1/2011 Jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Sarjajärjestelmä


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                1/2011

5.1.2011                Diaarinro 17/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen 13.9.2010 tekemä päätös nais-ten sarjajärjestelmän uudistuksesta siltä osin kun B-tyttöjen SM-sarja pelataan vuonna 2011 kahdessa kahdeksan joukkueen kaksinkertaisessa alkusarjassa siihen liittyvine muine kilpailumääräyksineen.
 

ASIA
Sarjajärjestelmän muutos
 

MUUTOKSENHAKIJA
KMF-Kuopio/Kuopion Mimmifutis ry (KMF)
 

KUULTAVA
Suomen Palloliitto ry
 

ASIAN KÄSITTELY SUOMEN PALLOLIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSESSA

Suomen Palloliitto ry:n liittohallitus on 19.11.2009 päättänyt kansallista kilpailutoimintaa koskevista määräyksistä kaudelle 2010 lisäyksin, että mahdollisista muutoksista ja putoamisista kaudelle 2011 päätetään liit-tohallituksen kokouksessa viimeistään 31.3.2010. Päätöksen 1.11.2010 mukaan B-tyttöjen SM-sarjassa pelaa kaudella 2010 12 joukkuetta, joista kolme viimeistä putoaa B-tyttöjen Ykköseen kaudelle 2011. Liittohallitus on 26.3.2010 päättänyt muuttaa kansallista kilpailu-toimintaa koskevia määräyksiä siten, että kauden 2010 nousijoiden ja putoajien määrään voidaan tehdä muutoksia 6.4.2010 saakka.
Liittohallitus on 13.9.2010 päättänyt, että B-tyttöjen SM-sarja pelataan kaudella 2011 kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa ja että B-tyttöjen SM-sarjasta 2010 ei putoa yhtään joukkuetta ykköseen.
 

VALITUS PERUSTEINEEN

KMF-Kuopio/Kuopion Mimmifutis ry on valituksessaan vaatinut, että Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen päätös kumotaan siltä osin kun B-tyttöjen SM-sarjan osalta on muutettu vuoden 2010 sarjajärjestelmää niin, että vuonna 2011 sarja pelattaisiin kahdessa kahdeksan joukkueen kaksinkertaisessa alueellisessa alkusarjassa ja siihen liittyvät muut kilpailumääräykset on kumottava ja että sarja tulee pelata saman sarja-järjestelmän mukaan kuin kaudella 2010. Lisäksi KMF on vaatinut, että Suomen Palloliitto ry velvoitetaan korvaamaan sille valitusmaksu 600 euroa ja valituksesta aiheutuneet kulut 616 euroa. Palloliiton päätös on sen sääntöjen vastainen ja liian myöhään tehty. Palloliiton omien sääntöjen perusteella ei varsinaista määräaikaa päätökselle ole voitu asettaa. Palloliiton päätöksen 19.11.2009 mukaan päätös kauden 2010 muutoksista kaudelle 2011 olisi kuitenkin pitänyt tehdä viimeistään 31.3.2010 tai ainakin 6.4.2010. Palloliitto ei ollut hyväksyessään 6.4.2010 eri sarjojen joukkuemäärät lausunut mitään B-tyttöjen kilpailuohjelmasta. Palloliitto oli vasta 13.9.2010 omien sääntömääräystensä määrittämisen vastaisesti päättänyt tyttöjen SM-sarjan uudistuksista.
 

Palloliitto oli lisäksi rikkonut sääntöjensä 21 §:ää tehdessään kilpailunrajoituslain vastaisen päätöksen. Päätöstä ei ollut voitu tehdä näin myöhään, koska se asettaa sarjaan osallistujat vaikeaan tilanteeseen. KMF oli suunnitellut jo seuraavan kauden ja tehnyt omia päätöksiään uskoen, että keväällä pelataan karsintakierros ja syksyllä varsinainen SM-sarja kahdentoista joukkueen sarjassa. KMF:lle oli lisäksi epävirallisesti kerrottu, että pelattavaksi suunnitellussa kahdessa lohkossa etelän lohkon muodostaisivat lähinnä kehäkolmosen eteläpuolella olevat joukkueet sekä Turku ja Kuopio. Tällainen maantieteellinen jako oli täysin epätarkoituksenmukainen eikä se antanut mahdollisuutta vaikuttaa tehtäviin lohkojakoihin.
 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään kokonaisuudessaan.
Suomen Palloliiton sääntöjen 21 §:n 8 kohdan mukaan liittohallitus päättää kansallisesta kilpailutoiminnasta. Palloliiton kilpailumääräysten 5 §:n 1 kohdan mukaan liiton virallisen kilpailutavan vahvistaa liittohallitus tai sen määräämä elin. Missään sääntökohdassa ei ole asetettu mitään aikarajaa sille, milloin päätökset on tehtävä.
 

