18/2024 Purjelautailu – Kurinpito – Häirintä – Muutoksenhakuoikeus – Menettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS                                     
Nro 18/2024                                   
28.5.2024                                 
Diaarinro 13/2024

 

                                                                                                                           RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan päätös 18.12.2023 (SPVKu 1/2023)

 

ASIA                 
Purjelautailu – Kurinpito – Häirintä – Muutoksenhakuoikeus – Menettely

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVAVA
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
B

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Valittaja on saattanut urheilun oikeusturvalautakuntaan valituksensa, joka on oikeusturvalautakunnassa erotettu vaatimustensa mukaisesti kahdeksi eri asiaksi (UOL dnrot 13/2024 ja 15/2024) ja jotka on ratkaistu samana päivänä mutta erillisillä ratkaisuillaan (UOL 18/2024 ja 19/2024).

Käsillä olevassa asiassa on kysymys siitä, että purjelautailija A (valittaja) oli valittanut Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (liitto) kurinpitolautakuntaan toisen purjelautailijan B:n (kilpailija/kilpakumppani) menettelystä, jonka valittaja oli katsonut häiritseväksi. Liiton kurinpitolautakunta oli päätöksellään 18.12.2023 (SPVKu 1/2023) jättänyt valituksen tutkimatta. Kurinpitolautakunta on päätöksessään katsonut, että valituksessa tarkoitettuja tapahtumia oli käsitelty jo aikaisemmin jäljempänä selostettavissa kurinpitolautakunnan päätöksissä ja ettei valittaja ollut tuonut esiin uusia seikkoja tai uutta näyttöä, jonka perusteella asiaa tulisi arvioida uudestaan. Tältä osin asia tutkimiselle uudestaan ei ollut edellytyksiä. Siltä osin kuin valituksessa on ollut kysymys tapahtumista kurinpitolautakunnan päätösten antamisten eli 27.6.2022 jälkeen, kurinpitolautakunta on katsonut, ettei asiassa ole esitetty yksilöityjä vaatimuksia valituksessa selostetuista tapahtumista tai sellaista näyttöä, joka luotettavasti osoittaisi tapahtumienkulun tai kurinpitosääntöjen rikkomisen tai rikkomukseen syyllistyneen.

Edelleen liiton kurinpitolautakunta on päätöksessään lausunut, että kilpailulliset asiat, kuten kutsukilpailujen osallistujien valintakriteerien arviointi, eivät kuuluneet kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja ne oli lisäksi jo käsitelty toimivaltaisten lautakuntien toimesta. Kurinpitolautakunta on vielä päätöksessään lausunut, että kilpailukumppanien välienselvittely ulkokilpailullisin keinoin on epäurheilijamaista, kuten kurinpitolautakunta oli jo aikaisemmassa päätöksessään lausunut. Epäurheilijamainen menettely on omiaan vahingoittamaan kilpailijoiden edustaman liiton ja urheilulajin mainetta.

Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan kurinpitolautakunta oli käsitellyt osin samoja tapahtumia aikaisemmissa päätöksissään 13.10.2021 (SPVKu 4/2021) ja 27.6.2022 (SPVKu 1/2022). Molemmat näistä aikaisemmista päätöksistä olivat koskeneet valittajan ja kilpailijan välisiä häirintäväitteitä. Ensin mainitussa päätöksessä (SPVKu 4/2021) kurinpitolautakunta oli jättänyt asian tutkimatta, koska kyseinen muutosta hakenut purjelautailija oli jo saanut häirinnästä rangaistuksen yhden kilpailun osalta ja koska muut kysymyksessä olevat kilpailut eivät olleet liiton alaisia kilpailutapahtumia. Jälkimmäisessä päätöksessä (SPVKu 1/2022) kurinpitolautakunta oli määrännyt valittajalle ja tämän kilpailijalle varoituksen pitkäkestoisesta toistensa häirinnästä purjelautailuharrastuksen parissa.

