21/2011 Ratsastus: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Ikäraja - Lajiliiton harkintavalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 21/2011

2.8.2011      Diaarinro 15/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätös 14.7.2011 SM-kilpailun alaikärajaa koskevaan erivapaushakemukseen   


ASIA  

Kilpailuun osallistumista koskeva ikäraja 


MUUTOKSENHAKIJA 

Alaikäinen Camilla Aarnio-Wihuri huoltajansa Aisa Aarnio-Wihurin edustamana 


KUULTAVA                                                   

Suomen Ratsastajainliitto ry 


RATSASTAJAINLIITON HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallitus (Ratsastajainliitto) on päätöksellään 14.7.2011 hyväksynyt Ratsastajainliiton koulujaoston päätöksen, jolla Camilla Aarnio-Wihurille ei ole myönnetty poikkeuslupaa osallistua ponien kouluratsastuksen SM-kilpailuihin. 


Ratsastajainliiton hallitus on päätöksen perusteinaan todennut, että Camilla Aarnio-Wihuri oli 10-vuotias. Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen kohdan 41.2 mukaan Suomen mestaruuskilpailuissa kilpailijan on oltava vähintään 12-vuotias. Ikärajoihin ei ole vakiintuneesti poikkeuslupia myönnetty. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Camilla Aarnio-Wihuri on valituksessaan vaatinut, että Ratsastajainliiton hallituksen päätös kumotaan ja hänelle myönnetään lupa osallistua ponillaan Woldhoeve´s Colorado ponien kouluratsastuksen SM-kilpailuihin 6.-8.8.2011 


Camilla Aarnio-Wihuri oli syntynyt vuonna 2001. Kilpailusääntöjen kohdan 41.2 mukaan henkilökohtaiseen SM-kilpailuun osallistuvan ratsastajan on oltava vähintään 12-vuotias. Ikärajan lisäksi kouluratsastuksessa ei ole tulosvaatimusta SM-kilpailuun osallistumisen edellytyksenä. Esteratsastuksessa pikkuponeilla SM-kilpailuun saa osallistua 10-vuotias ja isolla ponilla 12-vuotias ratsastaja. Kilpailusääntöjen edellyttämä 12 vuoden ikä on kierretty pikkuponien osalta siten, että pikkuponien luokka on nimetty ”mestaruusluokaksi” ei ”Suomen mestaruusluokaksi”. 


Ratsastajainliiton koulujaos on virheellisesti perustellut asiaa sillä, että samalle ratsukolle ei olisi aikaisemminkaan myönnetty erivapautta. Camilla Aarnio-Wihuri ei ole aikaisemmin hakenut erivapauslupaa. Aikaisemmin lupaa oli haettu Camillan sisarelle Jennylle alueen kouluratsastuskilpailuihin ja tuolloin lupa oli myönnetty. 


Ratsastajainliiton päätöksessä on todettu muun ohella, että jos erivapaus ikärajasta annetaan tässä tapauksessa, vastaavia hakemuksia tulee todennäköisesti lisää. Ikärajat oli asetettu tukemaan ratsastajien tervettä ja turvallista kehitystä eikä Ratsastajainliitolla ollut asiantuntemusta erotella sitä, milloin erivapaus voitaisiin myöntää ja milloin taas ei. 


Tätä perustelua valittaja arvostelee katsoen, että osallistumista SM-kilpailuihin tulisi rajata tulosten perusteella, ei ratsastajan iän perusteella. Tällöin erivapaushakemuksia ei juurikaan tulisi. Toisaalta tässä tapauksessa mitään kasvatusalan ammattilaisen lausuntoa ei ollut pyydetty. 


Edelleen Ratsastajainliitto on todennut, että poniluokkia oli riittävästi ja ratakokemusta oli mahdollista hankkia myös aluetasolta. Valituksessa on tältä osin todettu, että Camilla Aarnio-Wihuri oli osallistunut kevään 2011 aikana kaikkiin ponien PM-katsastusluokkiin. SM-kilpailuissa ratsastetaan samat luokat kuin PM-karsinnoissa. Kansallisia ponien kouluratsastusluokkia oli vähän, joten jokainen FEI poniluokka oli tärkeä kokemuksen kannalta. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.   


Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen yleisessä osassa määritellään henkilökohtaiseen SM-kilpailuun osallistumiselle alaikärajaksi 12 vuotta. 


Kouluratsastuksen lajisäännöissä viitataan ikärajojen osalta kilpailusääntöjen määräyksiin. Kilpailusääntöjen tarkoittama 12 vuoden ikäraja on siten voimassa kouluratsastuksessa. 


Kilpailusääntöjen kohdan 1.3 nojalla Ratsastajainliiton hallituksella oli oikeus myöntää sääntöihin poikkeuksia. 