Palloliiton liittohallitus on 13.9.2010 päättänyt, että B-tyttöjen SM-sarja pelataan kaudella 2011 kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa. Yleensä seuraavan kauden sarjajärjestelmästä on päätetty edellisen vuoden marraskuussa. Koska B-tyttöjen SM-sarjan joukkuemäärä oli päätetty kasvattaa, tehtiin päätös jo noin kaksi kuukautta aiemmin. Liittohallituksen päätöksessä 6.4.2010 ei ollut otettu suoraan kantaa siihen, miten kausi 2011 pelataan. Liittohallituksen päätöksellä 13.9.2010 muutettiin B-tyttöjen SM-sarjaa 2010 siten, että sarjasta ei pudonnut yksikään joukkue aiemman kolmen putoajan sijasta ja B-tyttöjen Ykkösestä nousi SM-sarjaan neljä joukkuetta aiemman kolmen sijasta. B-tyttöjen SM-sarjasta voi luopua korvauksetta 31.12.2010 saakka. Päätös ei loukannut minkään seuran oikeutta eikä aiheuttanut minkään-laista haittaa kaudella 2010 B-tyttöjen sarjoissa pelanneille joukkueille.
 

Pelikautta 2010 koskeva päätös sarjajärjestelmistä oli Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksen 18/2010 mukaan tehty Palloliiton sääntöjen mukaisesti. Tuo päätös oli tehty pari viikkoa ennen sarjojen alkua. Nyt kyseessä oleva päätös oli tehty noin seitsemän kuukautta ennen sarjojen alkua. Koska Palloliiton säännöissä ei ollut mitään aikarajaa sarjamääräysten muuttamiseksi, oli päätöksen tekeminen Palloliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piirissä, johon Urheilun oikeusturvalautakunta ei voinut ottaa kantaa.
Liittohallitus, joka päättää sarjojen kilpailutavasta, oli ainoana elimenä oikeutettu muuttamaan omia päätöksiään. Liittohallitus oli päättäessään kasvattaa B-tyttöjen SM-sarjan joukkuemäärää joutunut käyttä-mään tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Kilpailulliselta kannalta oli ollut perusteltua antaa vuoden 2010 parhaille joukkueille mahdollisuus pelata vuoden 2011 SM-sarjassa. Mikäli joku joukkue ei halunnut osallistua vuoden 2011 SM-sarjaan, niin se voi luopua sieltä veloituksetta.
 

VASTASELITYS

KMF-Kuopio/Kuopion Mimmifutis ry on Suomen Palloliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että asiassa ei ollut kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta vaan päätöksenteon sääntöjenvastaisuudesta.
 

PÄÄTÖS


Käsittelyratkaisu
Suullinen käsittely
Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


.
Pääasiaratkaisu
Tosiasiat
Suomen Palloliitto ry:n liittohallitus on 19.11.2009 päättänyt kansalli-sesta kilpailutoimintaa koskevista määräyksistä kaudelle 2010 lisäyksin, että mahdollisista muutoksista ja putoamisista kaudelle 2011 pää-tetään liittohallituksen kokouksessa viimeistään 31.3.2010. Näiden 19.11.2009 hyväksyttyjen määräysten mukaan B-tyttöjen SM-karsintasarja pelataan keväällä 12 joukkueen yksinkertaisena sarjana. Karsintasarjan 10. ja huonommin sijoittuneet joukkueet putoavat syksyksi Ykköseen. B-tyttöjen SM-sarja pelataan syksyllä 12 joukkueen yksinkertaisena sarjana. B-tyttöjen SM-sarjassa pelaavat kevään kar-sintasarjan yhdeksän parasta joukkuetta ja Ykkösen lohkovoittajat. SM-sarjan 10. ja huonommin sijoittuneet joukkueet putoavat suoraan Ykköseen.
 