A oli valittanut viimeksi mainituista kurinpitolautakunnan päätöksistä urheilun oikeusturvalautakuntaan, joka oli päätöksellään 7.11.2022 (UOL 31/2022) jättänyt tutkimatta häirintäväitteet ratkaisua SPVKu 4/2021 koskevilta osin muutoksenhakijalta puuttuneen muutoksenhakuintressin vuoksi. Siltä osin kuin asia oli koskenut kurinpitolautakunnan ratkaisua SPVKu 1/2022, jolla valittajalle ja kilpailijalle oli määrätty varoitus häirinnästä, oikeusturvalautakunta oli päätöksellään kumonnut kurinpitolautakunnan päätöksen ja poistanut valittajalle määrätyn varoituksen kurinpitomenettelyssä tapahtuneen kuulemisvirheen perusteella ja muilta osin hylännyt valituksen.

 

VALITUS JA SEN TÄYDENNYKSET PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan päätös 18.12.2023 (SPVKu 1/2023) kumotaan, asia tutkitaan ja että Suomen Purjehdus ja Veneily ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1 600 eurolla. Lisäksi A on vaatinut, että Suomen Purjehdus ja Veneily ry tutkii, onko asiassa käytetty vakavasti herjaava retoriikka liiton kurinpitomääräysten mukaista häirintää, ja että purjelautailija B:n A:han kohdistuvan häirinnän jatkuminen tutkitaan.

Liiton kurinpitoa ohjaavat kurinpitomääräykset ja STOP häirinnälle -toimintaohjeet syrjintä- ja häirintätapauksiin puuttumisesta. Viimeksi mainittujen toimintaohjeiden mukaan liitto noudattaa nollatoleranssia häirintään, kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen käytökseen liittyen. Valittajan kilpailija B oli toimittanut Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle (liitto) kaksi asiaan SPVKu 4/2021 liittyvää kirjettä ja asiaan SPVKu 1/2022 liittyvän vastineen. Näiden kirjelmien sisältö oli ollut valittajalle järkyttävää ja ahdistavaa. Ne olivat sisältäneet valittajaan kohdistuvia ja ilman todisteiden tukea olevia perättömiä syytöksiä, asioiden vääristelyä sekä vakavasti herjaavaa ja loukkaavaa vihapuhetta.

 

Uusi näyttö tapahtumista 27.6.2022 saakka

Valittaja oli selvittänyt väitteet perättömiksi ja toimittanut tästä uutena näyttönä selvityksensä liitolle 16.8. ja 7.12.2023, minkä lisäksi valittaja oli tuonut esiin häirinnän jatkumisen. Valittaja on toimittanut todisteina lukuisia sähköpostiviestejä ja muita viestejä mukaan lukien kaksi valokuvaa ja asiantuntijalausunnon purjelaudan vahingoista. Näistä uusista todisteista, jotka eivät ole olleet kurinpitolautakunnalla tai joita ei ole otettu sen käsittelyssä huomioon, ilmenee valittajan kilpailijan esittämien väitteiden olevan totuudenvastaisia. Muilta osin asiassa tulee velvoittaa valittajan kilpailija toimittamaan lisäselvitystä toiminnastaan. On kaikkien osallisten edun mukaista, että valittajasta tehtyjen leimaavien väitteiden todenperäisyys tutkitaan, sillä muutoin jää varteenotettava epäily siitä, että väitteet pitävät paikkansa, mitä seikkaa voidaan käyttää jatkossa tukena uusille haitallisille väitteille valittajasta.

 Liiton kurinpitolautakunta oli virheellisesti jättänyt päätöksellään (SPVKu 1/2023) määräämättä purjelautailija B:lle (kilpailijalle) kurinpitoseuraamus. Kurinpitolautakunnalla ei ollut ollut aikaisempia päätöksiään SPVKu 4/2021 ja SPVKu 1/2022 tehdessään tietoa siitä, että valittajan kilpailija oli kirjeissään ja vastineessaan mahdollisesti johtanut tahallaan harhaan tai yrittänyt johtaa harhaan liiton kurinpitolautakuntaa. Tällainen valittajan kilpailijan epäasiallinen ja epäurheilijamainen toiminta on rangaistavaa kurinpitomääräysten 2 §:n b- ja c-kohtien perusteella. Valittajan kilpailijan kirjoitukset rikkovat myös kurinpitomääräysten 2 §:n i-kohdan kieltoa häirinnästä. Valittaja on edellä selostetusti toimittanut uutta näyttöä tässä asiassa, jota valittajalla ei ole ollut ennen asian SPVKu 1/2023 käsittelyä ja siis ollut edellä mainituissa aikaisemmissa kurinpitoasioissa mahdollisuutta esittää johtuen siitä, että ensin mainittu asia oli jätetty tutkimatta ja jälkimmäisessä asiassa valittajalle ei ollut ennen asian ratkaisemista lainkaan varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.

 

Asian yksilöinti ja näyttö tapahtumista 27.6.2022 jälkeen

Liiton kurinpitomääräykset tai liiton syrjinnän ja häirinnän vastainen toimintaohje eivät sisällä määräystä yksilöidystä vaatimuksesta, jotta asia voitaisiin tutkia. Joka tapauksessa valittaja on 7.12.2023 esittänyt kurinpitolautakunnalle vaatimuksensa kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ja vaatimuksen perustelut. Koska kurinpitomääräysten 5 §:n mukaan yksilöity ilmoitus käynnistää prosessin, jossa hankitaan tarvittavat selvitykset, kurinpitoilmoituksen ei tule täydellisen luotettavasti osoittaa rikkomuksen tapahtuneen.

Helmikuussa 2023 valittaja oli saanut kilpailijaltaan häirintäsoiton. Kesäkuussa 2023 käydyn Brändö Seglaren -kilpailun jälkeen valittajan kilpailija oli häirintätarkoituksessa halunnut tehdä valittajasta protestin. Valittajan kilpailija oli myös omalla toiminnallaan vaikuttanut siihen, että toinen purjehdusliitto oli toteuttanut heinäkuusta 2023 lukien kilpailuja kutsukilpailuina, joihin valittajaa ei ollut kutsuttu, sekä blogikirjoituksessaan 29.1.2014 esittänyt perättömiä seikkoja valittajasta.

Kurinpitolautakunta ei ole tutkinut valittajan tekemää yksilöityä väitettä siitä, oliko valittajan kilpailija häirintätarkoituksessa pyrkinyt siihen, ettei valittajaa enää kutsuttaisi purjelautailukilpailuihin. Kurinpitolautakunta on käsitellyt asiaa vain yleisellä tasolla.

Valittajan vaatimusta ei siten olisi saanut jättää tutkimatta yksilöimättömyyden vuoksi. Valittajan vaatimuksen ylittävää yksilöitävyyttä ei ollut edellytetty myöskään valittajan vastapuolelta aikaisemmassa asiassa SPVKu 1/2022.

 

Kurinpitolautakunnan päätöksen lausuma valittajan epäurheilijamaisuudesta

Asiassa on epäselvää, mitä kurinpitolautakunta on tarkoittanut lausumallaan siitä, että kilpailukumppanien välienselvittely ulkokilpailullisin keinon on epäurheilijamaista, mikä on omiaan vahingoittamaan heidän edustamansa liiton sekä lajin mainetta. Liitto ei ole myöhemminkään antanut siitä, mitä ulkokilpailullisilla keinoilla on lausumassa tarkoitettu. Valittajalla on kuitenkin oikeus turvautua lain, liiton ja kilpapurjelautailun sääntöjen mukaisiin keinoihin tämän asian selvittämisessä ja puolustaa itseään ilman pelko vastatoimista. Se, että valittaja oli soittanut kilpailijansa työnantajan edustajalle 25.5.2023 ja tehnyt kilpailijan herjaavasta kirjoittelusta tämän työnantajalle toimitetun hallintokantelun, ei ole kielletty ulkokilpailullinen keino.

