9/2011 Tennis: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

VÄLIPÄÄTÖS Nro 9/2011

16.3.2011    Diaarinro 21/2010    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Grani Tennis ry:n päätös 5.10.2010 koskien B:n erottamista seuran jäsenyydestä 


ASIA  

Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Grani Tennis ry 


ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA 

I Asian käsittely ja välipäätös 

19.1.2011 Oikeusturvalautakunnan 19.1.2011 antamasta välipäätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla Grani Tennis ry on päätöksellään 5.10.2010 erottanut B:n Grani Tennis ry:n jäsenyydestä 5.10.2010 lukien. 


B on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että Grani Tennis ry:n päätös kumotaan. 


Grani Tennis ry on vastauksessaan vaatinut, että valituksen käsittely jätetään oikeusturvalautakunnassa sillensä, koska se oli pannut Espoon käräjäoikeudessa vireille kanteen, jossa se oli vaatinut käräjäoikeutta vahvistamaan, että erottamispäätös oli yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukainen. 


Oikeusturvalautakunta on välipäätöksellään 19.1.2011 hylännyt Grani Tennis ry:n vaatimuksen valituksen jättämisestä sillensä. Oikeusturvalautakunta on lisäksi todennut, että asian käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun oikeusturvalautakunta saa tiedon siitä, ottaako käräjäoikeus yhdistyksen kanteen tutkittavakseen ja että Grani Tennis ry:n tulee toimittaa kanteen tutkimista koskeva käräjäoikeuden ratkaisu lautakunnan tietoon heti, kun se on annettu. 


II Espoon käräjäoikeuden päätös 25.1.2011 

B on 28.2.2011 ilmoittanut oikeusturvalautakunnalle, että Espoon käräjäoikeus on antanut kanteen tutkimisen osalta päätöksensä 25.1.2011 ja toimittanut samalla lautakunnalle tiedoksi käräjäoikeuden päätöksen ja Grani Tennis ry:n sitä koskevan valituksen hovioikeudelle. 


Käräjäoikeus on 25.1.2011 antamallaan päätöksellä jättänyt Grani Tennis ry:n kanteen tutkimatta. Käräjäoikeus on päätöksessään todennut muun ohella, että B:lla on ensisijainen intressi vedota erottamispäätöksen pätemättömyyteen tai mitättömyyteen. Hän voi myös valita, haluaako hän nostaa kysymyksen käsiteltäväksi käräjäoikeudessa vai Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Yhdistyksellä ei sen sijaan ole järkevää oikeudellista tarvetta saada todetuksi omaa päätöstään vahvistuskanteella päteväksi ja ei-mitättömäksi. Yhdistyksellä ei ole oikeudellista tarvetta vahvistuskanteen nostamiseen. 


Grani Tennis ry on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. 


III B:n pyyntö asian käsittelyn jatkamisesta

B on toimittaessaan 28.2.2011 lautakunnalle tiedoksi käräjäoikeuden päätöksen samalla pyytänyt, että B:n valituksen käsittelyä lautakunnassa mahdollisimman pian jatkettaisiin. Grani Tennis ry:n vaatimukset hovioikeudessa ovat ilmeisimmin oikeusjärjestyksen vastaisia ja asian käsittelyä voidaan lautakunnassa jatkaa odottamatta hovioikeuden ratkaisua asiassa. Valituksen tarkoituksena on vain estää tai pitkittää asian käsittely oikeusturvalautakunnassa. 


Oikeusturvalautakunta on B:n asian käsittelyn jatkamista koskevan pyynnön johdosta varannut Grani Tennis ry:lle tilaisuuden lausuman antamiseen. Grani Tennis ry on lautakunnalle 8.3.2011 toimittamassaan lausumassa pyytänyt, että asian käsittelyä lautakunnassa jatketaan vasta sen jälkeen, kun yhdistyksen vireille paneman kanneasian käsittely on päättynyt. Tällöinkin asian käsittelyä tulee jatkaa vain, jos B:n valituksen käsittely on kanneasian käsittelyn päättymisen jälkeen edelleen tarpeen ja sen käsittely on Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ylipäätään mahdollista. 


IV Oikeusturvalautakunnan kannanotto 

Espoon käräjäoikeus on päätöksellään 25.1.2011 jättänyt Grani Tennis ry:n kanteen tutkimatta. Grani Tennis ry on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen, joten käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen. 


Asian käsittelyn jatkaminen tässä vaiheessa oikeusturvalautakunnassa voisi johtaa siihen, että B:n yhdistyksestä erottamista koskeva kysymys tulisi arvioitavaksi oikeusturvalautakunnassa ja yleisessä tuomioistuimessa. Asian käsittelyn jatkaminen oikeusturvalautakunnassa ei ole lautakunnan sääntöjen mukaista ennen kuin asiassa on selvää, otetaanko Grani Tennis ry:n kanne tuomioistuimessa tutkittavaksi vai ei. 


V Välipäätös 

Lautakunta jatkaa B:n valituksen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun lautakunta saa tiedon Grani Tennis ry:n valituksen johdosta annettavasta lainvoimaisesta ratkaisusta.    


Pertti Välimäki                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                   sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek, Jukka Sippo ja Pekka Timonen.