24/2019 Moottoriveneily – Luottamustoimesta erottaminen – Kurinpito – Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 24/2019

16.12.2019        Diaarinumero 16/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n hallituksen päätökset 12.3.2019 ja 11.6.2019 ym.


ASIA

Luottamustoimesta erottaminen – kurinpito – jäsenoikeuksien rajoittaminen – päätöksen sääntöjenvastaisuus


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry


ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

A on Humallahden Venekerho ry:n (myöhemmin: HVK ry) jäsen, sen hallituksen entinen jäsen ja puheenjohtaja. Hän on myös toiminut yhdistyksen venekatsastajana, missä ominaisuudessa hänellä on ollut oikeus käyttää Suomen Purjehdus- ja Veneilyliitto ry:n sähköistä jäsen- ja venerekisteriä, Suulia, joka on myös HVK ry:n virallinen jäsenrekisteri omille jäsenilleen. A on selvittänyt jäsenrekisteristä kahden HVK ry:n jäsenen yhteystiedot ja 1.12.2018 lähettänyt hallituksen jäsenille viestin itseään huolestuttaneesta ja HVK ry:tä koskeneesta vireillä olevasta poikkeusluvasta asemakaavaan. Viestissään A on muun muassa tuonut esiin, että nykyinen puheenjohtaja, HVK ry:n kommodori olisi yhdistyksen kannalta merkittävässä kaavoitusasiassa todistettavasti antanut yhdistyksen hallitukselle väärää tietoa.


HVK ry:n puheenjohtaja, kommodori, on A:n em. viestin saatuaan omalla päätöksellään 1.12.2018 päättänyt hallituksen kokoukseen asti tilapäisesti poistaa A:n Suuli-rekisterin käyttöoikeudet ja ilmoittanut tästä yhdistyksen hallitukselle. A:lle päätöksestä on ilmoitettu 6.12.2018.


A on 4.12.2018 ja tämän jälkeenkin jatkanut sähköpostikirjoitteluaan HVK ry:n hallitukselle ja sen ulkopuolisille henkilöille.


HVK ry:n hallitus on 11.12.2018 päättänyt ”A:n laajalla postituksella tekemän epäasiallisen ja totuudenvastaisen sähköpostiviestinnän” vuoksi poistaa tilapäisesti A:n Suuli-rekisterin käyttöoikeudet siten, että ne palautetaan A:lle keväällä 2019 venekatsastuskauden alkaessa. Yhdistyksen hallitus valtuutti kolmijäsenisen työryhmän jatkokäsittelemään tätä asiaa ja A:n sähköpostiviestin julkaisua Facebook-sivustolla ja harkitsemaan mahdollisia kurinpitotoimia.


HVK ry:n varapuheenjohtaja, varakommodori, on yhdistyksen Facebook-ryhmän valvojana 23.1.2019 ilmoittanut A:lle, että A on varoituksen jälkeen suljettu yhden kuukauden määräajaksi HVK Facebook -ryhmästä sääntökohtien 5 ja 6 rikkomisen vuoksi. Ilmoituksessa on myös yksilöity A:n julkaisema viesti, joka on seuraamukseen johtanut. A on antanut asiassa vastineensa 23.1.2019. A:lle on 22. ja 23.2.2019 ilmoitettu varapuheenjohtajan toimesta, että hän voi 23.2.2019 lukien hakea uudelleen yhdistyksen Facebook-ryhmän jäsenyyttä.


HVK ry:n hallitus on 12.3.2019 käsitellyt kokouksessaan jäsenrekisterin käyttöoikeuksia ja tässä yhteydessä yksimielisesti päättänyt vapauttaa A:n kaikista HVK ry:n luottamustoimista mukaan luettuna venekatsastajan tehtävistä. Päätöksen perusteeksi on kirjattu yhteistyökyvyn puute ja luottamuspula. Suomen Purjehdus- ja Veneilyliitto ry:lle on seuraavana päivänä ilmoitettu, että A on vapautettu luottamustoimesta, minkä johdosta liitto on poistanut A:n oikeudet toimia HVK ry:n venekatsastajana. A:lle on ilmoitettu HVK ry:n päätöksestä 13.3.2019.


HVK ry:n hallitus on kokouksessaan 11.6.2019 käsitellyt A:n muutoksenhakua hallituksen edellä selostettuun 12.3.2019 päätökseen ja päättänyt, ettei aikaisempaa päätöstä ole tarvetta kumota.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että HVK ry:n hallituksen päätökset 12.3.2019 ja 11.6.2019 koskien hänen erottamistaan venekatsastajan tehtävästä kumotaan ja päätöksentekoon osallistuneet HVK ry:n jäsenet velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 250 eurolla.


