17/ 2015 Voimanosto Arvokilpailut - Majoittumisvelvollisuus - Hallinnollinen maksu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 17/2015

2.6.2015                   Diaarinro 19/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Klassisen Voimanoston MM-kilpailujen kilpailunjärjestäjän määräämä hallinnollinen maksu kisamajoitukseen osallistumatta jäämisestä


ASIA

Hallinnollinen maksu


MUUTOKSENHAKIJAT

TL

HH

SF


KUULTAVAT

Suomen Voimanostoliitto ry

 Klassisen Voimanoston MM-kilpailujen järjestelytoimikunta


HALLINNOLLISEN MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Suomen Voimanostoliitto ry on saanut järjestettäväkseen klassisen voimanoston MM-kilpailut vuonna 2015. Kilpailut järjestetään Salossa 5. – 14.6.2015. Kilpailun järjestelyistä on tehty erillinen sopimus ja järjestelyistä vastaa erillinen MM2015-järjestelytoimikunta.


Järjestelytoimikunta on 11.4.2015 tekemässään päätöksessä äänestyksen 2-1 jälkeen viitaten kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohtaan 105.4.4 todennut, että kilpailijoiden, huoltajien, tuomareiden, virkailijoiden ja järjestön edustajien tulee kilpailujen aikana majoittua virallisessa kilpailuihin varatussa hotellissa. Sääntökohdan mukaan, jos mainitut tahot eivät majoitu virallisessa kilpailuun varatussa hotellissa, heidän tulee maksaa 100 euron hallinnollinen maksu kilpailun järjestäjälle. Sääntökohdan mukaan määräyksen noudattamatta jättäminen johtaa myös kilpailijan sulkemiseen pois kilpailuista. Majoitussäännön osalta järjestelytoimikunta ei tee poikkeuksia eikä anna helpotuksia.


Vähemmistöön jäänyt järjestelytoimikunnan jäsen olisi antanut vapautuksen majoitusvelvollisuudesta niille tahoille, joiden kotiosoite on alle 80 kilometrin etäisyydellä MM-kilpailupaikalta.  


VALITUS PERUSTEINEEN

SF, HH ja TL ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että heidän kohdallaan ei sovelleta majoittumisvelvollisuutta eikä heille määrätä 100 euron hallinnollista maksua.

 

Kilpailijat SF, HH ja TL ovat ilmoittaneet, että he eivät tarvitse erillistä omalla kustannuksella maksettavaa majoitusta kilpailujen aikana. Kilpailun järjestelytoimikunnan päätöksen perusteella heitä uhkaa 100 euron maksu tai MM-kilpailusta sulkeminen.


Kansainvälisen Voimanostoliiton sääntökohtaa 105.4.4. ei ollut tarkoitettu sovellettavaksi siten kuin kilpailun järjestäjä oli sitä nyt soveltanut. Majoittumiseen liittyvää maksua ei ollut tarkoitettu perittäväksi kisajärjestäjän oman maan urheilijoilta. Majoittumiseen liittyvän maksun periminen on luonteeltaan pakkomajoittumismaksu ja siten maksulla rajoitetaan yksilön vapaata liikkumista ja oikeutta majoittautua. Maksu rajoittaa yksilön perusoikeuksia.   


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Voimanostoliitto ry on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.


Suomen Voimanostoliitto ry ei ollut voinut jättää noudattamatta kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjä. Oikeusturvalautakunta ei voinut tutkia kansainvälisen liiton sääntöjä.


Kilpailutoiminnan aloittaessaan urheilija on sitoutunut kilpailulisenssin hankkimalla noudattamaan lajiliiton kilpailutoimintaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä. Suomen Voimanostoliitto oli noudattanut asiassa kansainvälisen voimanostoliiton sääntökohtaa 105.4.4 eikä ollut vapauttanut mitään tahoa majoittumisvelvollisuudesta ja siihen liittyvästä 100 euron maksusta.


Majoittumisvelvollisuudella varmistetaan riittävän tasokkaan majoituksen saaminen kilpailujen yhteydessä. Kilpailunjärjestäjälle aiheutuu taloudellinen riski majoitusta varattaessa. Majoituksen varaamiseen ja järjestämiseen liittyy huomattavasti työtä ja kilpailumajoituksesta kieltäytyvälle on katsottu aiheelliseksi määrätä 100 euron maksu. Majoittumisvelvollisuudella turvataan myös urheilijoiden tavoitettavuus kilpailujen aikaiseen dopingtestaukseen. Kilpailumajoitus helpottaa myös kilpailuihin liittyvää akkreditointia ja turvallisuusratkaisuja. 


