7/2006 Amerikkalainen jalkapallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Sarjapaikka - Sarjapisteiden vähentäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                      Nro 7/2006

30.10.2006                  Diaarinro 3/2005  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittokokouksen 22.4.2006 tekemä päätös, jolla on hylätty Northern Lights ry:n valitus liiton hallituksen päätöksestä 2.2.2006. 


ASIA     

Sarjapisteiden vähentäminen        


MUUTOKSENHAKIJA

Northern Lights ry 


KUULTAVA

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 


VALITUS

Northern Lights ry on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan.

Valituksensa perusteluina Northern Lights ry on esittänyt, että seuran edustajan jääminen pois Tampereella 21.2.2006 pidetystä I-divisioonan palaverista on johtunut siitä, että kokouskutsua ei ole toimitettu seuralle I-divisioonan lisenssikriteerien edellyttämällä tavalla. Kutsua ei ole lähetetty seuran ilmoittamalle yhteyshenkilölle, vaan kahdelle muulle henkilölle. 


VASTAUS

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Vastauksensa perusteluina liitto on esittänyt, että kokouskutsu on toimitettu asianmukaisesti Northern Lights ry:n liitolle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi I-divisioonan seurojen edustajille oli jo joulukuussa liittokokouksen yhteydessä pidetyssä divisioonapalaverissa ilmoitettu seuraavan kokouksen summittainen ajankohta. Northern Lights ry on myöntänyt saaneensa kokouskutsun ja sen on siten katsottava jääneen tietoisesti pois palaverista.

Vastauksen mukaan sarjapisteiden vähentäminen poissaolon seuraamuksena oli otettu liitossa käyttöön, jotta seurojen osallistuminen divisioonapalavereihin varmistettaisiin. Näillä palavereilla ei ollut päätösvaltaa liiton toiminnassa, mutta niissä valmisteltiin seurojen ja divisioonan toiminnan kannalta keskeiset päätökset esimerkiksi divisioonan otteluohjelmasta. 


VASTASELITYS

Valittaja on vastaselityksessään toistanut aiemmat näkemyksensä ja korostanut sitä, että kutsu olisi tullut toimittaa edustusjoukkueen ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Lisäksi valittaja on katsonut, että kutsu on joka tapauksessa toimitettu kohtuuttoman lähellä palaveria. Yleisesti vakiintunut käytäntö on, että yhdistysten kokouksiin lähetetään kutsut vähintään 14 vuorokautta ennen kokousajankohtaa. 


PÄÄTÖS

Tosiasiat

Kutsu Tampereella 21.1.2006 järjestettyyn divisioonapalaveriin on lähetetty divisioonan seuroille sähköpostitse 14.1.2005. Kutsu Northern Lights ry:lle on lähetetty seuran kahden hallituksen jäsenen sähköpostiosoitteisiin. Osoitteista ensimmäinen on merkitty liitolle annettuun seuratietolomakkeeseen seuran sähköpostiosoitteeksi. Kutsun sisältävä viesti on saapunut perille, mutta se on avattu ja luettu vasta 17.1.2006. Seuran edustaja ei ole osallistunut divisioonapalaveriin.

Northern Lights ry:n edustusjoukkueen yhteyshenkilöksi ja valmentajaksi on liitolle annettuun seuratietolomakkeeseen merkitty kolmas henkilö, jolle on myös ilmoitettu sähköpostiosoite valmentajaa koskevassa kohdassa. 


Käsittelyratkaisu

Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska asianosaiset eivät ole sitä pyytäneet ja sen toimittaminen on asian laadun vuoksi ollut tarpeetonta. 


Pääasiaratkaisu

Liiton langettaman pistevähennyksen perusteena on I-divisioonan lisenssikriteereiden 2006 määräys, jonka mukaan seura on velvollinen osallistumaan divisioonan palavereihin. Poissaolo palaverista johtaa kahden sarjapisteen menetykseen tulevan tai jo käynnissä olevan kauden sarjataulukkoon. Lisenssikriteerien määräyksen perustana on liiton kilpailusääntöjen kohta VII.A.1., jonka mukaan tällainen seuraamus voidaan seuralle lisenssikriteerien vastaisesta menettelystä langettaa.

Lisenssikriteereissä tai liiton säännöissä ei ole määräystä siitä, millä tavalla ja missä ajassa seura on divisioonapalaveriin kutsuttava. Nimenomaisten  määräysten puuttuessakin voidaan kuitenkin edellyttää, että kutsu toimitetaan niin, että kaikilla seuroilla on todellinen mahdollisuus osallistua kokoukseen. Kun kysymys ei ole yhdistyksen kokouksesta, ei liiton säännöissä ole tarvinnut määrätä divisioonapalaverin koollekutsumisesta eikä siitä ole tarvinnut muutenkaan määrätä etukäteen.

Sähköpostitse lähetetty kutsu on sinänsä hyväksyttävä tapa toimittaa kutsu tällaiseen kokoukseen. Kutsu on nyt lähetetty osoitteella, jonka seura on ilmoittanut liitolle seuran sähköpostiosoitteeksi. Tällaiseen osoitteeseen lähetettyjä viestejä voidaan odottaa seurattavan säännöllisesti. Lisäksi kutsu on lähetetty seuran hallituksen jäsenelle, joka käytännössä on pitänyt yhteyttä liiton puheenjohtajaan. Sama hallituksen jäsen on seuratietolomakkeella ilmoitettu edustusjoukkueen ottelutapahtumista vastaavaksi henkilöksi. Kutsumenettelyä voidaan näiltä osin pitää asianmukaisena, vaikka kutsua ei ole lähetetty edustusjoukkueen valmentajaksi ja yhteyshenkilöksi ilmoitetulle henkilölle. Lajiliiton toiminnassa on noudatettava tarkoin kilpailusääntöjä. Tässä tapauksessa ei ole kuitenkaan ollut kysymys urheilutoimintaa koskevasta kilpailusäännöistä vaan järjestön sisäisestä palaverista. Olennaista on ollut, että liitto on lähettänyt kokouskutsun sen henkilön sähköpostiosoitteeseen, jonka seura on edustajakseen ilmoittanut. Näin ollen kutsumismenettelyn osalta seuran oikeuksia ei ole loukattu

Kutsu on lähetetty seitsemän vuorokautta ennen palaveria. Kutsuajan pituutta arvioitaessa ei  nykyisten liikenneyhteyksien aikana voida juurikaan antaa painoarvoa sille, että seurat toimivat ympäri Suomea ja sen vuoksi osa seurojen edustajista on joutunut tulemaan Tampereella järjestettyyn kokoukseen melko kaukaa. Kokousmatkan järjestämiseen on joka tapauksessa ollut useita päiviä aikaa, eikä tämä ole voinut olla esteenä kokoukseen osallistumiselle. Suomessa ei liioin ole sellaista järjestökäytäntöä, jonka perusteella kutsuajan tulisi olla vähintään jokin tietty aika kuten valittajan esittämä 14 vuorokautta. Yhdistyksen kokouksen koollekutsumisaika on usein vain muutama vuorokausi, ja muissa kokouksissa kuten hallituksen kokouksissa ja hallitusta hierarkkisesti alemmanasteisissa kokouksissa se on usein päätöksenteon joustavuuden takaamiseksi hyvinkin lyhyt. Kutsuaikaa arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että sarjakauden 2006 otteluohjelmaa koskevan divisioonapalaverin järjestäminen ja palaverin summittainen ajankohta on liiton ilmoituksen mukaan ollut hyvissä ajoin seurojen tiedossa, eikä Northern Lights ry ole tätä kiistänyt. Kutsun lähettäminen ei ole tapahtunut liian myöhään. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.   


Pertti Välimäki                              Pasi Kumpula

puheenjohtaja                              sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Heikki Halila, Marja Ramm-Schmidt, Juha Rantasila ja Hannu Rautiainen