15/2008 Pesäpallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Siirtomaksu - Kasvattajapalkkio


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 15/2008

28.10.2008         Diaarinro 9/2008  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n liittojohtokunnan päätös 11.6.2008 kasvattajaseuramaksun määräämisestä 


ASIA 

Kasvattajaseuramaksu 


MUUTOKSENHAKIJA

Koskenkorvan Urheilijat ry 


KUULTAVA

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry 


LIITTOJOHTOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n (Pesäpalloliitto) liittojohtokunta on päätöksellään 11.6.2008 pysyttänyt Superpesis Oy:n kilpailun johtoryhmän 16.5.2008 määräämät kasvattajaseuramaksut Koskenkorvan Urheilijat ry:ssä pelaavista Veli-Pekka Yli-Hirvelästä ja Mikko Kytömäestä. Koskenkorvan Urheilijat ry on määrätty maksamaan

·        Veli-Pekka Yli-Hirvelän osalta kasvattajaseuramaksua vuosilta 2006-2008 kaikkiaan 6000 euroa ja lisäksi jokaisesta kauden 2008 aikana pelatusta ottelusta 500 euroa siihen saakka, kunnes kasvattajaseuramaksu oli maksettu ja

·        Mikko Kytömäen osalta kasvattajaseuramaksua pelikauden 2008 osalta 2000 euroa sekä jokaisesta kauden 2008 aikana pelatusta ottelusta 500 euroa siihen saakka, kunnes kasvattajaseuramaksu oli maksettu. 

Koskenkorvan Urheilijat ry ei ollut maksanut Veli-Pekka Yli-Hirvelän kauden 2008 kasvattajaseuramaksua Seinäjoen Maila-Jussit ry:lle eikä Mikko Kytömäen kauden 2008 kasvattajaseuramaksua Vähäkyrön Viesti ry:lle ennen kauden 2008 ensimmäistä superpesisottelua. Kilpailumääräysten mukaan seuraa rangaistaan 500 euron sakkomaksulla ottelua kohden, jos pelaajan kasvattajaseuramaksua ei ollut maksettu ennen pelaajan ensimmäistä peliä. Pelaaja on edustuskelpoinen, jos seura maksaa kasvattajaseuramaksun kasvattajaseuralle sekä sakkomaksun sarjaa johtavan elimen määräämässä aikataulussa. Näin ollen kasvattajaseuramaksujen 8 000 euroa lisäksi sakkomaksua tuli maksaa pelaajaa kohden kaikkiaan 500 euroa jokaisesta ottelusta siihen saakka, kunnes kasvattajaseuramaksu oli maksettu. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Koskenkorvan Urheilijat ry on valituksessaan vaatinut, että Pesäpalloliiton määräämät kasvattajaseuramaksut ja sakkomaksut poistetaan ja määrätään palautettavaksi Koskenkorven Urheilijat ry:lle korkoineen ja että Pesäpalloliitto tulee velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikuluina, työajan menetyksenä ja maineen tahriintumisesta aiheutuneena vahinkona kaikkiaan 3 000 euroa. Valitustaan seura on perustellut seuraavasti: Kasvattajaseuramaksu perustuu Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätökseen 22.7.2005. Päätöksessä ei mainita, että jo kerran kasvattajaseuramaksun maksaneiden tai siitä vapautuneiden pelaajien osalta ryhdyttäisiin maksamaan korvauksia uudestaan. Myöskään kilpailumääräyksissä ei ole mainintaa lisämaksun suorittamisesta.

Vuosien 2001-2005 kilpailumääräysten mukaan Yli-Hirvelä ja Kytömäki ovat vapaita kasvattajaseuramaksusta. Uudet kilpailumääräykset on laadittu vuonna 2006 eivätkä Yli-Hirvelä tai Kytömäki ole vaihtaneet seuraa kausina 2006-2008. Näin ollen Koskenkorvan Urheilijat ry ei ollut maksuvelvollinen. Ei ollut mahdollista, että vanhojen kilpailumääräysten aikana tapahtuneita seurasiirtoja arvioitaisiin nyt uudestaan. Uudet, vuoden 2006 kilpailumääräykset koskevat vain niiden voimassaoloaikana tehtyjä seurasiirtoja. Koskenkorvan Urheilijat ry ei ollut velvollinen maksamaan lisää kasvattajaseurakorvauksia uusia kilpailumääräyksiä takautuvasti soveltaen.

