4/2003 Moottoriveneily: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Kilpaveneen mittakirjamerkintä

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA        PÄÄTÖS                Nro 4/2003

                                                                                    2.10.2003             Diaarinro 5/2003

 

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Veneilyliitto ry:n nopeuskilpailutoimikunnan 10.6.2003 päivätyllä kirjeellä tiedoksi antama päätös, jonka mukaan Ilkka Landénin veneen mittakirja oli uusittava niin, että veneen pituusmitaksi merkittiin 6,10 metriä.

 

ASIA     Kilpaveneen mittakirjaan merkittäviä tietoja koskeva riita

 

MUUTOKSENHAKIJAT

Ilkka Landén

Jussi Myllymäki

 

KUULTAVA

Suomen Veneilyliitto r.y.

 

VALITUS

Landén ja Myllymäki ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että Landénin veneen mittakirjaan merkittävää pituusmittaa koskeva Suomen Veneilyliitto ry:n nopeuskilpailutoimikunnan päätös kumotaan, koska se ei perustunut sääntöihin vaan mielivaltaan.

Päätöksestä ei ollut puolueetonta valitustietä liiton muihin elimiin, koska valta liitossa oli keskittynyt Harry Fabritiukselle, joka jääviydestään huolimatta toimi liiton valvojana kaikissa venekilpailuissa Suomessa ja sen lisäksi puheenjohtajana tai jäsenenä liiton muissa päättävissä elimissä.

 

VASTAUS

Suomen Veneilyliitto ry on vastauksessaan kertonut, että liiton valtuuttamat mittamiehet olivat Sipoon Kalkkirannassa 7.6.2003 järjestetyssä kilpailussa todenneet Landénin veneen pituudeksi 6,10 metriä 1.1.2003 voimaan tulleen U.I.M:n kansainvälisen offshore-säännön nro 501.11 mukaisesti mitattuna. Mikäli Landén oli pitänyt mittamiesten ratkaisua vääränä, hänen olisi tullut kilpailumääräysten edellyttämällä tavalla esittää vastalause ja tarvittaessa valittaa liiton nopeuskilpailutoimikuntaan ja edelleen vetoomuslautakuntaan. Keinotekoinen esteellisyysväite ei ollut riittävä peruste säännönmukaisen valitustien sivuttamiseen.

Landénin veneen mittaustulos ja päätös mittakirjan muuttamisesta olivat perustuneet yllä mainittuun kansainväliseen offshore-sääntöön ja sitä vastaaviin kotimaisiin sääntöihin.

Valitus oli aiheeton ja sellaisena hylättävä.

 

VASTASELITYS

Landén on vastaselityksessään kertonut, ettei venettä ollut Kalkkirannassa järjestetyssä kilpailussa lainkaan mitattu. Veneestä ei millään tavalla mitattuna voitu saada sellaista pituusmittaa kuin 6,10 metriä. Kansainvälisen offshore-säännön nro 501.11 muutos ei antanut aihetta muuttaa Landénin veneen mittakirjan tietoja. Sääntömuutos ainoastaan vahvisti jo aiemmin noudatetun mittaustavan. Kansainvälisissä kilpailuissa kyseisen venetyypin käyttö ei ollut aiheuttanut ongelmia. Suomessa ongelmia ilmeni jatkuvasti, koska valtaa liitossa käyttivät Fabritiuksen veljekset, joilla oli omat jääviyttä aiheuttavat intressinsä kilpaveneiden valmistajina ja moottoreiden virittäjinä.

 

SUULLINEN KÄSITTELY JA KATSELMUS

Asiassa on toimitettu suullinen käsittely ja katselmus 17.9.2003. Suullisesta käsittelystä ja katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.

 

LISÄKIRJELMÄ

Liitto on suullisen käsittelyn jälkeen 18.9.2003 toimittanut urheilun oikeusturvalautakunnalle lisäkirjelmän liitteineen. Lisäkirjelmästä on ilmennyt, että Ville Rovon ja Landénin veneet oli Kalkkirannan kilpailussa 7.6.2003 mitattu saman pituisiksi (6,10 metriä) ja Rovon veneen mittakirjaan oli tehty tätä osoittava muutos. Myöhemmin kesällä Rovolle oli kuitenkin toimitettu mittakirja, jossa veneen pituudeksi oli merkitty 5,90 metriä.

Valittajat ovat toimittaneet oikeusturvalautakunnalle sähköpostin välityksellä kommenttinsa liiton lisäkirjelmään sekä alkuperäisinä Rovon venettä koskevat mittakirjat.

 

PÄÄTÖS

 

Käsittelyratkaisu

Valituksessa on kysymys siitä, onko liiton nopeuskilpailutoimikunnan päätös ollut sääntöjen vastainen. Urheilun oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 1 §:n mukaan tutkia valituksen, joka koskee lajiliiton päätöksen sääntöjenvastaisuutta. Lautakunta ei sääntöjensä mukaan voi kuitenkaan tutkia lajin sääntöjen vastaisuutta.

Urheilulajin sääntöjenvastaisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, onko maali jalkapallossa ollut paitsiomaali, syöttö tenniksessä mennyt syöttöruudun yli tai pituushyppy ollut yliastuttu. Säännönmukaisesti myös kilpailuvälineen asianmukaisuutta koskeva kysymys koskee lajin sääntöjenmukaisuutta. Niinpä se, millaista keihästä saa käyttää keihäänheitossa tai piikkaria juoksukilpailussa, ratkaistaan lajin sääntöjen mukaan eikä kysymys voi tulla tutkituksi valitusasiana oikeusturvalautakunnassa.

Valitus nopeuskilpailutoimikunnan päätöksestä koskee sekin kilpailuvälinettä. Lähtökohtaisesti kysymys on näin ollen lajin sääntöjenvastaisuudesta. Kilpaveneen mittakirjan antamisessa ja muuttamisessa ei kuitenkaan ole kysymys vain yhtä kilpailua koskevasta ratkaisusta vaan mittakirja on voimassa pidemmän aikaa.

Onko kysymys lajin sääntöjen soveltamisesta vai muusta asiasta, voi tulla arvioitavaksi myös sen myötä, ovatko määräykset kilpailu- vai muissa määräyksissä. Tämä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Esillä olevassa tapauksessa määräyksiä on useassa paikassa, minkä vuoksi asialla ei ole ratkaisevaa merkitystä.

Urheilijan oikeussuojan tarve on tässä tapauksessa tavanomaista suurempi. Jos asiaa ei tutkittaisi urheilun oikeusturvalautakunnassa, urheilijalla ei olisi urheilun sisäistä mahdollisuutta saada asiaansa tutkittavaksi. Urheilija voi muuttaa veneen konstruktiota, jos nopeuskilpailutoimikunnan ratkaisu on hänelle kielteinen. Urheilijalta puuttuisi kuitenkin tässä tapaus mahdollisuus sen selvityttämiseksi, onko häntä kohdeltu yhdenvertaisesti muihin nähden ja onko nopeuskilpailutoimikunnan ratkaisu perusteltu.

Tällaisessa rajatapauksessa voidaan puoltaa urheilijalle edullisempaa tulkintavaihtoehtoa ja tutkia valitus.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty.

Suomen Veneilyliitto ry on edellä todetuin tavoin katsonut, ettei kaikkia liiton sääntöjen mukaisissa muutoksenhakumahdollisuuksia ollut tässä tapauksessa käytetty.

Esitetyn väitteen johdosta urheilun oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa muutosta on haettu nimenomaan veneen mittakirjaan merkittäviä tietoja ja vuoden 2004 loppuun saakka voimassa olevan mittakirjan palauttamista koskevaan 10.6.2003 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annettuun päätökseen. Kysymys ei ole 7.6.2003 ajetuissa kilpailuissa tehdyistä ratkaisuista, joihin Landén on vastalausetta tekemättä tyytynyt ajaen lisäpainolla varustetulla veneellä.

Edellä mainitun 10.6.2003 päivätyn kirjeen lähettäjäksi on ilmoitettu liiton nopeuskilpailutoimikunta. Liiton pysyvien toimikuntien johtosäännön mukaan nopeuskilpailutoimikunta “kirjoittaa nopeuskilpailuissa vaadittavat veneiden mittakirjat”. Kysymys on siis mittakirjan sisältöä koskevasta nopeuskilpailutoimikunnan päätöksestä.

Liiton vetoomuslautakunnan johtosäännön mukaan lautakunta on muutoksenhakuelin, joka käsittelee nopeuskilpailutoimikunnan päätöksistä syntyneet vetoomukset, jotka kilpailijat ovat lautakunnalle kansallisten kilpailumääräysten mukaisesti tehneet.

Kansallisten kilpailumääräysten 19 kohdan mukaan kilpailun tuomariston päätöksen tyytymätön asianosainen voi esittää tuomaristolle vastalauseen puolen tunnin kuluessa päätöksen julkaisusta. Tuomariston päätökseen voidaan sen jälkeen hakea muutosta nopeuskilpailutoimikunnalta ja edelleen vetoomuslautakunnalta.

Edellä selostetuista liiton säännöistä ja määräyksistä ilmenee, että vetoomuslautakunta voi tutkia ja ratkaista kilpailuissa tehtyihin vastalauseisiin liittyvät valitukset, jotka on sitä ennen käsitelty nopeuskilpailutoimikunnassa. Sellaisten valitusten käsitteleminen, jotka eivät liity kilpailuissa tehtyihin vastalauseisiin, ei kuulu vetoomuslautakunnan toimivaltaan.

Kun nyt kysymyksessä oleva valitus ei koske kilpailussa tehty vastalausetta vaan muunlaista nopeuskilpailutoimikunnan päätöstä, ei valitusmahdollisuutta vetoomuslautakuntaan ole ollut. Kun myöskään muutoksenhakumahdollisuudesta esimerkiksi liittohallitukseen ei liiton säännöissä ole mainintaa, on kaikki liiton sääntöjen mukaiset muutoksenhakumahdollisuudet käytetty.

Valitus voidaan näin ollen tutkia.

 

Pääasiaratkaisu

Asiassa on kysymys siitä, onko liiton nopeuskilpailutoimikunnan päätös, jonka mukaan Landénin veneen mittakirjaan oli veneen pituudeksi merkittävä 5,90 metrin asemasta 6,10 metriä, asiassa sovellettavien kilpailumääräysten mukainen.

Kansallisten kilpailumääräysten 1 kohdan mukaan Suomessa ajettavissa moottoriveneiden nopeuskilpailuissa sovelletaan sekä kansainvälisiä U.I.M:n sääntöjä että kotimaisia kilpailumääräyksiä. Asiassa on siten sovelletava U.I.M:n offshore-sääntöjen kohtaa 501.11 ja sitä vastaavaa kotimaista offshore-sääntöä.

Edellä mainittujen sääntöjen mukaan veneen pituus mitataan kölin takimmaisen osan takareunan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin niin, että mukaan lasketaan kaikki kantoportaat niiden korkeudesta riippumatta. Pituuteen ei lasketa kiinteitä tai liikkuvia trimmilevyjä.    

Katselmuksessa ja suullisessa käsittelyssä riidanalainen kysymys on tiivistynyt siihen, muodostavatko Landénin veneen perässä olevat noin 20 senttimetrin pituiset metallilevyt kantoportaan (planing step), joka lasketaan mukaan veneen pituuteen vai onko kysymys trimmilevyistä (trim tabs), joita ei lasketa mukaan veneen pituuteen. Muilta osin veneen mittaukseen liittyvät kysymykset ovat olleet riidattomia.

Urheilun oikeusturvalautakunta on katselmuksessa sekä asiakirjoihin liitettyjen valokuvien perusteella saanut käsityksen riidanalaisesta rakenteesta. Kysymys on ruuveilla veneen runkoon kiinnitetyistä metallilevyistä, jotka eivät ulotu perälaudan tai veneen sivujen yli. Levyn ja veneen rungon välissä ei ole rakoa. Levyt muodostavat veneen kumpaankin sivuun perälaudan alaosaan asti ulottuvan perästä avonaisen laatikkomaisen rakenteen.

Suullisessa käsittelyssä esitetyn selvityksen mukaan Ville Ropo-nimisen kilpailijan veneessä oli 7.6.2003 Kalkkirannassa pidetyssä kilpailussa ollut täysin vastaava rakenne kuin Landènin veneessä. Tämä käy ilmi myös liiton toimittamasta lisäkirjelmästä. Rovon veneen pituudeksi on Kalkkirannassa mitattu 6,10 metriä ja mittakirjaan on tehty käsin tätä vastaava muutos. Ropo on Kalkkirannassa saamansa ohjauksen mukaisesti myöhemmin muuttanut metallilevyjen kiinnityskohdan rakennetta niin, että levyt on saranoitu, levyjen ja rungon väliin on levyjen sivuille jätetty jonkin verran rakoa ja levyjen asentoa voidaan säätää. Ropo ei ole kuitenkaan käyttänyt säätömahdollisuutta. Levyt ovat olleet kilpailuissa samassa asennossa kuin Landénin veneessä. Rovolle on Kalkkirannan kilpailujen jälkeen tehtyjen rakenteellisten muutosten johdosta tai mahdollisesti niistä riippumatta toimitettu mittakirja, jossa veneen pituudeksi on merkitty 5,90 metriä.