Liittohallitus on 26.3.2010 päättänyt muuttaa kansallista kilpailutoimintaa koskevia määräyksiä siten, että kauden 2010 nousijoiden ja putoajien määrään voidaan tehdä muutoksia 6.4.2010 saakka. Liittohallitus on 6.4.2010 hyväksynyt eri sarjojen joukkuemäärät muun Veikkausliigan, Ykkösen, Kakkosen, Naisten Liigan ja Naisten Ykkösen osalta. B-tyttöjen SM-sarjan osalta muutoksia ei ole tehty.
 

Liittohallitus on 13.9.2010 päättänyt, että B-tyttöjen SM-sarja pelataan kaudella 2011 kahdessa kahdeksan joukkueen lohkossa ja että B-tyttöjen SM-sarjasta 2010 ei putoa yhtään joukkuetta ykköseen. 

Lautakunnan toimivaltaa koskevat sääntömääräykset ja kysymyksen asettelu lautakunnassa
Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.
 

Lautakunnan toimivaltaan ei kuulu päätöksen lainvastaisuuden tutkiminen, ellei kysymys ole jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai jäsenen erottamisesta. Päätöksen sääntöjenvastaisuuden tutkiminen ei sisällä lainvastaisuuden tutkimista. (Halila, Urheilu- ja Oikeus-lehti, 2001).
 

Suomen Palloliiton sääntöjen 21 §:n mukaan liittohallituksen on sille sääntöjen mukaan kuuluvia päätöksiä tehdessään noudatettava lakia, näitä sääntöjä sekä liittokokouksen ja liittovaltuuston ohjeita. Lautakunta toteaa, ettei tällainen yhdistyksen säännöissä oleva yleinen viittaus lakiin saa aikaan tilannetta, jossa lautakunnan toimivalta laajenisi yleiseksi vaan sen toimivaltaan kuuluvat edellä mainittujen sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Lautakunnan sääntöjä ei voida tällaisen viittauksen johdosta tulkita laajentavasti niin, että lautakunta voisi tutkia liiton päätöksen oikeellisuuden esimerkiksi kilpailulainsäädännön kannalta. Lautakunnalle ei ole tarkoitettu antaa kilpailuviranomaisille kuuluvaa toimivaltaa tai yleistä lainkäyttövaltaa, jonka nojalla se voisi arvioida urheilujärjestöjen ratkaisujen oikeellisuutta kaiken lainsäädännön kan-nalta. Lautakunnan toimivallan on tarkoitettu rajoittuvan ”sääntöjenvastaisuuden” osalta urheilun omiin normeihin eli urheilujärjestöjen sääntöihin.
 

Lautakunta on päätöksessään 9/2010 nimenomaisesti todennut, että lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen tutkiminen, onko lajiliiton toiminta määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä ja estääkö liiton toiminta urheilijaa harjoittamasta ammattiaan. Tältä osin toimivaltaisia voivat olla muun muassa kilpailuviranomaiset.
 

Näin ollen lautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, liittyykö Suomen Palloliiton sarjajärjestelmään tekemiin muutoksiin kilpailunrajoituslain näkökulmasta ongelmallisia piirteitä. Siltä osin kuin KMF on valituksessaan vedonnut siihen, että liittohallituksen päätös on tehty liian myöhään, ei lautakunnan toimivaltaan kuulu sen tutkiminen, ovatko muutokset tällä perusteella kilpailunrajoituslain vastaisia.
 

KMF on valituksessaan ja vastaselityksessään esittänyt väitteen siitä, että päätös on Palloliiton sääntöjen vastainen.
Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Suomen Palloliiton liittohallituksen päätös sääntöjenvastainen sillä tavoin kuin lautakunnan säännöissä tarkoitetaan.
 

Sovellettavat säännöt

Suomen Palloliiton sääntöjen 21 §:n 8 kohdan mukaan lakia, näitä sääntöjä sekä liittokokouksen ja liittovaltuuston ohjeita noudattaen liittohallituksen tehtävänä on muun muassa päättää kansallisesta kil-pailutoiminnasta, sarjapaikoista ja niiden menettämisestä, kilpailutoiminnan kehittämislinjoista ja kilpailutoimintaan liittyvistä maksuista. Palloliiton kilpailumääräysten 5 §:n 1 kohdan mukaan liiton virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa liittohallitus tai sen määräämä elin ja piirin virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa piirihallitus tai sen määräämä elin. Päätöksen sääntöjenvastaisuus
 

Suomen Palloliiton sääntöjen 21 §:n 8 kohdan ja kilpailumääräysten 5 §:n 1 kohdan mukaan liittohallituksen tehtävä on päättää kansallisesta kilpailutoiminnasta, sarjapaikoista ja niiden menettämisestä sekä vahvistaa liiton virallisen kilpailun kilpailutapa.
 