HVK ry:n hallituksen päätökset ovat lakiin perustumattomia, sekä asiallisesti että muodollisesti vääriä. HVK ry:n hallituksella ei ole ollut toimivaltaa kohdistaa häneen kurinpito- tai rangaistustoimenpiteitä eikä muutoinkaan tehdä valituksenalaisia päätöksiä. Lisäksi päätökset seurauksineen ovat olleet syrjiviä ja kohtuuttomia. A ei ole myöskään saanut tietää, mihin tehdyt päätökset ovat perustuneet.


A:ta ei ole kuultu, hänelle ei ole ilmoitettu eikä hänelle ole annettu muutoksenhakuohjausta sen päätöksen johdosta, että hänen on katsottu menettäneen HVK ry:n hallituksen luottamus ja että A:n oikeus käyttää jäsenrekisteriä on peruutettu. HVK ry:n hallituksen toiminta asian käsittelyn missään vaiheessa ei ole täyttänyt hyvän hallintotavan vaatimuksia. A:n kohtelu ei ole ollut oikeudenmukaista eikä tasapuolista. Menettelyllä HVK ry on rikkonut yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaatetta.


A on erotettu HVK ry:n Facebook-ryhmästä kuukauden määräajaksi, mutta hänen jäsenyyttään ryhmään ei ole sittemmin palautettu.


HVK ry:n hallitus on ylittänyt toimivaltansa, minkä johdosta sen jäsenet vastaavat yksityishenkilöinä päätösvallan ylittämisen seurauksista.


Yhdistyksen jäsenellä on perustavanlaatuinen oikeus saada tietoa jäsenrekisteristä, riippumatta siitä, mitä tiedonhankinta koskee, tai mihin tietoja käytetään. Lisäksi kaikkia yhdistyksen jäseniä on kohdeltava erilaisista mielipiteistä riippumatta tasavertaisesti.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

HVK ry on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään ja että A velvoitetaan korvaamaan HVK ry:lle mahdollisesti aiheutuvat lautakuntakulut.


Toimikuntien puheenjohtajien tai toimikuntien jäsenten erottamisesta ei ole kerhon säännöissä erikseen määrätty. Myöskään yhdistyslaissa ei ole erikseen säännöksiä toimikuntien jäsenten asemasta. Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan tulkinnan mukaan yhdistyksen hallituksen jäsen voidaan epäluottamuksen takia erottaa tehtävästään eikä erottamispäätöstä tarvitse perustella. HVK ry:n hallituksella on yhdistyksen sääntöjen 11 §:n nojalla toimikuntien jäsenten nimitysoikeus, jolloin hallituksen oikeutena on myös mahdollisuus tarvittaessa vapauttaa luottamushenkilö luottamustoimestaan. Tätä tukee myös urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytäntö. A:n jäsenoikeuksia ei ole rajoitettu.


Venekatsastajana toimiminen on veneseuran luottamustehtävä ja se on aina sidoksissa veneseuraan. Itsenäisiä venekatsastajia ei ole olemassa eikä venekatsastajalla ole Suomen Purjehdus- ja Veneilyliitto ry:n valtuutusta vaan liiton antama koulutus ja venekerhon valtuutus venekatsastajan luottamustehtävään. HVK ry:n hallitus päätti kokouksessaan 12.3.2019 erottaa A:n katsastustoimikunnasta ja venekatsastajan luottamustehtävästä. Luottamushenkilön oikeus Suuli-rekisterin tietoihin on tarkoitettu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksenkin (GDPR) mukaan vain ja ainoastaan luottamustoimen hoitamiseen. Rekisterin tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada nähtäväkseen vain itseään koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot, ja oikeus muokata omia yhteystietojaan.


A on toistuvasti lähettänyt HVK ry:n useille yksittäisille jäsenille sähköpostia, joissa hän on esittänyt hallituksesta ja sen puheenjohtajasta erilaisia tarkoituksenhakuisesti vääristeltyjä väitteitä. A:n lähettämissä viesteissä on ollut näkyvien saajien lisäksi useita piilokopion saajia, jotka eivät ole HVK ry:n hallituksen jäseniä. Viestittely ei ole liittynyt millään tavoin venekatsastukseen, vaan A on lähettänyt viestit HVK ry:n yksittäisenä jäsenenä. Viestittelyssään A on sekoittanut yksittäisen jäsenen ja luottamushenkilön roolinsa. Kuvatuissa olosuhteissa hallituksen velvollisuutena on jäsenten yksityisyyssuojan turvaamiseksi ja henkilöturvallisuuden suojaamiseksi ollut poistaa A:lta oikeus käyttää jäsenrekisteriä.


