1/2018 Lentopallo Kurinpito – Kurinpitomenettely Kurinpitoseuraamus – Kurinpidollinen laillisuusperiaate – Seuraamusten sääntöjenmukaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 1/2018

23.1.2018    Diaarinro 19/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokunnan päätös 1.11.2017


ASIA           

Kurinpitoasia


MUUTOKSENHAKIJA

Hurrikaani Loimaa ry


KUULTAVA

Suomen Lentopalloliitto ry


ASIAN TAUSTAA

Loimaalla pelattiin 16.4.2017 lentopallon mestaruusliigan kauden 2016 – 2017 ensimmäinen loppuottelu Hurrikaani Loimaa – VaLePa. VaLePan pelaajan keskustellessa ottelun päätuomarin kanssa eräästä pelitilanteesta ottelun tulostaulun käyttäjä oli näyttänyt hallin videotaululla aiemmin pelatusta ottelusta kuvan, jossa sanotun ottelun päätuomari näytti keltaista ja punaista korttia.


Tapahtunutta käsiteltiin Lentopallon Liigaerotuomarit ry:n aloitteesta ensin Lentopallon Mestaruusliiga ry:ssä ja sen hallituksessa ja lopulta Liigaerotuomarit ry:n pyynnöstä Lentopalloliiton liittohallituksessa, joka siirsi asian edelleen liiton sääntöryhmän ratkaistavaksi.


Lentopalloliiton sääntöryhmän käsittelyn aikana Loimaalla pelattiin 25.9.2017 mestaruusliigan kauden 2017 – 2018 ottelu Hurrikaani Loimaa – Leka-Volley. Ottelun pelitauolla soitettiin Ghostbusters-nimistä kappaletta ja samalla hallin videotaululla esitettiin haamujen kuvia. Lentopallon Liigaerotuomarit ry:n mukaan kappaleen soittaminen liittyi sopimattomalla tavalla ottelun erääseen pelitilanteeseen.


Lentopalloliiton sääntöryhmä määräsi edellä kerrottujen tapahtumien johdosta 6.10.2017 antamallaan päätöksellä Hurrikaani Loimaan pelaamaan yhden kotiottelun ilman yleisöä. Hurrikaani Loimaa valitti päätöksestä Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokuntaan.

 

SUOMEN LENTOPALLOLIITON LIITTOHALLITUKSEN TYÖVALIOKUNNAN PÄÄTÖS 1.11.2017

Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokunta pysytti sääntöryhmän päätöksen muilta osin voimassa, mutta antoi Hurrikaani Loimaalle mahdollisuuden suorittaa sääntöryhmän määräämä rangaistus 3.000 euron suuruisella sakolla, joka tuli maksaa 1.000 euron suuruisena seuratukena kolmelle erikseen nimetylle Lentopalloliiton jäsenseuralle.


VALITUS PERUSTEINEEN

Hurrikaani Loimaa ry on vaatinut, että Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokunnan päätös kumotaan ja Hurrikaani Loimaalle määrätty kurinpitorangaistus poistetaan. Lisäksi Hurrikaani Loimaa on vaatinut, että Lentopalloliitto velvoitetaan korvaamaan Hurrikaani Loimaan valituskulut asiassa 1.500 eurolla.


Hurrikaani Loimaa ei ollut syyllistynyt mihinkään sellaiseen menettelyyn, josta Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukaan voitaisiin määrätä kurinpitorangaistus. Niin Lentopalloliiton sääntöryhmän kuin liiton liittohallituksen työvaliokunnankaan päätöksestä ei edes tarkemmin ilmennyt, minkä väitetyn menettelyn johdosta kurinpitorangaistus oli Hurrikaani Loimaalle määrätty.


