1/2009 Urheilusukellus: Kurinpito- Varoitus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                      

PÄÄTÖS            Nro 1/2009

28.1.2009          Diaarinro 15/2008  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Sukeltajaliitto ry:n hallituksen päätös 18.10.2008, jolla se on pysyttänyt uppopallovaliokunnan kokouksessaan 4/2008 A:lle määräämän varoituksen 


ASIA 

Varoitus 


MUUTOKSENHAKIJA


KUULTAVA

Sukeltajaliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Sukeltajaliitto ry:n hallitus pysytti päätöksellään 18.10.2008 uppopallovaliokunnan A:lle määräämän varoituksen epäasiallisesta käytöksestä ja sopimattomasta kielenkäytöstä.

Uppopallovaliokunnalle oli toimitettu Ahveniston Vesipedot ry:n kirje koskien A:n tuomaritoimintaa ja muuta käyttäytymistä. Tämän lisäksi uppopallovaliokunta oli saanut tapahtuneesta useita muita kirjeitä ja se oli kuullut myös asianosaisia.Uppopallovaliokunta totesi, että tuomarin tuli olla puolueeton riippumatta pelaavista joukkueista. Lisäksi tuomarin tuli olla tuomioissaan varma ja reilu sekä rauhallinen otteluita tuomitessaan. Provosoituminen ja epäasiallinen kielenkäyttö eivät olleet tuomarille soveliasta. Tuomarin tuli käyttäytyä ottelupaikalla asiallisesti, vaikka hän ei toimisikaan kyseisessä ottelussa tuomarina.

Valiokunta päätyi siihen, että esitetyn selvityksen perusteella A oli käyttäytynyt epäasiallisesti ja käyttänyt sopimatonta kieltä. 


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Sukeltajaliitto ry:n hallituksen päätös hänelle määrätystä varoituksesta kumotaan seuraavilla perusteilla:

1.      Päätöksessä on todettu, että asiassa oli esitetty erilaisia kirjelmiä ja lausumia runsaasti. A ei ollut kuitenkaan näiden kirjeiden ja muiden lausumien johdosta kuultu eikä hän ollut saanut kaikkea päätösmateriaalia itselleen.

2.      A kiisti syyllistyneensä siihen menettelyyn, jonka seurauksena varoitus oli määrätty.

3.      Päätöksestä ei myöskään ilmennyt se, mistä teosta varoitus oli määrätty.

4.      A:n tuomaritoiminnasta ei ollut tehty sääntöjen mukaista protestia.

Lisäksi A oli valituksessaan Sukeltajaliiton hallitukselle vaatinut kanteluna hallitusta tutkimaan lukuisia epäkohtia uppopallon tuomaritoimintaan, eräiden pelaajien ja tuomareiden toimintaan sekä otteluiden järjestelyihin liittyen. Hallitus ei ollut ottanut näihin kanteluvaatimuksiin mitään kantaa.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Sukeltajaliitto on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Sukeltajaliiton hallitus päätti kokouksessaan 18.10.2008 pitää voimassa uppopallovaliokunnan A:lle 8.5.2008 määräämän varoituksen epäasiallisesta käytöksestä ja sopimattomasta kielenkäytöstä. Hallitus ei katsonut asiassa olevan perusteita muuttaa uppopallovaliokunnan päätöstä. Hallitus oli pyytänyt päätöksentekonsa tueksi lausuntoja paikalla olleilta tuomareilta. Hallituksen käytettävissä olivat A toimittaman aineiston lisäksi tuomarivastaava Cem Ilksözin sekä tuomareiden Timo Ruohomäki ja Jyrki Mutta toimittamat lausunnot. Tämä aineisto oli toimitettu A:lle nyt valitusmenettelyn yhteydessä 20.11.2008.

Kantelukysymykset eivät liittyneet A:n asian käsittelyyn ja kuuluivat uppopallovaliokunnan käsiteltäviksi. 


VASTASELITYS

A on Sukeltajaliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että sukeltajaliiton vastineesta ei edelleenkään käynyt ilmi se, minkä teon johdosta varoitus oli määrätty. Uppopallovaliokunnan ratkaisussa mainittiin tuomarin mahdollisesta puolueellisuudesta, ylilyönneistä ja tuomarin rauhallisesta ja provosoitumattomasta käyttäytymisestä. Tuomarin tuli varmasti näin toimia, vaikka missään sääntömääräyksissä ei sellaista tuomarilta vaadittu eikä A ollut näiden vaatimusten vastaisesti käyttäytynyt.

Asiassa oli pyydetty kolme lausuntoa eli Timo Ruohomäen, Jyrki Mutan ja Janne Lindellin lausunnot. Lausunto oli pyydetty myös Cem Ilksöziltä, mutta sitä ei ollut toimitettu A:lle ellei Ilksözin lausunto ollut hänen sähköpostiviestinsä. Lausuntoa ei kuitenkaan ollut pyydetty paikalla olleelta tuomarilta Oke Tuurilta eikä toimitsijoilta Satu Suomalainen ja Kira Slotte. Hankituista lausunnoista ei käynyt ilmi sitä tekoa, jonka johdosta A:lle oli määrätty varoitus.

Käsittelyn aikana Sukeltajaliitto ei ollut ottanut kantaa myöskään A:n esille nostamiin kantelukysymyksiin eli väitteisiin heikoista kilpailujärjestelyistä, sääntöjen vastaisista tuomarijärjestelyistä, tietyistä epäurheilijamaisista käyttäytymisistä ja uppopallovaliokunnan sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Näihin väitteisiin Sukeltajaliitto oli velvollinen ottamaan kantaa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Hallituksen tutkittavaksi saatetut kysymykset

A on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa ja vastaselityksessä todennut muun ohella, että hallitus ei ollut tehnyt mitään päätöstä niistä kantelukysymyksistä, joita hän oli hallituksen käsiteltäväksi saattanut.

Tämän osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että sen sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta; sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.Hallitus ei ole antanut näiltä osin sellaista A:ta koskevaa päätöstä, joka voisi olla valituksen kohteena. Asiat eivät myöskään koske sillä tavoin suoranaisesti A:ta, että hänellä olisi oikeus valittaa näiden asioiden osalta. Oikeusturvalautakunta jättää A:n valituksen näiltä osin tutkimatta.

A:lle määrätyn varoituksen osalta kysymys on sääntöjen tarkoittamasta kurinpitotoimesta, joten A:n valitus tutkitaan siltä osin kuin hänelle on määrätty varoitus epäasiallisesta käytöksestä ja sopimattomasta kielenkäytöstä. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

(a) Ahveniston Vesipedot ry on toimittanut uppopallovaliokunnalle 25.2.2008 päivätyn kirjelmän, jossa se arvostelee uppopallotuomarina toimivan A:n tuomarilinjaa. Kirjelmässä todetaan A:n tuomarilinjan poikkeavan muiden tuomareiden tuomarilinjasta. Edelleen kirjelmässä arvostellaan A:n puolueettomuutta tuomarina ja hänen kielenkäyttöään 9.2.2008 ottelukierroksella sen jälkeen, kun A oli tuomarina määrännyt eräälle pelaajalle ottelurangaistuksen. Ahveniston Vesipedot ry pyytää kirjelmässään uppopallovaliokunnalta kannanottoa seuraaviin kysymyksiin:

1)     Tuomareiden tapa tulkita peliä ja sääntöjä. Tässä kohtaa nimenomaan A:n täysin muista tuomareista poikkeava tuomarointityyli;

2)     A:n mahdolliset kurinpitotoimet koskien 9.2.2008 pelattua Hämeenlinnan kierrosta ja siellä tapahtunutta asiatonta kielenkäyttöä tuomarina toimiessaan.

(b) Uppopallovaliokunta on varannut A:lle tilaisuuden lausua Ahveniston Vesipetojen kirjelmästä.A onkin toimittanut 19.3.2008 lausuman, jossa hän toteaa noudattavansa tuomarina toimiessaan sääntöjä ja kilpailumääräyksiä. Edelleen hän kiistää käyttäytyneensä epäurheilijamaisesti ottelussa 9.2.2008.

(c) Uppopallovaliokunta on asiaa käsitelleessään hankkinut lausumat myös muilta ottelussa 9.2.2008 paikalla olleilta tuomareilta sekä eräiden muiden henkilöiden näkemyksiä. Tämän takia valiokunnalla ja liiton hallituksella oli ollut käytössään päätöstä tehdessään tuomarivastaava Cem Ilksözin sekä tuomari Timo Ruohomäen ja paikalla olleen Jyrki Muttan lausunnot sekä A:n toimittama aineisto. Näitä kirjelmiä ei ole valiokunnan tai liiton hallituksen käsittelyn aikana toimitettu A:lle eikä hänelle ole varattu tilaisuutta lausua näiden muiden asiaa koskevien selvitysten johdosta.

Tämä aineisto oli nyt Urheilun oikeusturvalautakunnan valituskäsittelyn yhteydessä 20.11.2008 postitettu A:lle.Lautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein. Kysymys on myös siitä, onko varoituksen määräämiselle ollut asianmukaiset perusteet. 


Kurinpitomenettelyä koskevat yleiset periaatteet ja sääntömääräykset

Lautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää siltä menettelyltä, jossa seuraamus määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista.Keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Sukeltajaliiton kilpailujen yleismääräysten kohdan 10.1 mukaan kilpailijalle voidaan määrätä yleismääräysten rikkomisesta taikka erityisen epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä kilpailukielto ja jos rikkomus on lievä, seuraamukseksi voidaan määrätä varoitus. Sama koskee soveltuvin osin myös toimitsijalle määrättävää seuraamusta. Yleismääräysten mukaan kilpailijalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi joko suullisesti tai kirjallisesti ennen kuin kiellosta päätetään.

Kilpailumääräysten liitteenä olevien eettisten periaatteiden mukaan yksilön oikeusturva kurinpitoasioissa on aina huomioitava. Urheilijaa, valmentajaa tai ohjaajaa on kuultava ennen kurinpitotoimen määräämistä. 


Lautakunnan arvio uppopallovaliokunnan ja hallituksen menettelystä kuulemisen osalta

Asiassa on riidatonta, että A:lle oli varattu tilaisuus lausua Ahveniston Vesipetojen kirjelmästä.

Asian selvittämiseksi ja kurinpitoratkaisun tekemistä helpottamaan uppopallovaliokunta on pyytänyt myös muiden tahojen lausuntoja sekä A:n tuomarilinjasta että tapahtumista 9.2.2008 pelatusta ottelussa. Näitä lausuntoja ei ole toimitettu valiokunnan tai liiton kurinpitoasian käsittelyn aikana A:lle eikä hänelle ole varattu tilaisuutta lausua niistä.

Lautakunta toteaa, että A:ta on kuultu vain osasta kurinpitomenettelyn aikana kertynyttä materiaalia. Lautakunta toteaa, että yleisen kuulemisperiaatteen mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus lausuman antamiseen myös sellaisesta materiaalista, joka hankitaan päätöksentekijän omasta aloitteesta.

Kuulemistilaisuuden varaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko materiaalissa jotain uutta tietoa tai onko hankitulla materiaalilla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Sillä jolle vaaditaan kurinpitoseuraamusta, tulee olla tilaisuus lausua kaikesta siitä aineistosta, joka on ratkaisun pohjana riippumatta aineiston lopullisesta merkityksestä.

Tässä tapauksessa A:lle olisi tullut varata tilaisuus lausua myös uppopallovaliokunnan oma-aloitteisesti hankkimasta materiaalista ennen asian lopullista ratkaisemista siten, että A:lle olisi tullut toimittaa hankittu materiaali ennen asian ratkaisemista uppopallovaliokunnassa ja hallituksessa. Tässä kuulemisessa A olisi saanut esittää käsityksensä tapahtumista ja siitä selvityksestä joka tapahtumista on esitetty. Tämän jälkeen asiassa olisi voitu harkita, onko asiassa tarpeen kuulla todistajia.

Kun Uppopallovaliokunta ja Sukeltajaliiton hallitus eivät ole näin toimineet, valiokunta ja hallitus ovat menetelleet tältä osin virheellisesti.  Johtopäätöksenään asiassa noudatetusta menettelystä Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että A:lle varoitusta määrätessä on menetelty sekä yleisen kuulemisperiaatteen että kilpailusääntöjen nimenomaisen kuulemismääräyksen vastaisesti. 


Kurinpitoseuraamuksen edellytykset

Kilpailujen yleismääräysten kohdan 10 mukaan hallitus voi määrätä jäsenyhdistyksen jäsenelle kilpailukiellon tai varoituksen, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun rehdin pelin periaatteen vastaisesti. Milloin urheilijan rikkomus on lievä, voidaan hänelle antaa varoitus tai huomautus.

Edelleen uppopallon kilpailumääräysten kohdan 2 mukaan muun muassa epäasiallinen käyttäytyminen kilpailutilanteissa on kiellettyä ja johtaa kurinpitotoimiin. 


Lautakunnan arvio kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytyksistä tässä asiassa

Uppopallovaliokunnan päätöksestä, jonka hallitus on pysyttänyt, ei ilmene tarkkaan se käyttäytyminen ja kielenkäyttö, jota on pidetty epäasiallisena ja sopimattomana. Ratkaisussa viitataan Ahveniston Vesipetojen kirjeeseen sekä muuhun selvitykseen.

Vaikka A on kiistänyt väitetyn menettelyn, ratkaisusta ei riittävän yksityiskohtaisesti ja selvästi ilmene, mitkä A:n käyttäytymistä koskevat seikat on katsottu selvitetyksi. Ratkaisusta ei myöskään tarkasti ilmene, mitkä seikat johtavat kurinpitoseuraamuksen määräämiseen.

Lautakunta toteaa, että jos kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei kuvata riittävän tarkasti kurinpitopäätöksessä, tämä heikentää kurinpitomenettelyn kohteeksi joutuneen oikeusturvaa, esimerkiksi vaikeuttamalla muutoksenhakua.

Lautakunta toteaa, että uppopallovaliokunnan päätös on näin asiasisällöltään puutteellinen. Tältäkin osin kurinpitomenettelyssä on loukattu A:n oikeusturvaa. 


Lopputulos

Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa on menetelty virheellisesti, kun kaikesta kurinpitomenettelyn aikana hankitusta materiaalista ei ollut varattu A:lle tilaisuutta tulla kuulluksi ennen määrättyä varoitusta. Koska A:lle ei ole varattu tilaisuutta tulla kaikilta osin kuulluksi, A:lle on voinut jäädä osittain myös epäselväksi, mikä menettely on kurinpitomenettelyssä ollut ratkaistavana. Kurinpitopäätöksestä ei myöskään ilmene se menettely, joka on johtanut varoituksen määräämiseen.

Menettelyvirheet koskevat kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita ja uppopallovaliokunnan sekä hallituksen menettely on ollut kilpailusääntöjen määräysten vastainen. Näin ollen, vaikka A on nyt valituksessaan ja lautakunnan valituskäsittelyn aikana voinut tuoda esille asian käsittelyyn liittyvät näkökohdat, kurinpitomenettelyssä tapahtuneita virheitä on pidettävä niin vakavina, että A:lle epäasiallisesta käytöksestä ja sopimattomasta kielenkäytöstä määrätty varoitus on poistettava.

Tavallinen menettely kurinpidollisten menettelyvirheiden johdosta on se, että seuraamuksen poistamisen jälkeen asia palautetaan järjestössä uudelleen käsiteltäväksi. Kun otetaan huomioon, että nyt menettelyvirheitä on tehty sekä uppopallovaliokunnan että Sukeltajaliiton käsittelyssä ja että tapahtumista on kulunut runsaasti aikaa, tässä tapauksessa asiaa ei ole kuitenkaan syytä palauttaa liiton hallitukseen uudestaan käsiteltäväksi, vaan varoitus poistetaan lopullisesti. 


Päätöslauselma

Sukeltajaliitto ry:n hallituksen päätös 18.10.2008 poistetaan siltä osin kuin A:lle on määrätty kirjallinen varoitus epäasiallisesta käytöksestä ja sopimattomasta kielenkäytöstä.   

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                   sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek, Matti Hiltunen ja Hilkka Salmenkylä