10/2010 Tanssi: Lautakuntamenettely- Lautakunnan toimivalta- Sitoutuminen lautakunnan toimivaltaan, Yhdistys- Päätöksen vastaisuus- Jäseneksi ottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS   10/2010            24.5.2010          

Diaarinro 4/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Raahen Tanssiklubi ry:n hallituksen päätös 19.-24.2.2010, jolla Tapani Mäkistä ei ole hyväksytty yhdistyksen jäseneksi.


ASIA

Yhdistyksen jäseneksi ottaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Tapani Mäkinen


KUULTAVA

Raahen Tanssiklubi ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Raahen Tanssiklubi ry:n hallitus on 19.–24.2.2010 päättänyt, ettei se hyväksy Tapani Mäkisen jäsenhakemusta.


VALITUS PERUSTEINEEN

Mäkinen on valituksessaan vaatinut, että Raahen Tanssiklubi ry:n on hyväksyttävä hänet jäsenekseen, ja että yhdistys velvoitetaan korvamaan hänen kulunsa lautakunnassa 200 eurolla. Mäkinen on katsonut, että perustelematon päätös jäsenhakemuksen hylkäämisestä on virheellinen ja loukkaava.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Raahen Tanssiklubi ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ollut toimivaltaa tutkia Mäkisen valitusta. Raahen Tanssiklubi ry on Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsen, eikä kumpikaan ollut Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. Päätöksessä oli noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä.


VASTASELITYS

Mäkinen on Raahen Tanssiklubi ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry on yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.


VÄLITOIMI

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ltä selvityksen asiasta. Saadun selvityksen mukaan Raahen Tanssiklubi ry ei ole Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n eikä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n jäsen.


PÄÄTÖS

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia urheilun riippumattomana valituselimenä. Sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista,

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta,

sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunta voi käsitellä kilpailutoimintaa järjestävän liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.

Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta voi käsitellä valitusasiana Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n vahvistaman Suomen antidopingsäännöstön perusteella tehdyn päätöksen.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen kohdan 10 mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä.

Raahen Tanssiklubi ry ei ole Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen tarkoittama yhteisö vaan se kuuluu Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:een. Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry:n jäsenet eivät ole vastaavalla tavalla sitoutuneet noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä.

Tämän vuoksi valitus on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana jätettävä tutkimatta.


Päätöslauselma

Valitusta ei tutkita.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                           sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Jarmo Hirvonen, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen