUSTEINEEN

Mikko Oivanen on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään edustusoikeus Lentopallon Mestaruusliigaan loppukaudeksi 2013 - 2014. Lisäksi Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräykset tulee muuttaa vastaamaan lakia.


Mikko Oivanen oli tehnyt esisopimuksen Vammalan Lentopallo ry:n kanssa pelaamisestaan loppukauden Vammalan Lentopallon Mestaruusliigassa pelaavassa joukkueessa. Lentopallon Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten liitteen 4 kohtien 4 ja 6 perusteella Oivanen ei kuitenkaan voinut edustaa seuraa. Määräysten mukaan loukkaantuneen pelaajan tilalle ei voida ottaa ulkomaisessa sarjassa saman kauden aikana pelannutta pelaajaa, jos kysymys on Suomeen palaavasta kotimaisesta pelaajasta. Pelaajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi pelaajan kansalaisuudelle ei voida antaa merkitystä. Kansalaisuusrajoite oli useiden oikeusperiaatteiden, kuten esimerkiksi yhdenvertaisuuden, Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja työnteko-oikeuden sekä työlainsäädännön vastainen.


Mestaruusliigan sääntömääräyksen johdosta Oivanen estyy harjoittamasta ammattiaan ja oli urheilijan oikeusturvan vastaista, että hän ei voinut hakea Suomessa avoinna olevaa työpaikkaa kansalaisuutensa johdosta.  Mestaruusliigan sääntömääräyksen tulkintaa voidaan pitää sääntöjen vastaisena, koska se oli lainvastainen ja johti Oivasen syrjintään.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Lentopallon Mestaruusliiga ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Oivasen edustusoikeutta koskevaa asiaa oli käsitelty Lentopallon Mestaruusliigan hallituksessa Vammalan Lentopallon vaadittua tekemään sarjamääräyksiin ehdottamansa muutokset. Oivanen oli tehnyt esisopimuksen Vammalan Lentopallon kanssa ja Oivasen valituksessa on kysymys samoista perusteista, joita Vammalan Lentopallo oli asiassa Lentopallon Mestaruusliigalle esittänyt.


Lentopallon Mestaruusliiga on katsonut, että hallituksen päätöksessä 4.3.2014 mainituilla perusteilla aihetta hallituksen päätöksen muuttamiseen ei ollut. Tulkinta suomalaista pelaajaa koskevasta rajoitetusta oikeudesta palata 31.1. päättyvän määräajan jälkeen on ollut kaikkien asianosaisten tiedossa. Säännöillä saattoi olla vaikutuksia työvoiman vapaalle liikkuvuudelle, mutta tällaisia esteitä ja rajoitteita syntyy kilpaurheilussa. Säännöillä ei ollut kuitenkaan tarkoitus puuttua yksilön oikeuksiin eikä säännöillä ollut tarkoitus syrjiä yksilöitä, joten sääntöjä ei tullut arvioida yksilölle kuuluvien perusoikeuksien näkökulmasta.


Suomalaista pelaajaa koskevalla sääntömääräyksellä oli hyväksyttävät perusteet ja tällä turvattiin liigassa pelaavien joukkueiden kilpailullinen tasapuolisuus ja estettiin niin sanotun loukkaantuneen pelaajan korvaamista koskevan sääntökohdan väärinkäyttäminen.


Oivasen kansainvälisen seurasiirron voimassaoloaikaa ei ollut muutettu sen alkuperäisestä voimassaoloajasta 10.4.2014 saakka, joten Oivasella ei ollut muutoinkaan oikeutta palata Suomeen ilman kansainvälistä seurasiirtoa tai muutosta kansainväliseen seurasiirron määräaikaan.


VASTASELITYS

Oivanen on Lentopallon Mestaruusliiga ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hänen valituksensa koskee hänen henkilökohtaista edustusoikeuttaan. Lentopallon Mestaruusliigan tulkinta siitä, että sääntömääräyksiä ei olisi mahdollista tulkita yksilön perusoikeuksien nojalla, oli perusteeton. Lentopallon Mestaruusliigan vastauksesta oli pääteltävissä, että sääntömääräys voi johtaa lainvastaiseen syrjintään. Oivasen pyynnöstä hänen Kiinassa edustamansa seura oli päättänyt kansainvälisen siirron 10.3.2014, joten siirrolle ei ollut Lentopallon Mestaruusliigan mainitsemia kansainvälisen seurasiirron rajoitteita. Oivasen oikeuksien kannalta merkitystä ei ollut myöskään sillä, että sääntömääräykset olivat olleet niiden luonnosvaiheessa kaikkien seurojen kommentoitavana.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisut


Valituksen tutkimisen edellytykset


Oivasen valituksen kohteena ovat Lentopallon Mestaruusliiga ry:n hallituksen päätökset 4.3.2014 ja 27.1.2014, joilla liiga on kieltäytynyt muuttamasta Vammalan Lentopallo ry:n pyynnöstä pelaajasiirtoa koskevia määräyksiä. Lentopallon Mestaruusliiga on siten antanut päätökset Vammalan Lentopallon pyynnöstä ja päätökset koskevat sarjamääräysten muuttamista. Oikeusturvalautakunnalle valituksen on tehnyt Oivanen ja hän on valituksessaan muun ohella vaatinut, että hänelle myönnetään pelioikeus pelata loppukausi Vammalan Lentopallo ry:n mestaruusliigassa pelaavassa joukkueessa. Valittajana oikeusturvalautakunnassa on pelaaja. Asiassa on siten ensin ratkaistava se, onko Oivasella valitusoikeutta Lentopallon Mestaruusliigan hallituksen päätöksiin ja voidaanko Oivasen valitus tutkia.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Mestaruusliigan hallituksen päätökset 4.3.2014 ja 27.1.2014 koskevat pelaajasiirtoja koskevan sääntömääräyksen muuttamista, mutta päätös merkitsee tosiasiassa myös sitä, että Mestaruusliigan sarjamääräysten nojalla Oivaselle ei voida myöntää pelioikeutta loppukaudeksi, koska hän on pelannut alkukauden ulkomailla. Päätöksen tosiasialliset vaikutukset koskevat siten myös Oivasta. Lentopallon Mestaruusliigan hallituksen päätöksen vaikutukset koskevat Oivasen oikeutta ja etua oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n tarkoittamalla tavalla. Näin ollen Oivasen valitus otetaan tutkittavaksi siltä osin kun hän on valituksessaan vaatinut, että hänelle myönnetään pelioikeus ja arvioitavana on tällöin se, voidaanko pelioikeuden myöntämistä rajoittaa Oivasen kansalaisuuden perusteella.


Oivanen on lisäksi vaatinut, että Lentopallon Mestaruusliiga ry:n erityisten sarjamääräysten liitteet 4 kohtia 4 ja 6 muutetaan siten, että loukkaantuneen pelaajan tilalle voidaan ottaa ulkomaisessa sarjassa saman kauden aikana pelannut pelaaja riippumatta siitä, onko hän Suomeen palaava kotimainen pelaaja vai ulkomainen pelaaja. Tällainen vaatimus lajiliiton tai liigan sarjamääräysten muuttamisesta ei kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunnan toimivaltaan ja Oivasen vaatimus tältä osin jätetään tutkimatta.  


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Oivanen on tehnyt kautta 2013 - 2014 koskevan sopimuksen kiinalaisen lentopalloseuran kanssa. Vammalan Lentopallo ry:n joukkueen pelaaja on loukkaantunut ja Oivanen on tehnyt esisopimuksen siirtymisestä loppukaudeksi pelaamaan loukkaantuneen pelaajan tilalle Vammalan Lentopallon joukkueeseen. Tällainen siirto kesken kauden ei ole Lentopallon Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten mukaan mahdollinen. Oivasen pelaajasiirtoa ei ole pidetty Lentopallon Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten nojalla mahdollisena, koska yleinen siirtoaika oli päättynyt eikä hän täyttänyt niitä pelaajaa koskevia edellytyksiä, joita sääntömääräyksissä oli asetettu loukkaantuneen pelaajan korvaavalle pelaajalle siirtoajan päättymisen jälkeen.


Oivanen on valituksessaan todennut, että pelaajan siirto-oikeutta koskeva määräys oli tässä tapauksessa perustuslaissa turvatun yhdenvertaisuuden, Euroopan unionin kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja työnteko-oikeuden sekä työlainsäädännön vastainen.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1)    erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2)    jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)    siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan todennut, että sen toimivalta ei ole yleinen vaan sen toimivaltaan kuuluvat edellä mainittujen sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Ratkaisussa UOL 9/2010 on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan liittyen todettu, että kilpailuoikeuteen liittyvien kysymysten tutkiminen ei kuulu lautakunnan toimivaltaan eikä lautakunnan toimivaltaan ole kuulunut sen tutkiminen, ovatko yhdistyksen päätöksen tietyt kohdat kilpailunrajoituslain vastaisia.


Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään kuitenkin katsonut, että yhdistyksen tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (UOL 13/2009 ja 4/2012).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että vastaavalla tavalla kuin perusoikeuksien loukkaamiseen johtavan tarkoituksenmukaisuusharkinnan lopputulosta voidaan pitää sääntöjen vastaisena, myös yhdistyksen soveltama sääntömääräys voi sellaisenaan johtaa perustuslain turvaamien perusoikeuksien vastaiseen lopputulokseen. Näistä lähtökohdista johtuen ja ottaen vielä huomioon perustuslain asema Suomen oikeusjärjestelmässä asiaa on päätöksen sääntöjen vastaisuuden näkökulmasta arvioitava tältä osin toisella tavoin kuin tavallisen lainsäädännön osalta. Oikeusturvalautakunta on velvollinen ottamaan päätöksen sääntöjen vastaisuuden arvioinnissa huomioon perustuslain määräykset siltä osin, kuin niiden sisältöä ja soveltumista arvioitavana olevaan asiaan voidaan pitää riidattomana. Oikeusturvalautakunnalla ei tällöin ole toimivaltaa kumota tai muuttaa yhdistyksen sääntöjä mutta kylläkin toimivalta todeta, että perustuslain vastaista sääntöä ei voida yhdistyksen päätöksenteossa soveltaa.


Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutun perusteella, että se voi toimivaltansa puitteissa arvioida Lentopallon Mestaruusliigan sarjamääräysten pelaajan siirto-oikeutta koskevien määräysten perustuslainmukaisuutta ja sitä, johtaako sarjamääräysten soveltaminen perustuslain vastaiseen lopputulokseen. Tämän nojalla oikeusturvalautakunta kysymyksessä olevassa tapauksessa arvioi, voidaanko pelaajan siirtoa koskevaa kansallisuuteen perustuvaa rajoitusta soveltaa.


Pelaajan siirto-oikeutta koskevan määräyksen perustuslain vastaisuuden arvioiminen


Lentopallon Mestaruusliigan ja liigakarsinnan sarjamääräysten 2013 – 2014 kohdassa 12 ovat määräykset joukkueen pelaajien, mestaruusliigan seurasiirtokäytäntöjen ja ulkomaalaistulkinnan osalta. Kohdan 12.2 toisen kappaleen mukaan poikkeusmenettelyllä on mahdollista hankkia tapaturmaisesti loukkaantuneen aloituskuusikkotasoisen pelaajan tilalle uusi pelaaja ulkomailta runkosarjan päättymiseen saakka ulkomaalaispelaajia ja ulkomailta palaavia kotimaisia pelaajia koskevien sääntöjen asettamissa rajoissa.


Edellä mainittujen sarjamääräysten liitteen 4 kohdan 4 mukaan poikkeusmenettelyllä on mahdollista hankkia tapaturmaisesti loukkaantuneen aloituskuusikkotasoisen pelaajan tilalle uusi pelaaja ulkomailta runkosarjan päättymiseen saakka ulkomaalaispelaajia ja ulkomailta palaavia kotimaisia pelaajia koskevien sääntöjen asettamissa rajoissa. Liitteen 4 kohdan 6 mukaan ulkomailta palaava pelaaja (pelaajalla on sopimus ulkomaisen seuran kanssa), jolla ei ole voimassaolevaa pelaajasopimusta suomalaisen seuran kanssa, on vapaa edustamaan haluamaansa seuraa. Edustusoikeutta ei voida kuitenkaan vahvistaa viimeisen siirtopäivän jälkeen, mikäli pelaaja on edustanut ulkomaista seuraa samalla sarjakaudella. Viimeinen siirtopäivä on liitteen 4 kohdan 3 mukaan 31.1.