Liigan 16.4.2017 pelatun loppuottelun tapahtumat olivat olleet seurausta nuoren videotaulun käyttäjän ajattelemattomuudesta, kun tämä oli esittänyt videotaululla oman mielipiteensä eräästä pelitilanteesta. Hurrikaani Loimaa oli keskustellut tapahtuneesta videotaulun käyttäjän kanssa sen varmistamiseksi, ettei vastaavaa jatkossa tapahtuisi. Hurrikaani Loimaan viaksi voitiin lukea korkeintaan se, ettei seura ollut ohjeistanut videotaulun käyttäjää riittävästi ja siten varmistunut siitä, ettei tämä käyttäisi taulua omien mielipiteidensä esittämiseen.


Myöhemmin 25.9.2017 pelatussa ottelussa soitetulla Ghostbusters-kappaleella tai videotaululla samassa yhteydessä näytetyillä haamuhahmoilla ei sen sijaan ollut mitään tekemistä ottelun tapahtumien kanssa. Samaa kappaletta on soitettu lukuisissa eri urheilutapahtumissa Suomessa eikä kappaleella tai siihen liittyvällä elokuvalla ole mitään tekemistä urheilun tai erotuomaritoiminnan kanssa. Kappale on ”menevää” musiikkia ja elokuvassa esiintyvät haamut sympaattisia hahmoja.


Hurrikaani Loimaa ei ollut edellä kerrottujen otteluiden yhteydessä rikkonut lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita. Missään tapauksessa rikkomusta ei voinut pitää Lentopallon kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla vakavana.


Hurrikaani Loimaalle määrätty rangaistus oli kaikilta osin perusteeton. Niin ottelun pelaaminen ilman yleisöä kuin korvaavankaan rangaistuksen määrääminen ei edes perustunut Lentopallon kilpailusääntöihin. Lisäksi korvaava rangaistus asetti Lentopalloliiton jäsenseurat eriarvoiseen asemaan, kun sakko oli määrätty maksettavaksi vain kolmelle liiton jäsenseuralle.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Lentopalloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Jo Hurrikaani Loimaan valituksessaan kertoma osoitti, että erotuomareiden koskemattomuutta oli 16.4.2017 pelatun ottelun yhteydessä loukattu, kun videotaulun käyttäjä oli esittänyt kannanottonsa siitä, miten erotuomareiden olisi tullut tilanteessa toimia. Tämä kävi ilmi myös liiton sääntöryhmän päätöksestä, jonka liittohallituksen työvaliokunta oli hyväksynyt. Myöhemmän ottelun tapahtumat kävivät puolestaan esille ottelun videotallenteesta, ja tältäkin osin sääntöryhmän päätökseen kirjattu menettely oli selvää.


Erotuomaritoiminnan riippumattomuus ja puolueettomuus on kilpaurheilussa tärkeää ja tuomarin koskemattomuutta loukkaava teko aina lähtökohtaisesti vakava. Seura on vastuussa myös ottelutapahtumassa käyttämiensä henkilöiden menettelystä.


Hurrikaani Loimaalle määrätty rangaistus perustui Lentopalloliiton kilpailusääntöihin. Ottelun pelaaminen ilman yleisön läsnäoloa oli kilpailukelvottomuuden sovellettu muoto ja sellaisena kohtuullinen seuraamus, koska koko joukkueen määrääminen kilpailukelvottomaksi olisi rajoittanut ja haitannut joukkueen kilpailullista suorittamista. Rangaistus oli myös kilpailusääntöjen hengen mukainen ja sen tarkoituksena oli ohjata joukkueen ja seuran toimintaa niin, ettei vastaavaa enää jatkossa tapahtuisi.


Mikäli sääntöryhmän määräämän ja liittohallituksen työvaliokunnan hyväksymän alkuperäisen rangaistuksen ei katsottaisi olevan Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukainen, ei työvaliokunnan määräämää vaihtoehtoista rangaistusta eli sakkoa tullut kuitenkaan pitää perusteettomana.

 

VASTASELITYS

Hurrikaani Loimaa on liiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä ensinnäkin todennut, ettei Lentopalloliitto ollut missään vaiheessa yksilöinyt sitä, millä perusteella se katsoo Ghostbusters-kappaleen soittamisen rikkovan liiton kilpailusääntöjä.