HVK ry:n säännöt määräävät hallituksen valvomaan toimikuntien toimintaa, jolloin hallituksen velvollisuus on käyttää tarveharkintaa myös luottamustoimesta vapauttamisen suhteen. HVK ry ei ole menetellyt sääntöjen vastaisesti eikä se ole syrjinyt hallituksen päätöksillä A:ta erottaessaan tämän luottamustoiminnasta ja poistaessaan siihen liittyvän rekisterinkäyttöoikeuden.


A:lle on 23.1.2019 toimitettu tieto siitä, että hänet on annetun varoituksen jälkeen suljettu yhden kuukauden määräajaksi venekerhon Facebook-ryhmästä. A:lle on toimitettu sähköpostitse tieto hallituksen tekemästä päätöksestä 13.3.2019. A:lle on 14.3.2019 lähetetty postitse kirjattuna kirjeenä päätös allekirjoitettuna. A ei koskaan lunastanut itselleen lähetystä.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

A on HVK ry:n annettua vastineensa valitukseen vastaselityksessään lausunut, ettei HVK:n hallituksella ole ollut lain suomaa toimivaltaa tehdä valituksenalaisia päätöksiä.  HVK ry:n sijasta vastaajina ovat yhdistyksen hallituksen jäsenet, joita kommodorilla ei ole vastauksen antaessaan ollut valtuutus edustaa.


A:n 1.12.2018 yhdistyksen hallituksen jäsenille lähettämä tieto on koskenut yhdistyksen toiminnan kannalta erittäin tärkeää asiaa. A:n tekemää aiheellista ja asiallista tiedonjakamista ei siten voitane pitää moitittavana eikä tuomittavana. Sillä, mistä A on saanut hallituksen jäsenten yhteystiedot, ei ole asiassa merkitystä. Näiden yhteystietojen tulee olla yhdistyksen jäsenistön tiedossa.


HVK ry:n sääntöjen kohdassa 11 ei ole mainittu toimikuntien luottamushenkilöiden erottamisperusteita. Erottamista tai muutakaan kurinpidollista toimenpidettä ei voida perustaa kyseiseen yleisluontoiseen säännökseen. HVK ry:llä ei muutoinkaan ole mitään kurinpitosäännöstöä. Erottaminen ei ole perustunut lakiin, yhdistyksen sääntöihin eikä perusteltuihin seikkoihin, joiden voitaisiin objektiivisesti katsoa loukkaavan katsastustoimikunnan tai HVK ry:n etua. Lisäksi A on ollut koko ajan yhteistyökykyinen eikä hän ole toiminut vastoin yhdistyksen etua. A ei ole venekatsastajana menetellyt moitittavasti.


HVK ry:n hallituksen päätökset seuraamuksineen ovat olleet täysin kohtuuttomia.


LAUSUMA PERUSTEINEEN

HVK ry on A:n vastaselityksen johdosta lausunut, että A:n erottaminen luottamustoimestaan on johtunut epäluottamuksesta. Kysymys ei ole ollut kurinpidollisesta päätöksestä. HVK ry on toiminut yhdistyslain ja seuran sääntöjen mukaisesti. A:n jäsenoikeuksia tai hänen oikeuttaan esittää mielipiteitään hallituksesta ja sen toiminnasta ei ole millään tavalla rajoitettu.


HVK ry on yhdistyslain 35 §:stä ilmenevin tavoin toimivaltainen vastaamaan A:n valitukseen ja vastaselitykseen. HVK ry:n hallitus on yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisella tavalla kokoontunut käsittelemään A:n Urheilun oikeusturvalautakunnassa vireille laittamaa asiaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

KÄSITTELYRATKAISU


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta. Asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella.


PÄÄASIARATKAISU


Kysymyksenasettelu


Asiassa on kysymys siitä, onko HVK ry:n hallituksen 12.3. ja 11.6.2019 tekemissä päätöksissä tai Facebook-ryhmän valvojan päätöksessä 23.1.2019 sulkea A yhden kuukauden määräajaksi yhdistyksen Facebook-ryhmästä ollut kysymys A:n erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, kurinpitoseuraamuksesta häntä vastaan, hänen jäsenoikeuksien rajoittamisesta taikka siitä, että päätökset ovat olleet yhdistyksen sääntöjen vastaisia.


Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko HVK ry ollut toimivaltainen tekemään edellä mainitut päätökset sekä vastaamaan A:n valitukseen Urheilun oikeusturvalautakunnassa (jatkossa lautakunnassa).


Venekatsastajan toimesta erottaminen


Asiassa on riidatonta, että A on valituksen vireillä tulemisen ajankohtana edelleen ollut HVK ry:n jäsen. Näin ollen A:ta ei ole hallituksen tai sen toimielinten päätöksillä erotettu HVK ry:n jäsenyydestä.


Riidatonta on myös, että A on yhdistyksen puheenjohtajan päätöksellä 1.12.2018 tilapäisesti poistettu venekatsastajalle kuuluvat oikeudet vene- ja jäsenrekisteriin yhdistyksen hallituksen kokoukseen saakka ja että yhdistyksen hallitus on 11.12.2018 päättänyt oikeuksien tilapäisen poistamisen jatkamisesta kevääseen 2019 saakka A:n sähköpostittelun vuoksi. Yhdistyksen hallitus on 12.3.2019 yksimielisesti päättänyt vapauttaa A:n kaikista yhdistyksen luottamustoimista. Päätöksen perusteeksi on kirjattu yhteistyökyvyn puute ja luottamuspula. Yhdistyksen hallitus on 11.6.2019 A:n muutoksenhaun johdosta päättänyt, ettei aikaisempaa päätöstä luottamustoimista erottamisesta ollut tarvetta kumota.


HVK ry:n 15.5.2019 rekisteröityjen sääntöjen 11 §:n mukaan yhdistyksen kokous voi velvoittaa hallituksen asettamaan toiminta- ja tilikaudeksi toimikuntia huolehtimaan hallituksen valvonnassa eri osa-alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa toimikunnille hallituksen ehdotuksesta tarpeellisiksi katsomiaan ohjesääntöjä. Asiassa A ei ole väittänyt, etteikö vastaavan sisältöinen säännös olisi ollut voimassa jo joulukuussa 2018 patentti- ja rekisterihallituksessa 4.9.2015 rekisteröidyssä säännöstössä. Näin ollen lautakunnan arvioitavana on A:n erottaminen venekatsastajan tehtävästä kyseisen säännöksen perusteella.


HVK ry:n selvityksen perusteella lautakunta toteaa, että venekatsastajana toimiminen on yhdistyksen hallituksen valvonnassa oleva yhdistyksen luottamustehtävä, joka viime kädessä perustuu yhdistyksen sääntöjen 11 §:ään. Yhdistyksen säännöissä ei sen sijaan ole erikseen säädetty luottamustehtävään nimittämisen eikä tästä toimesta määräajaksi tai pysyvästi erottamisen edellytyksistä. Myöskään yhdistyslaissa ei ole säännöksiä luottamushenkilön erottamisesta. Lautakunta myös toteaa, ettei yhdistyslain 14 §:n säännöstä yhdistyksen jäsenyydestä erottamisen edellytyksistä voida analogisestikaan soveltaa luottamushenkilön erottamiseen.


Oikeuskirjallisuudessa (Heikki Halila – Lauri Tarasti 2017: Yhdistysoikeus, s. 502) on todettu, että yhdistyksen hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa toimikauden aikana erottaa tehtävästään. Erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus, eikä erottamispäätöstä tarvitse perustella. Lautakunnan aikaisemmasta oikeuskäytännöstä (esim. UOL 11/2011) käy ilmi, että luottamustoimen haltijan nimittäneellä taholla on myös oikeus erottaa luottamustoimen haltija ja ettei hänen asemansa voi olla vahvempi kuin hallituksen jäsenellä on.


Lautakunta toteaa, että venekatsastajan luottamustoimi HVK ry:ssä on edellyttänyt sitä, että venekatsastaja nauttii yhdistyksen hallituksen luottamusta. HVK ry:n hallitus on käyttänyt sillä olevaa toimivaltaa erottaa A venekatsastajan toimesta yhteistyökyvyn puutteen ja luottamuspulan vuoksi. A on voitu erottaa venekatsastajan luottamustoimesta samoilla perusteilla kuin yhdistyksen hallituksen jäsenkin luottamuspulan vuoksi. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei HVK ry:n hallituksella ole ollut enemmälti velvollisuutta perustella A:n erottamista venekatsastajan luottamustoimesta.