Sarjamääräysten perusteella ja tältä osin myös asianosaisten yhteneväisen käsityksen mukaan Lentopallon Mestaruusliigan voimassa olevat sarjamääräykset mahdollistavat siirtopäivän jälkeen runkosarjan päättymiseen saakka tapaturmaisesti loukkaantuneen aloituskuusikkotasoisen pelaajan korvaamisen ulkomailta tulevalla pelaajalla. Tällainen pelaaja ei voi olla kuitenkaan suomalainen pelaaja, jos tämä on edustanut ulkomaista seuraa samalla sarjakaudella. Näin ollen sarjamääräykset asettavat ulkomailta tulevat pelaajat eri asemaan kansalaisuuden perusteella. Ulkomainen pelaaja voi siirtyä loukkaantuneen pelaajan tilalle pelaamaan Suomen mestaruusliigaan siirtoajan päättymisen jälkeen, mutta tällainen ei ole mahdollista suomalaisen pelaajan kohdalla, jos hän on pelannut samalla sarjakaudella ulkomaisessa joukkueessa.


Perustuslain 6 §:ssä on säädetty yhdenvertaisuudesta. Pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Selvää on, että alkuperällä tarkoitetaan muun muassa kansallista alkuperää. Näin ollen alkuperää eli myös kansalaisuutta koskevat rajoitukset eivät ole mahdollisia ilman hyväksyttävää syytä.


Lentopallon Mestaruusliiga on todennut, että suomalaista pelaajaa koskevan rajoituksen taustalla oli tavoite turvata joukkueiden välinen kilpailullinen tasapuolisuus ja estää menettely, jolla jokin joukkue hankkisi sääntömääräystä väärinkäyttäen tosiasiassa vahvistuksen joukkueeseen loppukautta varten. Oikeusturvalautakunta toteaa, että silloin kun sääntömääräyksissä on mahdollistettu yleistä siirtoa koskevan määräajan jälkeen korvata loukkaantunut pelaaja uudella pelaajalla, perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan vaatimuksen näkökulmasta on selvää, että urheilulliset ja tähän liittyvät kilpailulliset syyt eivät ole perustuslain 6 §:n tarkoittamia hyväksyttäviä syitä pelaajan kansalaisuutta koskevan rajoituksen asettamiselle. Tällaiset syyt eivät siten ole sellaisia hyväksyttäviä syitä, joiden perusteella sääntömääräykseen voitaisiin asettaa pelaajan kansalaisuutta koskevia rajoituksia tai ehtoja. Näin ollen perustuslain 6 §:n kannalta on selvää, että Lentopallon Mestaruusliigan ilmoittamia perusteita ei voida pitää hyväksyttävinä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Lentopallon Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten liitteen 4 kohdat 4 ja 6 ovat siltä osin kuin siirto-oikeus on vain ulkomailta tulevalla muulla kuin suomalaisella pelaajalla yhdenvertaisuutta koskevien lähtökohtien kanssa kielletyllä tavalla syrjiviä. Sarjamääräysten ehto johtaa tässä tapauksessa syrjintään kansalaisuuden perusteella ja ehtoa on siten pidettävä perustuslain vastaisena. Tällaiseen syrjivään ehtoon ei ole mahdollista antaa myöskään pätevää suostumusta, joten asian arvioinnissa merkitystä ei ole sillä, että mestaruusliigassa pelaavilla seuroilla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä sarjamääräyksistä niiden valmisteluvaiheessa tai että seurat ovat sitoutuneet noudattamaan sarjamääräyksiä.  


Arvioinnin lopputulos


Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutuilla perusteilla, että Lentopallon Mestaruusliiga ry:n erityisten sarjamääräysten liitteen 4 kohdat 4 ja 6 ovat pelaajan kansalaisuutta koskevan ehdon osalta perustuslain 6 §:n turvatun yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon vastaisia. Erityisten sarjamääräysten liitteen 4 kohdat 4 ja 6 tulee pelaajan kansalaisuutta koskevan ehdon osalta jättää perustuslain vastaisina ottamatta huomioon.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään ja oikeusturvalautakunta vahvistaa, että Lentopallon Mestaruusliigan erityisten sarjamääräysten liitteen 4 kohtien 4 ja 6 soveltamisessa ei tule noudattaa sarjamääräyksissä olevaa pelaajan kansalaisuutta koskevaa edellytystä.


Oivasen vaatimus Lentopallon Mestaruusliiga ry:n sarjamääräysten muuttamisesta jätetään tutkimatta.  


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                                  Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Mika Palmgren, Pekka Timonen ja Jukka Virtanen.