Urheilussa on lisäksi varsin tavanomaista, että erotuomarin ratkaisuun tyytymätön pelaaja tai toimihenkilö arvostelee ratkaisua sanallisesti, joskus hyvinkin voimakkaasti. Tällöin on kuitenkin kysymys epäurheilijamaisesta käytöksestä, ei erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta, jonka vakiintuneesti katsotaan tarkoittavan erotuomarin fyysistä koskemattomuutta.


Lentopalloliiton kilpailusääntöjen mukaan jäsenseuraa ei voi myöskään rangaista kilpailukelvottomuudella eikä kotiottelun pelaamista ilman yleisöä ollut kilpailusäännöissä seuraamuksena mainittu. Rangaistuksena voitiin käyttää vain sellaista rangaistuslajia, joka säännöissä on nimenomaisesti määrätty. Vaikka sakkorangaistus sinällään on ollut kilpailusääntöjen mukainen rangaistus, ei alkuperäisen, valituksen kohteena olevan päätöksen korjaaminen ole ollut muutoksenhakuvaiheessa ja Hurrikaani Loimaan tekemän valituksen johdosta mahdollista. Korvaavan rangaistuksen määrääminen ei perustunut myöskään liiton sääntöihin.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu


Hurrikaani Loimaan valituksen johdosta asiassa on ensinnäkin kysymys Loimaalla 16.4.2017 ja 25.9.2017 pelattujen lentopallon mestaruusliigan kotiotteluiden tapahtumista ja siitä, onko Hurrikaani Loimaa rikkonut otteluiden yhteydessä Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:ää. Toisaalta kysymys on myös Lentopalloliiton kurinpitoelinten menettelyn oikeellisuudesta ja siitä, onko Hurrikaani Loimaalle määrätty kurinpitoseuraamus ollut liiton kilpailusääntöjen mukainen.


Sovellettavasta sääntömääräyksestä


Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaan liitto voi sääntöjen 32 a-e §:ssä mainittujen rangaistavien toimien lisäksi rangaista sakolla tai jäsenkelvottomuudella jäsenseuraa tai jäsenyhteisöä tai rangaista joukkuetta, pelaajaa, valmentajaa, johtajaa tai erotuomaria sakolla, pistemenetyksillä tai enintään kilpailukelvottomuudella, jos mainittu toimija muutoin rikkoo tai loukkaa vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita, joita ovat ainakin kunnioitus,  yhdenvertaisuus (syrjinnän kielto), rehellisyys ja vastuullisuus.


Kurinpitomenettelyyn johtaneista tapahtumista ja kurinpitomenettelystä


Asiassa on selvitetty, että Hurrikaani Loimaalle määrätty kurinpitoseuraamus on ollut seurausta joukkueen 16.4.2017 ja 25.9.2017 pelattujen lentopallon mestaruusliigan kotiotteluiden tapahtumista. Ensiksi kerrotun pelin yhteydessä ottelun järjestäjän eli Hurrikaani Loimaan puolesta toiminut videotaulunkäyttäjä on näyttänyt pelihallin videotaululla aiemmin pelatussa ottelussa otettua kuvaa keltaista ja punaista korttia näyttävästä erotuomarista samalla, kun vastustajajoukkueen pelaaja on käynyt keskustelua ottelun erotuomarin kanssa eräästä ottelun tapahtumasta. Jälkimmäisessä ottelussa Hurrikaani Loimaan puolesta ottelutapahtumassa toiminut henkilö on puolestaan soittanut erotuomarin tekemän Hurrikaani Loimaalle vastaisen pelitilanneratkaisun jälkeen hallissa Ghosbusters-nimistä musiikkikappaletta ja samaan aikaan hallin videotaululla on esitetty kuvaa tai kuvia haamuista.


