9/2004 Golf: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Jäseneksi ottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 9/2004

26.8.2004                      Diaarinro 6/2004

 

VALITUKSEN KOHDE

Suomen Golfliitto ry:n menettely olla hyväksymättä Helsingin City Golf ry:n hakemusta päästä liiton jäseneksi.


ASIA     

Liiton jäseneksi ottaminen


VALITTAJAT

Helsinki City Golf ry

Tor Wikström

Minna Hyrske

Hanna Teerijoki


KUULTAVA

Suomen Golfliitto ry


VALITUS

Helsinki City Golf ry, Wikström, Hyrske ja Teerijoki ovat 23.4.2004 toimittamassaan yhteisessä valituksessa vaatineet, että Suomen Golfliitto ry velvoitetaan hyväksymään Helsinki City Golf ry jäsenekseen.

Valituksensa perusteluissa valittajat ovat katsoneet, että Suomen Golfliitto ry:n tuli sääntöjensä mukaan edistää uusien seurojen perustamista. Liitto oli hyväksynyt jäsenikseen muita uusia seuroja, muttei Helsinki City Golf ry:tä. Liitto oli kytkenyt Helsinki City Golf ry:n jäsenhakemuksen käsittelyyn seikkoja, jotka eivät kuuluneet asiaan. Liiton menettely ei ollut objektiivista ja tasapuolista.


VASTAUS

Suomen Golfliitto ry on vastauksessaan katsonut, ettei asia kuulunut urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, koska liiton hallitus ei ollut vielä ratkaissut jäsenhakemusta  eikä valitus näin ollen kohdistunut lautakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla liiton päätökseen. Helsinki City Golf ry, Wikström, Hyrske ja Teerijoki eivät myöskään olleet oikeutettuja valittamaan urheilun oikeusturvalautakuntaan, koska he eivät olleet liiton jäseniä. Liiton jäseniä olivat vain jäseniksi hyväksytyt yhdistykset.

Liitto on vastauksessaan viitannut lautakunnan ratkaisuun 4/98, jossa jäsenhakemuksen hylkäämistä koskenut valitus oli vastaavassa tapauksessa jätetty tutkimatta.


VASTASELITYKSET

Hyrske, Teerijoki ja Wikström ovat vastaselityksissään katsoneet, että heillä oli liiton henkilöjäseninä oikeus valittaa siitä, ettei kaikki jäsenyyden edellytykset täyttävää seuraa hyväksytty liiton jäseneksi.


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta.


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Helsinki City Golf ry on hakenut Suomen Golfliitto ry:n jäsenyyttä joulukuussa 2003 jätetyllä hakemuksella. Jäsenhakemusta on käsitelty liiton toimielimissä, mutta lopullista päätöstä hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei ole tehty.


Käsittelyratkaisu

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.

Sääntöjen 3§:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Helsinki City Golf ry:n pääsy Suomen Golfliitto ry:n jäseneksi on seikka, jolla on vaikutuksensa seuran oikeuteen ja etuun. Näin ollen Helsinki City Golf ry on lautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan  oikeutettu valittamaan asiassa.

Kysymys siitä, pääseekö Helsinki City Golf ry Suomen Golfliitto ry:n jäseneksi ei suoranaisesti vaikuta Wikströmin, Hyrskeen ja Teerijoen oikeuteen tai etuun. Kysymys liiton jäseneksi pääsemisestä voi koskea vain yhdistystä. Asialla ei ole Wikströmiin, Hyrskeeseen ja Teerijokeen edes välillistä vaikutusta, koska he kaikki ovat toisen Suomen Golfliitto ry:n jäsenseuran jäseniä. Sen vuoksi valitus heidän osaltaan jätetään tutkimatta.

Se seikka, ettei Suomen Golfliitto ole tehnyt selkeää ratkaisua, jolla Helsinki City Golf ry:n jäsenhakemus olisi hyväksytty tai hylätty, ei voi johtaa valituksen tutkimatta jättämiseen. Muussa tapauksessa asian käsittelyn jatkuvalla lykkäämisellä voitaisiin kokonaan estää tarpeellisten oikeusturvakeinojen käyttö.

Edellä todetuilla perusteilla valitus tutkitaan Helsinki City Golf ry:n osalta.


Oikeudellinen arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko Suomen Golfliitto ry menetellyt sääntöjensä vastaisesti, kun se ei ole ottanut Helsinki City Golf ry:tä heti jäsenekseen.

