5/2020 Jalkapallo Kurinpito - Turvallisuusmääräykset - Vastuu kannattajien toiminnasta - Ankara vastuu - Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 5/2020

11.2.2020    Diaarinro 25/2019


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 7.10.2019


ASIA

Turvallisuusmääräysten rikkominen


MUUTOKSENHAKIJA

FC Lahti Oy


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN JA VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖKSET

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksellään 9.9.2019 määrännyt FC Lahti Oy:lle (jäljempänä FC Lahti) 6.500 euron kurinpitosakon 10.8.2019 pelatun jalkapallon Veikkausliigan ottelun HJK – FC Lahti tapahtumien seurauksena.


Päätöksen mukaan FC Lahden kannattajat olivat ennen edellä mainitun ottelun alkua pitäneet hallussaan, sytyttäneet ja heittäneet stadionin välittömässä läheisyydessä 10-15 soihtua sekä kaataneet virantoimituksessa olleen poliisin. FC Lahti ei ollut kiistänyt soihtujen käyttöä eikä muita järjestyshäiriöitä. FC Lahden ollessa ankarassa vastuussa kannattajiensa menettelystä seuralle on määrätty erittäin moitittavasta väkivaltaisesta, vaarallisesta ja kokonaisuutena poikkeuksellisen vakavaksi katsotusta turvallisuusmääräysten rikkomisesta tavanomaista selvästi korkeampi 6.500 euron kurinpitosakko.   


FC Lahti on valittanut edellä selostetusta kurinpitovaliokunnan päätöksestä Palloliiton valitusvaliokuntaan. Perusteinaan FC Lahti on lausunut, että häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt olivat olleet järjestäytymättömiä henkilöitä, jotka eivät olleet matkustaneet Helsinkiin ottelutapahtumaan 10.8.2019 FC Lahden järjestämällä fanikuljetuksella. FC Lahti ei ollut voinut vaikuttaa kysymyksessä olleiden henkilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Kurinpitovaliokunnan ratkaisu mahdollistaa ilkivallan tekemisen seuralle, koska sen mukaan seuraa voidaan rangaista, vaikka häiriökäyttäytyjillä ei olisi minkäänlaista sidettä seuraan. Lisäksi valituksessa on todettu, että kysymyksessä oleva häiriökäyttäytyminen oli tapahtunut stadionin ulkopuolella, jossa vierasjoukkue FC Lahdella ei ollut ollut minkäänlaista toimivaltaa puuttua ihmisten käyttäytymiseen. Näillä perusteilla FC Lahti on katsonut, että sille määrätty kurinpitosakko tulee poistaa tai sen määrää tulee ainakin tuntuvasti alentaa.    


Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksellään 7.10.2019 hylännyt FC Lahden valituksen kaikilta osin. Valitusvaliokunnan päätöksen perustelujen mukaan FC Lahti ei ollut suoraan kiistänyt sitä, että soihtuja sytyttäneet ja muuhun häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt olivat olleet seuran kannattajia. Turvallisuusmääräyksissä tarkoitetuiksi vierasjoukkueen kannattajiksi on Palloliiton kurinpitoelinten ratkaisukäytännössä katsottu kaikki sellaiset vierasotteluun saapuneet henkilöt, jotka tavalla tai toisella osoittavat kannattavansa vierasjoukkuetta. Tässä tapauksessa ei ollut tullut ilmi mitään sellaista, jonka vuoksi olisi syytä epäillä, että kysymys olisi ollut huligaaneista, jotka eivät oikeasti kannattaisi FC Lahtea tai että kysymys olisi ollut vain ilkivallasta. Henkilöiden suora toiminta tilanteessa oikeuttaa tekemään johtopäätöksen, jonka mukaan kysymys oli ollut FC Lahden kannattajista. Sillä, että kysymyksessä olleet henkilöt eivät olleet saapuneet otteluun muiden FC Lahden kannattajien kanssa yhteiskuljetuksella, ei ole merkitystä asiaa arvioitaessa. Häiriökäyttäytymiseen syyllistyneiden FC Lahden kannattajien toiminta oli tapahtumahetkellä ollut erittäin vakavaa ja aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita. Menettelyn vaarallisuuteen ja moitittavuuteen nähden määrätty kurinpitoseuraamus on oikeasuhtainen.         