Hurrikaani Loimaa on vaatiessaan kurinpitopäätöksen kumoamista ja määrätyn kurinpitoseuraamuksen poistamista vedonnut ensinnäkin siihen, ettei kurinpitoseuraamukseen johtaneita tapahtumainkulkuja ole niin Lentopalloliiton sääntöryhmän päätöksessä kuin liiton liittohallituksen työvaliokunnan päätöksessäkään yksilöity ja ettei Hurrikaani Loimaa joka tapauksessa ole menetellyt tavalla, josta voitaisiin määrätä Lentopalloliiton kilpailusääntöjen perusteella kurinpitoseuraamus.


Lentopalloliiton sääntöryhmä on päätöksessään 6.10.2017 tapahtumia ja ottelun järjestävän seuran eli Hurrikaani Loimaan toimintaa arvioidessaan todennut, että Hurrikaani Loimaa on otteluiden järjestäjänä osallistunut otteluiden kulkuun kuvan ja äänen avulla ja pyrkinyt välittämään muun ohella otteluiden tuomareille tulkintoja tai mielipiteitä tuomareiden pelitapahtumissa tekemiin ratkaisuihin. Sääntöryhmä on muun muassa kilpailusääntöihin viitaten edelleen todennut, ettei ottelun järjestäjä saa kyseenalaistaa tuomareiden ratkaisuja varsinkaan, kun erotuomareilla ei ole pelisääntöjen mukaisia keinoja puuttua ottelun järjestäjien toimiin ottelun aikana. Sääntöryhmä on pitänyt Hurrikaani Loimaan menettelyä erotuomareiden koskemattomuusperiaatteen vastaisena ja vielä todennut, että Hurrikaani Loimaa on ottelut järjestäneenä seurana vastuussa myös ottelutapahtuman järjestämiseen osallistuneen henkilön toiminnasta. Johtopäätöksenään sääntöryhmä on katsonut, että kysymys on ollut kunnioituksen ja vastuullisuuden puutteesta sekä kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaisesta vakavasta laiminlyönnistä.


Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokunta on valituksen kohteena olevalla päätöksellään 1.11.2017 hyväksynyt sääntöryhmän ratkaisun.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei niin sääntöryhmän kuin liittohallituksen työvaliokunnan päätöksissäkään ole tarkemmin kuvattu sitä menettelyä, jonka perusteella Hurrikaani Loimaalle määrätty kurinpitoseuraamus on määrätty. Tätä voidaan sinällään pitää päätösten puutteena.


Valituksen kohteena oleva kurinpitomenettely on kuitenkin tullut vireille Lentopallon Liigaerotuomarit ry:n vaatimuksesta. Kirjallisessa vaatimuksessaan liigaerotuomareiden yhdistys on kuvannut sen menettelyn, jonka se on katsonut edellyttävän kurinpitotoimia. Kirjoituksessaan 17.4.2017 yhdistys on pitänyt 16.4.2017 pelatun ottelun yhteydessä tapahtunutta keltaista ja punaista korttia näyttävän erotuomarin kuvan esittämistä provokatiivisena ja epäasiallisena tilanteessa, jossa vastustajajoukkueen kapteeni on käyttänyt sääntöihin perustuvaa puheoikeuttaan erotuomareiden kanssa. Kirjoituksessaan 26.9.2017 yhdistys on puolestaan katsonut, että 25.9.2017 pelatussa ottelussa soitetulla Ghostbusters-kappaleella ja haamujen (haamujengin) kuvilla ottelun erotuomaristo on pyritty saattamaan naurunalaiseksi ja yleisellä tasolla heikkoon asemaan tilanteessa, jossa ottelun päätuomari oli tuominnut Leka Volleyn hyökkäyslyönnin osuneen Hurrikaani Loimaan torjuntaan.


