46/2023 Moottoriurheilu – Karting – Lajisäännöt – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Muutoksenhakuoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 46/2023
30.11.2023  
Diaarinro 41/2023

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK Motorsport ry:n hallituksen päätös 20.9.2023 koskien A:n oikaisuvaatimusta 13.9.2023

 

ASIA                 
Moottoriurheilu – Karting – Lajisäännöt – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Muutoksenhakuoikeus

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A, huoltajanaan B

 

KUULTAVA
AKK Motorsport ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

A on osallistunut kartingin SM-sarjan Ruuhimäen osakilpailuun. Kysymyksessä oleva lähtö oli alkanut 10.6.2023 kello 15.23 ja päättynyt kello 15.46. A on saapunut MINI60-luokan finaalissa maaliin kolmantena. Kilpailujen jälkeen suoritetussa palkintojenjaossa A:lle on jaettu kolmas palkinto.

Katsastuspäällikkö on 10.6.2023 kello 16.27 eli kilpailun palkintojenjaon jälkeen esittänyt A:n kilpailusuorituksen hylkäämistä teknisistä syistä huuhteluarvojen ylittymisen vuoksi. Kilpailutulokset on julkaistu samana päivänä kello 16.39, jolloin A:n kohdalle on merkitty ”DQ”. Tuomaristo on myöhemmin samana päivänä kello 18.15 hyväksynyt kilpailutulokset, joiden mukaan A:n kilpailusuoritus on teknisen virheen vuoksi hylätty. Kyseisen osakilpailun ja kilpailuluokan osalta sarjapisteet on 6.9.2023 julkaistu liiton internetsivustolla, missä A:lle on merkitty kilpailusta 0 pistettä.

A on 13.9.2023 tehnyt hylkäyksestään oikaisuvaatimuksen, koska hän ei ollut saanut tiedoksi hylkäystä eikä kilpailun tuomaristo tai kilpailujohtaja ole saattanut hylkäysesitystä asianmukaisesti eteenpäin päättävälle taholle.

AKK Motorsport ry:n hallitus on 20.9.2023 antamalla päätöksellään hylännyt A:n oikaisuvaatimus ja jättänyt sarjapisteet voimaan julkaistun sarjapistelaskennan mukaisesti. Päätöksessä on annettu valitusosoitus urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Päätöksessään liiton hallitus on lausunut, ettei A:lle ollut toimitettu kilpailupaikalla tiedonantoa häntä koskevasta hylkäyspäätöksestä. Kilpailun tuomaristo oli hyväksynyt kilpailun tulokset, joissa A:n kilpailutulos oli hylätty, ja nämä tulokset oli myös julkaistu sääntöjen mukaisesti. Vaikka kilpailijalla ei ollut ollut mahdollisuutta tehdä vastalausetta kilpailunjohtajan päätöstä vastaan, kilpailijalla oli kuitenkin ollut mahdollisuus tehdä sääntöjen mukaisesti vastalause kilpailun tulosluetteloa vastaan tulosten julkaisemisen jälkeen. Tällaista ei ole kuitenkaan autourheilun kansallisten määräysten kohdan 100 mukaiseen määräaikaan mennessä tehty, joten kilpailun tulokset olivat jääneet voimaan kilpailun tuomariston hyväksymien tulosten mukaisesti. Vuoden 2023 SM-sarjasääntöjen kohdan 4.10 mukaisesti A:lle on osoitettu teknisten sääntöjen vastaisuudesta aiheutuneesta kilpailutuloksen hylkäämisestä nolla pistettä sarjapistelaskentaan.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että AKK Motorsport ry:n hallituksen päätös 20.9.2023 kumotaan, A:n kilpailusuoritus karting SM-sarjan Ruuhimäen osakilpailun 10.6.2023 MINI60-luokan finaalissa hyväksytään ja hänen katsotaan suoritetun palkintojenjaon mukaisesti sijoittuneen kolmanneksi ja että kartingin SM-sarjan pisteet muutetaan vastaamaan edellä mainitun osakilpailun tuloksia.

A:n kilpailusuoritus SM-sarjan Ruuhimäen osakilpailussa 10.6.2023 on hylätty tavalla, jota rasittaa menettelyvirhe. Hylkäystä ei ole annettu tiedoksi A:lle pätevällä tavalla siten, että hänellä olisi ollut mahdollisuus tehdä vastalausetta esitetystä hylkäyksestä. Näin ollen hylkäys ei ole tullut viralliseksi.

Asiassa on toimitettu kilpailupaikalla palkintojenjako, joka voidaan autokilpailujen kansallisten määräysten kohdan 102 ja kartingin lajisääntöjen kohdan 5.21 mukaan yksiselitteisesti toteuttaa vain kiistattomien, lainvoimaisten tulosten perusteella eli vasta, kun kilpailun tuloksia koskevat vastalauseet on käsitelty ja tulosluettelo on vahvistettu. Kilpailijan on voitava luottaa palkintojenjaon pysyvyyteen. Kilpailun tuloksia ei voida muuttaa jälkikäteen taannehtivasti muuta kuin vetoomusoikeuden erillisellä päätöksellä.

Käsillä olevassa tapauksessa palkintojenjako on toteutettu kilpailun jälkeen, jolloin A on palkittu kolmannen sijan ajosuorituksestaan todellisten kilpailutapahtumien mukaisesti. A:ta ei ole hylätty ennen palkintojenjakoa eikä hänellä siten ole ollut aihetta tehdä tuloksista vastalausetta. Tästä syystä A:n tekemää oikaisuvaatimusta ei olisi tullut hylätä sillä perusteella, ettei A ole tehnyt asiassa vastalausetta. Kilpailutuloksia on muutettu jälkikäteen ja ennalta-arvaamattomasti, mikä on erityisen kohtuutonta varsinkin, kun kysymys on lapseen kohdistuneesta seuraamuksesta. Kilpailijan oikeusturvan kannalta on keskeistä turvata kilpailijan oikeutettuja odotuksia.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK Motorsport ry on vastauksessaan ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, ja toissijaisesti vaatinut, että valitus hylätään.

 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Valitus on jätettävä tutkimatta, koska kysymys on väitetystä urheilulajin sääntöjenvastaisuudesta, jonka tulkintaan urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole sääntöjensä perusteella toimivaltaa. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole kysymys kurinpitoseuraamuksesta. Mahdollisesti virheellisesti annettu valitusosoitus, jonka mukaan ratkaisusta saa valittaa lautakuntaan, ei perusta valituksen tekijälle valitusoikeutta eikä toisaalta poista sääntöjen mukaista valitusoikeutta. Valituksen tutkittavaksi ottaminen tulee ratkaista oikeusturvalautakunnan sääntöjen nojalla.

 

Menettelyn väitetty sääntöjenvastaisuus

Valitus on joka tapauksessa hylättävä, koska väite kilpailun palkintojenjaon menettelyn sääntöjenvastaisuudesta on virheellinen ja siihen perustuva vaatimus kilpailun tulosten muuttamisesta jälkikäteen perusteeton. Autourheilun kansallisten määräysten kohdan 117 mukaan ristiriitatilanteissa kilpailun säännöissä voidaan yksittäisessä kilpailussa määrittää palkintojenjakomenettelystä autourheilun kansallisista määräyksistä poikkeavasti.

Kartingin SM-sarjassa on koko kauden ajan toteutettu toimintamallia, jossa finaalin maaliintulon jälkeen kaikki autot punnitaan, yleensä maaliintulojärjestyksessä. Tämän jälkeen finaalin kolme parasta viedään punnituksesta eli Service Park/Parc Ferme OUT -alueelta suoraan palkintojenjakoon Karting SM -sarjan henkilöstön ohjeistuksella. Tämä toimintamalli palkintojen jakamisesta maalitulojärjestyksen eli epävirallisten tulosten mukaisesti on ilmoitettu myös käsillä olevan SM-kilpailun säännöissä.

Sillä aikaa, kun kilpailijat ovat palkintojenjaossa, kartingautot ovat kilpailun Parc Ferme -alueella, jossa voidaan aloittaa kilpailun katsastushenkilöstön toimesta tarkistusmittauksia kilpa-autoille. Kyseinen toimintamalli on muun muassa kilpailun livelähetyksestä johtuen yleinen tapa autourheilussa. Palkinnot jaetaan kilpailuissa yleisesti noin 5-10min kuluessa siitä, kun autot ovat saapuneet pois radalta Parc Ferme OUT -alueelle.

Tässä asiassa valittajana olevalle kilpailijalle tai hänen edustajalleen ei ole kilpailussa toimitettu protokollan mukaista kilpailunjohtajan tiedoksiantoa hylkäämispäätöksestä. Tällainen puute ei kuitenkaan yksin tarkoita sitä, etteikö tuomariston pöytäkirjoihin kirjattua hylkäämispäätöstä olisi tehty. Kilpailun tuomariston pöytäkirjan kirjauksen perusteella kilpailija ja/tai kilpailijan edustaja on ollut tietoinen hylkäyspäätöksestä eikä ole kiistänyt moottorin sääntöjenvastaisuutta.

Kilpailijalla on ollut vastalauseoikeus ja mahdollisuus tehdä vastalause kilpailun tulosluetteloa vastaan tulosten julkaisemisen jälkeen. Koska vastalauseita näitä julkaistuja tuloksia vastaan ei ole tehty, kilpailun tuomaristo on vahvistanut kilpailun lopulliset tulokset, jotka ovat jääneet voimaan. Karting SM -sarjapisteet on vuoden 2023 sarjasääntöjen kohdan 4.10 mukaisesti laskettu kilpailun virallisten lopputulosten perusteella.

 

VASTASELITYS

Valittaja A on antanut asiassa vastaselityksensä.

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

AKK Motorsport ry:n hallituksen tekemässä päätöksessä on kysymys valituskelpoisesta päätöksestä. Koska hylkäyspäätöstä ei ole riidattomasti annettu tiedoksi valittajalle lajisääntöjen edellyttämällä tavalla ja koska menettely on siten riidattomasti ollut virheellistä, kysymys ei ole urheilun lajisääntöjen tulkinnasta ja itse kilpailusuorituksen arvioinnista vaan pätemätöntä hylkäystä koskevasta menettelyvirheestä.

Oikeusturvalautakunnalla on sääntöjensä 2 §:n 1 momentin d kohdan perusteella toimivalta tutkia valitus, koska kysymys on yhdistyksen toimintaa koskevien sääntöjen eli kilpailusääntöjen tulkinnasta ja yhdistyksen muusta kuin lajisääntöjä koskevasta sääntöjenvastaisen päätöksenteon arvioinnista. AKK Motorsport ry on sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja antanut tämän mukaisen valitusosoituksen valittajalle.

 

Menettelyvirhe

Asiassa on tapahtunut kaksi menettelyvirhettä. Ensinnäkin sanktiota (hylkäystä) ei ole riidattomasti tiedoksiannettu kilpailijalle lajisääntöjen mukaisella tavalla. Valitus ei kuitenkaan koske tätä menettelyvirhettä.

Toiseksi palkintojenjakoa ei ole toteutettu autourheilun kansallisten määräysten kohdan 102 mukaisesti. Riidanlaista on se, mitkä on kilpailun viralliset tulokset. Valituksenalainen päätös on siten vastoin autourheilun kansallisia määräyksiä ja etenkin sen kohtien 98-102 menettelysääntöjä. Näissä säännöksissä on kysymys ylimmän tason säännöksistä, joita lajisäännöillä vain tietyiltä osin tulosten vahvistamisen osalta täsmennetään. Kyseiset säännökset eivät ole keskenään ristiriidassa. Siinä tapauksessa, että säännökset olisivat keskenään ristiriidassa, autourheilun kansallisten määräysten kohdan 117 mukaan ylempää säännöstä eli tässä asiassa kansallisia määräyksiä on noudatettava. Kilpailukutsua ei voida pitää autourheilun kansallisten määräysten säännöstöä alemmanasteiseksi sääntelyksi eikä sitä lainkaan mainita kansallisten määräysten edellä mainitussa sääntelyn etusijajärjestyksessä. Kilpailukutsu on kilpailun käytännön yleisiä asioita koskeva asiakirja eli kilpailunjärjestäjän laatima opas kilpailupaikalle saapumisesta. Sillä ei voida poiketa kansallisista määräyksistä. Kilpailukutsussa oleva maininta, jolla poiketaan ylemmänasteisesta sääntelystä ja joka on ristiriidassa ylemmänasteisen sääntelyn kanssa, on tulkittava pätemättömäksi.

Kauden viimeisimmissä kisoissa ei ole enää noudatettu virheelliseksi havaittua menettelyä palkintojenjaosta ennen lainvoimaisia tuloksia. Menettelyvirheen vuoksi SM-sarjan pisteet on laskettu väärin ja pistelaskua tulee menettelyvirheen olennaisuuden vuoksi muuttaa vastaamaan toteutetun palkintojenjaon mukaista pisteytystä palauttamatta asiaa AKK Motorsport ry:lle uudelleen käsiteltäväksi.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko urheilun oikeusturvalautakunta toimivaltainen tutkimaan valituksen. Siinä tapauksessa, että valitus voidaan tutkia, kysymys on sen arvioinnista, onko valittajalla ollut mahdollisuus tehdä kilpailusuorituksensa hylkäyspäätöksestä vastalause ja saada muutos kilpailun lopputuloksiin.

 

2. Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta

2.1. Sovellettava säännös

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 momentin d kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Säännöksen 2 momentin mukaan yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.

 

2.2. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytäntö

Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen vaan siihen kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 2 §:ssä mainitut asiat. Oikeusturvalautakunta ei voi tutkia ja ratkaista muita kuin kyseisessä säännössä mainittuja asioita. Edes asianosaisten yhteneväinenkään käsitys asian kuulumisesta lautakunnan toimivaltaan ei voi perustaa oikeusturvalautakunnalle toimivaltaa, vaan toimivalta määrittyy lautakunnan sääntöjen perusteella. Käsiteltävänä olevassa asiassa on ratkaistava kysymys siitä, kuuluuko valituksen käsittely oikeusturvalautakunnan toimivaltaan vai onko kysymys lautakunnan toimivaltaan kuulumattomasta lajisääntöjen vastaisuuden arvioinnista.

Se, mitä urheilulajin lajisäännöillä on tarkoitettu, on arvioitu useissa oikeusturvalautakunnan aikaisemmissa ratkaisuissa (ks. UOL 32/2021 ja siinä viitatut ratkaisut). Tämän vakiintuneen tulkinnan mukaan urheilun lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta sekä niiden mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Ratkaisussa UOL 23/2013 on vielä tuotu esiin, että lajisäännöillä säännellään sitä, miten urheilijan tulee urheilla ja joukkueen pelata, ja että lajisäännöille on ominaista, että niiden rikkominen käsitellään heti kilpailun tai ottelun kuluessa kilpailu- tai erotuomarin ratkaisuin taikka urheilukilpailun jälkeen kilpailun tuomarineuvostossa.

Oikeusturvalautakunta on esimerkiksi ratkaisuissaan (UOL 29/2020, UOL 5/2016 ja UOL 23/2013) katsonut, että asia, jossa on kysymys urheilukilpailun lopputulosten virheellisyydestä ja siitä, voidaanko tuloksia virheen havaitsemisen jälkeen myöhemmin muuttaa, koskee urheilukilpailuun liittyviä urheilulajin sääntöjä ja niiden tulkintaa eikä siten kuulu lautakunnan toimivaltaan. Ratkaisussa UOL 29/2020 on ollut kysymys siitä, onko kilpailutuomari menetellyt lajiliiton kilpailusääntöihin sisältyvän selvästi lajisääntönä pidettävän määräyksen vastaisesti, kun kilpailijalle on ilmoitettu aikarangaistuksesta penalty boxin taululla ja onko päätös kilpailijan hylkäämisestä ollut tällä perusteella virheellinen. Toimivaltakysymyksen arviointiin ei ratkaisun mukaan vaikuttanut väite siitä, ettei hylkäämispäätöksestä ja sen perusteesta ollut ilmoitettu kilpailijalle välittömästi kilpailun jälkeen ja ettei kilpailija ollut tästä syystä voinut tehdä asiassa protestia.

Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on kuitenkin voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos urheilijalle on sen perusteella määrätty kurinpitoseuraamus. Tällöin kysymys ei ole kuitenkaan ollut siitä, että oikeusturvalautakunta puuttuisi itse kilpailusuorituksen arviointiin ja sitä koskevaan kilpailutuomariston tekemään kilpailusuoritusta koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunnan arvioinnin kohteena on ollut se, onko yksittäisen kilpailusuorituksen ulkopuolelle vaikutuksensa ulottavan seuraamuksen määräämiseen ollut kurinpidon vaatimat perusteet (ks. esimerkiksi UOL 24/2012 ja UOL 5/2016).

Myös kilpailuvälineen sääntöjenmukaisuutta, kuten autourheilussa moottorin sääntöjen asianmukaisuutta, koskeva kysymys arvioidaan lajisääntöjen mukaisesti, jolloin oikeusturvalautakunnalla ei säännönmukaisesti ole toimivaltaa arvioida kilpailunjohtajan tai muun päättävän tahon ratkaisun oikeellisuutta. Tällainen lajisääntöjen sääntöjenmukaisuutta koskeva kysymys voi kuitenkin poikkeuksellisesti tulla oikeusturvalautakunnassa arvioitavaksi siinä tapauksessa, ettei ratkaisu kilpailuvälineen asianmukaisuudesta koske vain yhtä yksittäistä kilpailua vaan ajallisesti pidempää ajanjaksoa (UOL 4/2003). Jos sen sijaan kilpailijalle on määrätty yksittäinen seuraamus vain kyseistä kilpailua koskien, kuten suorituksen hylkääminen, ilman, että seuraamus vaikuttaa myöhemmin urheilijan toimintaan, kysymys ei ole kurinpitoseuraamuksesta eikä oikeusturvalautakunnalla ole toimivaltaa arvioida tällaisen lajisääntöratkaisun oikeellisuutta (esim. UOL 25/2012 ja UOL 27/2011).

Ratkaisussa UOL 32/2021, joka on koskenut kartingia, on ollut kysymys siitä, ettei kilpailijalle ollut ilmoitettu sääntöjen mukaisella tavalla aikasakosta, josta hän oli saanut tietää vasta kilpailupaikalta poistuttuaan, mistä syystä hänellä ei siten ollut muutoksenhakumahdollisuutena vastalausemahdollisuutta eikä vetoomusoikeutta. Ratkaisun mukaan kysymys siitä, onko kilpailutuomari menetellyt lajin kilpailusääntöihin sisältyvän selvästi lajisääntönä pidettävän määräyksen vastaisesti aikasakon ilmoittamisessa, ei yksinomaan lajisääntöjen tulkintaa ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimista tarkoittavana kuulunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Myös ratkaisussa UOL 33/2021, joka on myös koskenut kartingia, on ollut kysymys yksittäisessä kilpailussa annetun aikasakon lajisääntöjen mukaisuudesta ja myös siitä, onko lähdönjärjestelijä toiminut sääntöjen mukaisesti ja onko tätä koskeva tuomariston ja vetoomusoikeuden tulkinta tapahtumista ja ratkaisu aikasakon sääntöjenmukaisuudesta oikea. Ratkaisussa on katsottu, että kysymys on ollut yksinomaan lajisääntöjen tulkinnasta ja kilpailutulosten oikeellisuuden tutkimisesta, mikä ei kuulunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, kun aikasakon lisäksi ei ollut määrätty mitään kurinpitoseuraamusta.

