12/2017 Jääkiekko Erotuomari – Sopimusperusteinen kurinpito – Kurinpitovalta – Kurinpitovallan siirtäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 12/2017

16.6.2017    Diaarinro 3/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Etelän alueen erotuomarivalmentajan erotuomarin kurinpitoa koskeva päätös 17.3.2017


ASIA           

Toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

S


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry


EROTUOMARIVALMENTAJAN PÄÄTÖS

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) Etelän alueen erotuomarivalmentaja on 17.3.2017 määrännyt erotuomari S:lle toimintakiellon ajalle 18.3. - 24.3.2017. Päätös on perustunut siihen, että S oli käyttäytynyt erotuomarivalmentajaa kohtaan sopimattomasti saatuaan erotuomarivalmentajalta palautteen suorituksestaan Jääkiekkoliiton alaisessa Nuorten Suomisarjan ottelussa.


Päätöksessä on todettu, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan erotuomareita koskeva kurinpito kuuluu Jääkiekkoliiton erotuomarivaliokunnalle alle 1 kuukauden toimitsijakieltoon johtavissa tapahtumissa. Erotuomarivaliokunta on päätöksellään siirtänyt kurinpitovallan näissä tapauksissa alueen erotuomarivalmentajalle.


VALITUS PERUSTEINEEN

S on valituksessaan vaatinut, että Jääkiekkoliiton Etelän alueen erotuomarivalmentajan valituksen kohteena oleva päätös kumotaan. Lisäksi S on vaatinut, että Jääkiekkoliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa 3.260 eurolla viivästyskorkoineen.


Perusteinaan S on lausunut, että Jääkiekkoliiton sovellettavaksi tulevien kilpailusääntöjen mukaan erotuomareita koskevaa kurinpitovaltaa kysymyksessä olevan kaltaisissa tilanteissa käyttävät Jääkiekkoliiton kurinpito- ja erotuomarivaliokunta. Sääntöjen mukaan toimivalta määrätä kurinpitoseuraamuksia erotuomareille ei ole siirrettävissä edelleen erotuomarivalmentajalle. Näin ollen valituksen kohteena oleva päätös tulee puuttuvan toimivallan vuoksi kumota.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus kaikkine vaatimuksineen hylätään.


Perusteinaan Jääkiekkoliitto on esittänyt, että liiton kilpailusääntöjen kohdan 10.3. mukaan kurinpidosta vastaa erotuomarien osalta kurinpitovaliokunta, tai jos määrättävä toimintakielto on enintään 1 kuukausi, kurinpidosta vastaa erotuomarivaliokunta. Erotuomarivaliokunta on delegoinut päätöksellään kurinpitovallan näissä tapauksissa kysymyksessä olevan alueen erotuomarivalmentajalle. Tässä tapauksessa valituksen kohteena olevan päätöksen on tehnyt hänelle siirretyn toimivallan puitteissa liiton Etelän alueen erotuomarivalmentaja. Päätös on myös sisällöltään Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen, joten valitus on aiheettomana hylättävä.


VASTASELITYS

S on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä.


LISÄLAUSUMA              

Jääkiekkoliitto on S:n vastaselityksen johdosta antamassaan lausumassa todennut olevan tavanomainen käytäntö, että päätökset, jotka koskevat lyhyempiä toimintakieltoja, delegoidaan yksittäiselle toimijalle koko valiokunnan sijasta. Valituksen kohteena olevassa päätöksessä oli mainittu erotuomarivaliokunta ensimmäisenä valitusasteena. Erotuomarivaliokunnalla on siten ollut mahdollisuus erotuomarin hakiessa muutosta annettuun päätökseen puuttua tarvittaessa virheellisiin tai tarkennusta vaativiin ratkaisuihin.


Lisäksi Jääkiekkoliitto on todennut, että edellä kuvattu toimintamalli on esitelty kaikille erotuomareille vuosittaisilla kertauskursseilla, jotka ovat pakollisia.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu

 

Valituksen tutkimisen edellytykset


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voi olla muun muassa päätös, jolla urheilijalle tai tässä tapauksessa erotuomarille on määrätty kurinpitoseuraamus.