Tässä tapauksessa, jossa luottamustoimesta erottaminen perustuu säännöksistä tarkemmin määrittelemättömään luottamuspulaan, nimitys- ja erottamisvaltaa käyttävällä yhdistyksen hallituksella on laaja harkintavalta. Lautakunnan toimivaltaan ei tällaisissa tapauksissa kuulu sen tutkiminen, onko erottamispäätös tarkoituksenmukainen tai kohtuuton, ellei päätöksen voida katsoa loukkaavan ihmis- ja perusoikeuksia ja olevan tällä tavoin sääntöjenvastainen. Sen arvioimiseksi, ovatko hallituksen päätökset loukanneet yhdenvertaisuusperiaatetta, syrjintäkieltoa tai muutoin A:n perustuvanlaatuisia oikeuksia yhdistyksen jäsenenä, on tarkasteltava erottamista edeltäneitä tapahtumia.


Lautakunta toteaa, että asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen on ilmeistä, että A:n erottamisen syyksi ilmoitetun luottamuspulan taustalla on ollut ainakin se, että hän on hyödyntänyt yhdistyksen vene- ja jäsenrekisteriä venekatsastajan ominaisuudessaan ja tämän jälkeen lähettänyt useita hallituksen puheenjohtajan toimintaa kritisoivia viestejä yhdistyksen hallituksen henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. HVK ry:n rekisterinpitäjän tietosuojaselosteen 8.5.2017 mukaan jäsen- ja venerekisterin jäsentietoja käyttävät myös seuran katsastajat veneiden katsastustoimintaan liittyen sekä erilaiset työ- tai projektiryhmät seuratoimintaan liittyen. HVK ry:n hallinto pitää yllä venerekisteriä katsastettujen veneiden osalta. Jäsen- ja venerekisterin tietokantoihin ja tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallitus ja joita hallinnoi HVK ry:n rekisterinhoitaja. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot.


Lautakunta toteaa, että A on jäsenrekisteristä yhteystietoja hankkiessaan käyttänyt luottamustoimeen perustuvia tietojensaantioikeuksiaan muihin kuin luottamustoimeen eli venekatsastukseen liittyviin tarkoituksiin. A:lla on yhdistyksen jäsenenä oikeus pitää yhteyttä hallituksen jäseniin ja keskustella näiden kanssa yhdistystä koskevista asioista. Tämän hän olisi kuitenkin voinut tehdä esimerkiksi lähettämällä viestinsä yhdistyksen hallituksen omaan sähköpostiosoitteeseen, jonka on selvitetty olleen A:n ja kaikkien muidenkin yhdistysten jäsenten saatavilla muun muassa yhdistyksen omalla internet-sivustolla. Lautakunta katsoo, ettei erottamista edeltäneistä tapahtumista esitetty selvitys osoita, että hallituksen erottamispäätöksiin liittyisi seikkoja, jotka loukkaisivat A:n perustuvanlaatuisia oikeuksia yhdistyksen jäsenenä. Hallituksen erottamispäätökset eivät siten ole olleet sääntöjenvastaisia. Lautakunta myös katsoo, ettei hallituksen erottamispäätöksillä ole kohdistettu A:han kurinpitotoimia eikä muutoinkaan rajoitettu hänen jäsenoikeuksiaan.


A:ta on ennen luottamustoimestaan erottamistaan kuultu ja hänelle on toimitettu erottamispäätökset tiedoksi. Se, onko A:lle myös annettu päätöksiin liittyen muutoksenhakuohjaus, on jäänyt jossain määrin epäselväksi. Muutoksenhakuohjauksen puuttuminen ei ole perusteltavissa yksin sillä, että A on koulutuksensa ja ammattinsa puolesta kyennyt itse arvioimaan käytettävissään olevat oikeussuojakeinot. Vaikka hallituksen erottamispäätöksiä voidaan muutoksenhakuohjauksen puuttumisen osalta kritisoida, tämä ei vaikuta erottamista koskevan perusteen pätevyyden arviointiin eikä siten edellä lausuttuun johtopäätökseen.