Yli-Hirvelä oli siirtynyt Koskenkorvan Urheilijat ry:een kaudelle 2001. Seurasiirtolomake oli päivätty 30.10.2000. Yli-Hirvelän kasvattajaseura on kiistattomasti Seinäjoen Maila-Jussit ry. Ensimmäisen kerran Yli-Hirvelä oli pelannut superpesistä vuonna 2004. Pelaajasiirtoon tuli soveltaa vuoden 2001 kilpailumääräyksiä, joiden mukaan pelaajasta, joka oli saanut edustusoikeuden alemmalle sarjatasolle tai nuorten superpesikseen ja siirtyi seuraavalla kaudella edustusjoukkueeseen, maksettiin siirtokorvausta 20 000 markkaa. Kahden vuoden kuluttua korvausta ei tarvinnut enää maksaa. Koska Yli-Hirvelä pelasi superpesistä ensimmäisen kerran vasta vuonna 2004, ei Yli-Hirvelästä tarvinnut maksaa karanteenia eikä kasvattajaseurakorvausta.

Kytömäen osalta Koskenkorvan Urheilijat ry oli maksanut vuonna 2002 voimassa olleiden kilpailumääräysten mukaisen ja Vähäkyrön Viesti ry:n kanssa sovitun karanteenimaksun 5 882 euroa, joka sisälsi kasvattajaseurakorvausta 1 700 euroa. 


 VÄLITOIMENPIDE

Lautakunta varasi Pesäpalloliitolle tilaisuuden vastauksen antamiseen ja samalla pyysi lausumaan myös siitä, mikä merkitys asiassa on lautakunnan kasvattajaseuramaksua koskevalla ratkaisulla 9/2008. Ratkaisussa 9/2008 Koskenkorvan Urheilijat ry:n valitus Superpesis Oy:n määräämästä kasvattajaseuramaksusta jätettiin tutkimatta. 


VASTAUS PERUSTEINEEN  

Pesäpalloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että vahingonkorvausta koskevilta osin valitus jätetään lautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Edelleen Pesäpalloliitto on todennut, ettei lautakunnan ratkaisulla 9/2008 ollut merkitystä nyt kysymyksessä olevassa asiassa ja että asia voitiin käsitellä lautakunnassa. Vastauksen perusteluina liitto on lausunut muun muassa seuraavaa:

Aikaisemmin Pesäpalloliiton kilpailumääräykset sisälsivät karanteenimaksun ja kasvattajaseuramaksun. Vuonna 2004 luovuttiin karanteenimaksusta ja siirryttiin oikeudellisesti hyväksyttävään kasvattajaseuramaksuun. Vuosina 2004 ja 2005 oli kahden vuoden siirtymäsäännös, jonka mukaan kasvattajaseuramaksu oli kertamaksu, jonka maksamalla pelaaja vapautui kasvattajaseuramaksusta kokonaisuudessaan. Kertamaksulla kasvattajaseuramaksusta vapautuneet oli luetteloitu julkiseen luetteloon. Yli-Hirvelä ja Kytömäki eivät olleet tässä luettelossa. Kaudelle 2006 siirryttiin vuosimaksujärjestelmään. Päätös vuosimaksujärjestelmään siirtymisestä tehtiin 22.7.2005 yksimielisesti. Kaikki seurat olivat sitoutuneet noudattamaan kilpailumääräyksiä eikä Koskenkorvan Urheilijat ry ollut tehnyt vaatimuksia kilpailumääräysten muuttamisesta.

Kilpailumääräysten laatiminen kuului osana urheilujärjestöjen itsesääntelyoikeuteen. Pesäpalloliiton liittojohtokunnan päätös 22.7.2005 ei ollut myöskään lainvastainen eikä se loukannut yhdenvertaisuutta. Päätös koski myös kaikkia Pesäpalloliiton jäsenyhteisöjä. Päätös myös sovelletaan kaikkiin jäsenyhdistyksiin nähden samalla tavalla.

