7/2007 Jääkiekko: Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 7/2007

20.7.2007                         Dnro 3/2007  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan 15.1.2007 tekemä päätös, jolla Timo Willman on määrätty kilpailukieltoon 27.10.2007 saakka 


ASIA

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Timo Willman 


KUULTAVA

Suomen Jääkiekkoliitto ry 


VALITUS     

Timo Willman on vaatinut, että hänelle määrätty pelikielto kumotaan tai sitä ainakin lyhennetään.

Valituksen perusteluina valittajan on esittänyt, että seuraamusta ei ole määrätty asianmukaisessa menettelyssä. Valitusvaliokunnan olisi tullut antaa ratkaisunsa kahden viikon kuluessa valituksen saapumisesta. Valitusvaliokunta ei ole asiaa tässä ajassa ratkaissut, joten kilpailukielto on jo tällä perusteella kumottava. Pelikielto on joka tapauksessa kohtuuttoman pitkä. Pelikielto perustuu tapahtumiin 28.10.2006 pelatussa III-divisioonan jääkiekko-ottelussa. Päätöstä ei ole perusteltu muuten kuin toteamalla, että seuraamus on määrätty väkivaltaisuudesta, nyrkkitappelusta ja sopimattomasta käytöksestä. Valittajan menettely on kuitenkin ollut osa normaalia jääkiekko-otteluun kuuluvaa kahakkaa. 


VASTAUS

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.Vastauksen perusteena on esitetty, että ottelusta laaditun erotuomariraportin mukaan valittaja on ensin tarkoituksella lyönyt toisen joukkueen pelaajaa nyrkillä päähän. Lyöty pelaaja on lyönnin seurauksena loukkaantunut ja ollut hetken tajuttomana. Tämän jälkeen valittaja on aloittanut nyrkkitappelun toisen vastustajajoukkueen pelaajan kanssa lyöden tätä useita kertoja nyrkillä päähän.Kilpailukieltoa määrätessään 28.11.2006 kilpailuvaliokunta on ottanut huomioon tilanteen, jossa jääkiekon pelisäännöissä tarkoitettu rike tehtiin (ei kiekollinen tilanne) ja teon törkeyden, tahallisuuden ja vaarallisuuden, teon motiivin (kosto), väkivallan toista pelaajaa kohtaan sekä pelaajien loukkaantumisen. Kilpailuvaliokunta on katsonut, että valittajan teko ei ole mitenkään kuulunut jääkiekkoon ja että se on erittäin tuomittava. Kilpailuvaliokunta on puuttunut johdonmukaisesti vastaaviin rikkeisiin eikä valittajalle määrätty pelikielto ole ainutkertainen.

Asiassa on toimitettu myös poliisin esitutkinta epäillyn pahoinpitelyrikoksen johdosta. Esitutkinnassa kuultujen henkilöiden kertomukset vahvistavat, että erotuomariraportti kuvaa valittajan menettelyn oikein.

Asian vakavuus ja pelikiellon pituus on edellyttänyt, että valitusvaliokunta on valittajan valituksen johdosta toimittanut asiassa istunnon. Kilpailuvaliokunnan päätöksessä on mainittu, että valitusvaliokunta käsittelee asian kahden viikon kuluessa, ellei jokin syy edellytä pidempää käsittelyaikaa. Valitusvaliokunnan istunnon järjestäminen ei eri syistä ole ollut mahdollista ennen kuin 15.1.2007. Käsittelyaikataulu ei ole millään tavalla vaarantanut valittajan oikeusturvaa, kun jo kirjallisen aineiston perusteella on ollut todennäköistä, että kilpailukielto tulee jatkumaan selvästi yli valitusvaliokunnan istunnon. 


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään toistanut aikaisemmat näkemyksensä ja lausunut lisäksi, että valittajan vastapuolina kahakassa olleiden pelaajien saamat vammat ovat olleet vähäisiä, eivätkä laadultaan mitenkään poikkeuksellisia jääkiekko-ottelussa. 