Edellä kerrotut liigaerotuomareiden yhdistyksen vaatimukset on saatettu Hurrikaani Loimaan tietoon ja Hurrikaani Loimaalle on varattu tilaisuus antaa niistä vastineensa. Vastineessaan 17.4.2017 Hurrikaani Loimaa on kertonut selvittäneensä tilanteen ja että nuori talkoolaisena toiminut tulostaulunkäyttäjä oli laittanut ajattelemattomasti kyseisen kuvan tulostaululle. Hurrikaani Loimaa on pahoitellut tapahtunutta ja kertonut pyrkivänsä jatkossa välttämään samanlaiset tilanteet. Vastineessaan 28.9.2017 Hurrikaani Loimaa on puolestaan kiistänyt, että 25.9.2017 pelatun ottelun yhteydessä ottelutapahtuman kuuluttaja tai muut toimihenkilöt olisivat ottaneet kantaa erotuomareiden tuomioihin tai että Hurrikaani Loimaa olisi pyrkinyt vaikuttamaan tai painostamaan erotuomareita. Hurrikaani Loimaan vastineen mukaan tietyn musiikkikappaleen soittaminen tai kuvien näyttäminen ei ollut liittynyt lentopalloon tai erotuomaritoimintaan vaan sen yksinomaisena tarkoituksena oli ollut lisätä ottelutapahtuman elämyksellisyyttä, tunnelmaa, viihtyisyyttä ja tunnetta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomariyhdistyksen kirjallisiin vaatimuksiin kirjattu on lähtökohtaisesti määrännyt sen, minkä menettelyn perusteella Hurrikaani Loimaan menettelyä on Lentopalloliiton kurinpitomenettelyssä arvioitu. Hurrikaani Loimaalle on myös varattu mahdollisuus antaa erotuomariyhdistyksen vaatimuksista ja tapahtumista muutoinkin vastineensa. Näin ollen ja kun kurinpitoseuraamus on määrätty niiden selvitetyiksi katsottujen tosiasioiden pohjalta, joista kurinpitomenettelyn kohteelle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi, ei kurinpitopäätöksiä pelkästään niiden sisällöllisten puutteiden vuoksi voi pitää perusteettomina. Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että kurinpitomenettelyn perustana ollut menettely tai se, minkä tapahtumainkulun perusteella seuraamus on kurinpitomenettelyssä määrätty, ei ole jäänyt määrittämättä sillä tavoin, että kurinpitoratkaisu tulisi tällä perusteella kumota.


Kurinpitoseuraamusten edellytysten arviointi


Kurinpitoseuraamusten määräämisen edellytysten osalta oikeusturvalautakunta toteaa urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytettävän, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, on määritelty riittävän täsmällisesti yhdistyksen säännöissä tai muissa määräyksissä taikka urheilijan ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa. Rangaistavan menettelyn ohella kurinpitoa koskevissa määräyksissä on määriteltävä se, minkälaisia seuraamuksia kielletystä menettelystä voi seurata. Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei ole edellytyksiä (ks. esim. UOL 2/2008, 23/2011, 13/2014, 46/2015 ja 1/2017).


Edellä todetuin tavoin Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaan kurinpitoseuraamuksen määrääminen on mahdollista, jos sääntökohdassa mainittu toimija muutoin rikkoo tai loukkaa vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita, joita ovat ainakin kunnioitus, yhdenvertaisuus (syrjinnän kielto), rehellisyys ja vastuullisuus. Kun kunnioituksen ja vastuullisuuden periaatteen rikkominen on määritelty Lentopalloliiton kilpailusäännöissä rangaistavaksi, on tässä asiassa vielä tältä osin kysymys siitä, onko kurinpitomenettelyyn johtaneita tapahtumia pidettävä tällaisina Lentopalloliiton kilpailusäännöissä tarkoitettuina rikkomuksina ja onko niitä pidettävä vakavina loukkauksina.


