38/2023 Lentopallo - Lautakuntamenettely - Valituksen tutkiminen  - Valitusmääräaika

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 38/2023
18.9.2023                                 
Diaarinro 36/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Lentopalloliitto ry:n sääntöryhmän päätös 16.6.2023

 

ASIA                

Pelikielto

 

MUUTOKSENHAKIJA
A, edustajanaan huoltajansa B

 

KUULTAVA

Suomen Lentopalloliitto ry


SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY:N SÄÄNTÖRYHMÄN PÄÄTÖS 16.6.2023

Suomen Lentopalloliitto ry:n (jäljempänä Lentopalloliitto) sääntöryhmä on päätöksessään 16.6.2023 katsonut, että A on 10.6.2023 pelatun B-nuorten Power Cup -turnauksen ottelun Puma-Volley (B1) – LP Kangasala jälkeisessä kättelytilanteessa lyönyt vastustajajoukkueen pelaajaa verkon alta vatsaan. Tästä menettelystä A:lle on määrätty viiden ottelun pelikielto. Päätöksen mukaan A:lle on määrätty turnauksen aikana pelikielto pelipäivän jälkeiseksi päiväksi eikä A ole edustanut joukkuettaan turnauksen kahdessa jäljellä olleessa ottelussa. Turnauksen jälkeen pelikiellosta on siten jäänyt kärsittäväksi kolme ottelua siten, että pelaajalla ei ole edustus- ja kilpailuoikeutta kolmessa ensimmäisessä aikuisten tai nuorten ottelutapahtumassa sarjakauden 2023-2024 alkaessa. 

Päätökseen liitetyn muutoksenhakuosoituksen mukaan Liiton ryhmän päätökseen, jolla on määrätty pelaajalle, valmentajalle, johtajalle tai seuralle tai yhteisölle rangaistus tai jolla seura, yhteisö tahi tuomari on määrätty suorittamaan vahingonkorvausta, voivat ne, joita päätös välittömästi koskee, hakea muutosta Liiton työvaliokunnalta neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saattamisesta. Lisäksi muutoksenhakuosoituksessa on todettu, että Liitto on sitoutunut noudattamaan urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä. Jäsenseuralla, jäsenyhteisöllä, joukkueella, pelaajalla, valmentajalla, johtajalla tai tuomarilla on oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisissa asioissa mahdollisuus tehdä valitus Liiton hallituksen, Liiton ryhmän, Pääsarjaryhmän tai edellä mainitun muutoksenhaun jälkeen Liiton työvaliokunnan päätöksestä. Liiton edellä mainittujen tahojen päätöksiin on liitettävä soveltuva muutoksenhakuosoitus urheilun oikeusturvalautakuntaan. 

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena olevaa päätöstä muutetaan siten, että A:n todetaan kärsineen hänelle määrätystä viiden ottelun pelikiellosta Power Cup turnauksen aikana kahden ottelun asemesta neljä ottelua ja että pelikielto koskee kaikkia Lentopalloliiton järjestämiä otteluita heti sääntöryhmän päätöksestä alkaen.

Perusteinaan A on esittänyt, että hän oli osallistunut kysymyksessä olevassa turnauksessa B-nuorten otteluiden lisäksi myös A-nuorten sarjan otteluihin. Hän oli joutunut jäämään pelikiellon vuoksi pois valituksen kohteena olevassa päätöksessä huomioon otettujen B-nuorten otteluiden (2) ohella myös kahdesta A-nuorten ottelusta. Näin ollen A:n tulee katsoa kärsineen viiden ottelun pelikiellostaan neljä ottelua jo Power Cup -turnauksen aikana. Lisäksi pelikiellon tulee koskea Lentopalloliiton järjestämiä ottelutapahtumia heti sääntöryhmän tekemästä päätöksestä alkaen eikä pelikieltoa voida määrätä alkamaan vasta myöhemmästä ajankohdasta lukien.

