1/2024 Voimistelu – Kurinpito – Laillisuusperiaate

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 1/2024
15.1.2024                                 
Diaarinro 45/2023


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Voimisteluklubi Lohja ry:n johtokunnan päätös 6.11.2023 väliaikaisesta toimitsijakiellosta

 

ASIA                 
Kurinpito

MUUTOKSENHAKIJAT
A
B

 

KUULTAVA
Voimisteluklubi Lohja ry

 

VOIMISTELUKLUBI LOHJA RY:N JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 6.11.2023

Voimisteluklubi Lohja ry:n tiloissa on 6.11.2023 sattunut seuran valmentajien välillä sanallinen yhteenotto, jossa ovat olleet osallisina A ja B sekä kolmas henkilö.

Voimisteluklubi Lohja ry:n johtokunta on 7.11.2023 päättänyt määrätä asian selvittelyn ajaksi kaikki kolme tapahtumaan osallista henkilöä väliaikaiseen toimitsijakieltoon.

Seuran toiminnanjohtaja on 7.11.2023 ilmoittanut sähköpostitse valittajille, että heidät on yhdessä kolmannen henkilön kanssa asetettu väliaikaiseen toimitsijakieltoon. Viestissä on todettu muun ohella, että kaikki välikohtauksessa osallisena olleet seuran valmentajat asetetaan väliaikaiseen toimitsijakieltoon tilanteen käsittelyn ajaksi. Viestin mukaan kaikilta asianosaisilta on pyydetty kirjallista selvitystä ja asian käsittely aloitetaan, kun kaikki selvitykset on saatu. Viestissä on todettu tämän tarkoittavan sitä, että asianosaiset eivät saa osallistua mihinkään seuran valmennustapahtumaan seuran salilla.

Seuran toiminnanjohtaja on 14.11.2023 ilmoittanut, että toimitsijakielto on purettu 13.11.2023 ja että kysymyksessä olevat henkilöt voivat palata saliin seuraavasta päivästä alkaen.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A ja B ovat vaatineet, että Voimisteluklubi Lohja ry peruu heille määrätyn toimitsijakiellon, tiedottaa peruutuksesta ja virheellisestä toimintatavasta kaikille asian käsittelyyn osallistuneille ja käsittelee asian seuran kurinpito-ohjeistuksen mukaisesti. Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että seura korvaa heille toimitsijakiellosta aiheutuneen palkanmenetyksen sekä valituksesta aiheutuneet lautakuntakulut.

Valittajat ovat perusteinaan vedonneet muun ohella siihen, että heille määrätty toimitsijakielto on ollut kurinpitopäätös, joka on annettu perusteetta ja vastoin seuran sekä lajiliiton kurinpitosääntöjä. Seuran kurinpito-ohje, joka on nimeltään Puuttumisen polku, ei sisällä toimitsijakieltoa mahdollisena toimenpiteenä. Valituksessa on vedottu myös muun ohella siihen, että kielto on määrätty ennakollisesti ennen työnantajan tai seuran edustajan yhteydenottoa tai valittajien kanssa tapahtumista käytyä keskustelua. Toimitsijakiellolle ei ollut myöskään esitetty perusteluja eivätkä valittajat olleet saaneet nähdäkseen sitä tai sen purkamista koskevaa päätöstä tai pöytäkirjaotetta. Purkamisesta ei ollut myöskään ilmoitettu asianmukaisesti B:lle itselleen tai hänen valmennettavilleen ja heidän huoltajilleen.

Toimitsijakiellossa ei ollut huomioitu myöskään määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevien osa-aikaisten valmentajien lakisääteistä suojaa lomautusta vastaan. Toimitsijakielto oli lisäksi syyttömyysolettaman vastainen ja kohtuuton kurinpitotoimi.

Lisäksi valittajien nimet oli ilman heidän lupaansa julkistettu asiaan liittymättömille henkilöille, loukaten siten valittajien yksityisyyden suojaa sekä työnantajalla työsuhteen perusteella olevia salassapitovelvoitteita.

Palkkakulujen korvaamiselle oli peruste, koska määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voida lomauttaa, jos työn tekemiselle on edelleen tarve eikä asianmukaista lomautusmenettelyä ole noudatettu.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Voimisteluklubi Lohja ry on vastauksessaan todennut, että seurassa on tehty Puuttumisen polku -malli kesäkuussa 2023, joka tullaan päivittämään keväällä 2024. Seuran mukaan siinä ei ole tällä hetkellä kuvattu, kuinka käsitellään vakavat välikohtaukset pienten lasten ja nuorten harrastustoiminnassa.