Lautakunta toteaa, etteivät Suomen Palloliiton säännöt ja kilpailumääräykset sinänsä määritä tarkemmin kansallisen kilpailutoiminnan, sarjapaikkojen ja niiden menettämisen sekä liiton virallisen kilpailun kilpai-lutavan vahvistamisen sisältöä. Näissä säännöissä ei ole myöskään määritelty mitään aikarajaa sille, koska edellä mainitut päätökset ja kil-pailutavan vahvistaminen on tehtävä. Säännöissä ei ole myöskään määritelty sitä, miten liittohallituksen aikaisemmat päätökset sitovat päätöksentekoa tai sitä, voidaanko aikaisemmin tehtyä päätöstä kilpailutavasta muuttaa. Palloliiton liittohallitus on kuitenkin päätöksessään 19.11.2009 todennut, että mahdollisista muutoksista ja putoamisista kaudelle 2011 päätetään liittohallituksessa viimeistään 31.3.2010. Edelleen liittohallitus on 26.3.2010 päättänyt, että kuluvan kauden nousijoiden ja putoajien määrään voidaan tehdä muutoksia 6.4.2010 saakka, mihin päivään mennessä ei muutoksia B-tyttöjen SM-sarjan nousijoihin tai putoajiin kaudelle 2010 ole tehty.
 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Palloliiton säännöissä ei ole edellä mainittua tarkempia määräyksiä siitä, millä perusteilla ja missä ajassa liittohallituksen on päätettävä kansallisesta kilpailutoiminnasta, sarja-paikoista ja niiden menettämisestä sekä vahvistettava liiton virallisen kilpailun kilpailutapa. Palloliiton liitohallitus on itse asettanut itselleen päätöksissään 19.11.2009 ja 26.3.2010 määräajan, johon mennessä kauden 2010 nousijoiden ja putoajien määrään voidaan tehdä muutoksia. Valituksen kohteena olevassa päätöksessä 13.9.2010 on muutettu B-tyttöjen SM-sarjan kauden 2010 putoajien määrää siten, että sarjas-ta ei putoa yhtään joukkuetta aikaisemman kolmen sijasta. Lautakunta toteaa, että muutos kauden 2010 putoajien määrään liittyy päätökseen kansallista kilpailutoimintaa koskevista määräyksistä kaudelle 2011, päätös ei ole loukannut yhdenkään kilpailutoimintaan osallistuvan joukkueen oikeutta ja päätöksen pääasiallisena tarkoituksena on ollut B-tyttöjen SM-sarjan joukkuemäärän kasvattaminen kaudelle 2011. Lautakunta toteaa edelleen, että vaikka liittohallitus on oman päätöksensä 6.4.2010 vastaisesti muuttanut kauden 2010 putoajien määrää, ei päätöstä voida edellä kerrotuista syistä pitää tältä osin sääntöjen-vastaisena.
 

Näin ollen sääntöjen mukaan sarjamääräysten muuttaminen jää pääosin Palloliiton liittohallituksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Tähän päätöksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu myös päätöksen kohtuuttomuuden arvioiminen. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Palloliiton päätös tarkoituksenmukainen. Kuitenkin tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenver-taisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa.
Lautakunta toteaa, että Palloliiton antama selvitys sarjamääräysten muuttamisesta osoittaa, että muutokset ja niiden aikataulu on tehty urheilullisin perustein ja että päätöksen ainoa ja nimenomainen tarkoitus on ollut kasvattaa B-tyttöjen SM-sarjan joukkuemäärää. Päätöksen ei liity mitään sellaisia piirteitä, joiden perusteella päätöksen voitaisiin katsoa olevan kohtuuton tai loukkaavan edellä kerrottuja ihmis- ja perusoikeuksia.
 

Edellä kerrotuin perustein Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen päätös 13.9.2010 ei ole ollut sääntöjenvastainen.
 

Päätöslauselma


Valitus hylätään.
 

Valitusmaksua ei palauteta.
Asian näin päättyessä KMF-Kuopio/Kuopion Mimmifutis ry ei saa korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.
 

Ratkaisu oli yksimielinen.
 

Risto Jalanko                            Eero Nikkarinen
puheenjohtaja                          sihteeri
 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Pia Ek, Jarmo Hirvonen ja Tuomas Ojanen

- - - -