6/2006 Jalkapallo: Kurinpito - Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                    Nro 6/2006

23.5.2006                  Diaarinro 11/2005  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Palloliiton valitusvaliokunnan 14.11.2005 tekemä päätös, jolla Heikki Sipinen on määrätty toimitsijakieltoon 30.9.2009 asti. 


ASIA

Toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Heikki Sipinen 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VALITUS

Heikki Sipinen on valituksessaan vaatinut, että hänelle määrättyä toimitsijakieltoa huomattavasti lyhennetään.

Valituksensa perusteluina Sipinen on esittänyt, että hän oli toiminut puhtaasti ajattelemattomuuttaan peluuttaessaan 17.9.2005 Savon Pallon valmentajana kahta pelaajaa väärällä nimellä. Menettelyyn ei liittynyt Palloliiton päätöksessä viitattua pyrkimystä joukkueen pääsemisestä ylemmän sarjatason nousukarsintoihin. Yleinen rangaistuskäytäntö huomioon ottaen menettelystä pitäisi seurata enintään vuosi toimitsijakieltoa. 


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Vastauksensa perusteluina Palloliitto on esittänyt, että valitusvaliokunta on päätöksellään jo lieventänyt Itä-Suomen piirihallituksen määräämiä seuraamuksia, eikä Sipiselle määrättyä toimitsijakieltoa ole enää syytä lyhentää.

Sipisen toiminta ei ole johtunut ajattelemattomuudesta, vaan kysymys on ollut tahallisesta ja tarkoituksellisesta menettelystä. Sipinen on varmuudella tiennyt, että toinen väärällä nimellä pelanneista pelaajista on ollut pelikiellossa aiemmissa otteluissa saatujen varoitusten vuoksi ja toisen pelaajan edustusoikeus oli toisella joukkueella. Merkitsemällä ottelupöytäkirjaan väärät nimet Sipinen on yrittänyt harhauttaa kilpailun järjestäjää sekä muita sarjassa pelanneita joukkueita.

Ottelu on ollut merkityksellinen Savon Pallolle. Ottelupöytäkirjan mukaan sillä on ollut ottelussa 14 pelaajaa, joista kaksi on siis ollut edustuskelvottomia. Savon Pallolla on siten ollut vaikeuksia saada joukkuetta kyseiseen otteluun. Mikäli Savon Pallo olisi joutunut luovuttamaan kyseisen ottelun, se olisi pudonnut sarjaporrasta alemmaksi. Toisaalta ottelun voitolla joukkue olisi varmistanut sarjan kolmannen sijan. Jos kumpikaan edelle sijoittuneista joukkueista ei olisi ottanut Kakkosen nousukarsinnan paikkaa vastaan, karsintaan olisi päässyt Savon Pallo. Sipinen on ollut yhteydessä molempiin Savon Pallon edelle sijoittuneisiin joukkueisiin ja tiedustellut näiden halukkuutta nousukarsintaan.

Sipiselle määrätty toimitsijakielto on oikeassa suhteessa hänen menettelynsä moitittavuuteen, eikä se ole ristiriidassa yleisen rangaistuskäytännön kanssa. 


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään toistanut aiemmat näkemyksensä ja korostanut sitä, että hänen menettelynsä tarkoituksena ei ole ollut joukkueen pääseminen nousukarsintaan. Savon Pallon johdon kanssa oli sovittu jo aiemmin, että karsintaan osallistutaan vain, jos joukkue voittaa sarjan. Tämä mahdollisuus oli jo menetetty aiemmin, eikä Savon Pallon siis olisi osallistunut nousukarsintaan, vaikka molemmat edelle sijoittuneet joukkueet olisivat kieltäytyneet karsinnasta.

Sipinen on vielä viitannut Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisuun nro 4/2004, jossa edustuskelvotonta pelaajaa väärällä nimellä peluuttaneelle valmentajalle oli määrätty selvästi lyhyempi toimitsijakielto. 


SUULLINEN KÄSITTELY

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian laadun vuoksi ollut tarpeetonta eivätkä asianosaiset ole sitä pyytäneet. 


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Kiuruvedellä 17.9.2005 pelatussa Kolmosen ottelussa Kiuruveden Palloilijat - Savon Pallo on jälkimmäisessä joukkueessa pelannut Juri Harlamov nimellä Toni Tarvainen ja Riku Tiihonen nimellä Pertti Häkkinen. Harlamov on ollut pelikiellossa saamiensa varoitusten vuoksi ja Tiihosen edustusoikeus on ollut toisessa joukkueessa. Ottelupöytäkirjan on Savon Pallon puolesta allekirjoittanut joukkueen huoltaja, mutta Sipinen on ottanut yksin vastuun tapahtumista.

Palloliiton Itä-Suomen piirin piirihallitus on päätöksessään 3.10.2005 katsonut Savon Pallon yrittäneen tahallisesti harhauttaa kilpailun järjestäjää peluuttamalla kahta pelioikeudetonta pelaajaa. Piirihallitus on määrännyt Sipisen viiden vuoden toimitsijakieltoon sekä määrännyt Savon Pallolle 600 euron sakon ja sulkenut seuran joukkueen kauden 2006 Kolmosesta. Lisäksi väärällä nimellä pelanneet pelaajat on määrätty pelikieltoon 15.7.2006 saakka.

Savon Pallo ja Sipinen ovat valittaneet piirihallituksen  ratkaisusta Palloliiton valitusvaliokuntaan. Valitusvaliokunta on hyväksynyt piirihallituksen päätöksen perustelut ja lausunut lisäksi, että Sipinen on tietoisesti ja tahallaan rikkonut piirin kilpailutoiminnan uskottavuuden kannalta keskeisiä periaatteita ja säännöksiä. Valiokunta on pitänyt menettelyä erittäin moitittavana. Tästä huolimatta valiokunta on pitänyt määrättyjä seuraamuksia liian ankarina. Valiokunta on kumonnut Savon Pallon sulkemisen Kolmosen kilpailuista ja lyhentänyt Sipiselle määrättyä toimitsijakieltoa neljään vuoteen. 


Oikeudellinen arviointi

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys Sipiselle määrätyn rangaistuksen mittaamisesta. Sipisen menettelyssä on ollut kysymys Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a-kohdan mukaisesta sääntöjen rikkomisesta sekä b-kohdan mukaisesta tahallisesta harhauttamisesta. Rangaistusmääräysten 3 §:n d-kohdan perusteella tällaisen rikkomuksen perusteella voidaan määrätä määräaikainen toimitsijakielto.

Yleisten periaatteiden mukaan kurinpitorangaistusta mitattaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen sekä siitä ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

Rangaistusta määrättäessä tulee kiinnittää huomiota menettelyn suunnitelmallisuuteen. Toimitsija, joka tarkoituksellisesti rikkoo sääntöjä, loukkaa samalla myös toisten samassa kilpailussa tai sarjassa toimivien urheilijoiden ja joukkueiden oikeudellisesti suojattuja etuja. Tällainen käyttäytyminen osoittaa siten piittaamattomuutta paitsi säännöistä niin myös kaikista niistä, joihin rikkomuksen vaikutukset ulottuvat. Toisaalta jotkut sääntörikkomukset saattavat johtua myös ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta.

Sipinen on toiminut kyseissä ottelussa joukkueen valmentajana. Sarjatasosta riippumatta valmentajan tulee noudattaa reilun pelin edellyttämiä korkeita moraalisia ja oikeudellisia vaatimuksia ja asioiden perusteellista harkintaa. Näiden velvollisuuksiensa noudattamisen Sipinen on laiminlyönyt. Kysymys ei siten ole ymmärtämättömyydestä, vaan tahallisesta ja harkitusta rikkomuksesta.

Sipiselle määrätty toimitsijakielto on pitkä ja tuntuva seuraamus. Jalkapallon ja muiden lajien piiristä löytyy esimerkkejä tapauksista, joissa samantapaisista rikkomuksista on määrätty lievempiä rangaistuksia. Joissakin joukkuelajeissa rangaistuskäytäntö on melko kirjavaa. Sipisen menettely on ollut kokonaisuutena arvioiden erittäin moitittavaa. Sipinen on yrittänyt harhauttaa kilpailun järjestäjää sekä muita sarjassa pelanneita joukkueita. Sipisen väite siitä, että ottelun lopputuloksella ei olisi ollut merkitystä Savon Pallolle, ei ole uskottava. Ottelupöytäkirjan mukaan Savon Pallolla on ollut ottelua varten käytettävissään 12 edustuskelpoista pelaajaa. Kahden edustuskelvottoman pelaajan käyttäminen ei siten olisi ollut tarpeen vain sen vuoksi, että ottelu saataisiin pelatuksi.

Sipisen rikkomuksen vakavuudesta huolimatta määrätty neljän vuoden toimitsijakielto on kohtuuttoman ankara. Oikeusturvalautakunnan arvion mukaan oikeudenmukainen seuraamus suhteessa Sipisen syyllisyyteen on 1 vuoden 3 kuukauden toimitsijakielto. 


Päätöslauselma

Sipiselle määrätty toimitsijakielto on määrättävä päättymään 31.12.2006.

Asian näin päättyessä valitusmaksu palautetaan. 


Risto Jalanko                                 Pasi Kumpula

puheenjohtaja                               sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Helena Jaatinen, Urpo Kangas, Mika Palmgren ja Risto Riitesuo