MM-kilpailujen järjestelytoimikunta on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


MM-kilpailut järjestetään kilpailuista laaditun järjestämissopimuksen mukaisesti. Kilpailuissa noudatetaan kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjä. MM2015-järjestelytoimikunta oli päättänyt, että mitään tahoa ei vapauteta majoittumisvelvollisuudesta ja velvollisuuden laiminlyöntiin liittyvästä 100 euron hallinnollisesta maksusta. Kilpailutoiminnan aloittaessaan urheilija on sitoutunut kilpailulisenssin hankkimalla noudattamaan lajiliiton kilpailutoimintaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä. Majoittumisvelvollisuus on säädetty kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohdassa 105.4.4 ja majoittumisvelvollisuus on todettu myös 14.12.2014 julkaistuissa MM-kilpailujen kilpailukutsussa. 


Majoittumisvelvollisuudella varmistetaan riittävän tasokkaan majoituksen saaminen kilpailujen yhteydessä. Kilpailunjärjestäjälle aiheutuu taloudellinen riski majoitusta varattaessa. Majoituksen varaamiseen ja järjestämiseen liittyy huomattavasti työtä ja kilpailumajoituksesta kieltäytyvälle on katsottu aiheelliseksi määrätä 100 euron maksu. Majoittumisvelvollisuudella turvataan myös urheilijoiden tavoitettavuus kilpailujen aikaiseen dopingtestaukseen. Kilpailumajoitus helpottaa myös kilpailuihin liittyvää akkreditointia ja turvallisuusratkaisuja. 


Kansainvälisen voimanostoliiton säännöt eivät jättäneet harkinnanvaraa. Jos TL tai muut tahot pyrkivät akkreditoitumaan MM-kilpailuihin ilman, että ovat sääntökohdassa 105.4.4 tarkoitetulla tavalla majoittuneet kisahotellissa tai ovat jättäneet maksamatta hallinnointimaksun, heitä ei voida akkreditoida MM-kilpailuihin.


VASTASELITYS

SF, HH ja TL ovat vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kilpailun järjestelytoimikunnassa oli ollut kaksi järjestäjäseuran edustajaa ja yksi Voimanostoliiton edustaja. Kilpailun järjestäjäseurat olivat äänestäneet majoittumisvelvollisuuden puolesta ja Voimanostoliiton edustaja oli äänestänyt vastaan. Kansainvälinen voimanostoliitto ei ole tulkinnut sääntökohtaa kirjaimellisesti eikä sanktioita ole määrätty sellaisille kansallisille tahoille, jotka eivät olleet sääntökohtaa noudattaneet.


Kilpailunjärjestäjä saa taloudellista hyötyä majoittumisvelvollisuudesta ja tämän vuoksi majoitusvelvollisuutta pidetään hyödyllisenä. Majoitushintojen nostaminen kilpailujen ajaksi on kuitenkin kielletty kansainvälisen voimanostoliiton sääntökohdassa 105.4.2. Majoitusvelvollisuutta ei voida perustella kilpailunjärjestäjän taloudellisella riskillä eikä dopingvalvonnalla tai kilpailijoiden turvallisuudella.


Merkityksellistä asiassa oli se, voidaanko kansainvälisen voimanostoliiton säännöillä rajoittaa perusoikeuteen kuuluvaa liikkumisvapautta.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Valituksen tutkiminen

 

Suomen Voimanostoliitto on katsonut, että valitusta ei tulisi tutkia, koska Voimanostoliitto oli joutunut noudattamaan kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys


1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Kysymys on nyt MM-kilpailuihin liittyvästä majoittumisvelvollisuudesta. Velvollisuus perustuu kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohtaan 105.4.4. Selvää on, että kansainvälisten kilpailujen osalta kilpailuihin tulevat sovellettavaksi kansainvälisen voimanostoliiton säännöt. Vaikka sovellettavaksi tulevat kansainvälisen voimanostoliiton säännöt, kysymys on kuitenkin sellaisesta kilpailutoimintaa koskevasta säännöstä, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetaan. Tällaisen kysymyksen tutkiminen kuuluu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan eikä tältä osin estettä valituksen tutkimiseen ole.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisun perustelut


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Klassisen voimanoston MM-kilpailut järjestetään 5. – 14.6.2015 Salossa. Veteraanisarjassa Suomea edustavat muun muassa SF, HH ja TL ja he ovat ilmoittaneet, että he eivät tarvitse kilpailunjärjestäjän tarjoamaa virallista kisamajoitusta. Kilpailun järjestelytoimikunta on katsonut kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohdan 105.4.4 nojalla, että kilpailijoiden tulee majoittua kilpailunjärjestäjän viralliseen kisamajoitukseen tai majoitukseen osallistumattomalle määrätään 100 euron hallinnollinen maksu.


