5/2010 Voimistelu: Arvokisajoukkue- Valinta joukkueeseen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS 5/2010      

9.2.2010         Diaarinro 15/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen voimisteluliitto Svoli ry:n rytmisen voimistelun lajivaliokunnan päätös 16.9.2009.


ASIA

Maajoukkuevalinnat


MUUTOKSENHAKIJAT

Carita Grönholm

Diana Hietapakka

Sirja Kokkonen

Vanessa Martins Lopes

Riina Määttä

Minna Puro


KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry


ASIAN KÄSITTELY SUOMEN VOIMISTELULIITTO SVOLI RY:N RYTMISEN VOIMSTELUN LAJIVALIOKUNNASSA

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n rytmisen voimistelun lajivaliokunta on kokouksessaan 16.9.2009 päättänyt, että N-valmentaja Laura Ahosen työpanos siirretään nuoriin 1995-1998 syntyneisiin voimistelijoihin, että Anneli Laine-Näätänen vastaa naisten joukkuemaajoukkueen valmennuksesta ja että nykyisen maajoukkueen voimistelijat, OVO:n voimistelijat ja kaikki halukkaat 1994 ja myöhemmin syntyneet voimistelijat karsivat paikoista maajoukkuekokoonpanoon.


MAAJOUKKUEVALINNAT

Maajoukkuekarsintoihin 10.11.2009 osallistui 21 voimistelijaa. Maajoukkueeseen valittiin Jenna Alavahtola, Minna Puro, Aino Pöytäniemi, Rebecca Ristikangas, Victoria Ristikangas, Rebecca Sutton, Johanna Vikkula ja Sara Välimaa. Minna Puro luopui maajoukkuepaikastaan.


VALITUS PERUSTEINEEN

Grönholm, Hietapakka, Kokkonen, Martins Lopes, Määttä ja Puro ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että päätös naisten rytmisen maajoukkueen lakkauttamisesta, lakkautetun maajoukkueen kevään 2010 EM-kilpailuedustuksen evääminen ja uuden maajoukkueen valinta kevään 2010 EM-kilpailuedustajaksi kumotaan.

Valittajat ovat muodostaneet rytmisen voimistelun naismaajoukkueen ennen valituksenalaisten päätösten tekemistä. Maajoukkue lakkautettiin ilman ennakkovaroitusta 16.9.2009. Lakkautetun maajoukkueen jäsenet oli usean vuoden ajan sitoutettu maajoukkueeseen. Maajoukkueen kehitys oli ollut nousujohteista ja tulokset erinomaisia. Vakiintunut käytäntö oli ollut, että maajoukkueeseen tehtiin kokoonpanomuutoksia urheilijoiden lopettaessa, nousevien lahjakkuuksien tultua ehdolle tai maajoukkueessa olevan urheilijan kehittymisen pysähtyessä. Joukkueelle ilmoitettiin 29.9.2009 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että sen asema maajoukkueena lakkaa ja että joukkueen jäsenillä on mahdollisuus pyrkiä uuteen maajoukkueeseen.

Lakkautetun maajoukkueen jäsenet olivat katselmustilaisuudessa muita epäedullisemmassa asemassa. Katselmus järjestettiin vain noin neljä viikkoa MM-kisojen päättymisen jälkeen. Ilmoitus vanhan maajoukkueen lakkauttamisesta ja katselmustilaisuuden järjestämisestä annettiin vain noin puolitoista viikkoa ennen katselmustilaisuutta valittajien ollessa kauden pääkilpailua seuranneella lomalla. Muilla kuin lakkautetun maajoukkueen jäsenillä oli syksyn harjoittelukausi katselmusta koskevan tiedon saapuessa käynnissä. Maajoukkueen lakkauttamisesta ja uuden maajoukkueen luomiseen liittyvistä valintakriteereistä olisi tullut ilmoittaa hyvissä ajoin eli kuukausia ennen katselmustilaisuutta ja uuden maajoukkueen valintaa. Valinnassa noudatettuja valintakriteereitä ei ollut missään vaiheessa toimitettu valittajien tietoon.

Uuden maajoukkueen valinta ei ollut tapahtunut objektiivisesti. Valinnat eivät kaikilta osin vastanneet ennalta ja katselmustilaisuudessa suullisesti kerrottuja kriteereitä eikä valittajien näyttöjä maajoukkueessa ja arvokisakokemusta ollut otettu millään tavoin huomioon. Valintakriteereistä ei ollut saatu täsmällistä tietoa valintojen jälkeen esitetyistä pyynnöistä huolimatta. Valintapäätöksen perusteluja ei ollut valinnan jälkeen kerrottu eivätkä ne olleet asianosaisten saatavilla. Oli syytä epäillä, että noudatetut kriteerit eivät olleet tasapuoliset ja oikeudenmukaiset.

Asiassa oli syytä epäillä, että maajoukkueen valinnassa oli tapahtunut syrjintää seuraavilla perusteilla:

1. Urheilijan perheen varallisuuden perusteella. Uuden maajoukkueen budjetti johti huomattaviin harjoitusmaksukorotuksiin

2. Urheilijan synnynnäisten ominaisuuksien perusteella. Uusi maajoukkue muodostettiin oikeajalkaisista urheilijoista.

3. Urheilijan ihonvärin perusteella. Valittajista Vanessa Martins Lopes on tummaihoinen.

4. Urheilijan asuinpaikan perusteella. Maajoukkue harjoittelee Espoossa, johon valittajista Grönholmilla ja Määtällä olisi vaikea päästä

Asiassa oli lisäksi syytä epäillä, että uusi päävalmentaja oli tehnyt valinnan puolueellisesti ja edustamansa urheiluseuran OVO:n etua tavoitellen. Suomen voimisteluliitto Svoli ry:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen 5. kohdan tuomarin esteellisyyttä koskevat määräykset soveltuivat myös tähän valintaprosessiin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään tai jätetään tutkimatta.

Valittajat ovat jättäneet käyttämättä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n sisäisen menettelyn muutoksenhakumahdollisuuden, jonka vuoksi valitus suoraan urheilun oikeusturvalautakunnalle tehtynä tuli jättää tutkimatta tai hylätä lautakunnan sääntöjen 14 §:n perusteella. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan liitto käyttää kurinpitovaltaa Svoli ry:n luottamus- ja toimihenkilöihin ja kenellä tahansa on oikeus saattaa asia kurinpitovaliokunnan tietoon. Kurinpitovaliokunnan päätöksestä on valitusoikeus liiton hallitukselle ja edelleen urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Rytmisen voimistelun maajoukkueen valinnasta ei ollut erikseen sääntöjä. Kansainvälinen voimisteluliitto FIG oli antanut kansallisille liitoille oikeuden nimetä joukkueen muun muassa maailmanmestaruuskilpailuihin. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n sääntöjen 3 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan liitto osallistuu ulkomaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen toimintaan ja 10 kohdan mukaan edistää suomalaisen voimistelu-urheilun kansainvälistä kilpailumenestystä. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry on delegoinut Svoli ry:n toimintaohjesäännön kohdan 2.9. nojalla rytmisen maajoukkueen valinta-asiat rytmisen voimistelun lajivaliokunnalle.

Suomen rytmisen voimistelun maajoukkue on aina ollut avoin ja maajoukkueen voimistelijat ovat vaihtuneet. Joukkue on viime aikoina ollut varsin muuttumaton ja pieni, koska avoimissa karsinnoissa ei ole ollut paljon osallistujia. Lajivaliokunta on 16.9.2009 päättänyt, että maajoukkuetta aiemmin valmentaneen Laura Ahosen työpanos siirretään nuorempiin voimistelijoihin ja että Anneli Näätänen-Laineesta tulee naisten maajoukkueen valmentaja vuosiksi 2010-2011. Samalla on päätetty, että joukkueeseen järjestetään karsinta parhaiden mahdollisten voimistelijoiden saamiseksi joukkueeseen.

