2 /2014 Saappaanheitto Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Sitoutuminen lautakunnan toimivaltaan


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 2/2014

14.2.2014   Diaarinro 1/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kansainvälinen Saappaanheittoliitto - International Bootthrowing Association (IBTA) ry:n hallituksen kokous 14. / 15.12.2013


ASIA

Hallituksen päätöksen sääntöjen vastaisuus


MUUTOKSENHAKIJAT

Heikki Aaltonen

Eija Isaksson

Ari Kankainen

Pasi Kusmin

 

KUULTAVA

Kansainvälinen Saappaanheittoliitto (IBTA) ry


HALLITUKSEN KOKOUS

Kansainvälisen Saappaanheittoliitto - International Bootthrowing Association (IBTA) ry:n hallitus on pitänyt hallituksen kokouksen 14. / 15.12.2013. Kokoukselle on valittu puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa on päätetty virallisista heittosaappaista vuodelle 2014, MM-kilpailujen järjestämisestä vuonna 2014 sekä MM-kilpailujen ja World Cupien ikäsarjoista.


VALITUS PERUSTEINEEN

Heikki Aaltonen, Eija Isaksson, Ari Kankainen ja Pasi Kusmin ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että kokouksen päätökset mitätöidään.


Hallituksen kokouksessa ei ollut noudatettu yhdistyslain ja IBTA:n sääntöjen määräyksiä. Kaikilla hallituksen jäsenillä ei ollut yhtenäistä puhe- ja äänioikeutta eikä kaikkien jäsenten ääniä ollut otettu äänestyksessä huomioon. Hallituksen kokoukseen oli osallistunut Pentti Lindström, vaikka hän ei ollut hallituksen jäsen. Kaikkien jäsenten kommentteja ei ollut toimitettu tiedoksi kaikille hallituksen jäsenille. Pöytäkirjan tarkastajaksi oli määrätty henkilö, joka ei osallistunut kokoukseen eikä pöytäkirja vastannut kokouksen kulkua. Hallitukseen oli valittu 24 jäsentä, vaikka sääntöjen mukaan hallituksessa tuli olla puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 8-20 jäsentä.


LAUSUMA LAUTAKUNNAN TOIMIVALLASTA

Oikeusturvalautakunta on todennut valituksen täydennyspyynnössä, että oikeusturvalautakunnan tietojen mukaan IBTA ry ei ole Valo ry:n jäsenjärjestö ja pyytänyt valittajia lausumaan käsityksensä siitä, millä perusteella valittajat katsovat IBTA ry:n sitoutuneen lautakunnan toimivaltaan.


Valittajat ovat todenneet lausumassaan, että Suomen Saappaanheittoliitto ry on Valo ry:n kumppanuusjäsen ja Suomen Saappaanheittoliitto ry on suurin ja merkittävin IBTA ry:n jäsen. IBTA ry:n päätökset vaikuttavat suoraan Suomen Saappaanheittoliitto ry:n toimintaan. On odotettavaa, että IBTA ry tulee sitoutumaan oikeusturvalautakunnan päätöksiin ja toimivaltaan.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Kansainvälinen Saappaanheittoliitto (IBTA) ry on vastannut valitukseen.


Lautakunnan toimivalta


IBTA ry on itsenäinen kansallisten saappaanheittoliittojen ja saappaanheiton kansainvälisestä levityksestä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöjärjestö. Suomen Saappaanheittoliitto on Valo ry:n kumppanusjäsen, mutta oikeusturvalautakunnan päätökset eivät sido itsenäisenä kansainvälisenä järjestönä toimivaa IBTA ry:tä. IBTA ry arvostaa lautakunnan asiantuntemusta ja on valmis käyttämään hyväkseen lautakunnan asiantuntemusta sikäli kuin päätöksiin ei sisälly taloudellisia vaikutuksia.


Vastaus valitukseen


Joulukuussa 2013 pidetty hallituksen kokous oli ensimmäinen sähköisesti pidetty hallituksen kokous. Sähköisen kokouksen läpivienti oli haasteellista eikä monimutkaisten asioiden käsittely sähköisesti ollut ongelmatonta. Hallituksen netti- ja sähköpostikokouksen päätökset alistetaan IBTA ry:n yleiskokouksen päätettäviksi.