Voimassa oleva kasvattajaseuramaksu ei ollut voimassa olevien kilpailumääräysten mukaan sidoksissa seurasiirtoon. Kilpailumääräysten mukaan kasvattajaseuramaksu määrättiin ”pelaajista, jotka pelaavat”. Sanamuoto vastasi sitä, mihin seurat olivat sitoutuneet ja jota kaikki muut seurat olivat noudattaneet. Asiassa ei ollut kysymys myöskään takautuvasta jo saavutettujen etujen muuttamisesta. Pesäpalloliitto ei ollut mitätöinyt aikaisempien vuosien päätöksiä. Voimassa olevissa kilpailumääräyksissä määrättiin ainoastaan kutakin kilpailukautta koskevista säännöistä.

Suullisen käsittelyn toimittamisen tarpeellisuuden Pesäpalloliitto on jättänyt lautakunnan harkittavaksi. 


VASTASELITYS

Koskenkorvan Urheilijat ry on vastaselityksessään todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että kasvattajarahaksi vahvistettiin vuonna 2003 kaikkiaan 10 000 euroa. Mistään kahden vuoden siirtymäajasta ei ollut sovittu seurojen kesken. Vuonna 2005 hyväksyttiin uusi kasvattajamaksujärjestelmä. Tästä muutoksesta ei seuroilta kysytty mitään. Koskenkorvan Urheilijat ry oli maksanut vuoden 2006 jälkeen seuraan siirtyneiden osalta kasvattajaseuramaksun. Missään sääntömääräyksen kohdassa ei ollut määräystä siitä, että tämä uusi järjestelmä voisi koskea vanhojen kilpailumääräysten aikana tapahtuneita seurasiirtoja. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Päätöksen valituskelpoisuus

Oikeusturvalautakunta on päätöksellään 9/2008 jättänyt tutkimatta Koskenkorvan Urheilijat ry:n valituksen Superpesis Oy:n Yli-Hirvelän osalta määräämästä kasvattajaseuramaksusta. Nyt valituksen kohteena on Pesäpalloliiton päätös, jolla Pesäpalloliitto on vahvistanut Superpesis Oy:n kilpailun johtoryhmän päätöksen kasvattajaseuramaksusta Yli-Hirvelän ja Kytömäen osalta.

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdan mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys päätöksen sääntöjenvastaisuudesta. Koskenkorvan Urheilijat ry:n valituksen johdosta kysymys on oikeusturvalautakunnassa Pesäpalloliiton päättämien Yli-Hirvelää ja Kytömäkeä koskevien kasvattajaseuramaksujen sääntöjen mukaisuudesta. Pesäpalloliiton päätös voi näin ollen olla valituksen kohteena eikä oikeusturvalautakunnan aikaisempikaan ratkaisu 9/2008 ole esteenä valituksen tutkimiselle. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Kasvattajaseuramaksua koskevat kilpailumääräykset

1.      Kilpailumääräyksien sitovuus

Lautakunta toteaa, että Pesäpalloliiton kilpailumääräykset ovat pesäpallon lajiliiton yhdistysoikeudellisen itsesääntelyoikeuden nojalla antamia määräyksiä, jotka sitovat kaikkia Pesäpalloliiton jäsenseuroja. Näin ollen Koskenkorvan Urheilijat ry:n väitteellä siitä, että se ei ole kysymyksessä olevia kilpailumääräyksiä hyväksynyt, ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä. 

2.      Aikaisemmat kilpailumääräykset

Asiassa esitetyistä kilpailumääräyksistä ilmenee, että Pesäpallossa oli voimassa vuoteen 2003 saakka erityinen kasvattajaseuramaksu ja karanteeni. Vuosien 2000, 2001, 2002 ja 2003 kilpailumääräysten mukaan pelaajasta, joka on saanut edustusoikeuden alemmalle sarjatasolle ja joka siirtyy seuraavalla kaudella edustusjoukkueeseen, maksetaan siirtokorvausta tietty kilpailumääräyksissä määrätty määrä. Kahden vuoden kuluttua korvausta ei tarvitse enää maksaa.Vuoden 2004 kilpailumääräyksissä on siirrytty yksin kasvattajaseuramaksujärjestelmään. Kilpailumääräysten 16 §:ssä on määräykset kasvattajaseuramaksusta. Kilpailumääräyksissä todetaan täysseurasiirron osalta, että kasvattajaseuramaksu maksetaan kasvattajaseuralle niiden pelaajien osalta, jotka siirtyvät edustamaan uutta seuraa pesäpallon kahdelle ylimmälle sarjatasolle eli superpesikseen tai ykköspesikseen. Korvaus miesten superpesiksen osalta on 10 000 euroa. Maksu on kilpailumääräysten mukaan luonteeltaan kertamaksu. Vuoden 2005 kilpailumääräykset ovat tältä osin sisällöltään samanlaiset vuoden 2004 kilpailumääräysten kanssa. 

3.      Nykyinen vuosimaksujärjestelmä

Vuodesta 2006 alkaen kasvattajaseuramaksussa on käytössä kilpailumääräysten 16 §:n mukainen vuosimaksujärjestelmä. Vuosimaksujärjestelmän pääperiaatteena on, että super- ja ykköspesikseen osallistuva seura on velvollinen suorittamaan joukkueessaan pelaavan alle 26-vuotiaan pelaajan kasvattajaseuralle vuotuista 2 000 euron kasvattajaseuramaksua. Maksu on maksettava vuosittain riippumatta siitä, vaihtaako pelaaja seuraa vai pelaako hän samassa seurassa kuin edellisenä vuonna.

Vuosimaksun maksaminen alkaa silloin, kun pelaaja pelaa tai siirtyy pelaamaan super- tai ykköspesikseen ja päättyy sen kalenterivuoden alussa, jolloin pelaaja täyttää 26 vuotta.

Poikkeukseksi on määrätty, että mikäli pelaaja on vapautunut täysseurasiirron kertamaksusta Superpesikseen (vuonna 2004 tai 2005), ei kysymyksessä oleva pelaaja ole kasvattajaseuramaksun vuosimaksun alainen.

Kilpailumääräykset vuosien 2007 ja 2008 osalta ovat kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmän osalta samansisältöiset kuin vuoden 2006 kilpailumääräykset. 


Oikeusturvalautakunnan johtopäätös kasvattajaseuramaksusta yleisesti

Vuodesta 2006 alkaen voimassa ollut Pesäpalloliiton kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmä ei perustu seurasiirtoon, vaan siihen, että kaikista alle 26-vuotiaista pelaajista, jotka pelaavat muussa kuin kasvattajaseurassa, tulee maksaa kasvattajaseuralle vuosimaksu.

Vuosimaksujärjestelmä kohtelee siten pelaajia samalla tavalla riippumatta siitä, siirtyvätkö he toiseen seuraan vai jatkavatko he pelaamista samassa seurassa, johon ovat jo aikaisemmin siirtyneet. Kasvattajaseuramaksua ei makseta myöskään seurasiirron tapahtuessa sille seuralle, josta siirto tapahtuu, vaan kasvattajaseuralle. Näin ollen voimassa oleva kasvattajaseuramaksu ei vaikeuta seurasiirtoja eikä aseta niihin ylimääräistä maksua. Ainoastaan kasvattajaseurassa pelaavista pelaajista ei tarvitse vuosimaksua maksaa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että pesäpallossa käytössä olevaa vuosimaksujärjestelmää ei ole pidettävä sillä tavoin oikeudenvastaisena, että Pesäpalloliiton kilpailumääräykset vuosimaksun osalta tulisi tämän vuoksi jättää soveltamatta.

Asianosaiset eivät ole myöskään tuoneet esille kasvattajaseuramaksun yleistä hyväksyttävyyttä koskevia sellaisia näkökohtia, että oikeusturvalautakunnalla olisi tarpeen enemmälti pohtia kasvattajaseuramaksun oikeudellista hyväksyttävyyttä.

Tämän jälkeen asiassa on kysymys siitä, ovatko Pesäpalloliiton liittojohtokunnan hyväksymät kasvattajaseuramaksut kilpailumääräysten mukaiset. 


Johtopäätökset Yli-Hirvelän osalta

Yli-Hirvelä on siirtynyt Seinäjoen Maila-Jussit ry:stä Koskenkorvan Urheilijat ry:een pelikaudelle 2001. Yli-Hirvelä oli pelannut Koskenkorvan Urheilijat ry:n juniorijoukkueissa kausilla 2001-2003. Superpesistä Yli-Hirvelä oli pelannut ensimmäisen kerran kaudella 2004.

Vuosien 2001-2003 kilpailumääräyksissä ei ole määräystä täysseurasiirron kertamaksusta, jollainen on sen sijaan otettu vuosien 2004 ja 2005 kilpailumääräyksiin. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmän tavoitteena on, että kaikista alle 26-vuotiaista pelaajista maksetaan kasvattajaseuralle vuosimaksua.