Asia on jätetty tutkimatta, vaikka se olisi tullut käsitellä avoimesti ja oikeudenmukaisesti liiton toimintaohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Nyt annettu päätös antaa ymmärtää, että valittaja olisi syyllistynyt johonkin erityisen vakavaan, vaikka todellisuudessa valittaja on joutunut kilpailijansa toistuvan epäasiallisen käytöksen kohteeksi.

 

VASTAUKSET VALITUKSESTA

Kuultaville ei ole oikeusturvalautakunnassa varattu tilaisuutta ennen ratkaisun antamista lausua valituksesta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

 

1. Kysymyksenasettelu

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 17 §:n 1 kohdan mukaan valitus voidaan jättää tutkimatta vastausta pyytämättä, jos valituksen perusteella on ilmeistä, että asia ei kuulu sääntöjen 2 tai 3 §:n nojalla lautakunnan toimivaltaan. Saman säännön 2 kohdan mukaan valitus voidaan hylätä vastausta pyytämättä, jos valitus on selvästi perusteeton.

Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko asiassa perusteita tutkia valitus ja, jos niin, onko valitus perusteiltaan sellainen, että sitä ei voida pitää selvästi perusteettomana. Siinä tapauksessa, että valitus tutkittaisiin eikä sitä olisi hylättävä selvästi perusteettomana, asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko kurinpitolautakunta voinut sääntöjen perusteella päätöksellään jättää valittajan vireille laittaman kurinpitoasian tutkimatta.

 

2. Valituksen tutkimisen edellytykset

Valittajan valitus koskee kurinpitoasiaa. Kurinpitolautakunnan päätös koskee valittajaa urheilijana ja on valittajalle kielteinen. Valittaja on osoittanut myös, että hän on saanut kurinpitolautakunnan tutkimattajättämispäätöksen tiedokseen 14.2.2024, joten valittajan valitus 14.3.2024 on saapunut oikea-aikaisesti sääntöjen mukaisen muutoksenhakuajan puitteissa. Näin ollen valituksen tutkimisen edellytykset täyttyvät.

 

3. Valituksen ilmeinen perusteettomuus

Oikeusturvalautakunta toteaa aluksi, ettei tässä asiassa ole kysymys valittajaa koskevien aikaisempien päätösten 13.10.2021 (SPVKu 4/2021) ja 27.6.2022 (SPVKu 1/2022) taikka näitä koskevan oikeusturvalautakunnan päätöksen 7.11.2022 (UOL 31/2022) oikeellisuudesta. Sen sijaan tässä asiassa arvioinnin kohteena on ainoastaan kurinpitolautakunnan päätös 18.12.2023 (SPVKu 1/2023). Viimeksi mainitussa arvioinnissa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, mitkä väitteet ja näyttö on aikaisemmissa kurinpitomenettelyissä lopullisesti käsitelty, koska kurinpitolautakunta on päätöksessään lausunut, ettei asiassa ollut esitetty uutta sellaista, joka antaisi aiheen arvioida aikaisemmin jo arvioituja tapahtumia toisin.