SF:n, HH:n ja TL:n valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, voidaanko majoittumisvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätä 100 euron maksu ja voidaanko heidän osallistuminen kilpailuun estää, jos majoittumisvelvollisuutta ei täytetä tai maksua suoriteta. Kysymys on myös siitä, onko maksun määräämistä pidettävä kohtuuttomana.  


II Majoittumisvelvollisuutta koskeva sääntömääräys

 

Kansainvälisen Voimanostoliiton sääntöjen kohdassa 105 ovat kilpailuja koskevat määräykset ja kohdassa 105.4 ovat määräykset kilpailukutsuista (Invitation) ja kilpailuja koskevasta majoittautumisesta (Accommodation). Sääntömääräys on sisällöltään seuraava:


105.4 Invitation and Accommodation


105.4.1 The official invitation and details of world championships must be received by member nations at least six months prior to the event. Details shall include the date of the General Assembly, competition date, names and addresses of hotels and the rates to be charged.


105.4.2 Accommodation rates charged by the promoter must not exceed the normal rack rate charged by the establishment providing the accommodation.


105.4.3 At all World Championships the accommodation fees shall be payable by bank transfer or credit card as follows (Exceptions may be granted by the IPF EC):

1) By bank transfer as specified by the organizer in the invitation for each World Event at the latest 14 days prior to the competition;

2) By credit card.


105.4.4 All athletes, coaches, referees or officials from each federation must stay in the official hotel during the championship. If athletes, coaches, referees or officials do not stay in the official hotel during the championship, they will be obliged to pay an administration fee of € 100 per person to the organizer. Failure to comply will have the effect that they will not receive accreditation and will be excluded from that championship.


Majoittumisvelvollisuuden kannalta merkityksellinen on sääntöjen kohta 105.4.4, jonka mukaan muun muassa urheilijoiden ja valmentajien tulee kilpailujen aikana majoittautua viralliseen kisahotelliin. Jos urheilija tai valmentaja ei majoitu kisahotelliin, heidät tulee velvoittaa maksamaan 100 euron maksu kisajärjestäjälle. Jos velvollisuutta ei noudateta tai maksu jätetään maksamatta, henkilöä ei voida akkreditoida kilpailuihin.


III Maksun määräämisen arviointi


Salossa järjestetään klassisen voimanoston MM-kilpailut. Kysymys on siten kansainvälisistä kilpailuista, jolloin kilpailun järjestelyjen osalta tulevat sovellettavaksi kansainvälisen voimanostoliiton säännöt. Myös kilpailijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien osalta tulee ottaa huomioon kansainvälisen liiton säännöt. Majoittautumisvelvollisuutta tulee siten arvioida edellä selostetun kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohdan 105.4.4 perusteella.


Kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohdan 105.4.4 sanamuoto ja sisältö ovat selviä. Sääntökohdan mukaan muun muassa jokaisen urheilijan ja valmentajan tulee majoittua kilpailujen ajaksi viralliseen kisahotelliin. Sääntökohdassa ei ole rajattu soveltamisalan ulkopuolelle kilpailun järjestäjämaan urheilijoita eikä soveltamisalaan ole tehty muitakaan rajoituksia. Valituksessa on todettu, että sääntökohtaa ei ollut tarkoitettu sovellettavaksi kilpailun järjestäjämaan urheilijoihin. Tämän osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että sääntökohdan sanamuoto on laadittu soveltamisalaltaan yleiseksi eikä sääntökohdasta ilmene soveltamisalan rajoituksia. MM-kilpailujen järjestelytoimikunnan päätös siitä, että majoittumisvelvollisuutta ja tämän velvollisuuden laiminlyönnistä määrättävää hallinnollista maksua noudatetaan ilman poikkeuksia, on siten ollut kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohdan 105.4.4 mukainen.