Oikeusturvalautakunta on urheilussa keskeiseen reilun pelin periaatteeseen liittyen korostanut ratkaisuissaan sitä, että urheilijan tulee kunnioittaa kilpailun tai ottelun tuomareita. Tämä vaatimus koskee myös ottelun järjestävän seuran toimihenkilöitä samoin kuin ottelun järjestämiseen muutoin osallistuvia henkilöitä. Vaikka urheiluun sinällään kuuluu, että urheilijat voivat ainakin jossain määrin protestoida erotuomareiden ottelun aikana tekemiä ratkaisuja, on ottelun järjestäjän pysyttävä ottelutapahtumissa korostetun neutraalina, eikä se saa pyrkiä toimillaan vaikuttamaan ottelun erotuomaristoon ja sen tekemiin ratkaisuihin. Erotuomaristoon kohdistuvaa kunnioitusta arvioidaan lisäksi eri tavoin kuin vastustajan kunnioittamista, joka sekin kuuluu reilun pelin periaatteeseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyn kohteena olevat 16.4. ja 25.9.2017 pelattujen otteluiden tapahtumat ovat sinällään eronneet toisistaan. Asiassa on selvitetty, että ensin pelatussa ottelussa on ollut kysymys tilanteesta, jossa ottelun järjestäjien toimesta on selvästi pyritty vaikuttamaan erotuomareiden toimintaan, kun vastustajajoukkueen pelaaja on käyttänyt oikeuttaan keskustella ottelun erotuomarin kanssa ottelutilanteesta. Jälkimmäisessä tilanteessa taas voidaan perustellusti katsoa, että valitulla musiikilla (Ghostbusters) ja videotaululla näytetyillä haamujen kuvilla on arvosteltu erotuomariston ratkaisua ja pyritty tekemään heidät jossain määrin jopa naurunalaiseksi. Vaikka jälkimmäistä tilannetta on pidettävä vähemmän vakavana kuin ensin kerrottua tilannetta, oikeusturvalautakunta katsoo, että sitäkin on voitu arvioida aikaisemmin pelatun ottelun käyttäytymisen jatkumona sen johdosta vireillä jo olleessa kurinpitomenettelyssä. Hurrikaani Loimaan menettelyä kokonaisuutena arvioiden oikeusturvalautakunta katsoo, että menettely on molemmissa tilanteissa osoittanut Hurrikaani Loimaassa Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:ssä tarkoitettua kunnioituksen puutetta.


Lautakunta toteaa lisäksi, että molemmissa tilanteissa ottelun järjestäjän toimihenkilön menettelyllä on pyritty vaikuttamaan otteluiden erotuomaristoon ja tekemään se jopa naurunalaiseksi. Näistä syistä rikkomusta on lautakunnan arvion mukaan pidettävä kilpailusäännöissä tarkoitetulla tavalla vakavana, kuten Lentopalloliiton kurinpitoelimet ovat myös katsoneet. Hurrikaani Loimaa on rikkonut Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaista sääntömääräystä ja sille on voitu määrätä sääntöjen tarkoittama kurinpitorangaistus.


Asiassa on tämän jälkeen arvioitava, onko määrätty seuraamus ollut sääntöjen vastainen.

 

Hurrikaani Loimaalle määrätystä kurinpitoseuraamuksesta


Hurrikaani Loimaa on tältä osin vedonnut siihen, ettei sille määrätty kurinpitoseuraamus ole ollut kilpailusääntöjen mukainen.


Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa jääneen jossain määrin epäselväksi, ovatko Lentopalloliiton kurinpitoelimet määränneet määräämänsä rangaistuksen Hurrikaani Loimaalle seurana vai joukkueena. Kurinpitopäätöksiin kirjatun perusteella rangaistus on kuitenkin määrätty ilmeisesti lentopallon mestaruusliigassa pelaavalle Hurrikaani Loimaan joukkueelle.


Liitto on vastineessaan todennut, että Hurrikaani Loimaalle määrätty rangaistus pelata yksi kotiottelu ilman yleisöä on ollut kilpailukelvottomuuden muoto. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa vielä seuraavan.