Asiassa tulee ensin arvioitavaksi se, onko valittaja väittäminsä tavoin toimittanut liitolle 16.8.2023 ja 7.12.2023 kilpakumppaninsa häiritseväksi katsomastaan menettelystä sellaista selvitystä, jota ei ollut aikaisemmissa kurinpitoasioissa esitetty. Siinä tapauksessa, että valittaja on tällaista kurinpitolautakunnan päätöksen 27.6.2022 jälkeistä näyttöä esittänyt, arvioitavaksi tulee se, onko näyttö voinut olla asian ratkaisemisen kannalta olennaista ja olisiko kurinpitolautakunnan tullut eritellysti arvioida sitä. Oikeusturvalautakunta toteaa ensin, ettei valittaja ole selväpiirteisesti yksilöinyt uusia seikkoja ja uutta näyttöä, jonka perusteella asia olisi tullut kurinpitolautakunnassa tutkia. Yksin valittajan toimittaman aineiston perusteella ei muutoinkaan voida olla varmoja siitä, mitkä väitteet, seikat ja aineisto on ollut aikaisemmin kurinpitomenettelyn kohteena. Osa valittajan toimittamasta aineistosta on ollut päiväämätöntä tai muutoin sellaista, ettei todisteesta ilmene tai ole pääteltävissä sen ajankohta taikka laatija/osapuolet. Oikeusturvalautakunta kuitenkin pitää valittajan esittämän valossa todennäköisenä, että valittajan 16.8.2023 toimittamat kilpailutilannekolarointia koskevat sähköpostiviestit, puhelinviestit ja valokuvat ja Brändö Seglaren -kilpailua 17.6.2023 koskenut kilpailunjärjestäjän edustajan viesti 21.6.2023 ovat olleet kurinpitolautakunnassa kohdepäätöstä tehtäessä uusia siinä mielessä, etteivät ne ole ainakaan kaikilta osin olleet asiaa SPVKu 1/2023 edeltävästi kurinpitolautakunnan arvioitavana. Samoin voidaan todeta, ettei käsillä olevaa kurinpitoasiaa voida pitää väitettyjen häirintä- ym. tapahtumien osalta kaikilta osin täysin identtisenä aikaisempien, jo ratkaistujen valittajaa koskevien kurinpitoasioiden kanssa. Näiden seikkojen puolesta valittajan asia olisi ollut kurinpitolautakunnassa tutkittavissa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajan esittämä väitteet kilpailevan purjelautailijan häirinnästä ovat olleet moninaiset ja liittyneet useisiin eri tilanteisiin vuosilta 2014-2023 sekä kilpailun aikana, sitä edeltävästi ja sen jälkeen. Kysymys on ollut muun muassa väitteistä koskien tahallista kolarointia ja suusanallista haukkumista purjelautailukisassa, toisen mustamaalaamista esimerkiksi kilpailuihin liittyvää protestointijärjestelmää hyväksikäyttämällä sekä valittajan yksityisessä blogikirjoituksessa tai valittajan erityisesti elokuussa 2021 kurinpitoasioiden käsittelyn yhteydessä esittämiä kielteisiä kommentteja valittajasta tai tämän menettelystä. Osa väitetyistä häirintätapauksista, esimerkiksi valittaja esille tuoma saamansa häirintäsoitto 3.2.2024 taikka väite valittajan virtsalla tahrimista kilpailijansa urheiluvälineistä, ei ole liittynyt välittömästi lainkaan urheilutilanteeseen.

Valittaja on perustanut väitteensä kilpailijan sääntöjenvastaisesta toiminnasta liiton 28.11.2020 hyväksyttyjen kurinpitosääntöjen 2 §:n b, c ja i -kohtiin: Näiden kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka

- (b) tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta, liiton muita elimiä tai liiton henkilökuntaa,

- (c) kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman

ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy

lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai muuten eettisten sääntöjen tai reilun pelin periaatteiden vastaisesti tai joka

- (i) syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella häirintään, syrjintään tai rasistiseen käytökseen. Tämä koskee sekä fyysistä kanssakäymistä että sosiaalista mediaa.

