1/1999 Jalkapallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Erotuomaritarkkailu

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Annettu Helsingissä 31.3.1999


                           PÄÄTÖS      NRO 1/9

DNRO 5/98


 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONPANO

Lauri Tarasti, puheenjohtaja, Kari T. Ahonen, Tom Ifström, Marja Ramm-Schmidt, Veikko Ripatti, Risto Jalanko, sihteeri

MUUTOKSENHAKIJA

Toimittaja Timo Järviö, Vantaa

KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry, Helsinki

0

ASIA

Erotuomaritarkkailijana toimiminen

MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

suomen Palloliiton erotuomarivaliokunnan päätös 7.6.1998, jossa on todettu, että "Järviö ei erotuomarivaliokunnan mielestä voi toimia erotuomaritarkkailijana ilman, että tarkkailijoiden puolueettomuus vaarantuu" (liitteenä}.

Suomen Palloliiton liittohallituksen päätös 19.8.1998, jossa on todettu, että erotuomarivaliokunnan lausunto ja Järviön kirje eivät anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 17.11.1998, jossa on valitusvaliokunnan toimivaltaan kuulumattomana jätetty tutkimatta Järviön valitus erotuomarivaliokunnan päätöksestä.

 

VAATIMUS

Järviö on valituksessaan 11.12.1998 vaatinut erotuomarivaliokunnan päätöksen kumoamista. Perusteinaan Järviö on esittänyt, että päätös ei perustu lakiin eikä Suomen Palloliiton rangaistussääntöihin. Toimittajat eivät ammattinsa johdosta ole estyneitä toimimasta erotuomaritarkkailijoina.

Hänen pätevyyttään ei ole asetettu kyseenalaiseksi. Prosessi on ollut järjestödemokratian vastainen.

 

SELITYS

Suomen Palloliitto on selityksessään 5.2.1999 vaatinut valituksen jättämistä tutkimatta tai toissijaisesti sen hylkäämistä. Perusteinaan liitto on esittänyt, että Suomen Palloliiton sääntöjen 7 §:n 2 mom:n ja urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 1 §:n 1 mom:n mukaan Järviöllä ei ole valitusoikeutta asiassa. Kysymys ei ole ollut Järviön erottamisesta liiton, piirin tai minkään seuran jäsenyydestä eikä hänen jäsenoikeuksiensa rajoittamisesta.

Järviöön ei myöskään ole kohdistettu kurinpitotointa. Toissijaisen vaatimuksensa osalta liitto on todennut, että erotuomaritarkkailijan toimi ei ole rutiinitehtävä, johon


jokaisella erotuomarikortin haltijalla olisi automaattinen oikeus. Liitossa on erotuomaritarkkailijoiden puolueettomuuden varmistamiseksi haluttu ottaa käyttöön periaate, jonka mukaan ammatikseen jalkapallon Veikkausliigasta tai ensimmäisen divisioonan taikka alempienkin tasojen otteluista kirjoittavat henkilöt eivät enää voi toimia tarkkailijoina.

VASTASELITYS

Järviö on vastaselityksessään 14.2.1999 lausunut valituksensa kohdistuvan nimenomaan erotuomarivaliokunnan 7.6.1998 tekemään päätökseen. Hänen "hyllyttämisessään" on ollut kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta. Hänelle on käytännössä annettu elinikäinen toimitsijakielto tarkkailijana.

LISÄKIRJOITUS

Suomen Palloliitto (Esa Furuholrn) on 4.3.1999 toimittanut oikeusturvalautakunnalle lisäkirjoituksen.

 

0          URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Käsitte1yratkaisu

 

Suomen Palloliiton pyytämättä 4.3.1999 toimittama lisäkirjoitus jätetään huomiotta.

Pääasiaratkaisu

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n

1 mom:n mukaan järjestöistä riippumattomana valituselimenä muun muassa käsitellä urheilijan tai muun luonnollisen henkilön taikka järjestön tekemiä valituksia järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevista päätöksistä, jotka koskevat erottamista yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia tai joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

0          Suomen Palloliiton sääntöjen 7 §:n 2 mom:n mukaan liiton tai seuran jäsen voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen

säännöissä mainituin edellytyksin liiton tai piirin elinten tekemistä valittajaan kohdistuneista päätöksistä, jotka koskevat erottamista liiton, piirin tai seuran jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamista tai kurinpitotoimia.