PÄÄTÖS

Perustelut

Käsittelyratkaisu

Asiassa ei ole toimitettu suullista käsittelyä, koska asianosaiset ovat ilmoittaneet, että kaikkia asiaan vaikuttava käy ilmi kirjallisesta aineistosta.


Menettely kilpailukieltoa määrättäessä

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöksessä mainitaan, että liiton valitusvaliokunta käsittelee valituksen kahden viikon kuluessa sen saapumisesta liittoon, ellei asianosaisen kuuleminen tai muu erityinen syy edellytä pidempää käsittelyaikaa. Valitus on saapunut liittoon 4.12.2006. Valitusvaliokunta on käsitellyt asian 15.1.2007 eli kuuden viikon kuluttua. Käsittelyn ajankohtaan ovat liiton vastauksen mukaan vaikuttaneet muun muassa joulunajan vapaat ja nuorten MM-kisat. Mikäli valitus on laatunsa puolesta kiireellinen, tällaiset syyt eivät saisi ratkaisevasti vaikuttaa käsittelyaikatauluun. Tässä asiassa on kuitenkin ollut jäljempänä todetuin tavoin riidatonta, että valittajan menettely 28.10.2006 pelatussa ottelussa on ollut niin vakavaa, että jo ennen valitusvaliokunnan toteutunutta istuntoa on ollut selvää, että pelikielto tulee jatkumaan pidempään kuin 15.1.2007. Tästä syystä valitusvaliokunnan käsittelyaikataulu ei ole vaarantanut valittajan oikeusturvaa, eikä määrättyä pelikieltoa sen vuoksi tule poistaa tai lyhentää. 


Pelikiellon pituus

Pelikiellon määrääminen on perustunut Suomen Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohtaan 7.3.1.3, jonka mukaan kurinpitorangaistukseen voidaan tuomita muun muassa pelaaja, joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus. Sääntöjen kohdan 7.3.1.4. mukaan kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä rangaistukseksi muun muassa pelikielto joko määräajaksi tai ainaiseksi. Määrättävän pelikiellon mittaamisen perusteita ei sääntöihin sisälly.

Erotuomariraportin mukaan valittaja oli taklaustilanteen jälkeen hyökännyt takaviistosta vastustajajoukkueen pelaajan (Rajala) kimppuun. Valittaja oli lähtenyt oman maalin takaa seuraamaan Rajalaa ja tavoittanut tämän siniviivan tuntumassa. Valittaja oli tullut kovalla vauhdilla takaa ja lyönyt voimakkaasti nyrkillä päähän Rajalaa, joka ei ollut osannut varautua lyöntiin. Rajala oli kaatunut lyönnin voimasta ja jäänyt makaamaan jäälle. Iskun seurauksena Rajala oli joutunut jättämään kentän ja oli kaukalon ulkopuolella käyttäytynyt sekavan oloisesti eikä ollut muistanut tapahtunutta. Hänet oli viety ambulanssilla sairaalaan. Lyönnin jälkeen paikalle oli tullut toinen vastustajajoukkueen pelaaja (Hakala), jonka kanssa valittajalla oli ensin kiihkeää sananvaihtoa. Valittaja oli ottanut hanskat kädestään ja kypärän päästään ja alkanut tapella Hakalan kanssa. Tappelun aikana molemmat olivat lyöneet toisiaan päähän. Pelaajat olivat kaatuneet jäähän, jossa valittaja oli jatkanut alleen jääneen Hakalan lyömistä nyrkein. Hakalalle oli tullut tappelun aikana vertavuotava haava päähän, luultavasti hänen omasta kypärästään. Tappelun jälkeen valittaja oli vielä luistellut vastustajajoukkueen vaihtoaition eteen huutaen "kuka tulee seuraavaksi". Kun valittaja oli ohjattu tuomarin toimesta poistumana kaukalosta, hän oli uhittelut vielä yleisölle huudoin ja elein.