Vastauksessa on todettu myös, että johtokunta oli päättänyt asettaa kaikki välikohtaukseen asianosaiset valmentajat toimitsijakieltoon, kunnes asia saadaan selvitettyä ja keskusteltua. Kielto ei siten koskenut yksinomaan valittajia. Perusteluna on ollut asianosaisten käyttäytyminen, joka ei ole ollut hyväksyttävää, erityisesti kun salissa on ollut pieniä lapsia ja nuoria. Seuran pelkona oli konfliktin uusiutuminen, mikäli asianosaiset olisivat salissa yhtä aikaa ennen asian käsittelyä tilanteessa.


VASTASELITYKSET

A ja B ovat antaneet vastaselityksensä asiassa.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 Perustelut

Valituksen tutkiminen

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään muun ohella valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys

a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

b) kurinpitoseuraamuksesta,

c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai

d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.

Seuran johtokunta on päätöksellään määrännyt seuran valmentajina toimivat valittajat väliaikaiseen toimitsijakieltoon. Päätöksen perusteeksi on ilmoitettu valittajien käytös seuran tiloissa, ja päätöksessä on siten ollut kysymys sellaisesta kurinpitoseuraamuksen määräämisestä, jonka oikeellisuuden arviointi kuuluu lautakunnan toimivaltaan.

Valittajille määrätty toimitsijakielto on tosin purettu jo ennen kuin valitus on tullut oikeusturvalautakunnassa vireille. Koska valituksen tutkiminen on kuitenkin asian laatu huomioon ottaen perusteltua, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan tästä huolimatta tutkia.

Siltä osin kuin valittajat ovat vaatineet seuran velvoittamista suorittamaan heille korvausta menetetystä palkkatulosta sekä esittäneet tiedottamiseen liittyviä vaatimuksia kysymys on asiasta, joka ei kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n perusteella sen toimivaltaan (ks. tältä osin esim. UOL 32/2023). Valitus on siten näiltä osin jätettävä tutkimatta.

Oikeusturvalautakunta tutkii valituksen siten siltä osin kuin siinä on vaadittu väliaikaisen toimitsijakiellon kumoamista.

 

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko seura menetellyt virheellisesti määrätessään valittajat väliaikaiseen toimitsijakieltoon.

 

Väliaikaisen toimitsijakiellon määräämisen edellytykset

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin on kuulunut, että urheilijalle tai toimihenkilölle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu (ks. esim. UOL 1/2008). Perusedellytyksenä sille, että urheilijalle tai toimihenkilölle voidaan urheilun kurinpidossa tai muussa yhteydessä määrätä kilpailu- tai toimintakielto on siten se, että tällaisen kiellon antaminen perustuu joko velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Myös väliaikaisen toimintakiellon tulee perustua sitoviin kurinpitomääräyksiin.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran säännöissä ei ole määräyksiä kurinpidosta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella seurassa on kesällä 2023 laadittu Puuttumisen polku -niminen asiakirja, jossa on kuvattu muun ohella harrastajien tai seuran toimihenkilöiden epäasiallisen käytöksen tilanteissa noudatettavia toimintatapoja. Seuran työntekijän epäsopivan käytöksen osalta asiakirjassa on mainittu mahdollisuutena muun ohella huomautuksen tai varoituksen antaminen sekä muut kurinpidolliset toimet tai muun ohella seurasta erottaminen. Puuttumisen polku -asiakirjassa ei ole mainintaa väliaikaisen toimitsijakiellon määräämisestä tai toimitsijakiellon määräämisestä eikä asiassa ole viitattu myöskään muihin sääntömääräyksiin.

 

Asian arviointi ja johtopäätös

Seuran johtokunta on päätöksellään määrännyt valittajille väliaikaisen toimitsijakiellon, eikä asiassa ole edes väitetty, että päätös olisi perustunut johonkin sovellettavaksi tulevaan sääntömääräykseen. Kurinpitoseuraamusten määräämiseen sovellettava laillisuusperiaate huomioon ottaen on siten tällä perusteella selvää, ettei väliaikaisen toimitsijakiellon määräämiselle ole ollut edellytyksiä. Päätös on siten kumottava.

 

Päätöslauselma

Voimisteluklubi Lohja ry:n johtokunnan päätös 6.11.2023 valittajille määrätystä väliaikaisesta toimitsijakiellosta kumotaan.

Valitusmaksu palautetaan.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                    

Sanna Holkeri
Sihteeri

                                                                         

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hilla Marjoranta, Tuomas Ojanen, Juha Viertola ja Mika Väyrynen.