A oli saanut valituksen kohteena olevan päätöksen tiedokseen 19.6.2023. Vielä samana päivänä hän oli lähettänyt liiton toimihenkilöille viestin koskien A-nuorten otteluiden huomiotta jättämistä. Tämän jälkeen A oli kesän aikana lähettänyt useita viestejä sanottujen A-nuorten pelien huomioon ottamista koskien liiton eri toimihenkilöille. Elokuussa hänelle oli vastattu, että Lentopalloliiton sääntöryhmän päätöksiä koskeva muutoksenhaku tulee tehdä liiton työvaliokunnalle. Tässä vaiheessa A oli pyrkinyt selvittämään sitä, ketkä ovat sanotun työvaliokunnan jäseniä. Hän ei kuitenkaan ollut löytänyt liiton kotisivuilta tietoa työvaliokunnan kokoonpanosta eikä sitä ollut ollut myöskään valituksen kohteena olevassa päätöksessä. Vasta 4.9.2023 Lentopalloliiton toimitusjohtaja oli ilmoittanut A:lle, että työvaliokunta koostuu liiton hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja valtuuston puheenjohtajasta. Tässäkään vaiheessa A:lle ei kuitenkaan ollut pyynnöstä huolimatta toimitettu työvaliokunnan perustamista koskevaa pöytäkirjaa. On siten mahdollista, että työvaliokuntaa ei tosiasiassa ole erikseen valittu ja että sanottua valiokuntaa ei ole virallisesti olemassa.     

 

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Lentopalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylätään.

Perusteinaan Lentopalloliitto on muun ohella esittänyt, että valituksen kohteena oleva päätös on annettu A:lle asianmukaisesti tiedoksi ja siihen on liitetty asianmukainen muutoksenhakuosoitus, jonka mukaan muutosta päätökseen on tullut hakea liiton työvaliokunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saattamisesta. A ei ole hakenut määräajassa muutosta kysymyksessä olevaan päätökseen, joten muutoksenhakuoikeus on menetetty. Lisäksi Lentopalloliitto on lausunut, että valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle on myös tehty myöhään, minkä vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta.

Valituksessa esitetyt väitteet, joiden mukaan A:n viesteihin ei olisi vastattu viipymättä tai asianmukaisesti, ovat totuudenvastaisia ja merkityksettömiä. A ei ollut ilmoittanut ennen elokuuta 2023 edes harkitsevansa hakevansa muutosta valituksen kohteena olevaan kurinpitopäätökseen. Lentopalloliitto ei siten ole voinut käsitellä A:n viestejä muutoksenhakuna. Koska muutosta ei ole haettu määräajassa Lentopalloliiton sisäiseltä muutoksenhakuelimeltä eikä myöskään Urheilun oikeusturvalautakunnalta, valitus on jätettävä tutkimatta. 

Lisäksi Lentopalloliitto on lausunut, että valituksen kohteena oleva päätös on myös aineellisesti oikea, joten valitus on joka tapauksessa hylättävä, mikäli se otetaan tutkittavaksi.

 

VASTASELITYS

A on vastaselityksessään uudistanut valituksessa esittämänsä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

Valituksen tutkimisen edellytykset

Asiassa tulee ensin arvioitavaksi se, onko valitus tehty Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisessa määräajassa, vai tuleeko se jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

Valituksen vireillepanosta määrätään oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:ssä. Sanotun pykälän 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Pykälän 3 momentin mukaan valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.

Lautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnan puheenjohtaja on yksin päätösvaltainen ratkaisemaan asian muun ohella, jos asia voidaan 10 §:n 3 momentin nojalla jättää tutkimatta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A on tehnyt valituksen asiassa oikeusturvalautakunnalle 11.9.2023. Asiassa on riidatonta, että valituksen kohteena oleva Lentopalloliiton sääntöryhmän päätös 16.6.2023 on annettu A:lle tiedoksi 19.6.2023.

Lentopalloliiton sääntöryhmän edellä yksilöidyssä päätöksessä on ollut liiton kilpailusääntöjen mukainen muutoksenhakuosoitus. Siitä ilmenee, että päätökseen voidaan hakea muutosta liiton työvaliokunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi muutoksenhakuosoituksesta käy ilmi, että työvaliokunnan päätöksestä voidaan edelleen valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.    

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A ei ole edes väittänyt, että hän olisi yrittänyt toimittaa määräajassa Lentopalloliiton työvaliokunnalle valituksen kohteena olevaa liiton sääntöryhmän päätöstä koskevan valituksen. Sillä, että hän on sanotun määräajan jo kuluttua umpeen elokuussa 2023 väittänyt pyrkineensä selvittämään työvaliokunnan kokoonpanoa, ei ole asiaa arvioitaessa merkitystä. Olennaista asiassa on se, että valitusta ei ole yritettykään toimittaa muutoksenhakuosoituksessa mainitulle taholle määräajassa. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että A:lla olisi ollut laillinen tai siihen rinnastettava este hakea muutosta valituksen kohteena olevaan päätökseen Urheilun oikeusturvalautakunnalta lautakunnan sääntöjen mukaisessa 30 päivän määräajassa. Valitus on siten jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta.

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                              

Samuli Sillanpää
Sihteeri
                                                                                                 

Asian ratkaissut jäsen: Timo Ojala