Poliisi on toimittanut asiassa esitutkinnan, jossa on kuultu pelaajia, valmentajia ja joitakin ottelua yleisönä seuranneita henkilöitä. Kuulusteluissa on käynyt ilmi, että ottelun luonne on jossain määrin muuttunut sen toisessa erässä, kun valittajan joukkue on ollut kolmen maalin johdossa. Vastustaja on lisännyt taklauksia ja muuttunut pelityyli on ärsyttänyt erityisesti valittajaa, joka on useamman kerran käynyt vastustajajoukkueen vaihtoaition edessä vaatimassa pelityylin muuttamista. Joidenkin kuultujen henkilöiden mukaan valittaja on tuossa yhteydessä esittänyt myös joitain uhkauksia.

Nyt kysymyksessä olevat tapahtumat ovat alkaneet erotuomariraportin mukaan valittajan joukkueen maalin takaa. Tilanne maalin takana on jäänyt jossain määrin epäselväksi. Valittajan mukaan häneltä on vedetty takaapäin jalat alta. Jäähyä tilanteesta ei ole vihelletty. Esitutkintakuulustelut tukevat tuomariraporttia niiltä osin, että valittaja on kaatumisensa jälkeen lähtenyt seuraamaan Rajalaa ja heti tämän tavoitettuaan lyönyt tätä kerran nyrkillä voimakkaasti päähän. Valittaja itsekin on kertonut ajatelleensa "ojentaa" Rajalaa, joka hänen mielestään oli kamppauksen jälkeen vielä taklannut rumasti toista pelaajaa. Valittaja on esitutkinnassa kertonut, että hän ensin taklasi Rajalaa ja sitten löi tätä kerran nyrkillä kasvoihin. Valittajan mukaan Rajala kaatui lyönnin seurauksena. Edelleen valittaja on kertonut, että Rajalan mahdollisesti menetti tajuntansa joko välittömästi lyönnin seurauksena tai sitten lyödessään päänsä jäähän.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajan Rajalaan kohdistama väkivalta on ollut huomattavan voimakasta. Kokonaisuudessaan tilanne on ollut sellainen, että valittajan toimintaa ja käytöstä ei voida valittajan väittämällä tavalla pitää normaaliin jääkiekko-otteluun kuuluvana kahakointina. Lyöntiä seuranneeseen tappeluun ryhtyminen on taas tapahtunut nopeasti, eikä asiassa ole selvyyttä siitä, onko valittaja vai Hakala aloittanut tuon tappelun. Tappelua seurannut uhittelu muille pelaajille ja yleisölle eivät nekään kuulu normaaliin jääkiekko-otteluun, mutta seuraamuksen kohtuullisuutta harkittaessa ratkaiseva merkitys on Rajalaan kohdistuneella hyökkäyksellä.

Valittaja ja Rajala ovat tehneet rikosasiaan liittyen sovintosopimuksen, jonka perusteella valittaja on suorittanut Rajalalle 200 euron korvauksen. Rajala on sopimuksella luopunut enemmistä vaatimuksista. Sovinnon jälkeen asiassa ei ole nostettu rikossyytettä valittajaa vastaan.

Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy jääkiekkoliiton vastauksessa esitetyt näkemykset valittajan menettelyn moitittavuudesta ja vaarallisuudesta. Valittajalle määrätty pelikielto on kuitenkin huomattavan pitkä. Teon vahingollisuus ja vaarallisuus, siitä Rajalalle aiheutuneet seuraukset sekä asianosaisten tekemä sovinto huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että pelikieltoa on kohtuullista lyhentää niin, että se päättyy ennen pelikauden 2007-2008 alkamista. 


Päätöslauselma

Willmanille määrätty pelikielto määrätään päättymään 1.9.2007.

Valitusmaksu palautetaan.   


Risto Jalanko                                Pasi Kumpula 

puheenjohtaja                              sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Marja Ramm-Schmidt, Juha Rantasila, Magnus Ståhlberg ja Kari-Pekka Tiitinen.