VALITUS PERUSTEINEEN

FC Lahti on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 7.10.2019 FC Lahden osalta kumotaan ja FC Lahdelle määrätty kurinpitosakko poistetaan tai että kurinpitosakon määrää ainakin tuntuvasti alennetaan.


Perusteinaan FC Lahti on esittänyt, että se ei ole missään vaiheessa asian käsittelyä myöntänyt, että kysymyksessä olevat häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt olivat olleet FC Lahden kannattajia. Palloliitto ei myöskään ole asiassa osoittanut, että kysymys olisi ollut FC Lahden kannattajista.


Arvioitavana oleva häiriökäyttäytyminen oli tapahtunut stadionin ulkopuolella, jossa FC Lahdella ei ollut ollut minkäänlaista toimivaltaa toimia. Poliisi ja kaupunki vastaavat stadionin ulkopuolisesta valvonnasta.  


Lisäksi FC Lahti on lausunut, että seura on tehnyt kaikkensa häiriökäyttäytymisen kitkemiseksi kotiotteluissa ja tässä myös onnistunut. Myös vierasotteluissa, mukaan lukien tarkastelun kohteena oleva HJK-ottelu, se on aina tehnyt häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi voitavansa. Vierasotteluissa FC Lahdelta kuitenkin puuttuu valvontavalta ja -oikeus sekä myös täytäntöönpanovalta.   


Määrätty kurinpitoseuraamus on poistettava, koska se on määrätty sellaisesta toiminnasta, johon FC Lahti ei ollut voinut millään tavoin vaikuttaa. Joka tapauksessa määrättyä 6.500 euron kurinpitosakkoa tulee määrällisesti alentaa, koska se on noin 3 kertaa suurempi kuin seuroille niiden kannattajien häiriökäyttäytymisen perusteella tavanomaisesti määrätyt kurinpitosakot.


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan todennut, että se pitää kurinpitovaliokunnan päätöstä, jonka valitusvaliokunta on päätöksellään pysyttänyt, oikeana ja hyvin perusteltuna. FC Lahti ei ole aikaisemmin asiaa käsiteltäessä väittänyt, että kysymyksessä olleet häiriökäyttäytyjät eivät olisi olleet juuri FC Lahden kannattajia. Asiaa koskevan aineiston perusteella ei myöskään ole mitään syytä epäillä, että sanotut henkilöt eivät olisi olleet FC Lahden kannattajia. Näin ollen valitus on perusteettomana hylättävä.


VASTASELITYS

FC Lahti on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä pääosin toistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi FC Lahti on lausunut, että Palloliitolla on näyttötaakka siitä, että kysymyksessä olleet häiriökäyttäytyjät olivat olleet FC Lahden kannattajia, joita nämä eivät selvästi olleet.  

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Perustelut


Tausta ja kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

HJK:n ja FC Lahden välillä on pelattu 10.8.2019 Veikkausliigan ottelu. Palloliiton kurinpitovaliokunta on päätöksellään 9.9.2019 määrännyt FC Lahdelle ottelutapahtumaan liittyvien tapahtumien seurauksena 6.500 euron kurinpitosakon. Päätös on perustunut siihen, että FC Lahden kannattajien on katsottu sytyttäneen ja heittäneen ennen ottelun alkua stadionin ulkopuolella, sen välittömässä läheisyydessä useita soihtuja sekä muun muassa kaataneen virantoimituksessa olleen poliisin. Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksessään 7.10.2019 pysyttänyt kurinpitovaliokunnan päätöksen.


