1/2004 Jääkiekko: Yhdistys - Jäsenoikeuksien rajoittaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                            Nro 1/2004

2.2.2004                           Diaarinro 7/2003


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Espoon Jääkiekko-Honka ry:n hallituksen 28.8.2003 tekemä päätös (liitteenä), jonka mukaan lakkautetun 92 Blues-joukkueen neljää entistä pelaajaa ei ole kutsuttu mukaan joukkueen tilalle perustettuun 92 Blue Jackets - joukkueeseen.

 

ASIA     

Juniorijääkiekkoilijoiden jäsenoikeuksien rajoittaminen


MUUTOKSENHAKIJAT

Henri Jyrkinen, edustajinaan huoltajansa Ari Jyrkinen ja Päivi Hämäläinen

Kaarlo Kurvinen, edustajinaan huoltajansa Olli-Veikko Kurvinen ja Inka Saajoranta-Kurvinen

Henrik Kuntu, edustajinaan huoltajansa Pavel ja Lea Kuntu

Jani Martikainen, edustajinaan huoltajansa Petri ja Sari Martikainen


KUULTAVA

Espoon Jääkiekko-Honka ry


VALITUS

Muutoksenhakijat ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että heidät otetaan mukaan 92 Blue Jackets - joukkueeseen tai että asia ainakin käsitellään seurassa uudelleen.

Valituksensa perusteluissa muutoksenhakijat ovat katsoneet, että tehty ratkaisu oli Espoon Jääkiekko-Honka ry:n sääntöjen ja niihin perustuvien julkaistujen toimintaperiaatteiden sekä perustuslain vastainen. Lapsia oli perusteettomasti rangaistu siitä asiallisesta kritiikistä, jota eräät vanhemmat olivat esittäneet joukkueen johtoa kohtaan. Kysymys oli lapsiin kohdistetusta perusteettomasta rangaistuksesta ja heidän jäsenoikeuksiensa rajoittamisesta.


VASTAUS

Espoon Jääkiekko-Honka ry on vastauksessaan katsonut, ettei asian käsittely kuulunut urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, koska kysymys ei ollut lautakunnan säännöissä  tarkoitetusta asiasta. Seuran käsityksen mukaan kysymys ei voinut olla muutoksenhakijoiden jäsenoikeuksien rajoittamisesta, koska oikeus valita joukkuetta ei kuulu kenenkään jäsenoikeuksiin. Kaikille lakkautetun 92 Blues-joukkueen pelaajille oli tarjottu mahdollisuutta jatkaa harrastustaan seuran muissa joukkueissa.


VASTASELITYS

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään toistaneet aiemmat näkemyksensä ja vedonneet lisäksi lasten oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen.


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian selvyyden vuoksi ollut tarpeetonta.


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Espoon Jääkiekko-Honka ry:n johtokunta on 29.4.2003 tekemällään päätöksellä siirtänyt 1993 syntyneet Henri Jyrkisen ja Jani Martikaisen vastoin heidän tahtoaan seuran 92 Blues-joukkueesta seuran toiseen joukkueeseen. Siirron syynä ovat olleet poikien vanhempien ja joukkueenjohdon väliset erimielisyydet. Poikia tai heidän vanhempiaan ei ole ennen ratkaisun tekemistä kuultu.

Erimielisyyksien jatkuttua johtokunta on 28.5.2003 päättänyt lopettaa 92 Blues-joukkueen ja sen tilalle on pääosin samoista pelaajista muodostettu uusi 92 Blue Jackets-joukkue. Uuteen joukkueeseen ei ole kutsuttu 92 Blues - joukkueessa pelanneita, tässä asiassa muutoksenhakijoina olevia Henrik Kuntua ja Kaarlo Kurvista, vaikka he olisivat halunneet jatkaa pelaamista tutussa joukkueessa. Kuntua ja Kurvista ei ole kuultu ennen päätöksiä ja toimenpiteitä.

Johtokunnan päätöksien ja toimenpiteiden johdosta Jyrkinen, Martikainen, Kuntu ja Kurvinen ovat tulleet erotetuksi entisestä joukkueestaan.

Asiassa on riidatonta, etteivät edellä kerrotut johtokunnan päätökset ja toimenpiteet ole johtuneet muutoksenhakijoista vaan heidän lakimääräisten huoltajiensa ja seuran välisistä konflikteista. 

Kaikki alaikäiset muutoksenhakijat ovat seuran jäseniä ja heidän puhevaltaansa urheilun oikeusturvalautakunnassa käyttää heidän lakimääräiset huoltajansa eli vanhempansa, joista kukaan ei ole Espoon Jääkiekko-Honka ry:n jäsen.

 

Oikeudellinen arviointi

Oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen kohteena voivat olla muun muassa seuran päätökset, joissa on kysymys jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai päätöksen sääntöjenvastaisuudesta.

Jäsenoikeuksien rajoittamisessa voi olla kysymys esimerkiksi yhdistyksen toimielimen päätöksestä tai muusta toiminnasta, joka vähentää yhdistyksen jäsenelle sääntöjen mukaan kuuluvaa erityistä etua yhdistyksessä taikka sisällöltään olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta.

Valittajien jäsenoikeuksien väitettyä loukkaamista arvioitaessa lähtökohtana on pidettäväEspoon Jääkiekko-Honka ry:n sääntöjä. Yhdistyksen jäsenen oikeudet urheiluseurassa tai muussa yksityisoikeudellisessa yhdistyksessä perustuvat ensisijaisesti yhdistyksen sääntöihin. Kuitenkin myös erikseen vahvistetuilla toimintaperiaatteilla ja yhdistyksessä tehdyillä päätöksillävoi olla merkitystä jäsenoikeuksien sisältöä arvioitaessa. Jäsenoikeuksiin kuuluu myös oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Yhdistyksen päätös, joka olennaisesti loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta on yhdistyslain mukaan mitätön. Tavallisesti päätöksen mitättömyyttä ei kuitenkaan aiheuta seuran jäsenen siirtäminen toiseen joukkueeseen.

Kilpaurheilua harjoittavissa seuroissa jäsenten yhdenvertaisuus yleensä toteutuu, jos samantasoisten ja samanikäisten jäsenten seuralta saamat edut eivät ilman urheilullisia perusteita olennaisesti poikkea toisistaan. Toisaalta urheiluseura voi sille kuuluvan yhdistysautonomian rajoissa itsenäisesti päättää esimerkiksi edustusjoukkueen kokoonpanosta muillakin kuin urheilullisilla perusteilla. Tällaisessakaan päätöksenteossa yhdistys ei kuitenkaan saa olennaisesti loukata jäsenten yhdenvertaisuutta.

Kaikessa lapsia koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon lasten etu. Lapsen oma mielipide on selvitettävä ja sitä on mahdollisuuksien mukaan kunnioitettava. Nämä periaatteet on otettava huomioon myös urheiluseurojen toiminnassa.

Urheiluharrastustaan aloittelevia lapsia koskevassa päätöksenteossa yhdenvertaisen kohtelun merkitys korostuu. Tiettyyn joukkueeseen kuuluminen ja joukkueen sosiaalinen merkitys muutenkin ovat noin kymmenvuotiaalle lapselle yleensä huomattavasti merkittävämpiä kuin aikuiselle. Lapsen omalle käsitykselle on annettava keskeinen merkitys arvioitaessa, millaista yhdenvertaisuuden loukkausta voidaan esimerkiksi joukkueen toiminnan jatkamisesta päätettäessä pitää olennaisena.

Espoon Jääkiekko-Honka ry:n toimintaperiaatteista ilmenee, että kysymyksessä on juniorikasvattajaseura, jonka toiminnan kohteena ovat ainoastaan nuoret ikäluokat. Ikäluokkien G-E2 juniorijoukkueet muodostetaan kiekkokoulusta ja niiden on tarkoitus jatkaa pääosin alkuperäisinä E-ikäluokan loppuun saakka. Lapsille tärkeä joukkueen jatkuvuuden periaate on siten selkeästi ilmaistu seuran toimintaperiaatteissa.

Tässä asiassa seuran johtokunnan päätökset ja muut toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että muutoksenhakijoita lukuun ottamatta pääosin samoista pelaajista koostuva joukkue on jatkanut toimintaansa eri nimellä. Myös muutoksenhakijat olisivat halunneet jatkaa joukkueessa, mutta se on seuran päätöksillä estetty. Muutoksenhakijat on siis tosiasiallisesti erotettu entisestä joukkueestaan.

Seura ei ole tehnyt asiaan liittyviä ratkaisujaan perusteilla, jotka olisivat mitenkään liittyneet muutoksenhakijoiden käyttäytymiseen tai menestykseen jääkiekossa. Ratkaisut on tehty alaikäisten seuran jäsenten Henri Jyrkisen, Kaarlo Kurvisen, Henrik Kuntun ja Jani Martikaisen lakimääräisten huoltajien ja joukkueen johdon välisten riitojen johdosta.

Mikäli seuran johto on pitänyt muutoksenhakijoiden lakimääräisten huoltajien toimintaa joukkueen tai seuran kannalta haitallisena, se olisi lapsiin kohdistuvien toimenpiteiden sijasta voinut ryhtyä toimenpiteisiin, joilla huoltajien puuttuminen joukkueiden toimintaan olisi estetty.

Edellä lausuttuun nähden urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhakijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti muihin lakkautetussa joukkueessa pelanneisiin seuran jäseniin verrattuna. Kun otetaan huomioon muutoksenhakijoiden ikä ja se, ettei kohtelu ole perustunut osaksikaan muutoksenhakijoiden omaan toimintaan, urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhakijoiden yhdenvertaisuutta loukkaava kohtelu merkitsee tässä tapauksessa heidän jäsenoikeuksiensa olennaisesta loukkaamisesta.

Edellä todetun perusteella lautakunta toteaa, että  muutoksenhakijat tulee viipymättä ottaa mukaan 92 Blue Jackets - joukkueeseen, mikäli he sitä edelleen haluavat.
 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään.

Valitusmaksu palautetaan.Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Urpo Kangas, Juha Rantasila ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.