 

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Järviön valituksessa tarkoitetussa asiassa ei ole kysymys erottamisesta Helsingin Erotuornarikerhon tai muunkaan yhdistyksen jäsenyydestä. Asiassa ei ole kysymys toimitsijakiellosta eikä muustakaan kurinpitotoimesta. Asiassa ei myöskään ole kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

 

Erotuornaritarkkailijoiden määrääminen ja määräämisessä noudatettavat toimintaperiaatteet ovat olleet Suomen Palloliiton päätettävissä. Järviöllä ei ole ollut subjektiivista oikeutta erotuomaritarkkailijana toimimiseen. Erotuomaritarkkailijan määräämisessä ei ole kysymys yksittäisen erotuomarin oikeusturvasta.


Näillä perusteilla urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Järviön valituksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole kysymys myöskään hänen jäsenoikeuksiensa rajoittamisesta.

Järviön valituksen tutkiminen ei siten kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Päätöslauselma

Urheilun oikeusturvalautakunta jättää Järviön valituksen tutkimatta. Suomen Palloliiton erotuomarivaliokunnan päätös 7.6.1998 jää pysyväksi.

 

Asian näin päättyessä Järviön suorittamaa valitusmaksua ei palauteta.

 

 

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

0

r-w


Lauri Tarasti puheenjohtaja


Risto Jalanko sihteeri


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


"Suomen Palloliitto Erotuomarivaliokunta


PÖYTÄKIRJA                    5/98

 

 

22.06.1998                         1(5)


 

 

 

EROTUOMARIVALIOKUNNAN KOKOUS 5/98

 

AIKA             07.06.1998  klo 11.00-14.25

 


PAIKKA         Palloliiton toimisto

Läntinen Brahenkatu 2

00510  HELSINKI

 

LÄSNÄ          Mattsson Anders (AM)

Natri Kaj (KN) Porvali Arja (AP) Furuholm Esa (EF)

Kalliokoski Raimo (RK)

 

}   1OISSA        Parikka Esko


 

 

 

 

Pl:Jheenjohtaja                   Järvinen Pekka (PJ) Palsi Esa (EPAL)

Filppu Jyrki. (JF) sihteeri

kehityspäällikkö (1-4 §) SJE,L

 

ilmoitus esteestä


 

 

1   §                KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JÅ PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

 

Puh·eenjohtaja AM toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen todeten sen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

2   §                ESiTYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

 

3   §                EDELLISTEN KOKOUSTEN (2, 3 ja 4) PÖYTÄKIRJAT

u          Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat muutoksella, että R. Kalliokoski ei

ollut paikalla koska häntä ei ollut kutsuttu paikalle. Kokoukset järjestettiin liitto- ja valioerotuomarikurssien aikana ja asioina olivat erotuomarivalinnat.

 

 

4   §                TAPAUS TIMO JÄRVIÖ

 

Valiokunta keskusteli erotuomaritarkkailija Timo Järviön tapauksesta. Erotuomarivaliokunta on jo aiemmin tehnyt päätöksen, jonka mukaan erotuomaritarkkailijat eivät voi antaa lausuntoja julkisuuteen. Tämän päätöksen perusteella tarkkailijat eivät myöskään voi kirjoittaa yksittäisten erotuomareiden toiminnasta julkisuudessa.

Siksi Timo Järviö ei erotuomarivaliokunnan mielestä voi toimia erotuomaritarkkailijana ilman, että tarkkailijoiden puolueettomuus vaarantuu.


 

 

Suomen Pesäpalloliitto Helsinki

 

 


 

Viite Asia


 

Valitukset urheilun oikeusturvalautakuntaan Vastauspyyntö


 

 

Suomen Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätöksestä 18.11.1998 sopupeliasiassa ovat valittaneet urheilun oikeusturvalautakuntaan

-  Kari-Pekka Heinonen

-  Juha Alatalo ym.

-  Esko Tiikkainen

0

Petri Jämsä ym.

-  Jani Komulainen

-  Hannu Manninen.

 

Suomen Pesäpalloliittoa pyydetään viimeistään keskiviikkona 10.2.1999 antamaan kirjalliset vastaukset oheisiin valituksiin.

 

Vastaukset pyydetään ystävällisesti toimittamaan kahtena kappaleena oikeusturvalautakunnan sihteerille alla mainittuun osoitteeseen.

 

Lisätietoja asiassa saa tarvittaessa lautakunnan sihteeriltä. Lautakunnan säännöt ja työjärjestys ovat tarvittaessa saatavissa Kirsi Tarvaiselta SLU:sta (puh. 34812406).

Helsingissä tammikuun 15 päivänä 1999

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

 

0

P'

Risto Jalanko

sihteeri puh. 1596216

os. Helsingin hovioikeus Radanrakentajantie 52

PL 76

00521 Helsinki