Kuten edellä on jo todettu, urheilun kurinpidossa edellytetään vakiintuneesti, että rangaistavan menettelyn ohella kurinpitoa koskevissa määräyksissä on määriteltävä se, minkälaisia seuraamuksia kielletystä menettelystä voi seurata. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei ottelun pelaamista ilman yleisöä ole Lentopalloliiton kilpailusäännöissä määrättäväksi rangaistukseksi määritelty. Kilpailusäännöissä ei ole myöskään määritelty, että ensisijaisesti määrätyn kurinpitoseuraamuksen voisi suorittaa vaihtoehtoisesti toisella lievemmällä rangaistuksella eli tässä tapauksessa nimetyille seuroille suoritettavana sakkona.


Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei Hurrikaani Loimaalle määrätyn kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ole ollut edellytyksiä ja ettei niin liiton sääntöryhmä kuin liittohallituksen työvaliokuntakaan ole voinut harkintavaltansa puitteissa määrätä Hurrikaani Loimaata pelaamaan yhtä ottelua ilman yleisöä tai vaihtoehtoisesti suorittamaan rangaistusta kolmelle nimetylle seuralle maksettavana sakkona. Määrätty seuraamus on poistettava ja tältä osin Hurrikaani Loimaan valitus on hyväksyttävä.


Lautakuntakulut ja valitusmaksu


Hurrikaani Loimaa on voittanut asian oikeusturvalautakunnassa. Tämän vuoksi Lentopalloliitto on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaisesti määrättävä korvaamaan Hurrikaani Loimaalle lautakuntamenettelystä aiheutuneet kulut. Hurrikaani Loimaan vaatimus kulujensa korvaamisesta on määrältään perusteltu ja kohtuullinen.


Asian näin päättyessä myös Hurrikaani Loimaan suorittama valitusmaksu on oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaisesti palautettava.

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Lentopalloliiton liittohallituksen työvaliokunnan päätös 1.11.2017 kumotaan ja Hurrikaani Loimaa ry:lle määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan.


Lentopalloliitto määrätään korvaamaan Hurrikaani Loimaa ry:lle lautakuntamenettelystä aiheutuneet kulut 1.500 eurolla.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisusta on äänestetty.


Timo Ojala                                     Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala (eri mieltä), Pekka Lindroos, Thomas Stenius ja Mika Väyrynen (eri mieltä)


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot asiassa Dnro 19/2017


Jäsen Mika Väyrynen:


Olen enemmistön kanssa samaa mieltä muutoin, mutta Hurrikaani Loimaalle määrätyn kurinpitoseuraamuksen aiheuttaneiden tapausten erilaisuuden vuoksi katson, että asiassa on kyse kahdesta erillisestä yksittäistapauksesta, yhdestä tapauksesta kaudella 2016-2017 ja yhdestä tapauksesta kaudella 2017-2018, joten niitä ei tule käsitellä jatkettuna tapahtumasarjana.


Kurinpitoseuraamusten edellytysten arvioinnin osalta totean siten seuraavan.


16.4.2017 pelatun ottelun yhteydessä Hurrikaani Loimaan puolesta ottelutapahtumassa toimineen videotaulunkäyttäjän voidaan katsoa toimineen epäasiallisesti, kun hän on näyttänyt pelihallin videotaululla aiemmin pelatussa ottelussa otettua kuvaa keltaista ja punaista korttia näyttävästä erotuomarista samalla, kun vastustajajoukkueen pelaaja on käynyt keskustelua ottelun erotuomarin kanssa eräästä ottelun tapahtumasta. Siten Hurrikaani Loimaan voidaan katsoa syyllistyneen epäurheilijamaiseen menettelyyn.