S:lle valituksen kohteena olevalla päätöksellä määrätty toimintakielto on päättynyt jo ennen asian saattamista oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi. Ratkaisusta UOL 26/2016 ilmenevällä tavalla oikeusturvalautakunnalla tulee kuitenkin olla mahdollisuus tutkia päätösten sääntöjenvastaisuus tarpeen vaatiessa myös jälkikäteen. Esillä olevassa asiassa on jäljempää tarkemmin ilmenevällä tavalla kysymys siitä, onko kurinpitovaltaa Suomen Jääkiekkoliitto ry:ssä käyttäneellä taholla ollut toimivalta tehdä valituksen kohteena oleva päätös. Oikeusturvalautakunta katsoo, että asian ratkaisemisella on merkitystä myös sääntöjen tulevan soveltamisen kannalta. Sen vuoksi oikeusturvalautakunta tutkii valituksen siltä osin kuin siinä on kysymys päätöksen tehneen tahon toimivallasta. 


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

S on toiminut erotuomarina Jääkiekkoliiton Nuorten Suomisarjan ottelussa Järvenpäässä 4.3.2017. Ottelun jälkeen Jääkiekkoliiton Etelän alueen erotuomarivalmentaja on antanut S:lle palautteen tämän suorituksesta ottelussa. S on vastannut palautteeseen tavalla, jota erotuomarivalmentaja on pitänyt sopimattomana. Tämän seurauksena erotuomarivalmentaja on määrännyt S:n toimintakieltoon 18.3. ja 24.3.2017 väliseksi ajaksi.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko alueen erotuomarivalmentajalla ollut toimivalta määrätä S:lle edellä mainittu kurinpitoseuraamus.


Sääntömääräykset

 

Jääkiekkoliiton pelikauden 2016 – 2017 kilpailusääntöjen kohdan 10.1 mukaan Jääkiekkoliiton jäsenseurat, niiden hallituksen jäsenet, seurojen toimihenkilöt, seuratoimitsijat, pelaajat, erotuomarit ja toimitsijat ovat velvollisia noudattamaan liiton kilpailusääntöjä ja niitä määräyksiä joita kilpailusääntöjen nojalla on annettu. Pelaajat, toimihenkilöt, toimitsijat ja tuomarit ovat sitoutuneet kurinpitosääntöihin pelipassinsa lunastamalla. Tapahtuneista rikkomuksista voidaan tuomita jäljempänä mainituin perustein rangaistus.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan erotuomarien ja virallisten toimitsijoiden kurinpidosta vastaa kurinpitovaliokunta. Mikäli määrättävä toimintakielto on enintään 1 kk, kurinpidosta vastaa erotuomarivaliokunta. Kilpailusääntöjen kohdan 10.4 mukaan rangaistukseen voidaan tuomita erotuomari, joka rikkoo Jääkiekkoliiton toimintasääntöjä tai kilpailusääntöjä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä, tai joka jättää saapumatta hänelle määrättyyn tehtävään tai jättää suorittamatta tai laiminlyö erotuomarille kuuluvat tehtävät.


Kilpailusääntöjen kohdan 10.5 mukaan kurinpitomenettelyssä määrättävä rangaistus voi olla muiden ohella toimintakielto (kohta d).

Erotuomarivalmentajan toimivalta määrätä kurinpitoseuraamus 

 

Oikeusturvalautakunta toteaa ensinnäkin, että S:n velvollisuus noudattaa Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjä perustuu edellä selostetun kilpailusääntöjen kohdan 10.1 perusteella yhdistyksen jäsenyyden asemesta siihen, että S on pelipassin lunastamalla sitoutunut noudattamaan sanottuja sääntöjä. Asiassa on riidatonta, että kilpailusäännöt ovat sitoneet S:ää.

  

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan ja lisälausumassaan todennut, että liiton erotuomarivaliokunta, joka vastaa erotuomareiden kurinpidosta niissä tapauksissa, joissa määrätään enintään 1 kuukauden toimintakielto, on päätöksellään 28.9.2016 siirtänyt kurinpitotoimivaltansa edelleen alueen erotuomarivalmentajalle. Edelleen Jääkiekkoliitto on todennut, että kysymys on tavanomaisesta käytännöstä ja että erotuomareita on tiedotettu asiasta vuosittain järjestettävissä pakollisissa koulutustilaisuuksissa. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti edellytetty, että kurinpidon perusteista määrätään riittävän selvästi ja täsmällisesti urheilijaa tai tässä tapauksessa erotuomaria sitovissa säännöissä tai sopimuksessa.


Kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavan käyttäytymisen ja siitä seuraavan seuraamuksen ohella urheilijaa tai erotuomaria sitovista säännöistä tai sopimuksesta tulee ilmetä se, kuka tai mikä taho on oikeutettu käyttämään urheilijaan tai erotuomariin kohdistuvaa kurinpitovaltaa. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 10.3 mukaan tämä taho on tässä tapauksessa ollut liiton erotuomarivaliokunta. Asiassa ei ole ilmennyt, että erotuomarivaliokunta olisi liiton kilpailusäännöissä tai niiden nojalla annetuissa muissa määräyksissä valtuutettu siirtämään itselleen siirretty kurinpitovalta edelleen alemmalle tasolle.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kun kysymys on sopimusperusteisesta kurinpidosta, kurinpitoa koskevia määräyksiä voidaan muuttaa muuttamalla sopimusta tai tietyin edellytyksin niitä sääntöjä, joita urheilija on sopimuksen perusteella velvollinen noudattamaan. Ellei muuta ole sovittu, kokonaan uudet tai muutetut sääntömääräykset voivat tällöin tulla urheilijaa sitoviksi aikaisintaan silloin, kun urheilija on saanut tiedon sääntöihin tehdyistä muutoksista.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että jääkiekkoerotuomarin kysymyksessä ollen sääntömuutoksista tiedottaminen voi asianmukaisesti tapahtua esimerkiksi kaikille erotuomareille pakollisessa koulutustilaisuudessa. Jääkiekkoliitto onkin asiassa vedonnut siihen, että erotuomareita oli informoitu kurinpitovallan siirtämisestä edelleen yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Edellä kerrottu koskee kuitenkin vain tilanteita, joissa urheilijaa tai erotuomaria sitovia sääntöjä on yhdistyksen säännöissä tai yhdistyslaissa säädettyä menettelyä noudattaen muutettu. Siitä tiedottamisesta, että kurinpitovallan sääntöjen mukaan tietyissä tapauksissa omaava taho on päättänyt siirtää kurinpitovaltansa ilman säännöistä tällaiselle siirrolle saatavaa tukea edelleen, ei sen sijaan seuraa, että S:ää sitovien kilpailusääntöjen olisi katsottava muuttuneen.


Tässä tapauksessa sovellettavaksi tulevia kilpailusääntöjä, jotka eivät edellä kerrotun mukaisesti mahdollista kurinpitovallan siirtämistä erotuomarivaliokunnalta edelleen alemmalle tasolle Jääkiekkoliiton organisaatiossa, ei riidattomasti ollut muutettu. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton erotuomarivalmentajalla ei ole ollut S:ää sitovien sääntöjen perusteella toimivaltaa määrätä S:lle kysymyksessä olevaa kurinpitoseuraamusta.


Ottaen huomioon sen, että tehty päätös on tullut voimaan ja vaikuttanut S:n oikeuteen toimia erotuomarina sen antopäivää seuraavasta päivästä lukien, ei sillä, että päätökseen oli annettu muutoksenhakuohjaus, ole asiaa arvioitaessa merkitystä. Kysymys ei ole ollut kurinpitopäätöksen valmistelusta, vaan välittömästi voimaan tulleesta kurinpitopäätöksestä.


Johtopäätökset

 

Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen toimivalta määrätä S:lle kurinpitoseuraamus on tässä tapauksessa ollut Jääkiekkoliiton erotuomarivaliokunnalla. Sovellettavien kilpailusääntöjen, joita S on Jääkiekkoliiton pelipassin lunastamalla sitoutunut noudattamaan, mukaan erotuomarivaliokunnalla ei ole oikeutta siirtää sille sääntöjen mukaan kuuluvaa kurinpitovaltaa edelleen alemmalle tasolle. Jääkiekkoliiton Etelän alueen erotuomarivalmentajalla ei siten ole ollut toimivaltaa tehdä valituksen kohteena olevaa päätöstä. Näin ollen päätös on kumottava.


Lautakuntakulut

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Valituksen kohteena oleva päätös kumotaan. Näin ollen S on voittanut asian oikeusturvalautakunnassa. Jääkiekkoliitto on siten velvoitettava korvaamaan S:lle aiheutuneet lautakuntakulut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys on yksinkertaisesta kurinpitoasiasta. Asian laatuun ja laajuuteen nähden asian hoitamisen edellyttämä kohtuullinen työmäärä on kolme tuntia. S:n asiamiehenä asiassa on toiminut oikeustieteen opiskelija. Tähän sekä asian laatuun nähden oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi tuntiveloitukseksi asiassa 100 euroa.


Päätöslauselma


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n Etelän alueen erotuomarivalmentajan 17.3.2017 antama S:ää koskeva kurinpitopäätös kumotaan.


Suomen Jääkiekkoliitto ry velvoitetaan korvaamaan S:n lautakuntakulut asiassa 300 eurolla.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Johanna Lahti, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius