16/2014 Autourheilu Kurinpito - Kurinpitoseuraamus - Yhdistymisvapaus - Määräävä markkina-asema


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 16/2014

17.6.2014                   Diaarinro 14/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 4.4.2014 Kajaanin Urheiluautoilijat ry:lle määrätystä sakosta ja kilpailun järjestämiskiellosta  


ASIA

Kurinpitosakko ym.


MUUTOKSENHAKIJA

Kajaanin Urheiluautoilijat ry


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n hallitus (AKK) on päätöksellään 4.4.2014 määrännyt Kajaanin Urheiluautoilijat ry:lle 500 euron sakon sekä kilpailun järjestämiskiellon 31.12.2014 saakka. Seuraamukset on määrätty Autourheilun sääntökirjan 2014 kohdan 81 nojalla kilpailun järjestämistä koskevien sääntöjen laiminlyönnin johdosta.


VALITUS PERUSTEINEEN

Kajaanin Urheiluautoilijat ry on valituksessaan vaatinut, että AKK:n päätös kumotaan.


Harrasteralli ry oli järjestänyt 8.3.2014 Piippolassa Shell Piippola -nimisen rallin. Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli avustanut Harrasteralli ry:tä, mutta Kajaanin Urheiluautoilijat ry ei ollut kilpailun järjestäjä. Harrasteralli ry ei ole AKK:n jäsen, joten se ei tarvitse AKK:n lupaa rallin järjestämiseen. Kajaani Urheiluautoilijat ry on AKK:n jäsen, mutta AKK:n säännöt eivät kiellä järjestämästä AKK:n ulkopuolisia kilpailuja tai avustamasta tällaisen järjestämisessä. AKK ei voinut kieltää ketään järjestämästä kilpailuja eikä se voinut rajoittaa yksityishenkilöitä osallistumasta kilpailun toimitsijatehtäviin. Shell Piippola -rallia koskevat viranomaisten myöntämät luvat olivat kunnossa.


AKK:n päätökseen ei ollut liitetty asianmukaista valitusosoitusta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja Kajaanin Urheiluautoilijat ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 5 160 eurolla korkoineen.


AKK voi autourheilun sääntöjen kohdan 81 nojalla määrätä kilpailun järjestäjälle sakkoa ja kilpailun järjestämiskiellon sääntöjen rikkomisesta tai noudattamisen laiminlyönnistä. Kohdan 14 mukaan jokainen kilpailujen järjestäjä sitoutuu noudattamaan AKK:n sääntöjä järjestämissään kilpailuissa. Kohdan 15 mukaan AKK:n jäsenyhdistysten järjestämiin kilpailuihin tarvitaan AKK:n lupa, ja lupa myönnetään sääntöjen 17 kohdan mukaan vain sellaisille kilpailuille, jotka järjestetään AKK:n sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen kohdan 80 mukaan jokainen autourheilun etuja vahingoittava teko katsotaan AKK:n sääntöjen vastaiseksi. Autourheilun etuja vahingoittavaksi katsotaan toiminta, joka ei vastaa AKK:n toimintaperiaatteita.


Kajaanin Urheiluautoilijat ry on AKK:n jäsenjärjestö ja se oli liittyessään AKK:n jäseneksi sitoutunut noudattamaan AKK:n sääntöjä. Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli osallistunut AKK:n sääntöjen vastaisen kilpailun järjestämiseen. Kilpailua koskevan tiedotteen mukaan Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli nimetty Harrasteralli ry:n ohella kilpailun toiseksi järjestäjäksi. Rallin osanottajamaksut oli ohjattu Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n tilille, joten Harrasteralli ry:llä ja Kajaanin Urheiluautoilijat ry:llä on ollut sopimus rallin järjestämisestä, ja Kajaanin Urheiluautoilijat ry on saanut maksun kilpailun järjestämisestä.


AKK:n sääntöjä ei voida tulkita siten, että AKK:n jäsenjärjestö voisi järjestää vapaasti AKK:n ulkopuolisia kilpailuja. AKK:n jäsenjärjestö nimenomaan tarvitsee kilpailun järjestämiseen AKK:n luvan. AKK:n jäsenyhdistyksenä Kajaanin Urheiluautoilijat ry ei voi olla järjestämässä tai avustamassa AKK:n sääntöjen vastaista kilpailua. Shell Piippola -rallissa noudatetut turvallisuusmääräykset olivat huomattavasti suppeammat kuin AKK:n sääntöjen mukaisissa kilpailuissa vaadittavat turvallisuusmääräykset. AKK ei voi sallia sitä, että sen jäsenjärjestöt osallistuvat AKK:n sääntöjen vastaisen kilpailun järjestelyihin. Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli rikkonut AKK:n sääntöjä ja tämän johdosta sille on voitu määrätä seuraamus.


Asian ratkaisemisessa merkitystä ei tullut antaa sille, että AKK:n päätöksen otsikossa asia oli otsikoitu erheellisesti sakoksi ja varoitukseksi ja että päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta.


VASTASELITYS

Kajaanin Urheiluautoilijat ry on vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että kilpailun järjestäjänä oli Harrasteralli ry, joka ei ollut AKK:n jäsen eikä sen tarvinnut noudattaa AKK:n sääntöjä. Harrasteralli ry oli vastuullinen järjestäjä ja Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli avustanut järjestelyissä. Harrasteralli ry:llä oli tarvittavat vakuutukset ja viranomaisten myöntämät luvat rallin järjestämiseen. AKK ei voinut kieltää tai rajoittaa minkään yhdistyksen osallistumista toisen yhdistyksen toimintaan.


Kajaanin Urheiluautoilijat ry on vaatinut, että asianosaiset vastaavat omista lautakuntakuluistaan.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Valitusosoituksen puuttuminen ja ratkaisun otsikointi

 

Kajaanin Urheiluautoilijat ry on valituksessaan todennut, että AKK:n päätöksessä ei ollut valitusosoitusta ja että päätöksen otsikointi ja määrätyt seuraamukset eivät vastaa toisiaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sellaiseen ratkaisuun, josta on mahdollista valittaa oikeusturvalautakuntaan, tulee liittää valitusosoitus. Valitusosoituksen puuttumisesta voi aiheutua esimerkiksi valitusmääräajan alkamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka ovat helposti poistettavissa ilmoittamalla, miltä osin hallituksen päätökseen on mahdollista hakea muutosta oikeusturvalautakunnalta. Tässä tapauksessa AKK:n päätöksessä ei ole ollut valitusosoitusta, vaikka sellainen olisi tullut liittää päätökseen. Kajaanin Urheiluautoilijat ry on kuitenkin määräajassa tehnyt valituksen oikeusturvalautakunnalle eikä tässä asiassa valitusosoituksen puuttuminen ole aiheuttanut oikeudenmenetyksiä eikä asiassa ole tältä osin aihetta enempiin toimenpiteisiin.


AKK:n päätöksen otsikossa on mainittu sakko ja varoitus. Seuraamuksena on määrätty sakko ja kilpailun järjestämiskielto. Otsikko ja päätöksen sisältö eivät vastaa toisiaan. Päätöksen perusteella Kajaanin Urheiluautoilijat ry:lle määrätystä seuraamuksesta ei jää kuitenkaan epäselvyyttä eikä päätös ole niin epäselvä tai tulkinnanvarainen, että otsikon ja määrätyn seuraamuksen välisen ristiriidan johdosta asiassa olisi aihetta palauttaa asiaa AKK:lle uudestaan käsiteltäväksi.


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

 

Piippolassa on 8.3.2014 järjestetty Shell Piippola -ralli. Kilpailun järjestäjäksi on ilmoitettu kilpailijatiedotteessa Harrasteralli ry / Kajaanin Urheiluautoilijat ry. Kilpailijatiedote on julkaistu Harrasteralli ry:n internetsivuilla. AKK on katsonut, että Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli rikkonut kilpailun järjestämisestä annettuja AKK:n sääntöjä ja määrännyt kurinpitosakon ja kilpailun järjestämistä koskevan kiellon.


Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Kajaanin Urheiluautoilijat ry menetellyt AKK:n sääntöjen vastaisesti.   


Sääntömääräykset

 

Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 15 mukaan kilpailun järjestämiseen vaaditaan AKK:n lupa. Kohdan 17 mukaan AKK ei myönnä lupaa kilpailulle, jota ei järjestetä liiton sääntöjen mukaisesti. Sääntöjen kohdan 80 mukaan jokainen vilpillinen teko tai toimenpide, joka vahingoittaa kilpailun tai autourheilun etua yleensä katsotaan sääntöjen vastaiseksi. Sääntöjen kohdan 81 mukaan sääntöjen rikkominen voi johtaa muun ohella sakkoon ja kilpailun järjestämiskieltoon. 


Shell Piippola -rallin järjestäjä


AKK:n kansallisten määräysten mukaan AKK:n jäsenjärjestö tarvitsee kilpailun järjestämiseen AKK:n luvan. Kajaanin Urheiluautoilijat ry on todennut, että Shell Piippola -rallin järjestäjä oli Harrasteralli ry eikä Kajaanin Urheiluautoilijat ry. Kajaanin Urheiluautoilijat ry oli ainoastaan avustanut Harrasteralli ry:tä järjestelyissä. AKK on puolestaan todennut, että Kajaanin Urheiluautoilijat ry on toiminut kilpailun toisena järjestäjänä.


Shell Piippola -rallia koskevassa kilpailijatiedotteessa kilpailun järjestäjäksi on ilmoitettu Harrasteralli ry / Kajaanin Urheiluautoilijat ry. Osanottomaksu 130 euroa on kilpailua koskevassa ilmoituksessa pyydetty maksamaan Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n pankkitilille.  Kajaanin Urheiluautoilijat ry on AKK:lle antamassaan selvityksessä todennut, että kilpailukutsussa osanottomaksut oli osoitettu Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n tilille, ja Kajaanin Urheiluautoilijat ry tilittää Harrasteralli ry:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti osan osallistumismaksuista Harrasteralli ry:n tilille.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Kajaanin Urheiluautoilijat ry on mainittu kilpailukutsussa rallin toiseksi järjestäjäksi. Oikeusturvalautakunnalla ei ole aihetta epäillä sitä, että Harrasteralli ry on voinut olla kilpailussa pääjärjestäjänä, ja Harrasteralli ry on hankkinut kilpailuun esimerkiksi tarvittavat viranomaisten luvat ja vakuutukset. Kajaanin Urheiluautoilijat ry:llä on ollut esitetyn selvityksen mukaan järjestelyistä sopimus Harrasteralli ry:n kanssa, ja tähän perustuen esimerkiksi kilpailun osallistumismaksut on suoritettu Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n tilille. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että Kajaanin Urheiluautoilijat ry on tosiasiassa ollut Harrasteralli ry:n ohella kilpailun järjestäjänä. Tämän jälkeen asiassa on vielä arvioitava, onko Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n osallistuminen muun kuin AKK:n hyväksymän kilpailun järjestämiseen ollut AKK:n sääntökirjan vastaista ja onko AKK voinut määrätä kurinpitoseuraamuksen.


Kurinpitoseuraamuksen määrääminen


Kajaanin Urheiluautoilijat ry ei ole saanut kilpailun järjestämiseen AKK:n lupaa, kuten sääntökirjan kohdassa 15 edellytetään. Näin menetellessään Kajaanin Urheiluautoilijat ry:n menettely on rikkonut AKK:n sääntöjä siten kuin sääntöjen kohdassa 81 todetaan ja asiassa on ollut sääntöjen mukaiset edellytykset kurinpitosakon ja kilpailun järjestämiskiellon määräämiselle. Sitä vastoin kysymys ei ole ollut sääntöjen kohdan 80 tarkoittamasta vilpillisestä teosta tai toimenpiteestä.


Kajaanin Urheiluautoilijat ry on vedonnut asiassa myös siihen, että AKK ei voinut estää ketään järjestämästä rallikilpailua, ja tässä yhteydessä on vedottu kahteen kilpailuviraston ratkaisuun. Oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan todennut, että sen toimivalta ei ole yleinen vaan sen toimivaltaan kuuluvat lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Ratkaisussa UOL 9/2010 on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan liittyen todettu, että kilpailuoikeuteen liittyvien kysymysten tutkiminen ei kuulu lautakunnan toimivaltaan eikä lautakunnan toimivaltaan ole kuulunut sen tutkiminen, ovatko yhdistyksen päätöksen tietyt kohdat kilpailulainsäädännön vastaisia. Näin ollen lautakunnan toimivaltaan ei tässä tapauksessa kuulu sen arvioiminen, onko kurinpitoseuraamuksen määrääminen ollut kilpailulainsäädännön vastaista.


Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että yhdistyksen soveltama sääntömääräys voi johtaa perustuslain turvaamien perusoikeuksien vastaiseen lopputulokseen. Myös määräävään markkina-asemaan liittyvät selvästi kielletyt kilpailun rajoittamista koskevat tilanteet, joista on selvää ja riidatonta toimivaltaisen viranomaisen ratkaisukäytäntöä, voivat johtaa kilpailunrajoittamisen näkökulmasta velvoittavan kilpailulainsäädännön vastaiseen lopputulokseen. Oikeusturvalautakunta voi ottaa päätöksen sääntöjen vastaisuuden arvioinnissa huomioon perustuslain ja kilpailulainsäädännön määräykset siltä osin, kuin niiden sisältöä ja soveltumista arvioitavana olevaan asiaan voidaan pitää riidattomina. Oikeusturvalautakunnalla ei kuitenkaan tällöin ole toimivaltaa kumota tai muuttaa yhdistyksen sääntöjä mutta kylläkin toimivalta todeta, että perustuslain vastaista sääntöä ei voida yhdistyksen päätöksenteossa soveltaa (UOL 4/2014).


Kajaanin Urheiluautoilijat ry on vedonnut kahteen kilpailuviraston ratkaisuun. Oikeusturvalautakunta toteaa, että perustuslain turvaamaan yhdistymisvapauden sisältö tai kilpailulainsäädäntöä koskeva tulkintakäytäntö ei ole tämän tapauksen kannalta sillä tavoin yksiselitteinen ja riidaton, että kurinpitoseuraamuksen määräämistä voitaisiin pitää perustuslain tai kilpailulainsäädännön vastaisena. Näin ollen lautakunta katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteita AKK:n päätöksen kumoamiseen ja valitus on hylättävä.

 

Lautakuntakulut


AKK on vaatinut, että Kajaanin Urheiluautoilijat ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa. Kajaanin Urheiluautoilijat ry on vaatinut, että asianosaiset vastaavat kuluistaan ja pitänyt AKK:n vaatimaa määrää joka tapauksessa kohtuuttomana.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä olevassa asiassa ei ole sellaisia sääntöjen tarkoittamia erityisiä syitä, joiden perusteella asiassa olisi kohtuullista määrätä asianosaiset vastaamaan omista kuluistaan. AKK on voittanut asian, joten Kajaanin Urheiluautoilijat ry on velvoitettava korvaamaan AKK:n kohtuulliset lautakuntakulut asiassa.


AKK:n asiamies on lautakuntakuluja koskevan erittelyn perusteella käyttänyt aikaa asian hoitamiseen yli 19 tuntia. Asian hoitamiseen käytettyä verraten suurta työmäärää ei voida pitää perusteltuna asian laatuun ja laajuuteen nähden. Lautakunta katsoo, että perusteltuna ja asian hoitamisen edellyttämänä kohtuullisena työmääränä voidaan pitää noin yhdeksän tunnin työmäärää. Tähän nähden lautakunta harkitsee kohtuullisiksi lautakuntakulujen määräksi arvonlisäveroineen 2 500 euroa.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Kajaanin Urheiluautoilijat ry velvoitetaan korvaamaan AKK-Motorsport ry:n lautakuntakulut 2 500 eurolla.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                      Timo Ojala

puheenjohtaja                                  sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.