Valituksessa oli vertailtu esteratsastuksen ja kouluratsastuksen lajisääntöjä. Kouluratsastuksen SM-kilpailuissa ei ollut pienten ponien luokkaa, kuten esteratsastuksessa. Esteratsastuksessa pienten ponien kohdalla oli tietoisesti poistettu SM-nimike, koska 10-vuotiaiden ei tulisi kilpailla SM-tittelistä. SM-kilpailuun osallistuminen hevosella edellyttää 14 vuoden ikää. Myös Nuori Suomi ry:n kilpailutoiminnan suosituksissa tavoitteellisen kilpailutoiminnan aloittamiseksi suositellaan 14 vuoden ikää. 


Kilpaileminen SM-luokkia vastaavalla vaativuustasolla ei sinänsä ole turvallisuusriski ja kilpaileminen kehittää ratsastajaa. Tämä ei kuitenkaan edellytä sitä, että alle 12-vuotiaan tulisi saada kilpailla SM-kilpailuissa. 


VASTASELITYS 

Camilla Aarnio-Wihuri on todennut vastaselityksessään valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Ratsastajainliiton hallituksen päätös 14.7.2011 oli toimitettu tiedoksi sähköpostilla 25.7.2011. Tämä oli viivästyttänyt valitusprosessia. Päätöksen sisältöön oli voinut vaikuttaa myös koulujaoksen antama harhaanjohtava tieto aikaisemmasta erivapaushakemuksesta. 


Turvallisuusriskit ovat erilaiset esteratsastuksessa ja kouluratsastuksessa. Kouluratsastuksessa riskit eivät juurikaan kasva luokasta toiseen siirryttäessä toisin kuin esteratsastuksessa. 


Se, että esteratsastuksessa pikkuponien luokassa ratsastetaan vain mestaruudesta eikä Suomen mestaruudesta, oli vain semantiikkaa. Molemmat luokat kilpaillaan samoissa kilpailuissa ja myös pikkuponien luokka mielletään Suomen mestaruuskilpailuiksi.     


Ratsastuksessa ei noudateta Nuoren Suomen periaatteita. Tulosluettelo tehdään aina alusta loppuun ja kouluratsastuksessa kaikki pisteytetään ja paremmuusjärjestys on selvä. Alueellisella ja kansallisella tasolla tulokset julkaistaan sellaisinaan kilpailupalvelujärjestelmässä (KIPA). Ratsastuksessa myös kaikki ryhmät kilpailevat samassa luokassa eikä arvostelussa ratsastajan ikää oteta huomioon. 


Ponien kouluratsastus on myös ainoa laji, jossa kansallisten kilpailujen alaikäraja on eri kuin SM-kilpailujen alaikäraja. Kysymys on kilpailusääntöihin jääneestä virheestä ja ikärasismista. Henkilökohtaisen SM-kilpailujen alaikäraja ei ollut sama minkään muun ikäryhmän aloitusiän kanssa. Ikäraja sivuutetaan esteratsastuksessa samoin kuin PM-kilpailuissa pikkuponien koulu- ja esteratsastuksessa semanttisin ilmauksin käyttämällä lisämäärettä ”epävirallinen”. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.  


Pääasiaratkaisun perustelut 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu  

Camilla Aarnio-Wihuri, joka on syntynyt vuonna 2001, on hakenut erivapautta osallistua ponien kouluratsastuksen SM-kilpailuihin 6. - 7.8.2011. Ratsastajainliiton hallitus on päätöksellään 14.7.2011 hylännyt hakemuksen. 


Ratsastajainliiton hallitus on todennut päätöksessään, että kilpailusääntöjen kohdan 41.2 mukaan henkilökohtaiseen SM-kilpailuun osallistuvan ratsastajan on oltava vähintään 12-vuotias. Ikärajojen osalta erivapauksia ei ollut Ratsastajainliiton hallituksen päätöksen mukaan yleensä myönnetty. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1)    erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä

2)    jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3)    siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen, sääntöjen vastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Camilla Aarnio-Wihurin valituksen perusteella asiassa on kysymys siitä, onko Ratsastajainliiton päätös hylätä haettu erivapaus sääntöjen tai muiden määräysten vastainen. 


Sovellettavat sääntömääräykset 

Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen kohdan 8.4 mukaan kilpailija on poniratsastaja sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 16 vuotta. 


Alaikäraja on määritelty lajisäännöissä ja aluesäännöissä. Kouluratsastusta koskevien lajisääntöjen (Kilpailusäännöt osa II – Kouluratsastus) kohdan 422 kappaleen 5 mukaan poniratsastajan alaikäraja kansallisissa kouluratsastuskilpailuissa on 10 vuotta. Kuitenkin saman kohdan kappaleessa 3 todetaan, että SM- ja mestaruus kilpailuihin osallistumisesta on omat sääntönsä. 


Kilpailusääntöjen kohdan 40.1 mukaan Suomen mestaruuslajeihin kuuluu muun ohella kouluratsastus ja kohdan 40.2 mukaan Suomen mestaruuskilpailuja voidaan järjestää muun muassa poniratsastajille. 