FC Lahden valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys ensinnäkin siitä, olivatko edellä kuvattuun vakavaan häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt sovellettavaksi tulevissa Palloliiton säännöissä tarkoitettuja FC Lahden kannattajia. Toiseksi kysymys on siitä, onko FC Lahti vastuussa sanottujen henkilöiden menettelystä. Kolmanneksi kysymys on vielä siitä, onko asiassa määrätty kurinpitoseuraamus oikeasuhtainen tai FC Lahden kannalta kohtuuton.


Sovellettavat sääntömääräykset 

 

Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 1.3 mukaan turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a-kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.


Rangaistusmääräysten 3 §:n 1 e-kohdan mukaan määrättävä rangaistus voi olla sakko.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkittaessa.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.5 mukaan seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.1 mukaan jalkapallo- ja futsal-ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.


Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.2 mukaan pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja erotuomariston koskemattomuus sekä yleisön viihtyvyys ja turvallisuus on taattava koko ottelutapahtuman ajan.

 

Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.10 e) nojalla jalkapallo-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda ilotulitteita, soihtuja eikä savuja.


Tapahtumista esitetty selvitys

 

Ottelun HJK - FC Lahti 10.8.2019 delegaatti on raportissaan 22.8.2019 muun ohella todennut, että ennen ottelua hän oli havainnut Urheilukadulla poliisien siirtyvän ripeästi kohti Telia Areenan eteläpäätyä, jossa selvästi oli alkamassa jonkinasteinen yhteenotto lahtelaisfanien kanssa. Poliisit olivat rynnineet kohti eteenpäin pyrkiviä lahtelaisfaneja näiden heittäessä palavia soihtuja poliiseja kohti sekä yrittäessä heittää soihtuja HJK-fanipäädyn kioski/tarjoilutiloihin. Yksi soihduista oli lentänyt katsomon päädyn katolle ja yksi soihtu oli lentänyt auton alle, josta se oli saatu pois. Samanaikaisesti HJK:n fanipäädystä oli pudotettu alas jotakin lahtelaisten päälle. Saadusta kuvamateriaalista on lisäksi voitu havaita, että lahtelaisfanit olivat kaataneet työssään olleen poliisin, joka oli noussut itse ylös. Tilanne oli päättynyt suhteellisen nopeasti, kun hyökänneet fanit olivat paenneet poliisia takaisin samaan suuntaan, josta olivat tulleet.


Ottelun turvallisuuspäällikkö on turvaraportissaan 15.8.2019 todennut, että bussilla tullut Lahden faniporukka oli ollut aktiivisesti yhteydessä ja ilmoittanut tulostaan ja bussissa olevasta fanien määrästä sovitusti. Bussilla tulleet fanit olivat pitäneet kovaa kannustusta jo kadulla, mutta käytös oli ollut ystävällistä. Noin puoli tuntia ennen ottelun alkua Pohjoiselta Stadiontieltä harjoitushallin takaa oli tullut noin 30 henkilöä juosten kohti stadionin eteläpäätyä. Osa Lahden faniryhmästä oli tullut jo päivällä junalla ja he olivat päässeet yllättämään tulemalla eteläpäätyyn ns. takakautta. Stadionin edustalla oli sytytetty noin 10 - 15 soihtua, joita he olivat yrittäneet heittää klubifanien katsomoon. Tässä ei kuitenkaan ollut onnistuttu, koska katsomon pääty on lasitettu. Osa soihduista oli heitetty klubipäädyn tupakkapaikalle ja osa käytävälle, jossa oli kulkenut tapahtumaan tulevia asiakkaita. Tupakkapaikalta soihtuja oli heitetty takaisin Lahden fanien luokse. Yksi soihtu oli heitetty stadionin katolle, jossa se oli aiheuttanut ilmeisen tulipalon vaaran, koska se oli polttanut huopakattoon reiän. Yksi soihtu oli heitetty Urheilukadulla kulkeneen auton pyörän alle, josta liikenteenvalvoja oli saanut sen kaivettua pois.