Urheilun oikeusturvalautakunnan arvion mukaan Landénin veneen kiistanalaisen rakenteen arvioinnissa on kysymys rajatapauksesta sen välillä, onko kysymyksessä kantoporras vai kiinteä trimmilevy. Säännöt eivät tarjoa kysymykseen selvää vastausta, koska sen enempää kantoporrasta kuin trimmilevyäkään ei ole säännöissä määritelty. Sääntöjen liitteenä olevat kuvat viittaavat siihen, että trimmilevyllä on tarkoitettu veneen perälaudan ulkopuolelle asennettua erillistä levyä. Toisaalta suullisessa käsittelyssä kuullut venemittauksen asiantuntijat Markku Lahti ja Kurt Holmberg ovat kuitenkin kertoneet, ettei trimmilevyn välttämättä tarvinnut sijaita perälaudan ulkopuolella. Rajanvedossa oli heidän käsityksensä mukaan olennaista, ettei levy ollut kokonaan veneen laitojen sisäpuolella ja että rungon ja levyn välissä oli rako. Mikäli Landén olisi saranoinut veneessään olevat levyt ja säätänyt ne niin, että levyt laskeutuisivat veneen laidan alapuolelle, kysymys olisi Lahden ja Holmbergin käsityksen mukaan ollut trimmilevyistä. Suullisessa käsittelyssä kuultu Niilo Seliö on lisäksi edellyttänyt, että veneen rungon ja levyn väliin tuli jäädä vähintään 50 millimetrin rako ennen kuin voitiin puhua trimmilevystä.

Urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, etteivät edellä mainitut Lahden, Holmbergin ja Seliön kantoportaan ja trimmilevyn välisessä rajanvedossa käyttämät perusteet ole suoraan johdettavissa säännöistä. On kuitenkin ilmeistä, että Rovon ja Landénin veneiden toisistaan poikkeavien mittakirjapituuksien perusteena on tosiasiassa ollut Lahden ja Holmbergin kuvailema rajanveto siitäkin huolimatta, että Ropo on edellä selostettujen rakenteellisten muutosten toteuttamisen jälkeenkin pitänyt levyt vastaavassa asennossa kuin Landénin veneessä. Kun Landénin ja Rovon veneiden välillä ei tosiasiallisesti ole ollut eroa, ei veneiden toisistaan poikkeava kohtelu ole ollut urheilun oikeusturvalautakunnan käsityksen mukaan perusteltua.

Mitä itse peruskysymykseen tulee, urheilun oikeusturvalautakunta toteaa, että Landénin veneen riidanalaista osaa on perustellusti voitu pitää kantoportaana. Mikäli levyn tilalla olisi saumaton osa samaa materiaalia kuin veneen runko, olisi mahdotonta ajatella, että kysymyksessä olisi muu kuin kantoporras. Pelkästään sen perusteella, että kyseisen kohdan materiaalina on tässä tapauksessa käytetty ruuveilla kiinnitettyä metallilevyä, ei voida katsoa, että kysymyksessä olisi kiinteä trimmilevy. Näin ollen liiton nopeuskilpailutoimikunnan tulkinnanvaraisessa tilanteessa tekemä ratkaisu ei ole ollut sääntöjen vastainen.

Ottaen kuitenkin huomioon edellä todettu Rovon ja Landénin veneiden toisistaan poikkeava kohtelu ja se, että veneiden mittaamisessa oli Kalkkirannassa 7.6.2003 pidetyssä kilpailussa yllättäen käytetty aiemmista vuosista poikenneita perusteita, vaikka 1.1.2003 voimaan tullut sääntöjen tarkennus ei sinänsä ollut antanut mittauskäytännön muuttamiseen aihetta, urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, että Landénilla on asian tulkinnallisuudesta johtuen ollut perusteltu aihe valittaa ja saattaa asia oikeusturvalautakunnan ratkaistavaksi. Sen vuoksi valitusmaksu valituksen hylkäämisestä huolimatta palautetaan.          

 

Päätöslauselma

 

Valitus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

 

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

 

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Heikki Halila, Juhani Salmenkylä, Magnus Ståhlberg ja Kari-Pekka Tiitinen.