 

Valittaja on esittänyt useita valokuvia ja kuvankaappauksia eri viestikeskusteluista pääosin hänen ja lajin parissa toimivien henkilöiden välillä sekä viitannut kilpailijansa kurinpitolautakunnalle toimittamien lausumien/vastineiden väitteisiin. Valittaja ei ole kurinpitolautakunnassa nimennyt muuta kirjallista todistelua eikä henkilötodistelua näyttääkseen toteen vakavat väitteensä. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei valittajan vetoamasta aineistosta ilmene viitteitä valittajan väittämästä harhaanjohtavasta, epäurheilijamaisesta tai häiritsevästä käytöksestä taikka kunniaa loukkaavasta viestinnästä. Asiassa on kyllä ilmeistä, että valittaja ja hänen kilpakumppaninsa ovat riitautuneet keskenään ja että heidän välinsä ovat olleet tulehtuneita jo noin vuosikymmenen ajan. Valittajan todisteista ei kuitenkaan käy ilmi, että jotakin epäasiallista olisi ylipäänsä tapahtunut tai että tekijänä olisi ollut nimenomaan valittajan nimeämä kilpailija. Sen sijaan valituksesta ja sen täydennyksistä käy ilmi suuri määrä väitteentasolle jääviä tapahtumia, jotka ovat osittain huomattavan vanhoja ja siten lähtökohtaisestikin vaikeasti näytettävissä toteen. Valittaja ei ole kurinpitolautakunnassa esittänyt tarkkarajaista kuvausta kurinpitotapahtumasta, jonka tueksi olisi samalla esitetty riittävän luotettavaa, väitettyä tapahtumaa todennäköiseksi näyttävää todistelua. Asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä, jonka perusteella voitaisiin katsoa valittajan kilpakumppanin epäasiallisesti vaikuttaneen purjehdusliittoon, jotta se sulkisi valittajan kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Valittajan yleinen närkästys kilpakumppanin toimintaan ja omat mielipiteet tapahtumista eivät voi tehdä riidanalaisista väitteistä toteennäytettyjä tosiseikkoja. Näyttötaakka väitetystä häirinnästä ym. on väitteen tekevällä taholla eli tässä tapauksessa valittajalla.

Kurinpitolautakunta on kohdepäätöksessään viitannut aikaisempaan mutta kumottuun valittajaa koskevaan kurinpitopäätökseen lausuessaan, että kilpailukumppanien välienselvittely ulkokilpailullisin keinon, on epäurheilijamaista ja vahingollista liitolle ja lajille. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei kurinpitolautakunta ole tällä lausumallaan perustellut päätöksensä lopputulosta eli asian tutkimatta jättämistä. Näin ollen valittajan vireille saattaman kurinpitoasian käsittelyssä ei esimerkiksi valittajan hallintovalitukseen tai muihinkaan oikeusturvakeinoihin tukeutumisella ole ollut vaikutusta siihen, että asia on jätetty tutkimatta. Kurinpitolautakunnan päätöksen mainitulla lausumalla ei siten ole asiassa merkitystä.

 

4. Asian lopputulos

Valittajan vaatimukset siitä, että liiton tulisi tutkia tai että se tulisi velvoittaa tutkimaan valituksessa väitettyjä häirintäväitteitä, on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomina jätettävä tutkimatta.

Muilta osin edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 17 §:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla selvästi perusteeton. Kurinpitolautakunta on voinut jättää valittajan sille esittämät vaatimukset ja väitteet tutkimatta ottaen huomioon niiden tueksi esitetyt seikat ja aikaisemmat samoja tapahtumia koskevat kurinpitokäsittelyt. Valitus ja siihen sisältyvä lautakuntakuluvaatimus on siten hylättävä vastauksia liitolta ja häirintä- ym. väitteiden kohteena olevalta kilpailijalta pyytämättä.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin siinä on vaadittu valituksessa väitetyn häirinnän selvittämistä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n toimesta.

Muilta osin valitus hylätään. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan päätös 18.12.2023 asian tutkimatta jättämisestä jää voimaan.

Valittajan lautakuntakuluvaatimus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                          

Teemu Vanhanen
Sihteeri                                                                                                                                                                                                   

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Terhi Kytö, Sami Sarvilinna ja Pekka Timonen.