Suomen mestaruuskilpailujen osalta tulevat noudatettavaksi kilpailusääntöjen 41 §:n mukaiset erityismääräykset. Kohdan 41.2. mukaan henkilökohtaiseen SM-kilpailuun osallistuvan ratsastajan on oltava vähintään 12-vuotias. 


Edelleen kilpailusääntöjen kohdan 1.3 mukaan Ratsastajainliiton hallituksella tai sen nimeämällä henkilöllä on oikeus myöntää kilpailusääntöihin, niihin liittyviin määräyksiin ja ohjeisiin liittyviä erivapauksia, poikkeuksia sekä antaa niiden soveltamisohjeita. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös 

(1) Sääntömääräys 

Asiassa on riidatonta, että 10-vuotiaalla Camilla Aarnio-Wihurilla ei ole sääntöjen mukaan oikeutta osallistua ponien kouluratsastuksen SM-kilpailuihin. 


Kyseisestä sääntömääräyksestä oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilun lajiliitoilla on yhdistysautonomiaan kuuluvan toimivaltansa nojalla mahdollista antaa erilaisia kilpailuun osallistumista koskevia määräyksiä ja rajoituksia. Sääntöjen ja määräyksien tarkoituksenmukaisuuden kuten esimerkiksi urheilullisen hyväksyttävyyden arviointi ei ole oikeudellista harkintaa eikä tällainen arviointi kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


Lautakunta voi kuitenkin arvioida sitä, onko sääntömääräys keskeisten oikeusturvaperiaatteiden kuten syrjintäkiellon vastainen. 


Nuorien tai lapsi-ikäisten urheilijoiden osallistumisoikeutta koskevat ikärajamääräykset ovat urheilussa tavallisia. Niillä pyritään muun muassa nuoren ja lapsen terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen. Usein ikärajan asettamisella pyritään myös turvaamaan nuoren ja lapsen tasapainoista normaalia kasvamista ja kehittymistä ihmisenä. Jos ikärajasäännöillä pyritään tällaisiin tavoitteisiin ja jos ikärajat koskevat yleisesti kaikki nuoria ja lapsia, kyse ei yleensä ole syrjintäkiellon rikkomisesta. 


Kyseinen sääntömääräys koskee kaikkia lapsia. Ratsastajainliiton hallituksen päätöksessä todetuin tavoin sääntömääräyksen tavoitteena on turvata ratsastajan tervettä ja turvallista kehitystä. Ikärajan asettamisella on siten hyväksyttävänä pidettävät perusteet eikä se riko syrjintäkieltoa.    


(2) Erivapaus 

Ratsastajainliiton kilpailusääntöjen kohdan 1.3 nojalla Ratsastajainliiton hallitus voi myöntää kilpailusääntöihin liittyviin määräyksiin erivapauksia. Säännöissä ei ole määritelty, mitä näkökohtia erivapautta harkittaessa tulee ottaa huomioon tai millä perusteilla erivapaus voidaan myöntää. Erivapauden luonteeseen kuuluu, että sitä harkittaessa ovat etusijalla tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen toimivaltapykälästä ja yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu se, onko Ratsastajainliiton hallituksen päätös tarkoituksenmukainen. 


Kuten oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisussaan UOL 13/2009 todennut, kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty, tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta. 


Ratsastajainliitto on perustellut erivapaushakemuksen hylkäävää päätöstä muun ohella sillä, että ikärajoja koskeviin kilpailusääntöjen määräyksiin ei ole yleensä poikkeuslupia myönnetty. 


Valituksessa on todettu, että Camilla Aarnio-Wihurin sisarelle oli myönnetty erivapaus aluetason kilpailuihin. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Camilla Aarnio-Wihurin sisaren erivapaus on koskenut eri tason (aluetaso) kilpailuja kuin mistä nyt on kysymys (SM-kilpailut). Näin ollen esitetty selvitys ei osoita, että Ratsastajainliitto olisi vastaavissa tilanteissa aina tai yleensäkään myöntänyt SM-kilpailuja koskien erivapauden alaikärajaa koskevasta sääntömääräyksestä tai että kysymys olisi ratsastajan henkilöön liittyvästä asiattomasta syrjinnästä. Esitetyn selvityksen perusteella 12 vuoden ikärajaa koskeva vaatimus ei ole myöskään sillä tavoin ristiriitainen tai virheellinen, että ikärajaa koskevaa vaatimusta ei voitaisi soveltaa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kiellettynä ikään perustuvana syrjintänä ei voida pitää sitä, jos eri kilpailuluokissa noudatetaan erilaisia ikärajoja, ja jos näiden luokkien sisällä samanlaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla.  


Näin ollen Suomen Ratsastajainliitto ry:n ei ole näytetty tulkinneen sääntöjä siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena. 


Päätöslauselma 

Valitus hylätään. Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätöstä 14.7.2011 ei muuteta siltä osin kuin Camilla Aarnio-Wihurin erivapaushakemus on hylätty. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi, Marja Ramm-Schmidt ja Jukka Sippo.