Yli-Hirvelän osalta kysymys on vuosien 2006-2008 kasvattajaseuramaksuista. Koskenkorvan Urheilijat ry on valituksessaan väittänyt, että vuosien 2006-2008 kilpailumääräykset johtivat taannehtivaan kasvattajaseuramaksujen määräämiseen, koska Yli-Hirvelä oli aikaisempien kilpailumääräysten mukaan vapautunut kasvattajaseuramaksusta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että vuosien 2006-2008 kilpailumääräykset koskevat vain kyseisiä vuosia ja niiden osalta suoritettavia maksuja. Kilpailumääräyksillä ei tässä suhteessa ole taannehtivaa vaikutusta. Tämän vuodesta 2006 alkaen voimassa olleen vuosimaksun osalta ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, onko pelaajasta maksettu aikaisempien kilpailumääräysten mukaan kasvattajaseuramaksua vai ei. Nykyisestä kasvattajaseuramaksun vuosimaksusta on kilpailumääräysten mukaan vapautettu ainoastaan pelaaja, joka on vapautunut täysseurasiirron vuosina 2004-2005 voimassa olleesta kertamaksusta. Tällaisesta Yli-Hirvelä ei ole esitetyn selvityksen mukaan vapautunut.

Näin ollen Koskenkorvan Urheilijat ry on velvollinen kilpailumääräysten perusteella maksamaan Seinäjoen Maila-Jussit ry:lle kasvattajaseuramaksun vuosimaksua vuosilta 2006, 2007 ja 2008 kaikkiaan 6 000 euroa aivan, kuten Pesäpalloliitto on määrännyt. Perusteita myöskään määrätyn sakkomaksun poistamiseen ei näin ollen ole.   


Johtopäätökset Kytömäen osalta

Kytömäki on siirtynyt vuonna 2002 Vähäkyrön Viesti ry:stä Koskenkorvan Urheilijat ry:een. Tuolloin Koskenkorvan Urheilijat ry oli maksanut karanteenimaksua kaikkiaan 5 882 euroa. Maksu oli sisältänyt kasvattajaseuramaksua 1 700 euroa. Vuoden 2002 kilpailumääräyksissä ei ole määräystä täysseurasiirron kertamaksusta. Tällainen esiintyy sen sijaan vuosien 2004 ja 2005 kilpailumääräyksissä. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen kasvattajaseuramaksun vuosimaksujärjestelmän tavoitteena on, että kaikista alle 26-vuotiaista pelaajista maksetaan kasvattajaseuralle vuosimaksua.

Kytömäen osalta kysymys on vuoden 2008 kasvattajaseuramaksusta. Oikeusturvalautakunta toteaa edellä selostetulla tavalla, että tämän vuosimaksun osalta ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, onko pelaajasta maksettu aikaisempien kilpailumääräysten mukaan kasvattajaseuramaksua vai ei. Nykyisestä kasvattajaseuramaksun vuosimaksusta on kilpailumääräysten mukaan vapautettu ainoastaan pelaaja, joka on vapautunut vuosina 2004-2005 voimassa olleesta täysseurasiirron kertamaksusta. Tällaisesta Kytömäki ei ole esitetyn selvityksen mukaan vapautunut.

Näin ollen Koskenkorvan Urheilijat ry on velvollinen maksamaan Vähäkyrön Viesti ry:lle kasvattajaseuramaksun vuosimaksua vuodelta 2008 kaikkiaan 2 000 euroa aivan, kuten Pesäpalloliitto on määrännyt. Perusteita myöskään määrätyn sakkomaksun poistamiseen ei näin ollen ole. 


Oikeudenkäyntikuluvaatimus

Asian näin päättyessä Koskenkorvan Urheilijat ry vastaa omista oikeudenkäynti- ja muista kuluistaan asiassa. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Pesäpalloliitto PPL ry:n liittojohtokunnan päätöstä 11.6.2008 kasvattajaseuramaksun ja sakkomaksujen määräämisestä ei muuteta.

Koskenkorvan Urheilijat ry:n vaatimus oikeudenkäynti- ja muiden kulujen korvaamisesta hylätään. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                 Timo Ojala puheenjohtaja                                  sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Tuomas Ojanen ja Jukka Virtanen.