Mitään vanhan maajoukkueen lakkauttamista ei ollut tapahtunut. Kenelläkään ei ollut pysyvää paikkaa maajoukkueessa eikä tällaista ollut myöskään luvattu. Laajat, avoimet karsinnat (21 voimistelijaa) maajoukkueeseen järjestettiin 10.11.2009. Valinnat suoritti päävalmentaja Laine-

Näätänen tukenaan huomattava määrä asiantuntijoita, muun muassa edellinen valmentaja Ahonen. Joukkueeseen valittiin päävalmentajan näkemyksen mukaan urheilullisin perustein parhaat mahdolliset voimistelijat. Väitteet ja vihjaukset siitä, että edellisten arvokisojen maajoukkueen jäseniä olisi syrjitty tai asetettu muuten eri asemaan muiden kanssa olivat täysin perusteettomia. Maajoukkuetta ei voitu sulkea muilta kuin sinne jo kerran päässeiltä urheilijoilta. Oli mahdollista, että kevättalvella pidettävien kilpailujen perusteella Suomea edustaa EM-kisoissa 2010 jokin muu joukkue kuin nyt valittu. Lopullisen päätöksen asiasta tekee lajivaliokunta. Ketään ei ollut vielä valittu tai jätetty valitsematta arvokilpailuihin.


VASTASELITYS

Grönholm, Hietapakka, Kokkonen, Martins Lopes, Määttä ja Puro ovat Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että rytmisen voimistelun lajivaliokunnan päätös on ristiriidassa usean Svoli ry:n ja SLU:n sääntöjen kohdan kanssa. Svoli ry on toiminnallaan ohittanut yleiset eettiset arvot ja reilun pelin hengen sekä rikkonut SLU:n 20.11.2004 hyväksymiä Liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita, joita Svoli ry on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan.

Lajivaliokunnan päätös koski arvokilpailuvalintaa kevään 2011 EM-kilpailuihin ja Suomen maajoukkueen nimeämistä. Katselmustilaisuuden järjestäminen tarkoitti tosiasiallisesti aikaisempien arvokisavalintojen peruuttamista. Tältä osin Svoli ry.n säännöt eivät osoittaneet muuta muutoksenhakumahdollisuutta kuin valituksen tekeminen Urheilun oikeusturvalautakunnalle. Valituksenalainen päätös on todennäköisesti saatettu kirjalliseen muotoon vasta valituksen tekemisen jälkeen. Päätöksiä ei voinut jälkikäteen muotoilla niin, että muutoksenhakukeinojen käyttäminen pyritään keinotekoisesti estämään.

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry ei ollut toimittanut valittajille pöytäkirjan otteita valittajia koskevista päätöksistä. Valittajat pääsivät tutustumaan päätöksiin vasta saatuaan tiedoksi Svolin lautakunnalle antaman vastauksen liitteenä olevan pöytäkirjan rytmisen voimistelun lajivaliokunnan kokouksesta 16.9.2009. Päätös valita avointen karsintojen kautta uusi maajoukkue edellytti vanhan maajoukkueen lakkauttamista. Svoli ry oli ilmoittanut suullisesti maajoukkueen lakkauttamisesta sekä uuden valitsemisesta. Uuden joukkueen on eri yhteyksissä kerrottu edustavan Suomea kevään 2010 EM-kilpailuissa. Valittajien tulkinnat lajivaliokunnan tekemistä päätöksistä ovat oikeita.

Tilanteessa, jossa ei ollut toimintaa ohjaavaa sääntöä, oli ehdottoman tärkeää noudattaa kestäviä eettisiä periaatteita, pitää kiinni myös suullisista sopimuksista ja noudattaa vallitsevia käytäntöjä, joihin osapuolet olivat luottaneet.


