18/2012 AKK-Motorsport: Lisenssin peruuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 18/2012

03.07.2012 Diaarinro 13/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 26.11.2011 


ASIA  

Lisenssin peruuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Veli-Matti Hynynen 


KUULTAVA 

AKK Motorsport ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

AKK-Motorsport ry:n hallitus on 26.11.2011 määrännyt Veli-Matti Hynyselle Autourheilun Sääntökirjan 2011 Autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 81 mukaisen seuraamuksen ja peruuttanut Hynysen lisenssin 24 kuukaudeksi. 


Syynä lisenssin peruuttamiselle oli ennakkotutustumiskiellon rikkominen Iisalmi-rallissa. Hynynen oli tavattu reitiltä kilpailun päätoimitsijoiden toimesta ennen kuin hän oli peruuttanut osallistumisensa kyseessä olevaan kilpailuun. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Veli-Matti Hynynen on vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan ja langetettu kilpailukielto kumotaan. Toissijaisesti hän on vaatinut, että hallituksen päätöstä muutetaan siten, että hänen lisenssinsä peruutetaan maksimissaan 6 kuukaudeksi hallituksen päätöksessä määrätyn 24 kuukauden asemesta. 


Määrätty seuraamus ei ollut oikeudenmukainen Hynysen rikkeeseen nähden ja aikaisemmin vastaavista tapauksista oli langetettu 3-6 kuukauden kilpailukielto. Lisenssin peruuttaminen 24 kuukaudeksi oli lisäksi kohtuuton seuraamus. 


Hynynen oli rikkonut ennakkotutustumiskieltoa ajattelemattomuudesta eikä kyse ollut ollut salaharjoittelusta. Hänen tarkoituksenaan ei ollut ollut osallistua kyseessä olevaan kilpailuun, koska hänen autossaan oli edellisenä päivänä ilmennyt vikaa muun muassa alatukivarressa. Hän oli tiennyt joutuvansa peruuttamaan osallistumisensa kilpailuun sitä edeltävänä päivänä. Sattumalta hän oli tuona päivänä tavannut paikallisella huoltoasemalla kilpailun nolla-auton kuljettajan ja turvapäällikön, jolloin Hynynen oli ajattelemattomuudesta pyytänyt päästä heidän kyytiinsä, jotta hän voisi katsella katselupaikkoja. Hän ei ollut vielä tällöin tehnyt peruuttamisilmoitusta kilpailuun osallistumisesta, vaan hän oli tehnyt sen vasta kotiin palattuaan. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

AKK-Motorsport ry (jäljempänä AKK) on ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. Mikäli lautakunta katsoisi olevansa toimivaltainen käsittelemään valituksen, AKK on pyytänyt saada mahdollisuuden lausua erikseen valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteista. 


AKK:n hallituksen tekemä seuraamuspäätös koski kilpailuun liittyvän kiistan ratkaisemista eikä se kuulunut urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Autourheilun kansallisten määräysten kohdan 99 mukaan AKK:n vetoomusoikeudella oli ylin kansallinen tuomiovalta ratkaista kaikki sen myöntämien lisenssien haltijoiden Suomessa kalenterikilpailuihin liittyvät kiistat. Kyseisen määräysten kohdan mukaan kalenterikilpailuja olivat kilpailut, joista oli määritetty suoritettavaksi kilpailulupamaksu. 


Urheilun oikeusturvalautakunta oli 15.5.2008 päivätyssä päätöksessään asiassa 11/2008 viitannut Autourheilun kansallisten määräysten kohtaan 99 ja katsonut, että autourheilun kilpailuihin liittyvien kiistojen ratkaiseminen kuuluu AKK:n vetoomustuomioistuimelle. Hynysen valitus koski AKK:n hallituksen tekemää päätöstä, jonka mukaan Hynysen kilpailulisenssi oli peruutettu, koska hän oli rikkonut sääntöjä AKK:n kalenterikilpailussa. Kyseessä oli kilpailuun liittyvän kiistan ratkaiseminen, mikä kuului Autokilpailujen kansallisten määräysten mukaan AKK:n vetoomustuomioistuimen toimivaltaan. Asia ei kuulunut oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan sen toimivaltaan eikä oikeusturvalautakunta ollut toimivaltainen käsittelemään Hynysen valitusta. 


AKK:n hallitus oli päätöksessään 26.11.2011 peruuttanut määräajaksi Hynysen kilpailulisenssin, sillä Hynynen oli rikkonut kilpailunjärjestäjän määräyksiä ja syyllistynyt epäurheilijamaiseen käytökseen. Määrätty seuraamus oli Autourheilun kansallisten määräysten mukainen ja se vastasi määrältään AKK:n seuraamusasteikkoa sillä tavoin, että kilpailun järjestäjän ohjeiden noudattamatta jättämisen sekä epäurheilijamaisen käyttäytymisen yhteenlaskettu seuraamus oli lisenssin peruuttaminen enintään 24 kuukaudeksi. 


VASTASELITYS 

Hynynen on vastaselityksessään todennut, ettei hän ollut käyttäytynyt ketään kohtaan epäurheilijamaisesti eikä hän ollut saanut AKK:n hallitukselta 26.11.2011 tuomiota epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä, vaan hänelle oli langetettu rangaistus ainoastaan ennakkotutustumiskiellon rikkomisesta. 


Hän ei ollut soittanut kilpailunjohtajalle, vaan kilpailunjohtaja oli soittanut hänelle. Hän ei myöskään ollut esittänyt sopimusta kilpailunjohtajalle eikä reittijohtajalle, vaan hän oli pyytänyt unohtamaan asian, koska hänen autonsa ei ollut ollut kilpailukunnossa. 


KUULTAVAN VASTAUKSEN TÄYDENNYS 

AKK:n vastauksessaan esittämän pyynnön mukaisesti oikeusturvalautakunta on varannut sille tilaisuuden lausua erikseen Hynysen valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteista. 


AKK on vastauksen täydennyksessään toistanut vaatimuksensa siitä, että oikeusturvalautakunnan tulee jättää ensisijaisesti Hynysen valitus tutkimatta, koska AKK:n hallituksen tekemä seuraamuspäätös koski kilpailuun liittyvän kiistan ratkaisemista. Asia ei kuulunut lautakunnan toimivaltaan. 


Toissijaisesti AKK on pyytänyt lautakuntaa hylkäämään Hynysen valituksen, sillä valitus oli perusteeton eikä valitusta oltu laitettu vireille lautakunnan sääntöjen edellyttämällä tavalla. 


AKK on vastauksensa täydennyksen perusteluiden osalta viitannut vastauksensa perusteluihin sekä todennut lisäksi, ettei lautakunnalla ollut ylintä toimivaltaa päättää siitä, kuuluiko AKK:n jäsenen sitä vastaan nostama ja kalenterikilpailuja koskeva riita lautakunnan toimivaltaan. 


Hynysen valitus oli myös perusteeton, sillä AKK:n hallituksen määräämä seuraamus oli Autokilpailujen kansallisten määräysten mukainen ja vastasi pituudeltaan AKK:n seuraamusasteikkoa. Hynynen oli rikkonut AKK:n sääntöjä ja AKK:n hallitus oli päätöksessään 26.11.2011 peruuttanut määräajaksi Hynysen kilpailulisenssin, koska Hynynen oli rikkonut kilpailun järjestäjän määräyksiä ja syyllistynyt epäurheilijamaiseen käytökseen. Hän oli lisäksi pyrkinyt epäurheilijamaisella tavalla vaikuttamaan sääntörikkomuksensa arviointiin. 


Joka tapauksessa Hynysen valitusta ei oltu pantu vireille lautakunnan sääntöjen 11 §:n edellyttämällä tavalla, joten valitus oli myös tällä perusteella hylättävä. Valitus oli tehty lautakunnalle useita kuukausia sen jälkeen, kun Hynynen oli saanut tiedoksi valituksenalaisen päätöksen. Päätös oli päivätty 26.11.2011 ja Hynynen oli lähettänyt AKK:lle 4.12.2011 päätöstä koskevan vetoomuksen, joten oli selvää, että hän oli viimeistään tuolloin saanut päätöksen tiedoksi. Valitus oli saapunut lautakunnalle 13.4.2012 eikä Hynynen ollut saattanut valituksessaan todennäköiseksi, että hän ei esteen vuoksi ollut voinut noudattaa asetettua määräaikaa. 


VALITTAJAN VASTASELITYS VASTAUKSEN TÄYDENNYKSEN JOHDOSTA 

Hynynen on häneltä vastauksen täydennyksen johdosta pyydetyssä vastaselityksessä viitannut valituksessaan ja vastaselityksessään lausumaansa. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 


Valituksen tutkimisen edellytykset 

AKK on vastineissaan vedonnut siihen, ettei urheilun oikeusturvalautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä Hynysen valitusta, koska valitus koskee kilpailuun liittyvän kiistan ratkaisemista. Valituksen tutkimisen edellytysten kannalta asiassa on siten ratkaistava esikysymyksenä se seikka, onko Hynysen menettelyssä ollut kysymys urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta ja onko oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevassa asiassa kysymys kilpailuun liittyvän kiistan ratkaisemisesta.


Autokilpailujen kansallisten määräysten Suomessa kohdan 99 (vetoamista koskevan tuomiovallan) mukaan AKK:n vetoomusoikeudella on ylin kansallinen tuomiovalta ratkaista kaikki sen myöntämien lisenssien haltijoiden Suomessa kalenterikilpailuihin (= kilpailu, josta on määritetty suoritettavaksi kilpailulupamaksu) liittyvät kiistat. 


Mainittujen määräysten kohdan 100 (vetoamisoikeus) mukaan kilpailijalla tai ilmoittajalla on kansallisuudesta riippumatta oikeus vedota kansallisen kilpailun tuomariston häneen kohdistamasta seuraamuksesta tai muusta päätöksestä AKK:n vetoomusoikeuteen. 


Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen kohdan 10 mukaan yhteisön jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista, 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Viitaten aikaisempaan lautakunnan autourheilua ja kilpailulisenssiä koskevaan ratkaisuun 11/2008, lautakunta toteaa, että AKK:n vetoomusoikeuden toimivalta on suppeampi kuin urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta. Vetoomusoikeuden toimivaltaan kuuluu ainoastaan kilpailuihin liittyvien kiistojen ratkaiseminen. Tällöin kysymys onkin useimmiten juuri urheilulajin sääntöjen vastaisuudesta, jotka eivät puolestaan kuulu urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Nyt ratkaistavana olevassa valituksessa ei ole kysymys pelkästään kilpailuun liittyvän kiistan ratkaisemisesta. Hynysen valituksessa on kysymys kilpailulisenssin peruuttamisesta määräajaksi ja siitä, onko AKK:n päätös sääntöjen vastainen ja onko Hynyselle langetettu seuraamus pituudeltaan oikea. Ratkaisu kuuluu myös sisältönsä puolesta lautakunnan toimivaltaan. 


Valituksen vireillepano ja määräaika 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta. 


Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että AKK ei ole antanut ratkaisun osalta valitusosoitusta lautakuntaan. Hynynen ei ole toimittanut mahdollisesti juuri muutoksenhakuohjauksen puuttumisen vuoksi valitustaan 26.11.2011 annetusta päätöksestä lautakunnalle kuin vasta 13.4.2012.  


Hynynen on kuitenkin 3.4.2012 tai sen jälkeen saanut ohjeen kääntyä valitusasiansa osalta lautakunnan puoleen AKK:n hallituksen puheenjohtajalta tämän Hynyselle lähettämässä sähköpostiviestissä. Sähköpostiviesti on sisältänyt selkeän muutoksenhakuohjeen. Näin ollen on katsottava, että Hynynen on tehnyt valituksensa lautakunnalle sääntöjen 11 §:n mukaisessa määräajassa.  


Edellä selostetulla tavalla lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla muun ohella yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. Lautakunnassa on Hynysen valituksen johdosta kysymys siitä, onko AKK:n hallituksen päätös sääntöjen vastainen. Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että valituksen kohteena oleva päätös on valituskelpoinen. Lautakunta ottaa Hynysen valituksen tutkittavakseen.  


Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 


Hynynen on 4.12.2011 päivätyssä vastineessaan/vetoomuksessaan AKK:n hallitukselle todennut, ettei häntä ollut kuultu asiassa ennen sanktion langettamista. AKK ei ole kiistänyt tätä Hynysen väitettä. Lautakunta katsoo, että urheilijan kuulematta jättäminen ennen seuraamuksen langettamista on urheilijan oikeusturvan kannalta ongelmallista. 


AKK:n hallituksen päätöksessä 26.11.2011 perusteena Hynysen lisenssin peruuttamiselle on mainittu ennakkotutustumiskiellon rikkominen Iisalmi-rallissa. Mainitussa päätöksessä ei mainita perusteluna lisenssin peruuttamiselle epäurheilijamaista käytöstä. Näin ollen asiassa jää epäselväksi, onko seuraamuksen langettamisvaiheessa ja rangaistuksen pituutta määrättäessä seuraamukseksi määrätty lisenssin peruuttaminen 24 kuukaudeksi perustunut myös Hynysen väitettyyn epäurheilijamaiseen käytökseen vai yksinomaan ennakkotutustumiskiellon rikkomiseen. Mahdollisia jälkikäteisiä perusteluja rangaistuksen mittaamiseen liittyen ei voida pitää hyväksyttävinä. Hynynen on lisäksi kiistänyt käyttäytyneensä epäurheilijamaisesti. Asiassa ei ole näytetty Hynysen käyttäytyneen epäurheilijamaisesti tai pyrkineen epäasiallisesti vaikuttamaan asiansa käsittelyyn. 


Hynysen esittämä kirjallinen todistelu tukee hänen väitettään siitä, että hän oli mennyt Iisalmi-rallin reitille niin sanotun nolla-auton kyydissä tutustuakseen katselupaikkoihin eikä tutustumaan rallireittiin. Oikeusturvalautakunta katsoo selvitetyksi, että Hynysen kilpa-auto on ollut siinä määrin viallinen, ettei sillä olisi ollut mahdollista osallistua Iisalmi-ralliin. Näin ollen Hynysen syyllisyyttä asiassa on pidettävä sinänsä vähäisenä ja hänen tekoaan pikemminkin ajattelemattona ja harkitsemattomana eikä tahallisena ja harkittuna. 


Hynysen saama rangaistus ja lisenssin peruuttaminen 24 kuukaudeksi on katsottava poikkeuksellisen ankaraksi seuraamukseksi. 


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Hynyselle määrättyä seuraamusta voidaan pitää liian ankarana hänen menettelyynsä ja syyllisyyteensä nähden. Näin ollen Hynyselle määrättyä seuraamusta on alennettava. Oikeusturvalautakunta katsoo tässä asiassa oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi seuraamukseksi Hynysen menettelystä kilpailulisenssin peruuttamisen 6 kuukaudeksi. Koska Hynysen lisenssi on peruutettu AKK:n hallituksen päätöksellä 26.11.2011, hän on jo suorittanut rangaistuksensa kokonaan. Näin ollen kilpailulisenssi on määrättävä palautettavaksi hänelle heti. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöstä 26.11.2011 muutetaan siten, että Veli-Matti Hynyselle määrättyä kurinpitoseuraamusta alennetaan ja hänen kilpailulisenssinsä peruutetaan 6 kuukaudeksi. Koska Hynysen kilpailulisenssi on ollut yhtäjaksoisesti peruutettuna yli 6 kuukauden ajan, hänen kilpailulisenssinsä määrätään palautettavaksi hänelle heti takaisin. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Kristiina Rintala, Thomas Stenius, Marja Ramm-Schmidt ja Mika Palmgren