 

2.3. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskeva arviointi tässä asiassa

Oikeusturvalautakunta toteaa, että käsillä olevassa asiassa valittajan kilpailusuoritus on lajisääntöjen perusteella hylätty moottoriin liittyvistä teknisistä poikkeamista johtuen vain yhdessä kilpailussa. Näin ollen tältä osin on selvää, että kysymys on lajisääntöjen mukaisuutta koskevasta arvioinnista, jossa oikeusturvalautakunnalla ei ole toimivaltaa.

Valittaja on kuitenkin katsonut, että kysymys on valituskelpoisesta päätöksestä, koska kysymys ei ole urheilun lajisääntöjen tulkinnasta ja itse kilpailusuorituksen arvioinnista vaan menettelyvirheestä koskien valittajan hylkäämistä. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valitus perustuu tältä osin ajatukseen siitä, ettei kilpailijan suorituksen hylkääminen ole ollut enää palkintojenjaon jälkeen mahdollista.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että valittajan kohdalla on ollut kysymys yksittäisen kilpailutapahtuman virallisten tulosten vahvistumisen oikeasta ajankohdasta. Sama arvioitava kysymys voidaan asettaa toisinkin: milloin valittajan kilpailusuoritus on ollut vielä hylättävissä – ennen vaiko myös palkintojenjaon jälkeen? Näinkin tarkasteltuna kysymys on yksittäisestä kilpailusuorituksesta ja siihen kohdistuvasta lajisääntöjen perusteella arvioitavasta hylkäysperusteesta ja sen oikea-aikaisuudesta. Kysymys ei siten ole kurinpitoseuraamuksesta eikä kilpailutapahtumaa tai -suoritusta koskevasta urheilun lajisääntöjen ulkopuolelle ulottuvasta sääntötulkinnasta. Palkintojenjakoa on koskenut kartingin lajisääntöjen kohta 5.21 ja autoa kartingin lajisääntöjen kohdan 9 tekniset säännöt. Tällainen arviointi kuuluu kyseisen kilpailun nimetylle kilpailunjohdolle tai muulle lajisäännöissä määritellylle taholle ja viime kädessä lajiliiton muutoksenhakuelimille. Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole sääntöjensä 2 §:n nojalla toimivaltaa käsitellä valitusta, joka koskee ratkaisua urheilulajin sääntöjenvastaisuudesta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että AKK Motorsport ry:n hallituksen päätöksessä annettu valitusosoitus on tässä asiassa ollut virheellinen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta toimivaltakysymyksen arviointiin. Näin ollen valitus tulee jättää tutkimatta.

 

3. Valitusmaksun palauttaminen

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 3 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan. Valitusmaksu voidaan palauttaa myös, jos siihen muutoin on erityisen painavia syitä.

Valittaja on tässä asiassa hävinnyt asiansa. AKK Motorsport ry on kuitenkin osaltaan virheellisellä valitusosoituksellaan myötävaikuttanut valitusasian vireilletuloon oikeusturvalautakunnassa. Tästä syystä johtuen oikeusturvalautakunta katsoo, että asiassa on erityisen painavia syitä palauttaa valitusmaksu valittajalle asian lopputuloksesta riippumatta.

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksu palautetaan valittajalle.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                           

Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                              

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine, Hilla Marjoranta ja Hilkka Salmenkylä.