Lisäksi turvaraportissa 15.8.2019 on todettu, että kysymys oli ollut todellisesta kriisitilanteesta, johon poliisi oli puuttunut käyttämällä sumutetta hulinoitsijoiden rauhoittamiseksi. Yksi poliisi oli kaadettu väkivaltaisesti maahan hulinoinnin aikana. Ryhmä oli juossut vierasfanien portille ja heidät oli ollut pakko päästää sisälle, koska niiden minuuttien aikana ei ollut mahdollista tarkastaa, ketkä olivat osallistuneet tähän provokaatioon. Jälkeenpäin on onnistuttu tunnistamaan suurin osa huligaaneista. Lahden fanikatsomo oli ollut todella levoton lähinnä tämän 30 hengen ryhmän takia. Ottelun aikana oli ollut jatkuvaa uhoamista kentälle juoksemisesta ja hulinoinnista.


Edellä selostettujen raporttien lisäksi asiaa selvitettäessä on ollut käytettävissä videotallenne, joka on toimitettu myös oikeusturvalautakunnalle.


Oikeusturvalautakunnan arviointi


FC Lahti on valituksessaan ja vastaselityksessään oikeusturvalautakunnassa lausunut, että ottelun delegaatin raportissa ja turvallisuusraportissa yhdenmukaisesti kuvatulla tavalla väkivaltaisesti ja vaaraa aiheuttaen käyttäytyneet henkilöt eivät olleet seuran kannattajia. Palloliiton valitusvaliokunta on päätöksessään 7.10.2019, johon Palloliitto on vastauksessaan viitannut, todennut, että turvallisuusmääräysten käsitettä kannattaja tulkitaan laajasti ja että kysymys oli ollut FC Lahden kannattajista. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Käytettävissä oleva videotallenne vahvistaa pääosin edellä mainituista raporteista tarkemmin ilmenevän tapahtumien kulun ja tilanteen vakavuuden. Yksin sanotun tallenteen perusteella ei kuitenkaan ilman taustatietoja siinä esiintyvistä henkilöistä ole yksiselitteisesti pääteltävissä, että vaaraa aiheuttaneet henkilöt olivat olleet FC Lahden kannattajia.   


FC Lahti on omassa vastineessaan 2.9.2019 Palloliiton kurinpitovaliokunnalle muun ohella lausunut, että HJK-ottelun 10.8.2019 häiriökäyttäytyjät on turvallisuusorganisaation puolesta tunnistettu ja osoitettu Helsingin poliisille. Lisäksi vastineessa on todettu, että kyseisten henkilöiden sisäänpääsy on estetty FC Lahden kotiotteluissa kyseisen ottelun jälkeen ja että Lahden poliisi oli ollut tunnistamassa myöhemmässä ottelussa FC Lahti - IFK Mariehamn (1.9.2019) kyseisiä häiriökäyttäytyjiä. Vastineessa on myös mainittu, että FC Lahden turvallisuuspäällikön ilmoituksen mukaan seuran turvallisuusorganisaatio oli tunnistanut arvioitavana olevassa tilanteessa soihdun heittäneen sekä myös poliisin kaataneen henkilön ja ilmoittanut heidät poliisille. FC Lahden turvallisuuspäällikön mukaan kumpaakaan heistä ei enää päästetä FC Lahden kotiotteluihin. Lisäksi turvallisuuspäällikkö on todennut, että edellisessä FC Lahden kotiottelussa toinen mainituista henkilöistä oli pyrkinyt otteluun, mutta hänen sisäänpääsynsä oli estetty. Vastineesta 2.9.2019 ilmenee myös, että FC Lahden kannattajien sisäisessä viestinnässä oli tuomittu jyrkästi soihtuja heitelleet ja poliisin kaataneet henkilöt, joille oli ilmoitettu, että he eivät ole enää tervetulleita FC Lahden ottelutapahtumiin eikä kannattajayhdistyksen järjestämille vieraspelimatkoille kauden 2019 aikana. FC Lahti pahoittelee vastineessa aiheutuneita häiriöitä ja vakuuttaa suhtautuvansa häiriökäyttäytymiseen erittäin vakavasti.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että mikään asiassa esitetty ei viittaa siihen, että häiriökäyttäytymisessä ja vaaran aiheuttamisessa ottelutapahtuman 10.8.2019 yhteydessä olisi ollut kysymys jalkapalloon liittymättömästä sattumanvaraisesta toiminnasta. Asiassa ei myöskään ole mitään viitteitä siitä, että kysymys olisi ollut ulkopuolisen tahon organisoimasta FC Lahden tahallisesta vahingoittamisyrityksestä. Saadun selvityksen perusteella asiassa on näytetty, että edellä kuvattuun poikkeuksellisen vakavaan ja yleisvaaralliseen häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt olivat olleet FC Lahtea kannattavia ja seuran otteluissa käyneitä henkilöitä. Mikäli näin ei olisi ollut, FC Lahden turvallisuusorganisaation olisi ollut olennaisesti vaikeampaa tunnistaa kysymyksessä olleet henkilöt ja ilmoittaa heidät poliisille. Sillä, että kysymyksessä olevat kannattajat eivät olleet saapuneet otteluun 10.8.2019 FC Lahden virallisen kannattajaryhmän kanssa samalla kuljetuksella, vaan ilmeisesti jo aikaisemmin päivällä, ei ole asiaa arvioitaessa merkitystä. Olennaista on se, että osin vastustajajoukkue HJK:n kannattajia vastaan hyökkäyksensä suunnanneet henkilöt olivat olleet FC Lahtea kannattavia henkilöitä.       


Palloliiton turvallisuusmääräysten perusteella FC Lahden vastuu seuran kannattajien käyttäytymisestä ottelutapahtumassa 10.8.2019 on tuottamuksesta riippumatonta eli niin sanottua ankaraa vastuuta (kohta 3.5). Turvallisuusmääräysten perusteella FC Lahti on siten tuottamuksestaan riippumatta vastuussa turvallisuusmääräysten rikkomisesta seuran kannattajien tuotua ottelupaikan välittömään läheisyyteen soihtuja (ks. UOL 30/2016, UOL 31/2016 ja UOL 23/2017). FC Lahden vastuun tapahtumista perustuessa ankaraan vastuuseen myöskään sillä, että FC Lahdella ei ollut ollut toimivaltaa puuttua suoraan järjestyshäiriöihin HJK:n kotistadionin läheisyydessä, ei ole FC Lahtea vastuusta vapauttavaa vaikutusta. FC Lahden toimet häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi sekä se, ettei seuran toiminnassa ole osoitettu olleen tuottamusta, voidaan kuitenkin ottaa huomioon määrättävää kurinpitoseuraamusta mitattaessa (UOL 31/2016).


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt, että valituksen kohteena oleva päätös olisi virheellinen myöskään siltä osin kuin FC Lahden on päätöksessä katsottu olevan vastuussa kannattajiensa välitöntä vaaraa aiheuttaneesta soihtujen sytyttämisestä ja heittämisestä sekä väkivaltaisesta käyttäytymisestä muiden ohella virkavallan edustajia kohtaan ottelupaikan välittömässä läheisyydessä.


Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen


Palloliiton kurinpitovaliokunta on FC Lahdelle määrättävän kurinpitoseuraamuksen ankaruutta arvioidessaan tukeutunut Palloliiton ja Urheilun oikeusturvalautakunnan aikaisempaan ratkaisukäytäntöön turvallisuusmääräysten rikkomista koskeneissa tapauksissa. Kurinpitovaliokunta on arvioinut tapahtunutta siten, että FC Lahden kannattajien toiminta ottelutapahtuman 10.8.2019 yhteydessä oli ollut erittäin vakavaa ja aiheuttanut lukuisia vaaratilanteita. Lisäksi kurinpitovaliokunta on katsonut, että häiriöitä aiheuttaneet kannattajat olivat toimineet järjestäytyneesti, tarkoituksenaan aiheuttaa vahinkoa ja yleistä vaaraa. Kurinpitovaliokunta on edelleen katsonut, että FC Lahden kannattajien toiminta oli osoittanut poikkeuksellista piittaamattomuutta ihmisten turvallisuutta kohtaan. Siitä oli myös aiheutunut huomattavia esinevahinkoja ja huomattavien lisävahinkojen vaaraa, minkä lisäksi erittäin moitittavana oli pidettävä FC Lahden kannattajien väkivaltaista käyttäytymistä virkavaltaa kohtaan. Kurinpitoseuraamusta alentavana seikkana kurinpitovaliokunta on ottanut huomioon sen, että FC Lahti on suhtautunut vakavasti häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseen sekä pahoitellut tapahtunutta.


Kuten Palloliiton kurinpitovaliokunta on päätöksessään, jonka perustelut ja lopputuloksen Palloliiton valitusvaliokunta on hyväksynyt, todennut, FC Lahden kannattajien toiminnassa on ollut kysymys tahallisesta vahingon ja yleisen vaaran aiheuttamisesta. Tämänkaltainen toiminta ei liity millään tavoin hyväksyttävään ja asianmukaiseen kannatustoimintaan. Osin sattuman ja osin poliisin sekä järjestyksenvalvojien ripeän toiminnan vuoksi poikkeuksellisen moitittavan ja vaarallisen menettelyn seuraukset eivät lopulta olleet niin vakavat kuin mihin menettely olisi voinut johtaa. Jopa yli 1.000 asteen lämpötilan saavuttavien soihtujen heittäminen tahallisesti virkavallan edustajia sekä ottelutapahtumaan osallistuvia ihmisiä kohden on menettelynä hengenvaarallista. Lisäksi virkavallan edustajien fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen on menettelynä aina erittäin moitittavaa ja edellyttää jo sellaisenaan vastuussa oleville ankaria seuraamuksia.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että siitä huolimatta, että FC Lahden menettelyssä ei ole osoitettu olleen tuottamusta, määrättyä kurinpitoseuraamusta ei ole pidettävä seuran kannattajien erittäin vaaralliseen ja poikkeuksellisen moitittavaan menettelyyn nähden liian ankarana eikä seuran kannalta kohtuuttomana. Määrätyn seuraamuksen ankaruutta ja oikeasuhtaisuutta arvioidessaan oikeusturvalautakunta on ottanut muun ohella huomioon myös sen, että Palloliiton rangaistusmääräysten nojalla seuroille voidaan määrätä kurinpitoseuraamukseksi myös FC Lahdelle määrättyä kurinpitosakkoa olennaisesti ankarampia seuraamuksia, kuten ottelun tai otteluiden pelaaminen ilman katsojia.     


Johtopäätökset

 

Erittäin moitittavaan ja vaaralliseen häiriökäyttäytymiseen 10.8.2019 pelatussa Veikkausliigan ottelussa HJK - FC Lahti syyllistyneet henkilöt olivat olleet FC Lahden Palloliiton turvallisuusmääräyksissä tarkoitettuja kannattajia, joiden menettelystä ja käyttäytymisestä ottelutapahtumassa FC Lahti on ollut sovellettavien Palloliiton sääntöjen mukaan vastuussa. FC Lahdelle asiassa määrätty 6.500 euron kurinpitosakko ei ole seuran kannattajien näytettyyn menettelyyn nähden liian ankara eikä FC Lahden kannalta kohtuuton kurinpitoseuraamus siitä huolimatta, että seuran menettelyssä ei ole osoitettu olleen tuottamusta. Näin ollen valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.

  

Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Ilkka Lahtinen                          Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Hanneli Alho-Ignatius, Mikko Kohtala ja Pekka Lindroos