Valituksessa on todettu, että majoitus oli heidän kohdallaan omakustanteinen eli heidän tuli itse huolehtia majoituskustannuksistaan ja että heillä ei ollut majoituksen tarvetta. Lisäksi valittajat ovat katsoneet, että majoittumisvelvollisuus rajoitti liikkumisvapautta ja oikeutta valita majoittautumispaikka. Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksen tekemä päätös voi johtaa perustuslain turvaamien perusoikeuksien vastaiseen lopputulokseen. Oikeusturvalautakunta voi ottaa päätöksen sääntöjen vastaisuuden arvioinnissa huomioon perustuslain määräykset siltä osin, kuin niiden sisältöä ja soveltumista arvioitavana olevaan asiaan voidaan pitää riidattomina. Oikeusturvalautakunnalla ei kuitenkaan tällöin ole toimivaltaa kumota tai muuttaa yhdistyksen sääntöjä mutta kylläkin toimivalta todeta, että perustuslain vastaista sääntöä ei voida yhdistyksen päätöksenteossa soveltaa (ks. UOL 4/2014, 16/2014 ja 15/2015).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että majoittautumista koskeva velvollisuus koskee ainoastaan MM-kilpailujen aikaa ja sääntökohdassa erikseen määriteltyjä kilpailuun osallistuvia henkilöitä. Majoittumiseen liittyvästä velvollisuudesta on mainittu myös MM-kilpailujen kilpailukutsussa. Kysymys on siten eräästä kilpailuihin osallistumiseen liittyvästä velvollisuudesta ja kilpailija voi osallistumistaan harkitessaan ottaa huomioon kilpailemiseen liittyvät velvollisuudet ja siitä aiheutuvat rajoitukset. Majoittumista koskeva velvollisuus rajoittaa hyvin vähäisessä määrin henkilön oikeutta liikkumiseen tai oikeuteen valita haluamansa yöpymispaikka. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys ei ole sellaisesta henkilön perusoikeuksien rajoituksesta, että majoittumisvelvollisuutta tai kyseisen velvollisuuden rikkomisesta määrättävää määrällisesti alhaista maksua voitaisiin pitää perusoikeuksien vastaisena. Tällä perusteella asiassa ei ole esitetty perusteita MM-kilpailujen järjestelytoimikunnan päätöksen kumoamiseen.


Asiassa on vielä lopuksi arvioitava, johtaako maksun määrääminen tässä tapauksessa valittajien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen, vaikka kansainvälisen voimanostoliiton majoittumisvelvollisuutta koskeva sääntömääräystä ei ole edellä todetuin tavoin pidettävä perusoikeuksien vastaisena. Valituksessa on todettu, että heillä ei ole tarvetta majoitukseen ja että majoittautumisesta aiheutuu joka tapauksessa heille kustannuksia, koska veteraaninostajat vastaavat itse majoittumiskustannuksistaan. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa, että majoittumista koskeva hallinnollinen maksu on suuruudeltaan 100 euroa eli taloudelliset vaikutukset eivät ole yksittäisen urheilijan kannalta erityisen merkittäviä. Majoittumisvelvollisuutta on myös perusteltua soveltaa kaikkiin urheilijoihin ja valmentajiin nähden yhdenmukaisella tavalla. Määrättyä maksua ei ole aihetta pitää myöskään tässä yksittäisessä tapauksessa kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunta toteaa vielä selvyyden vuoksi, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa majoittumisvelvollisuuden perustuslain tai kohtuullisuusarvioinnin kannalta merkitystä ei voida antaa sille vastaselityksessä esitetylle väitteelle, että majoitushintoja on kilpailujen ajaksi korotettu ja että kilpailunjärjestäjän on väitetty saavan korotetun majoitushinnan kautta taloudellista hyötyä.


Oikeusturvalautakunta toteaa siten johtopäätöksenään, että kilpailuun osallistuminen on mahdollista estää, jos henkilö ei noudata majoittumisvelvollisuutta tai ei suorita 100 euron suuruista hallinnollista maksua. Tällainen seuraamus perustuu edellä selostettuun kansainvälisen voimanostoliiton sääntöjen kohtaan 105.4.4 eikä velvollisuuden laiminlyönnistä johtuvaa seuraamusta voida pitää kohtuuttomana.   


IV Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että SF:lle, HH:lle ja TL:lle voidaan määrätä 100 euron hallinnollinen maksu, jos he eivät noudata majoittumisvelvollisuutta. Heidän akkreditointi MM-kilpailuihin voidaan evätä, jos majoittumisvelvollisuutta ei noudateta tai hallinnollista maksua ei suoriteta. Aihetta MM2015-järjestelytoimikunnan päätöksen muuttamiseen ei ole.   


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                     Timo Ojala

puheenjohtaja                                   sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Pekka Lindroos, Mika Palmgren ja Thomas Stenius.