Sen sijaan siinä, että 25.9.2017 pelatussa ottelussa Hurrikaani Loimaan puolesta ottelutapahtumassa toiminut henkilö on soittanut erotuomarin tekemän Hurrikaani Loimaalle vastaisen pelitilanneratkaisun jälkeen hallissa Ghosbusters-nimistä musiikkikappaletta ja samaan aikaan hallin videotaululla on esitetty kuvaa tai kuvia haamuista, ei ole näytetty, että Hurrikaani Loimaa olisi syyllistynyt epäurheilijamaiseen menettelyyn. Pelkästään se, että Lentopallon Liigaerotuomarit ry on kokenut musiikin soittamisen tietyssä yksittäisessä kohtaa ottelua sopimattomana ja epäasiallisena, ei ole riittävä näyttö asiassa. Tältä osin on huomioitava myös se, että Hurrikaani Loimaa on tuonut asiassa esille, että kyseistä kappaletta on soitettu useasti ja toistuvasti ottelutapahtumissa usean vuoden ajan, eikä kappaleen soittamiseen ole aiemmin miltään taholta puututtu.


Edellä sanotusta seuraa, että mahdollinen kurinpitoseuraamus ja sen arviointi olisi tullut kohdistua vain ensimmäiseen, 16.4.2017 pelatun ottelun yhteydessä tapahtuneeseen, tekoon. Kurinpitoseuraamusten edellytysten arvioinnin osalta asiassa on täten kyse siitä, onko 16.4.2017 pelatussa ottelussa tapahtunutta epäurheilijamaista menettelyä pidettävä sellaisena Lentopalloliiton kilpailusäännöissä tarkoitettuna rikkomuksena, josta on mahdollista määrätä kurinpitoseuraamus.


Kuten lautakunnan päätöksessä todetaan, urheilun kurinpidossa on vakiintuneesti edelletty, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee olla määritetty riittävän täsmällisesti ja tarkasti. Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaan kurinpitoseuraamus edellyttäisi nyt käsiteltävässä asiassa sitä, että 16.4.2017 pelatussa ottelussa tapahtuneen epäurheilijamaisen menettelyn tulisi katsoa rikkoneen tai loukanneen vakavasti lentopallon ja urheilun kunnioitukseen ja/tai vastuullisuuteen liittyviä eettisiä periaatteita.


Sen arvioiminen, miten vakavaksi tietty epäurheilijamainen toiminta tulisi urheilun arvojen tai eettisten periaatteiden kannalta katsoa, on usein haastava tehtävä. Epäurheilijamaisuudella on tietty ydinalueensa, jonka rikkominen voidaan suhteellisen helposti katsoa vakavaksi. Epäurheilijamaisen menettelyn ns. reuna-alueilla korostuu puolestaan urheilun toimijan oikeusturva ja periaate, jonka mukaan seuraamuksia voi koitua vain teoista, jotka on riittävän selkeästi määrätty etukäteen rangaistaviksi tai kurinpitotoimeen johtaviksi. Nyt käsiteltävässä asiassa jää epäselväksi, miten Hurrikaani Loimaan sinänsä epäurheilijamainen, mutta yksittäinen menettely täyttäisi lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita koskevan vakavan loukkaamisen Lentopalloliiton kilpailusäännöissä edellytetyllä tavalla.


Edellä sanotuin perustein katson jääneen näyttämättä, että Hurrikaani Loimaa olisi toiminnallaan 16.4.2017 pelatussa ottelussa loukannut Suomen Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n edellyttämällä tavalla vakavasti lentopallon ja urheilun eettisiä periaatteita. Asian arviointiin on vaikuttanut myös se, ettei tekoa ole pidetty yksiselitteisesti erityisen vakavana myöskään lajin sisällä asian käsittelyn eri vaiheiden aikana.


Katson, että Hurrikaani Loimaalle ei ole voitu määrätä Lentopalloliiton kilpailusääntöjen 32 f §:n mukaista kurinpitorangaistusta, joten Hurrikaani Loimaan valitus tulee hyväksyä jo tällä perusteella.


Jäsen Mikko Kohtala:


Olen samaa mieltä kuin jäsen Väyrynen.


Vakuudeksi                                   Ilkka Lahtinen