Hallituksen kokouksessa kaikilla jäsenillä oli ollut yhtenäinen esitys- ja puheoikeus teknisten mahdollisuuksien asettamissa rajoissa. Kaikkien jäsenten kannanotot oli otettu huomioon siten, että jokaisella kansallisella liitolla oli yksi ääni.


Pentti Lindström oli toiminut Venäjän edustajan teknisenä viestin välittäjänä ja Lindström välitti Venäjän edustajan kannanoton. Kokouksen kulussa ongelmaksi muodostui se, että kaikkien kommentit eivät olleet tiedossa heti, vaan vasta lopullisen pöytäkirjan liitteenä.


Pöytäkirja oli laadittu päätöspöytäkirjan muotoon ja kaikilla hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida pöytäkirjan sisältöä. Pöytäkirja oli korjattu kommenttien mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajana toimi virolainen Tônu Kaasik  ja hän oli kaikessa kokousaineiston sähköpostijakelussa mukana. Pöytäkirja tarkastajasta ei ollut huomautettu kokouksen aikana. Lisäksi kaikki kokoukseen osallistuneet jäsenet olivat saaneet tarkastaa pöytäkirjan.


Jäsenmaat ovat saaneet päättää itse omien hallituksen jäsenten lukumäärän. Tällä oli varmistettu riittävä edustus myös huolehtimaan päätösten toimeenpanosta. Hallituksessa on noudatettu sitä, että jokainen liitto käyttää yhtä ääntä ja tämän mukaan varsinaisia päättäviä hallituksen jäseniä on 10 eli saman verran kuin IBTA ry:ssä on kansallisia liittoja.


VASTASELITYS JA LISÄLAUSUMA

Valittajat ovat toimittaneet heiltä pyydetyn vastaselityksen.


IBTA ry on oma-aloitteisesti toimittanut lisälausuman.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

 

Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


Valituksen tutkimisen edellytykset


Kansainvälinen Saappaanheittoliitto ry ei ole Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n (Valo ry) jäsen ja tämän vuoksi oikeusturvalautakunta on pyytänyt valittajia esittämään kannanottonsa siitä, millä perusteella he katsovat oikeusturvalautakunnan olevan toimivaltainen käsittelemään Kansainvälisen Saappaanheittoliitto ry:n hallituksen päätöksestä tehdyn valituksen. Oikeusturvalautakunnassa on siten ensin kysymys siitä, onko lautakunnalla toimivaltaa käsitellä Kansainvälisen Saappaanheittoliitto ry:n päätöksestä tehtyä valitusta.


Lautakunta toteaa, että lautakunta on tarkoitettu käsittelemään kansallisten urheilun valtakunnallisten keskusjärjestöjen ja niiden jäsenjärjestöjen päätöksistä tehtyjä valituksia siltä osin kuin näiden tahojen päätökset voivat lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä todetuin tavoin olla valituksen kohteena. Oikeusturvalautakunnan toimivallan edellytyksenä on se, että asianomainen yhdistys (lajiliitto), jonka ratkaisusta asiassa on kysymys, on sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan yleensä joko omissa säännöissään tai sitoutumalla noudattamaan Valo ry:n sääntöjä, joissa lautakunnan toimivaltaan on sitouduttu (UOL 10/2010 ja 12/2010).


Kansainvälinen Saappaanheittoliitto ry ei ole Valo ry:n jäsen, eikä sen omissakaan säännöissä ole annettu toimivaltaa Urheilun oikeusturvalautakunnalle. Liitto onkin lautakunnalle toimittamassaan vastauksessa todennut, etteivät lautakunnan päätökset ole sitä sitovia. Lautakunta toteaa lisäksi, että Kansainvälinen Saappaanheittoliitto ry ei ole myöskään sellainen kansallinen urheilun lajiliitto, jonka päätöksistä tehtyjen valitusten käsittelemiseen oikeusturvalautakunta on tarkoitettu.


Edellä lausutuilla perusteilla lautakunta katsoo, että Urheilun oikeusturvalautakunnalla ei ole asiassa toimivaltaa.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Heikki Halila, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen.