7/2008 Lentopallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Pelaajalaina


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS             Nro 7/2008

8.3.2008             Diaarinro 6/2008   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lentopallon SM-liiga ry:n johtoryhmän 4.3.2008 tekemä päätös, jolla Jussi Niemelän pelaajalaina Korson Veto ry:stä Tampereen Isku-Volley ry:n on evätty 


ASIA 

Pelaajalaina 


MUUTOKSENHAKIJA

Jussi Niemelä 


KUULTAVA

Lentopallon SM-liiga ry 


JOHTORYHMÄN PÄÄTÖS

Lentopallon SM-liiga ry:n johtoryhmä (SM-liiga) on todennut päätöksessään 4.3.2008, että hakemus Jussi Niemelän pelaajalainasta Korson Veto ry:stä Tampereen Isku-Volley ry:n hylätään. Pelaajalaina alemmalta sarjatasolta SM-liigaa pelaavaan joukkueeseen oli mahdollinen runkosarjan päättymiseen saakka, jos pelaajalaina edisti pelaajan kehittymistä ja / tai kuntoutumista. Pelaajalainan ei tässä tapauksessa voitu katsoa täyttävän sarjamääräyksen ehtoa kehittymisen ja / tai kuntoutumisen osalta. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Niemelä on valituksessaan vaatinut, että SM-liigan päätös kumotaan ja että Niemelälle myönnetään pelilupa.Lupaa pelaajalainaan oli haettu määräajassa. Niemelä oli pelannut kaudella 2006-2007 SM-liigassa ja nyt kaudella 2007-2008 1-sarjassa. Niemelä oli edelleen erittäin kehityskykyinen pelaaja ja hänen tavoitteenaan oli kehittyä pelaajana ja voittaa mestaruus SM-liigassa sekä pelata ammattilaisena ulkomailla. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

SM-liiga on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

SM-liigan päätös perustui sarjamääräysten kohtaan 12, jonka mukaan pelaajalaina oli mahdollista tehdä pelaajan kehittymisen ja / tai kuntoutumisen vaatimalla erityisehdolla. Niemelä oli pelannut kaikkiaan 415 SM-liigan peliä, joten sarjamääräyksen erityisehto pelaajan kehittymisestä ei ollut kysymyksessä. Niemelä oli pelannut myös täyden kauden Korson Vedon 1-sarjajoukkueessa, joten kuntoutumiseen liittyvä näkökohtakaan ei täyttynyt. Lentopalloliiton sääntövaliokunta, jolta johtoryhmä oli pyytänyt lausuntoa, oli ollut myös pelaajalainan epäämisen kannalla.   

Päätös ei rajoittanut mitenkään myöskään Niemelän ammatinharjoittamista, koska hän ei ollut ammattilentopalloilija, vaan hänellä oli myös siviilityö. 


VASTASELITYS

Niemelä on SM-liigan vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että 1-sarjan joukkueen pelaajalle ei maksettu sellaista korvausta, joka olisi mahdollistanut ammattimaisen pelaamisen. Sopimus Tampereen Isku-Volley ry:n kanssa mahdollisti pelaamisen ammattimaisesti.

Pelaajan ikä, pelivuodet, ottelumäärät ja liigakokemus ei ollut esteenä pelaajan kehittymiselle varsinkin, jos pelaaja tulee 1-sarjaa pelaavasta joukkueesta SM-liigan pudotuspeleihin. Pelaajalainalla oli merkittävä vaikutus Niemelän uraan lentopalloilijana. Lentopalloliiton sääntövaliokunnan edustajan kommentin perusteella Niemelä ei ollut saanut oikeudenmukaista kohtelua. Sääntövaliokunnan tulkinta oli virheellinen.  


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Tampereen Isku-Volley ry onhakenut Lentopallon SM-liigalta lupaa Niemelän pelaajalainalle (edustusoikeuden vahvistaminen). SM-liiga ei ole päätöksellään vahvistanut Niemelän edustusoikeutta eikä siten sallinut Niemelän pelaajalainaa.

Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko SM-liigan päätös sääntöjen vastainen. 


Pelaajalainan edellytykset 

Lentopallon SM-liigan kautta 2007-2008 koskevien sarjamääräysten kohdassa 12 määrätään, että pelaajalaina, jossa toisena osapuolena on liigaseura, voidaan hyväksyä vielä runkosarjan päättymiseen asti ja ehdolla, että laina edistää pelaajan kehittymistä ja / tai kuntoutumista. Normaalisti SM-liigan sisällä pelaaja voi vaihtaa edustamaansa joukkuetta siten, että edustusoikeushakemus tulee tehdä viimeistään 31.1. Nyt kysymyksessä olevassa pelaajalainassa pelaaja tulee alemmalta sarjatasolta ja tällöin hakemus on mahdollista tehdä runkosarjan päättymiseen saakka.

Sarjamääräyksen kohdan 12 mukaan pelaajalaina on mahdollista hyväksyä säännönmukaisen pelaajasiirtomääräajan jälkeen edellytyksin, että tämä edistää pelaajan kehittymistä ja / tai kuntoutumista. Tällöinkään pelaajalainan hyväksymiseen ei ole pakkoa, vaan lopullinen hyväksyminen on jätetty SM-liigan harkintavaltaan.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että säännöissä ei ole edellä mainittua tarkempia määräyksiä siitä, millä perusteilla pelaajalainan edellytyksenä olevaa pelaajan kehittymistä tai kuntoutumista arvioidaan eikä myöskään muista liigan harkintavallan perusteista. Näin ollen sääntöjen mukaan luvan myöntäminen jää pääosin liigan tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu se, onko liigan päätös tarkoituksenmukainen.

Tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös yksittäisessä tapauksessa poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta.

Tässä tapauksessa valittaja ei ole edes väittänyt, että SM-liiga olisi vastaavissa tilanteissa aina antanut luvan pelaajalainalle tai että kysymys olisi pelaajan henkilöön liittyvästä asiattomasta syrjinnästä.

Lisäksi lautakunta toteaa, että kysymys on eri sarjoissa pelaavien joukkueiden välisestä pelaajalainan hyväksymättä jättämisestä, joka ei estä eikä rajoita valittajaa jatkamasta pelaamista ja ammatinharjoittamista nykyisessä sarjassa. Näillä perusteilla liigan päätös ei myöskään rajoita hänen perusoikeuksiinsa kuuluvaa oikeutta ammatinharjoittamiseen.

Näin ollen SM-liigan ei ole näytetty tulkinneen sääntökohtaa siten, että tulkintaa voitaisiin pitää sääntöjen vastaisena. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Lentopallon SM-liiga ry:n johtoryhmän päätöstä 4.3.2008 ei muuteta siltä osin kuin päätöksessä onevätty Jussi Niemelän pelaajalaina. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek ja Jarmo Hirvonen