PÄÄTÖS

KÄSITTELYRATKAISU


Kysymys arvokilpailuvalinnasta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Asiassa on riidatonta, että rytmisen voimistelun maajoukkue, jonka tavoitteena on osallistuminen EM-kilpailuihin huhtikuussa 2010, on valittu 10.11.2009 järjestettyjen karsintojen perusteella. Lautakunnan toimivallan kannalta on ratkaisevaa, voidaanko kysymyksessä olevaa valintaa pitää lautakunnan säännöissä tarkoitettuna arvokilpailuvalintana.

Yleensä valinta arvokilpailuihin tähtäävään valmennusryhmään tai sitä vastaavaan joukkueeseen ei sellaisenaan takaa urheilijan valintaa arvokilpailuihin. Valmennusryhmän nimeäminen ei myöskään yleensä merkitse sitä, että ryhmän ulkopuolelta ei voisi tulla valituksi arvokilpailuihin. Mikäli valmennusryhmään tai sitä vastaavaan joukkueeseen valitseminen kuitenkin tosiasiallisesti vaikutuksiltaan vastaa arvokilpailuvalintaa, ei menettelyn asianmukaisuuden arviointi voi jäädä lautakunnan toimivallan ulkopuolelle.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa lautakunta katsoo, että vaikka muodollista päätöstä valitun joukkueen osallistumisesta EM-kilpailuihin ei ole vielä tehty, on joukkueen asema maajoukkueena, lajin luonne, käytössä olevat resurssit ja aikataulu huomioon ottaen varsin todennäköistä, että kyseinen maajoukkue edustaa Suomea lajin EM-kilpailuissa huhtikuussa 2010. Näin ollen päätöksessä on tosiasiassa kysymys lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin tarkoittamasta arvokilpailuvalinnasta ja lautakunta ottaa asian tältä osin tutkittavakseen.


Maajoukkueen lakkauttaminen ynnä muuta

Grönholm, Hietapakka, Kokkonen, Martins Lopes, Määttä ja Puro ovat valituksessaan vaatineet muun ohella, että oikeusturvalautakunta kumoaa päätöksen naisten rytmisen maajoukkueen lakkauttamisesta sekä lakkautetun maajoukkueen kevään 2010 EM-kilpailuedustuksen epäämisestä.

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Edelleen sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista.

Siltä osin kuin Grönholmin, Hietapakan, Kokkosen, Martins Lopesin, Määtän ja Puron valituksessa on vaadittu toimenpiteitä naisten rytmisen maajoukkueen lakkauttamisesta sekä lakkautetun maajoukkueen kevään 2010 EM-kilpailuedustuksen epäämisestä, asiassa ei ole esitetty sellaista yhdistyksen päätöstä, joka voisi olla valituksen kohteena. Näin ollen Grönholmin, Hietapakan, Kokkosen, Martins Lopesin, Määtän ja Puron vaatimukset jätetään näiltä osin tutkimatta.


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


Tosiasiat

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry on 10.11.2009 järjestänyt päätöksen 16.9.2009 perusteella maajoukkuekarsinnat. Maajoukkueeseen on karsintojen perusteella valittu Jenna Alavahtola, Minna Puro, Aino Pöytäniemi, Rebecca Ristikangas, Victoria Ristikangas, Rebecca Sutton, Johanna Vikkula ja Sara Välimaa. Minna Puro on myöhemmin luopunut maajoukkuepaikastaan.

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry on ilmoittanut internet-sivuillaan, että joukkueen välitavoitteita ovat muun muassa EM-kilpailut 2010.

Lautakunnassa on kysymys Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n rytmisen voimistelun lajivaliokunnan päätöksestä 16.9.2009, jonka mukaan rytmisen kilpavoimistelun silloisen maajoukkueen voimistelijat, OVO:n voimistelijat ja kaikki halukkaat 1994 ja myöhemmin syntyneet voimistelijat karsivat paikoista maajoukkuekokoonpanoon sekä näiden karsintojen perusteella tehdyistä maajoukkuevalinnoista. Edelleen asiassa on kysymys siitä, ovatko tehdyt maajoukkuevalinnat sellaisia, että kysymys on samalla arvokilpailuvalinnasta kevään 2010 EM-kisoihin.


Oikeudellinen arvio

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan lautakunta voi käsitellä ensinnäkin vain sellaisen arvokilpailuvalintaa koskevan päätöksen, jossa lajiliiton selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu. Toiseksi arvokilpailuvalintaa koskeva päätös voidaan tutkia, jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tämän sääntömääräyksen mukaan lautakunnan toimivalta on arvokilpailuvalintoja koskevissa asioissa selvästi suppeampi kuin muissa lautakunnassa käsiteltävissä asioissa. Arvokilpailuvalinta voidaan lautakunnassa tutkia vain siltä osin, kun siinä on rikottu selviä valintakriteereitä tai kun se on syrjivä sääntökohdassa mainitulla tavalla.

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n sääntöjen 3 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan liitto osallistuu ulkomaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen toimintaan ja 10 kohdan mukaan edistää suomalaisen voimistelu-urheilun kansainvälistä kilpailumenestystä. Suomen Voimisteluliitto Svoli ry on delegoinut Svoli ry:n toimintaohjesäännön kohdan 2.9. nojalla rytmisen maajoukkueen valinta-asiat rytmisen voimistelun lajivaliokunnalle. Rytmisen voimistelun maajoukkueen valinnasta ei ollut erikseen sääntöjä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:nsäännöissä ei ole edellä mainittua tarkempia määräyksiä siitä, millä perusteilla kansainvälisiin kilpailuihin tai arvokilpailuihin osallistumisesta päätetään eikä siitä, mitkä ovat ne valintakriteerit, joilla maajoukkue valitaan. Näin ollen sääntöjen mukaan maajoukkueen valinta jää pääosin Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n päätös tarkoituksenmukainen. Kysymyksessä on ollut yhdistysautonomian piiriin kuuluva selvästi aatteellinen ratkaisu.

Asiassa esitetty selvitys ei myöskään osoita, että päätökset olisivat olleet syrjiviä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lautakunta toteaa, että on tavanomaista useissa urheilulajeissa, että arvokilpailuvalinnat ja urheilijan menestyminen lajissa perustuvat synnynnäisiin ominaisuuksiin kuten pituuteen, ruumiinrakenteeseen tai kätisyyteen. Näin ollen ei maajoukkueen valinnan kriteerinä ollutta oikeajalkaisuutta voida lajin luonne huomion ottaen pitää syrjivänä vaan kriteerille on katsottava olleen hyväksyttävä syy.

Näyttöä ei ole esitetty siitä, että valitsematta jättäminen olisi johtunut kenenkään urheilijan alkuperästä.

Näillä perusteilla lautakunta päätyy siihen, että aihetta maajoukkuevalintapäätöksen muuttamiseen ei ole.

Oikeusturvalautakunta kuitenkin toteaa, että valintamenettelystä tulisi ilmoittaa urheilijoille hyvissä ajoin ennen ilmoitettua menettelyä, jotta urheilijalle jäisi riittävä aika tasapainoisesti valmistautua tulevaan valintamenettelyyn. Lautakunta toteaa edelleen, että urheilijan oikeusturvan kannalta olisi perusteltua, että liitto harkitsisi, olisiko mahdollista, että jos tiettyjä valintakriteereitä halutaan käyttää, valintakriteerit vastedes muotoiltaisiin sellaisella tavalla, joka turvaa paremmin urheilijoiden yhdenvertaisen ja ennakoitavan kohtelun.

Lautakunta toteaa, että koska valintamenettelystä ilmoittamisessa on ilmennyt epäkohtia ja valintakriteerit ovat olleet puutteelliset, valittajilla on ollut perusteltu syy valittaa päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Tämän vuoksi valitusmaksu on kohtuullista palauttaa.


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Valintapäätöksiä Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueeseen ei kumota.

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                            Eero Nikkarinen

puheenjohtaja                          sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen ja Helena Jaatinen