Facebook-ryhmästä sulkeminen


A on varoituksen jälkeen erotettu vain yhdistyksen jäsenille tarkoitetusta suljetusta Facebook-ryhmästä. Lautakunnan saaman selvityksen perusteella erottaminen on koskenut kuukauden määräaikaa 23.1. – 22.2.2019. A:lle on ilmoitettu, että hän voi sanotun määräajan jälkeen hakea uudelleen Facebook-ryhmän jäsenyyttä. Jollei A ole 23.2.2019 lukien ollut yhdistyksen Facebook-ryhmän jäsen, tämän ei ole selvitetty johtuneen yhdistyksen tai sen toimielinten menettelystä.


Asiassa on vielä A:n väitteiden johdosta arvioitava, onko selostettu määräaikainen Facebook-keskusteluryhmästä sulkeminen ulos ollut itsessään yhdistyksen sääntöjen vastaista taikka merkinnyt tosiasiallista kurinpitoseuraamusta tai jäsenoikeuksien rajoittamista.


HVK ry:n suljetun Facebook-ryhmän sääntöjen kohdan 2 mukaan HVK Facebook-ryhmä ei ole venekerhon virallinen tiedotuskanava eikä virallinen kommunikointitapa toimihenkilöiden suuntaan. Toimikuntien ja hallituksen yhteystiedot löytyvät HVK:n www-sivuilta. Kohdan 5 mukaan ryhmään tuotettu sisältö on julkista ja näkyy kaikille ryhmän jäsenille. Virheellistä, harhaanjohtavaa tai luottamuksellista tietoa ei saa julkaista. Kaikki ovat vastuussa hyvän HVK-hengen ylläpitämisestä. Kohdan 6 mukaan kenenkään yksityisyyttä tai kunniaa ei saa millään aineistolla loukata. Keskustelun tulee koskea asioita eikä yksittäisten jäsenten tai toimihenkilöiden toimintaa. Kohdan 8 mukaan ryhmän ylläpitäjällä on oikeus poistaa epäasiallinen tai näitä sääntöjä rikkova sisältö yhteisön sivuilta. Kohdan 9 mukaan ryhmän ylläpitäjällä on oikeus poistaa ryhmästä jäsen, jonka jäsenyys HVK:ssa on päättynyt tai jäsen ei ole noudattanut yllä esitettyjä sääntöjä. Poistaminen voi tapahtua määräaikaisesti tai lopullisesti.


Lautakunta katsoo, että kaikille yhdistyksen jäsenille avoimesta Facebook-ryhmästä sulkeminen on kurinpitotoimi, joka vaikutuksiltaan merkitsee jäsenoikeuksien rajoittamista. A:n Facebook-ryhmästä erottamisen on ilmoitettu johtuneen kohtien 5 ja 6 vastaisista viesteistä. A ei ole nimenomaisesti väittänyt, etteivätkö hänen Facebook-viestinsä tai jotkin niistä olisi mainittujen kohtien vastaisia. Kun vielä otetaan huomioon, että A:ta on varoitettu ennen melko lyhyeksi määräajaksi keskusteluryhmästä erottamista ja että asiassa on selvitetty A:ta informoidun määräaikaisesta erottamisesta ja sen päättymisestä, lautakunta katsoo, että kurinpitotoimelle on ollut hyväksyttävät, yhdistyksen itsensä laatimista säännöistä riittävän tarkasti ilmenevät perusteet ja ettei jäsenoikeuksien rajoittaminen ole keinona ollut epäsuhteessa A:n menettelyyn.


Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valitus on hylättävä. A:han kohdistuneet HVK ry:n päätökset eivät joko ole rajoittaneet hänen jäsenoikeuksiaan tai ne eivät ole tehneet sitä ainakaan perusteetta. HVK ry:n hallituksella on ollut toimivalta tehdä erottamispäätökset ja edustaa yhdistystä sen vastatessa A:n valitukseen lautakunnassa. Asiassa ei ole näytetty mitään muuta perustetta, jolla HVK ry:n menettely tai sen päätökset olisivat olleet yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia.


Lopputuloksen ollessa edellä selostettu A:n kuluvaatimus hylätään. HVK ry on valitukseen antamassaan vastineessa vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sille mahdollisesti aiheutuvat lautakuntakulut. HVK ry ei ole kuitenkaan tämän jälkeen tarkentanut ehdollista vaatimustaan eikä yksilöinyt vaatimuksensa määrää. Näin ollen HVK ry:n vaatimus yksilöimättömänä hylätään.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.

                                               

Pia Ek                                        Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                        Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä ja Kimmo Suominen.