9/2000 Koripallo: Lautakuntamenettely - Valituksen peruuttaminen


 


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA       PÄÄTÖS   30.8.2000

   Nro 9/2000 Diaarinro 4/2000 

 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Suomen Koripalloliitto r.y:n hallituksen päätös 15.6.2000, jonka mukaan Namika Basket Turku r.y:lle ei myönnetty sarja­ paikkaa miesten SM-sarjaan taloudellisin perustein.

 ASIA      Koripallon sarjapaikka

 MUUTOKSENHAKIJA

Namika Basket Turku r.y.

 KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto r.y.

 

VALITUS

Namika Basket Turku r.y. on 8.8.2000 kirjallisesti peruutta­ nut valituksensa.


PÄÄTÖS

 

Pääasia

Namika Basket Turku r.y:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen asiassa raukeaa.

 

Valitusmaksun palauttaminen

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 9 §:n 2 momentin mukaan valittajalle palautetaan suoritettu valitusmaksu, jos valittaja voittaa asiansa. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan pa­ lauttaa maksu osittain tai kokonaan. Säännöissä ei ole mai­ nintaa siitä, miten valitusmaksun suhteen menetellään tapa­ uksessa, jossa valitus peruutetaan.
 

 

Valitusmaksun perimisen tarkoituksena on osaltaan vaikuttaa siihen, ettei oikeusturvalautakuntaan valiteta harkitsemat­ tomasti. Tämä näkökohta puoltaa sitä, ettei valitusmaksua palauteta valittajalle tapauksessa, jossa valitus peruute­ taan. Toisaalta oikeusturvalautakunta kuitenkin pyrkii toi­ minnassaan edistämään osapuolten keskinäisiä neuvotteluja ja sovinnollisten ratkaisujen saavuttamista. Olisi tämän pyrki­ myksen vastaista olla palauttamatta valitusmaksua tapaukses­ sa, jossa valitus on peruutettu.

 

Punnittuaan edellä todettuja seikkoja oikeusturvalautakunta harkitsee tässä tapauksessa oikeaksi palauttaa maksetusta

3 000 markan valitusmaksusta 2 000 markkaa Namika Basket Turku r.y:lle sen peruutettua valituksensa.

  

(_      l _   \_

•                                                            Erkki -     ani Taipale

puheenjohtaja

 

 

Jarmo Hirvonen sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Lauri Tarasti, Erkki Aurejärvi, Juhani Salmenkylä ja Susanna Rahkonen.