Suomen Golfliiton sääntöjen 2 §:n mukaan liiton  tarkoituksena on toimia golfurheilun alalla Suomessa toimivien yhdistysrekisteriin merkittyjen seurojen ja rekisteröimättömien piirien aatteellisena järjestönä ja toiminnallisena yhdyssiteenä ja keskuselimenä. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sääntöjen 3 §:n mukaan liitto toteuttaa tarkoitustaan muun muassa edistämällä golfurheilun parissa toimivien seurojen perustamista sekä jäsenseurojensa ja piiriensä tehokasta toimintaa.

Suomen Golfliitto ry:n säännöt eivät sisällä määräyksiä, jotka rajoittaisivat liiton oikeutta sille kuuluvan yhdistysautonomian puitteissa vapaasti päättää siitä, mitkä yhdistykset se hyväksyy liiton jäseniksi. Näin ollen liiton ei voida katsoa menetelleen sääntöjensä vastaisesti, kun Helsinki City Golf ry:n jäsenhakemusta ei ole hyväksytty.


Päätöslauselma

Wikströmin, Hyrskeen ja Teerijoen valitus jätetään tutkimatta.

Helsinki City Golf ry:n valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Kari T. Ahonen, Erkki Aurejärvi, Marja Ramm-Schmidt ja Pekka Timonen.


Äänestys.


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot.


Jäsen Marja Ramm-Schmidt:

Käsittelyratkaisunani lausun seuraavan:

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana urheilun oikeusturvalautakunnassa voi olla yhteisö tai luonnollinen henkilö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Asiassa on ensin kysymys siitä, onko Suomen Golfliitto ry (liitto) jättäessään hyväksymättä Helsinki City Golf ry:n (seura) jäsenhakemuksen loukannut seuran sekä sen jäsenten Wikströmin, Hyrskeen ja Teerijoen etua ja oikeutta sääntöjen tarkoittamalla tavalla siten, että valittajilla on asiassa valitusoikeus.


Seuran valitusoikeus

Yhdistyksen eli tässä tapauksessa liiton itsemääräämisoikeuteen eli yhdistysautonomiaan kuuluu, että yhdistyksellä on itsenäinen oikeus valita jäsenensä. Yhdistys voi siis vapaasti päättää, kenet se ottaa jäsenekseen ja vastaavasti, ketä se ei jäsenekseen hyväksy. Tästä seuraa, että kenelläkään ei ole oikeutta päästä yhdistyksen jäseneksi, eikä yhdistystä voida vastoin sen tahtoa velvoittaa ottamaan ketään jäsenekseen. Joissakin tapauksissa, joista nyt ei ole kysymys, jäsenyyshakemuksen hylkäämiseen tai käsittelemättä jättämiseen voidaan puuttua muun lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi kilpailunrajoituksista annetun lain tai miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain mukaisin perustein ja niiden mukaisessa järjestyksessä. Eri asia on lisäksi, että yhdistyksen jäsenellä voi olla yhdistysoikeudellisin perustein oikeus saada kumotuksi yhdistyksen toimielimen päätös, jolla jäsenhakemus on hylätty; siitäkään ei tässä asiassa ole kysymys.

Urheilutoimintaan ei yleensä liity sellaisia seikkoja tai näkökohtia, jotka antaisivat perustellun syyn arvioida perustuslaissakin turvattuun yhdistymisvapauteen kuuluvaa yhdistysautonomiaa toisin kuin yhdistyselämässä yleensä. Tähän nähden kun kysymys on yhdistyksen jäsenyyden saavuttamisesta,  säännöissä tarkoitettuja etuja ja oikeuksia ei ole syytä ymmärtää laajemmiksi kuin ne yhdistysoikeudessa on vakiintuneesti hyväksytty.

Koska seuralla ei ole oikeutta tulla liiton jäseneksi, asia ei koske seuran etua ja oikeutta siten kuin säännöissä tarkoitetaan. Näistä syistä seuralla ei ole valitusoikeutta tässä asiassa ja siksi jätän seuran hakemuksen tutkimatta.


Wikströmin, Hyrskeen ja Teerijoen valitusoikeus

Liiton sääntöjen 8 §:n mukaan liitossa voivat olla jäseninä ainoastaan yhdistykset; luonnolliset henkilöt eivät siis voi olla liiton jäseninä. Kun seuran hakemuksen hyväksymättä jättämistä koskeva hakemus ei koske edellä mainituilla perusteilla seuran etua ja oikeutta, se ei myöskään koske seuran jäsenten Wikströmin, Hyrskeen ja Teerijoen etua ja oikeutta säännöissä tarkoitetulla tavalla. Näin ollen heilläkään ei ole asiassa valitusoikeutta ja siksi jätän myös heidän valituksensa tutkimatta.


Puheenjohtaja Pertti Välimäki: Olen samaa mieltä kuin jäsen Ramm-Schmidt.


Vakuudeksi:   Jarmo Hirvonen      sihteeri